Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

ޓޯޓަލް ރެވެނިއު
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
29,200,871,833 32,488,548,388 33,552,353,432 36,598,740,068 39,067,692,895
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
8,612,926,681 7,975,300,628 6,659,659,756 7,177,522,406 7,610,819,337
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
3,572,088,786 2,320,647,811 2,045,236,380 2,279,683,934 2,440,616,342
ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ފީ
19,461,520 18,837,442 16,040,000 16,838,000 17,638,000
ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ފީ
50,575 3,254 0 0 0
މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ
7,823,209 4,476,523 0 0 0
ސެޓްފިކެޓް ފީ
14,091,064 10,667,496 10,774,170 10,881,912 10,990,731
ސީލް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޗާޖް
766,000 585,656 591,513 597,428 603,402
ސަރވޭކުރުމުގެ ފީ
1,699,661 1,345,367 1,479,904 1,627,894 1,790,683
ބޮންޑެޑް ވެއަރ ހައުސް ފީ
6,169,964 6,365,435 6,429,089 6,493,380 6,558,314
މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
6,151,302 6,174,616 6,359,854 6,550,650 6,747,169
ފޯމް ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
2,744 427 470 517 568
ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރ ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
1,119,092 147,200 50,000 50,000 50,000
ސައުންޑް ސިސްޓަމް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
181,000 101,300 106,365 111,683 117,267
ޓީވީ ނުވަތަ ބައިސްކޯފު ފިލްމު ނެގުމުގެ ހުއްދަ
113,534 94,506 95,451 96,406 97,370
ދިވެހި ފިލްމުގެ ލަވަ ފާސްކުރުމުގެ ފީ
100 0 0 0 0
ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފީ
2,731,795 2,632,006 2,684,646 2,738,339 2,793,106
ސީމަން ވޮޗް ކީޕިންގ ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ ފީ
137,794 85,668 86,524 87,390 88,263
ސީމަން އެޖެންސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފީ
1,200 300 0 0 0
އޮޑީ ނަންބަރު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
716,400 612,571 643,200 675,360 709,128
ލޭންޑިންގ ޗާޖަސް
0 0 0 0 0
ހެންޑްލިންގ ޗާޖަސް
0 0 0 0 0
ކުނީ ފީ
200 1,000 0 0 0
ގޯތި ބައިކުރުމަށް ނަގާ ފީ
375 0 0 0 0
މިނެކިރުމާއި، މިންއަޅާ ތަކެތީގައި ސީލް ޖެހުމުގެ ފީ
21,450 22,889 24,034 25,235 26,497
މަޢުރަޒުފަދަ ތަންތަނުގައި ލަވަޖެހުމާއި ކޭބަލް ޓީވީ
518,206 759,653 774,846 790,343 806,150
ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
216,000 182,594 180,768 178,961 177,171
ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
2,847,784 1,968,559 1,929,188 1,890,604 1,852,792
ކޯޓު ފީ
456,189 422,665 426,892 431,161 435,473
ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
254,800 203,119 213,275 223,939 235,137
ޓެލެފޯން ކޯލާއި ޓެލެކްސް، ޓެލެފެކްސް ފީ
51,882 41,874 42,711 43,565 44,437
ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
2,056,312 1,284,523 1,297,368 1,310,343 1,323,445
އިޝްތިހާރު ބޯޑު ބަހައްޓައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ސްކޫލް ފީ
793,089 503,652 508,688 513,776 518,914
އިމްތިޙާނުތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ
16,892,891 16,623,502 16,789,738 16,957,635 17,127,214
އިމްތިޙާނު ޕޭޕަރު އަލުން ބެލުމަށް ނެގޭ ފީ
951,445 600,581 415,484 436,259 458,071
ގަލުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ފީ
0 2,215 0 0 0
އިސްތިހާރު ފާސްކުރުމުގެ ފީ
1,500 50 0 0 0
ފޮތް ފާސްކުރުމުގެ ފީ
10,140 0 0 0 0
ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް
111,000 863,000 2,175,000 5,250,000 0
މާލޭ މެދު ޖެޓީ ޚިދުމަތުގެ އަގު
3,426 0 0 0 0
މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ނަގާ ފީ
497,013 358,020 362,392 362,392 362,392
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީ
9,795,068 8,877,335 9,143,656 9,417,964 9,700,502
މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް ނަގާ ފީ
5,648,467 5,197,504 5,353,428 5,514,034 5,679,453
އެމްބިއުލާންސް ފީ
8,665,492 14,123,398 14,263,972 14,406,613 14,550,679
ހޮސްޕިޓަލް ވޯރޑް ފީ
8,159,450 7,849,422 8,006,409 8,166,541 8,329,870
އެކްސް-ރޭ ފީ
1,816,950 1,742,437 1,777,287 1,812,832 1,849,089
ދަތުގެ ފަރުވާތަކަށް ނަގާ އަގު
1,149,779 863,830 872,466 881,190 890,004
އީ.ސީ.ޖީ ފީ
266,411 335,373 345,434 355,796 366,473
އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ފީ
1,432,201 1,265,841 1,278,501 1,291,286 1,304,196
ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓުތަކުގެ އަގު
17,179,928 16,140,585 16,301,988 16,465,008 16,629,658
ހެލްތު ރެކޯޑު ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
3,200 46,434 0 0 0
އިންޖެކްޝަންއާއި ބޭސް އެޅުމުގެ އަގު
4,017,782 3,607,471 3,715,695 3,827,167 3,941,982
ސްކޭން ފީ
817,598 677,837 691,393 705,222 719,328
ފިޒިއޮތެރަޕީ ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
100,875 67,975 70,692 73,520 76,460
ވިއްސުމަށް ނަގާ ފީ
12,848 5,153 8,162 8,903 7,998
އެންޑޮސްކޮޕީ ހެދުމުގެ އަގު
7,900 13,430 3,000 3,000 3,000
ރިފްރެކްޝަން ފީ
190 190 0 0 0
ސީ.ޓީ. ސްކޭން ފީ
611,320 367,046 374,386 381,875 389,512
އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުން
8,852,732 8,794,635 8,922,679 9,190,359 9,466,070
ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
802,979 797,828 821,762 846,414 871,807
ފާސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
5,752,322 5,628,883 4,817,186 4,917,546 5,010,249
ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ
12,191,400 8,010,090 0 0 0
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ
5,693,818 3,583,692 3,387,832 3,421,711 3,455,928
ޕާރޓްނަރޝިޕް އަހަރީ ފީ
0 0 0 0 0
އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ފީ
1,000 0 0 0 0
ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ކުރުމުގެ ފީ އަށް ލިބޭ
0 0 0 0 0
ކަރަންޓު ފީއަށް ލިބުނު
863,024 551,364 556,878 562,446 568,071
ލޯކަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރޗާޖް
5,888 0 0 0 0
ދޯނި އެހެލާ ތަންތަނުގެ ފީ
4,440 2,240 0 0 0
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަހަރީ ފީ
328,476 109,596 5,000 5,000 5,000
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ
800 600 600 600 600
ޓްރޭޑް ރެޖިސްޓްރީ ފީ
2,384,650 2,260,261 2,223,408 2,245,642 2,268,098
ފޮރިން އިންވެސްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަހަރީ ފީ
8,149,300 8,602,518 9,600,000 10,368,000 10,982,400
ޕްރޮސެސިންގ ޗާޖް
6,518,779 5,345,854 5,399,313 5,453,306 5,507,839
އިމްޕޯޓް ވެސެސް ފީ
1,708,050 339,851 343,249 346,682 350,149
ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
1,956,325,000 400,175,688 0 0 0
އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނެގޭފީ
849,314,524 988,166,646 1,028,594,954 1,185,624,787 1,280,513,857
ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ފީ
8,036,535 688,815 0 0 0
ޓޫރިޒަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީ
16,862,000 0 0 0 0
ޑާމޮޓަލޮގީ ޙިދުމަތް
86,176 59,499 60,094 60,695 61,301
ކާޑިއެކް ސަރވިސް
1,519,119 2,499,646 2,524,643 2,549,889 2,575,388
އެޑްމިޝަން ފީ
15,635 14,618 15,349 16,116 16,922
ލައިޓް ޑިއުސް
3,149,161 2,721,421 2,748,635 2,776,121 2,803,882
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ކޯޓާ ފީ
0 181,354,520 210,607,286 234,445,542 254,175,866
ރެވެނިއު ފީ
512,368,876 514,375,074 581,637,240 631,134,786 679,721,989
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ފީ
0 10,769,821 10,928,946 7,103,815 5,327,861
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
24,567,987 38,539,704 39,353,287 40,140,354 40,943,167
ރިފަންޑް ކުރެވޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
0 106,023 0 0 0
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ
790,416,949 817,503,241 845,491,302 885,872,868 928,592,617
ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
3,451,009 4,567,871 3,654,887 3,835,554 4,016,221
ޕާރޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
424,100 332,000 200,000 200,000 200,000
ގެސްޓްހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
466,000 500 0 0 0
ކިޔަވައިދޭތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
58,171 61,500 35,000 35,000 35,000
ބިދޭސީން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ
0 7,500 0 0 0
ޑައިވް ސްކޫލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
92,000 5,000 0 0 0
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
11,100 9,800 6,000 6,000 6,000
ކްލިނިކް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
630,187 372,000 100,000 100,000 100,000
ވާރކްޕާމިޓް ފީ
486,093,150 519,019,574 552,760,107 589,162,984 627,963,230
ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ފީ
6,752,320 6,575,829 6,904,620 7,249,851 7,612,344
މޮޓޯރ ވެހިކަލް ލައިސަންސް ފީ
19,726,729 8,560,954 0 0 0
ފެން ޕްލާންޓް ހުއްދައިގެ ފީ
0 0 0 0 0
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ
207,609,787 209,721,694 214,865,641 217,014,298 219,184,441
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
2,909,525 2,070,779 2,112,195 2,154,338 2,193,813
ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލު ކުރުމުގެ ފީ
121,130 74,761 75,509 76,264 77,027
ބޭންކް މޯގޭޖް ރަޖިސްޓްރީ ފީ
589,400 550,000 520,000 520,000 520,000
ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
588,325 530,350 550,000 550,000 550,000
މާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައިހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެފީ
1,919,385 1,360,225 1,373,827 1,387,566 1,401,441
ބަނދަރު ކުލި
3,714,095 3,688,914 3,873,360 4,067,028 4,270,380
ސީމަނުންގެ އެގްރީމެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
27,875 26,453 26,717 26,985 27,254
ޕޯސްޓޭޖް ކޮންޓްރޯލް ހުއްދަ
0 0 0 0 0
ކޮޕީރައިޓް ރަގިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
24,000 14,000 14,000 14,000 14,000
އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ފީ
2,137,900 2,364,718 2,601,190 2,861,309 3,147,440
ރަސްމީ ނޫން ބަނދަރުތަކުން މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ ފީ
33,538,901 38,595,085 38,981,035 39,370,846 39,764,554
ބިމުން ފެންނަގާ ބޭރުކުރުންގެ ހުއްދަ
5,650,000 4,983,300 5,033,133 5,083,464 5,134,299
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
2,823,900 3,145,652 2,725,431 2,963,645 2,887,206
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަދޭ އޭޖެންސީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
150,000 158,750 160,338 161,941 163,560
އޮންލައިން ވިޔަފާރި އަދި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ފީ
2,981,000 2,109,500 287,022 315,724 347,296
އެހެނިހެން ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ
7,926,960 8,596,532 8,631,290 8,716,071 8,977,111
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
55,675,805 41,322,196 43,218,465 45,301,317 47,471,607
ޗާޕުކުރި ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
325,725 611,959 506,051 516,171 526,495
ގެޒެޓް، ޤާނޫނު، ގަވާއިދު ފޮތް ވިއްކުން
12,240 5,542 5,598 5,654 5,710
ކަލަންޑަރު، ސުވެނިޔަރ ފަދަތަކެތި ވިއްކުން
129,905 88,981 90,760 92,575 94,427
އެކިއެކި ބޭނުމަށް ދޫކުރެވޭ ރަސްމީ ފޯމް ވިއްކުން
129,908 130,711 137,246 144,107 151,314
ސީ.ޑީ.ސީ ދޫކުރުން
10,400 8,000 8,000 8,000 8,000
ޕާސްޕޯޓް އާއި، އީ.ސީ ދޫކުރުން
53,558,900 38,614,837 40,545,579 42,572,858 44,701,501
ފެން ވިއްކުން
60,421 61,214 88,260 88,241 72,977
އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
1,448,306 1,800,952 1,836,971 1,873,711 1,911,183
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
2,213,539,094 2,039,194,668 2,178,746,627 2,239,869,461 2,302,941,156
ގޮއިފާލައްބަ، ހިންނަ ފަދަ ތަންތަނުގެ ވަރުވާ
4,913,763 1,832,750 3,862,993 3,862,993 3,862,993
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި
47,786,279 46,590,519 47,056,422 47,526,988 48,002,256
ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި
1,893,636,345 1,839,734,658 2,023,708,124 2,084,419,368 2,146,951,949
ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ ކުލި
91,421,363 88,168,395 87,545,174 87,545,174 87,545,174
ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި
234,515 275,301 276,679 276,679 276,679
ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ކުލި
14,512,448 15,355,596 14,906,465 14,906,465 14,906,465
ފްލޯޓިންގ ޖެޓީގެ ކުލި
12,000 0 0 0 0
ބިންވިއްކުމާއި ބިން ބަދަލުކުރުމުގެ ފީ
158,906,186 44,605,482 0 0 0
އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
2,116,195 2,631,967 1,390,770 1,331,794 1,395,640
ޖޫރިމަނާ
253,814,324 131,648,765 130,353,713 129,377,117 128,717,372
ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
159,541,863 51,442,810 48,872,228 46,428,616 44,107,184
ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
26,183,119 30,023,914 31,525,109 33,101,365 34,756,432
އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
15,961,456 11,635,749 11,053,963 10,501,265 9,976,201
