Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ހުރިހާ އިދާރާތައް 29,200,871,833 32,488,548,388 33,552,353,432 36,598,740,068 39,067,692,895
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 1,026,091 402,448 240,094 228,089 216,685
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 941,607 347,110 208,836 198,394 188,474
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ 73,874 44,710 27,881 26,487 25,163
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ރަސްމީ ގެ 10,610 10,628 3,377 3,208 3,048
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 1,066,131 1,111,730 792,793 753,154 715,496
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 1,065,083 1,111,705 792,793 753,154 715,496
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެ 1,048 25 0 0 0
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 27,876 4,760 4,525 4,298 4,083
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 27,876 4,760 4,525 4,298 4,083
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 13,945,996 8,716,477 15,282,069 16,159,907 17,063,230
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު 232,668 95,020 38,632 39,967 41,400
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 226,833 179,790 173,539 175,231 177,095
އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް 5,920,522 3,997,488 7,572,697 8,205,992 8,659,488
ސިވިލް ކޯޓު 189,517 202,288 173,186 173,351 175,465
ކްރިމިނަލް ކޯޓު 188,011 232,600 406,138 414,882 423,955
ފެމިލީ ކޯޓު 5,195,643 3,646,264 6,618,318 6,853,170 7,290,530
ޖުވެނައިލް ކޯޓު 29,912 23,607 23,653 24,505 25,415
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 1,911,453 305,089 272,562 269,545 266,689
ޑްރަގް ކޯޓު 51,437 34,331 3,344 3,264 3,193
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 371,072 1,386,474 3,240,240 6,869,462 1,772,913
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 371,072 1,386,474 3,240,240 6,869,462 1,772,913
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 29,671 32,248 14,775 14,546 14,330
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 29,671 32,248 14,775 14,546 14,330
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 431,969 236,570 174,991 171,241 167,679
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 431,969 236,570 174,991 171,241 167,679
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން 210,275 193,914 38,659 37,287 35,985
އެންޓި- ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން 210,275 193,914 38,659 37,287 35,985
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 1,369,938 886,218 144,642 137,686 131,077
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 1,369,938 886,218 144,642 137,686 131,077
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2,802,195 2,273,563 1,965,285 1,962,161 1,959,196
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 2,802,195 2,273,563 1,965,285 1,962,161 1,959,196
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 20,693,474,915 23,285,435,448 24,438,640,003 26,973,038,259 29,012,151,468
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 20,693,474,915 23,285,435,448 24,438,640,003 26,973,038,259 29,012,151,468
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް 93,056 18,915 19,036 19,046 19,074
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް 93,056 18,915 19,036 19,046 19,074
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 461,701 2,243 1,854 1,891 1,929
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 461,701 2,243 1,854 1,891 1,929
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 2,290,768 1,802,052 1,857,491 1,906,415 1,949,352
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 2,290,768 1,802,052 1,857,491 1,906,415 1,949,352
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 186,415 51,595 52,875 54,975 57,302
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 186,415 51,595 52,875 54,975 57,302
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1,516,667 470,238 2,987,467 3,695,594 894,351
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1,516,667 470,238 2,987,467 3,695,594 894,351
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް 10,720 4,246 4,036 3,834 3,643
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް 10,720 4,246 4,036 3,834 3,643
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 5,406 626 0 0 0
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 5,406 626 0 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 759,761,374 659,202,887 909,662,025 997,791,874 1,134,376,204
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 759,761,374 659,202,887 909,662,025 997,791,874 1,134,376,204
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 21,945,151 10,427,136 5,805,377 5,837,627 5,921,815
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 21,818,488 10,370,904 5,718,133 5,748,638 5,831,046
ނެޝަނަލް ކައުންޓަރޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ 8 84 0 0 0
މޯލްޑިވްސް ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވިސް 126,655 56,148 87,244 88,989 90,769
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 10,035,758 8,836,960 9,041,838 9,303,561 9,573,692
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 553,086 46,573 42,829 40,688 38,734
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން 9,355,591 8,703,609 8,925,681 9,193,211 9,468,779
ޑީޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް 78,938 6,884 4,453 4,231 4,019
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ 48,143 79,894 68,875 65,431 62,160
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 57,447,289 76,885,583 43,996,052 36,085,943 36,109,846
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 30,993,607 54,249,076 29,646,069 21,202,560 21,221,772
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން 4,346,779 4,109,591 4,152,145 4,208,374 4,265,974
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 0 0 0 0 0