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
14,333,309 13,967,871 13,269,489 12,606,015 11,975,715
ދަރަންޏާއި ޤަޒިއްޔާ ޖޫރިމަނާ
331,483 331,447 334,762 338,109 341,490
ޓްރެފިކް ވައިލޭޝަން ޗާޖް
30,517,504 20,957,971 22,005,869 23,106,163 24,261,471
އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ
6,945,590 3,289,003 3,292,293 3,295,584 3,298,879
އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާ
1,343,785,412 1,244,000,528 1,295,959,675 1,422,387,626 1,591,973,252
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ
249,295,383 310,495,897 243,370,870 243,158,661 243,103,766
އެމް.އެމް.އޭ. ގެ ފައިދާ
0 77,649,885 66,000,000 66,000,000 66,000,000
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަން ސ.ލ
0 0 0 0 0
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީ
0 10,000,000 10,000,000 60,000,000 60,000,000
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ
0 194,300,000 293,208,708 350,000,000 500,000,000
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލޓޑ
0 0 0 0 0
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ ލޓޑ
0 197,716,234 207,602,045 217,982,147 228,881,255
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން
0 1,200,000 0 0 0
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ
0 0 0 0 0
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ
0 0 0 0 0
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
0 92,129,920 109,400,000 115,000,000 120,000,000
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ.
0 0 0 0 0
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ
0 21,085,056 21,085,056 22,139,309 23,246,274
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ
0 51,425,938 120,000,000 120,000,000 120,000,000
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ ލޓޑ
736,514,981 12,934,905 13,486,155 14,672,721 14,672,721
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ
131,741,082 266,113,516 200,000,000 200,000,000 200,000,000
ލިބޭ އެހެނިހެން އިންޓަރެސްޓް، ފައިދާ، ޑިވިޑެންޑް
226,233,966 8,949,177 11,806,841 13,434,788 16,069,236
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
373,469,321 1,369,670,137 120,653,594 175,030,083 170,506,991
ވަކި ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އިތުރުވާ ފައިސާ
490,664 3,513,151 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
60,986,385 74,173,664 0 0 0
ލިބޭ މެމްބަރޝިޕް ފީ އާއި ޗަންދާ ފަދަ ފައިސާ
739,890 257,498 270,373 283,892 298,086
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
166,402,728 32,401,460 5,331,503 49,866,987 39,866,986
ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށްވާ ގެއްލުމަކަށް ލިބޭ ބަދަލު
426,411 372,306 0 0 0
ހޮވައިގެން ގެނެވި އަހަރު ހަމަވާ ފައިސާ
13,587 2,139 0 0 0
ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ
43,881,915 19,758,469 17,436,137 22,750,219 23,477,534
ޓްރާންސްފަރ ކުރާ ބާކީ
0 50,810 0 0 0
މުދަލު ޒަކާތް
92,696,776 84,220,194 88,431,204 92,852,764 97,495,402
ފިތުރު ޒަކާތް
7,830,965 9,093,443 9,184,377 9,276,221 9,368,983
ރެވެނިއު ކްލިއަރިންގ އެކައުންޓް
0 245,843 0 0 0
އެހެނިހެން ނޮން- ޓެކްސް ރެވެނިއު
0 0 0 0 0
ކްރޮސް ސަބްސިޑީ އިންކަމް
0 1,145,581,160 0 0 0
އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ
10,136,990 11,313,282 0 0 0
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ފައިދާ
9,929,741 11,313,282 0 0 0
ސަރުކާރުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
58,696 0 0 0 0
އެހެނިހެން ފައިދާ
148,553 0 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
17,793,072 4,775,634 4,315,674 4,276,284 4,175,394
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
17,793,072 4,775,634 4,315,674 4,276,284 4,175,394
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
1,242,237 1,026,629 1,047,163 1,068,105 1,089,465
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތް ވިއްކި
79,267 71,869 38,835 38,835 38,835
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކި
15,280,060 3,108,107 2,331,080 2,214,526 2,103,800
ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކި
1,262,826 569,029 898,596 954,818 943,294
ފިކްސްޑް އެސްޓް ސޭލްސް ކްލިއަރިންގ
-71,318 0 0 0 0
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