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް 607,456 339,579 314,442 419,287 421,796
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް 194,057 118,286 43,685 43,696 43,751
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް 643,007 378,883 341,071 378,759 383,838
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް 531,473 700,843 718,744 817,049 829,965
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން 48,222 60,513 60,716 60,934 61,171
އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ 80,545 92,955 94,377 128,203 129,690
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 616,808 278,303 101,846 107,490 102,664
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް 663,389 530,716 536,051 741,477 749,741
ކަލާފާނު ސްކޫލް 530,970 496,919 508,339 576,887 558,302
މުހިޔީއްދީން ސްކޫލް 1,299,655 752,972 876,619 901,307 912,497
އިމާދުއްދީން ސްކޫލް 161,794 169,660 172,542 241,875 244,833
ގާޒީ ސްކޫލް 695,152 240,484 222,333 265,905 265,773
ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 68,848 130,158 121,634 115,553 109,775
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 44,976 45,815 44,220 42,981 41,814
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 3,471 1,960 1,863 1,770 1,681
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 112,865 51,872 3,016 2,865 2,722
ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 8,875 32,779 28,400 26,980 25,631
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 44,083 27,983 8,272 7,859 7,466
ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 18,565 41,788 28,173 26,764 25,426
އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 41,155 18,079 17,001 16,151 15,344
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 34,868 35,550 22,694 21,732 22,774
ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 16,518 13,001 10,587 10,100 10,128
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 11,579 22,736 15,675 14,891 14,146
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 37,562 29,579 15,737 14,950 14,202
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 26,521 66,402 59,186 57,945 56,783
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 38,755 41,204 16,416 15,595 14,815
ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 248,066 63,334 21,508 20,432 19,411
ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 16,187 3,883 3,245 3,083 2,929
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 14,921 21,076 31,115 31,142 31,200
ސައިޚް އިބްރާހީމް ސްކޫލް 6,422 21,276 20,069 19,066 18,112
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް 82,210 22,398 21,532 21,001 20,503
ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް 195,439 96,249 92,008 88,777 85,722
ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް 64,263 13,831 9,390 9,371 9,361
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 104,775 96,029 9,476 9,002 8,552
ފުނަދޫ ސްކޫލް 27,278 47,094 19,962 18,986 18,292
މިލަންދޫ ސްކޫލް 39,678 101,377 95,630 90,848 86,306
ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް 2,927 4,002 3,728 3,542 3,365
މޭނާ ސްކޫލް 26,592 29,495 8,943 8,663 8,397
އުނގޫފާރު ސްކޫލް 377,325 25,074 12,911 12,265 11,652
އަލިފުށީ ސްކޫލް 110,850 51,792 11,659 11,076 10,522
މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް 24,372 115,048 103,079 98,260 93,684
ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް 9,923 8,392 5,668 5,384 5,115
ތުޅާދޫ ސްކޫލް 9,096 9,502 4,300 4,085 3,880
ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 31,318 14,024 2,677 2,543 2,416
އިފްތިތާހް ސްކޫލް 33,513 65,177 31,798 30,208 28,697
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 26,406 6,295 5,983 5,684 5,400
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 11,397 20,333 16,976 16,128 15,321
ހަމަދުބިން ހަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލް 16,312 21,421 19,770 18,781 17,842
މާވަށު ސްކޫލް 446,666 36,727 34,914 33,169 31,510
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް 187,838 3,993 3,796 3,606 3,426
ހާފިޒު އަހްމަދު ސްކޫލް 153,184 51,643 9,156 8,698 8,263
މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 2,985 854 0 0 0
ހިތަދޫ ސްކޫލް 92,285 33,137 30,797 29,378 28,032
ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް 51,382 83,270 70,076 66,572 63,243
ފޭދޫ ސްކޫލް 26,238 36,527 33,104 31,448 29,876
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް 159,549 65,394 27,567 26,613 25,710
ހިރިޔާ ސްކޫލް 364,132 372,496 356,433 478,818 484,966
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 3,422,491 2,522,644 251,023 238,472 226,548
އުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް 994,561 722,060 206,947 197,709 191,277
މެދު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް 2,046,434 1,124,253 456,278 435,959 416,692
ދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް 935,838 343,105 149,470 142,768 137,046
ތިނަދޫ ސްކޫލް 6,490 52,825 1,859 1,766 1,677
ރެހެންދި ސްކޫލް 709,865 840,292 836,217 927,245 941,758
ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް 7,172 148 0 0 0
މެދުދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް 1,198,239 562,882 231,510 222,931 215,568
މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް 1,358,239 798,631 354,806 342,521 331,084
ހުރަވީ ސްކޫލް 426,476 850,575 670,786 781,793 790,232
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން 1,313,683 4,254,873 1,297,140 800,000 800,000
އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް 41,830 55,891 57,385 77,237 78,378
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 47,894 25,371 24,075 23,001 21,983
މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލް 52,888 110,974 157,313 215,959 219,511
ކާމިލްދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް 105 2,230 2,120 2,014 1,913
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ 12,550,512 13,290,761 12,654,444 12,846,323 12,992,392