19,528,459,754 24,003,329,657 25,618,377,974 28,306,886,165 30,441,851,488
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
3,497,233,747 3,511,036,965 4,022,691,453 4,306,300,296 4,522,583,052
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
3,494,604,059 3,510,140,536 4,021,559,686 4,304,956,692 4,521,498,322
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
2,629,688 896,429 1,131,767 1,343,604 1,084,730
އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ
0 47,720 0 0 0
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އެކްސްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
0 47,720 0 0 0
ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
4,310,973,522 5,221,237,766 5,508,607,816 5,778,116,016 6,131,364,845
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް
2,147,900,148 2,807,064,579 3,029,663,972 3,224,765,818 3,501,797,864
އޯނަރޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ޓެކްސް
3,675,859 1,778,650 1,382,400 844,800 691,200
ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް
901,259,957 967,668,298 993,130,607 1,043,734,553 1,081,240,136
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
942,252,901 1,082,466,469 1,089,405,890 1,099,189,054 1,116,183,421
ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް
315,884,657 362,259,770 395,024,947 409,581,791 431,452,224
ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިގެ އާމްދަނީން ނެގޭ ޓެކްސް
0 0 0 0 0
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
9,781,200,065 13,137,558,102 13,802,586,123 15,627,337,683 17,008,807,198
ޓުއަރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
6,597,108,183 8,685,297,508 9,068,395,404 10,294,736,124 11,210,460,655
ޖެނެރަލް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
3,184,091,882 4,452,260,594 4,734,190,719 5,332,601,559 5,798,346,543
ރޯޔަލްޓީ
135,484,995 167,129,445 172,718,550 185,307,162 184,340,356
ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްގެ ރޯޔަލްޓީ
54,901,609 68,503,429 73,106,274 84,698,763 82,725,873
ރީ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
80,583,386 98,626,016 99,612,276 100,608,399 101,614,483
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
1,803,567,425 1,966,319,659 2,111,774,032 2,409,825,008 2,594,756,037
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
40 0 0 0 0
ގްރީން ޓެކްސް
972,994,664 997,168,362 1,083,179,078 1,224,200,221 1,314,242,180
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް
830,558,836 969,151,297 1,028,594,954 1,185,624,787 1,280,513,857
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް
13,885 0 0 0 0
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
0 0 0 0 0
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
1,041,692,326 505,142,469 1,270,000,028 1,110,055,213 1,010,846,676
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ
602,708,767 9,108,933 774,350,000 774,350,000 774,350,000
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
582,728,879 5,423,526 771,100,000 771,100,000 771,100,000
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިލެޓްރަލް
13,852,437 3,256,460 2,850,000 2,850,000 2,850,000
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - ވޮލަންޓަރީ އޯރގް
6,127,451 428,947 400,000 400,000 400,000
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ
70,456,941 0 0 0 0
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
39,274,586 0 0 0 0
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިލެޓްރަލް
4,089,882 0 0 0 0
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - ވޮލަންޓަރީ އޯރގް.
27,092,473 0 0 0 0
މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ އެހީ
367,816,468 496,033,536 495,650,028 335,705,213 236,496,676
ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިލޭއެހީ-ބައިލެޓްރަލް
17,443,369 82,183,862 217,451,996 143,811,345 45,714,400
ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިލޭއެހީ-މަލްޓިލެޓްރަލް
350,373,099 413,849,674 278,198,032 191,893,868 190,782,276
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ
710,150 0 0 0 0
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
710,150 0 0 0 0

ޓޯޓަލް ރެވެނިއު

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024