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ 12,550,512 13,290,761 12,654,444 12,846,323 12,992,392
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 430,290 665,254 616,454 390,058 372,144
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 251,311 327,691 303,893 93,123 90,055
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 9,803 26,083 24,795 23,556 22,378
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް 27,080 36,651 34,842 33,100 31,445
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ 13,495 25,480 24,222 23,011 21,860
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ 8,932 35,627 33,868 32,175 30,566
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް 12,390 30,238 28,745 27,308 25,943
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް 3,096 7,822 7,436 7,064 6,711
ސެންޓަރ ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އެކްސެލެންސް 10,016 35,510 33,757 32,069 30,466
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ 24,975 42,529 40,429 38,408 36,488
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު 12,149 11,988 11,396 10,827 10,285
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް 28,245 13,766 13,087 12,432 11,811
ނެޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ 1,995 3,979 3,782 3,593 3,414
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 0 0 0 0 0
ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ 9,176 20,526 19,513 18,537 17,610
ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް 4,784 19,865 18,884 17,940 17,043
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ 12,843 27,499 17,805 16,915 16,069
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 34,897,794 1,303,588 200,299 190,285 180,770
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 4,800,543 164,119 154,468 146,744 139,407
ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 1,297,299 0 0 0 0
ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 3,528,719 6,891 6,551 6,223 5,912
އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން 317,010 0 0 0 0
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 255,218 0 0 0 0
އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 2,111,868 0 0 0 0
ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް 2,588,586 68 0 0 0
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 3,786,665 24,276 23,077 21,924 20,827
ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 2,076,899 0 0 0 0
ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 1,179,458 0 0 0 0
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 1,691,076 1,867 1,774 1,686 1,601
ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން 1,688,215 0 0 0 0
ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 884,272 0 0 0 0
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން 1,001,314 0 0 0 0
ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 2,333,027 0 0 0 0
އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 1,678,254 9,054 8,607 8,177 7,768
ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 1,580,763 1,091,188 0 0 0
ތައިލަންޑުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 1,642,878 6,125 5,822 5,531 5,255
ޖިއްދާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް 455,730 0 0 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 73,083,155 69,718,969 48,208,814 48,819,749 49,355,601
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 34,577,090 41,498,259 20,484,927 20,633,902 20,677,768
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 10,702,313 5,797,292 6,655,807 6,748,767 6,857,261
މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 749,901 648,228 925,083 928,338 932,325
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1,220,923 1,107,077 1,086,765 1,100,246 1,114,688
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 938,773 752,931 709,661 720,362 731,611
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 2,109,641 2,176,264 2,157,306 2,202,784 2,249,588
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1,952,415 941,374 1,306,827 1,334,855 1,363,753
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1,332,943 1,821,288 1,079,874 1,103,819 1,128,435
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1,700,102 2,571,617 1,081,522 1,104,300 1,128,051
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1,194,554 905,034 1,174,253 1,195,729 1,218,156
ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1,495,238 1,856,535 346,500 351,492 356,754
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 577,144 399,968 451,839 460,399 469,237
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1,238,324 1,913,529 1,050,904 1,073,955 1,097,649
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 1,267,086 675,460 874,408 887,662 901,605
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 963,207 1,145,832 896,500 913,083 930,170
ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 647,928 368,902 734,339 747,547 761,225
ދަމަނަވެށި 236,231 42,200 130,785 134,463 138,245
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ 8,876,164 3,937,104 5,782,066 5,870,384 5,962,281
ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް 1,302,145 1,159,579 1,279,448 1,307,662 1,336,799
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް 1,033 496 0 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް 43,924,760 519,844,074 50,519,237 52,005,313 51,210,987
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް 43,907,949 105,716,551 50,504,860 51,991,655 51,198,012
އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް 16,811 414,127,523 14,377 13,658 12,975
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 13,073,521 8,282,834 297,409 175,534 173,370
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 13,073,521 8,282,834 297,409 175,534 173,370
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން 9,566,168 6,739,740 1,700,957 4,846,036 2,068,364
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން 9,566,168 6,739,740 1,700,957 4,846,036 2,068,364
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 24,041,391 18,670,113 86,615,279 24,083,650 9,705,524
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 24,041,391 18,670,113 86,615,279 24,083,650 9,705,524
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް 54,338,909 93,303,077 26,021,965 7,210,431 6,963,183
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް 54,338,909 93,303,077 26,021,965 7,210,431 6,963,183
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 127,870,286 98,082,769 117,068,150 124,062,559 126,591,839
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 117,787,873 91,928,916 111,013,886 117,508,508 119,537,990
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު 10,082,413 6,153,853 6,054,264 6,554,051 7,053,849
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވައިރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 1,211,026,839 1,132,804,203 1,234,692,669 1,333,377,414 1,453,754,257
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް 9,971,772 656 0 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވައިރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 1,128,775,924 1,123,543,326 1,219,338,685 1,317,753,709 1,437,833,889
ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ 6,094,228 5,080,275 5,050,696 5,100,149 5,150,150
އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 66,184,915 4,179,946 10,303,288 10,523,556 10,770,218
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 369,480 588,780 335,605 331,414 327,681
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 369,480 588,780 335,605 331,414 327,681
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 2,211,831 5,332,276 4,006,935 3,008,410 3,024,975
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު 72,797 93,462 88,848 84,406 80,186
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް 337,241 423,286 20,309 19,294 18,329
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ 3,376 1,575 1,497 1,422 1,351
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 1,747,968 4,767,118 3,851,758 2,860,992 2,884,927
ފިޔަވަތި 10,813 11,616 11,042 10,490 9,966
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް 39,636 34,200 32,512 30,886 29,342
ވިލިނގިލީ އިޖުތިމާޢީ ޙިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު 0 1,019 969 920 874
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް 1,373,878,172 1,832,625,475 1,235,011,894 1,280,421,208 1,273,165,428
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް 1,373,878,172 1,832,625,475 1,235,011,894 1,280,421,208 1,273,165,428
ޕެންޝަން ބަޖެޓް 4,451,054 2,246,039 0 0 0
ޕެންޝަން ބަޖެޓް 4,451,054 2,246,039 0 0 0
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 8,496,099 2,708,217 3,395,009 3,317,667 3,304,315
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 8,496,099 2,708,217 3,395,009 3,317,667 3,304,315
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 4,155,120,809 4,180,828,984 4,774,347,547 5,109,784,627 5,377,279,195
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 4,155,120,809 4,180,828,984 4,774,347,547 5,109,784,627 5,377,279,195
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 1,172,394 878,864 289,740 295,010 300,412
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 1,172,394 878,864 289,740 295,010 300,412
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 40,515,984 33,261,974 33,591,958 33,970,276 34,308,684
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 40,220,407 33,079,368 33,343,370 33,718,597 34,053,779
ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލް 295,577 182,606 248,588 251,679 254,905
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް 0 0 0 0 0
ކައުންސިލްސް 0 0 0 0 0
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ޕާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ޕާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މުލަކުއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0 0 0 0 0
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ 3,552 1,474 1,401 1,331 1,265
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ 3,552 1,474 1,401 1,331 1,265
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 45,497,614 25,943,448 85,347,754 122,128,528 47,628,652
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 45,497,614 25,943,448 85,347,754 122,128,528 47,628,652
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 280,745 833,252 1,876,757 1,901,086 1,926,562
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 280,745 833,252 1,876,757 1,901,086 1,926,562
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 67,474,279 47,629,195 48,472,931 50,870,198 53,535,107
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 67,474,279 47,629,195 48,472,931 50,870,198 53,535,107
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 35,036,237 16,076,599 16,819,744 16,946,083 16,978,678
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 32,541,625 15,524,154 15,594,578 15,707,166 15,715,987
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ 562,318 394,297 1,058,690 1,079,863 1,101,461
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް 1,926,926 156,661 165,062 157,711 159,954
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީ 5,368 1,487 1,414 1,343 1,276
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 2,218,614 641,238 221,511 222,503 223,687
މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 2,095,927 501,140 30,621 29,090 27,635
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ 122,687 140,098 190,890 193,413 196,052
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 0 0 0 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 32,286,834 66,515,282 57,992,090 60,618,186 63,834,206