ޕްރޮޕޯސްޑް ބަޖެޓު

ބަޖެޓް 2024

އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ލަފާކުރި
2025
ލަފާކުރި
2026
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ހަރަދު 42,828,320,054 49,350,071,800 49,549,713,738 57,175,970,957 59,510,042,875
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް 7,864,608,831 9,041,471,896 11,432,700,665 18,514,672,443 21,261,726,713
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ޤާނޫނުތައް ހެދުމާއި މާލީ އަދި ފިސްކަލް ކަންތައްތަކާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު 1,384,488,081 1,734,938,047 3,205,938,426 3,071,583,664 3,076,182,457
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމާއި ޤަނޫނުތައް ހެދުން 448,607,578 595,275,122 586,833,785 520,712,063 601,459,955
މާލީ އަދި ފިސްކަލް ކަންތައްތަކަށް 654,064,836 969,750,284 2,210,848,503 2,140,815,463 2,063,066,364
ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކަށް 281,815,667 169,912,641 408,256,138 410,056,138 411,656,138
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ 0 15,208,333 0 0 0
ގައުމުތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ 0 15,208,333 0 0 0
އާންމު ޚިދުމަތްތައް 300,508,890 301,265,277 751,520,056 1,249,415,828 1,749,205,913
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި މުސާރައަށް ގެންނަ ބަދަލު 42,223,530 48,008,859 557,300,000 1,057,400,000 1,557,500,000
ޕްލޭންކުރުމާއި ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން 166,280,028 138,887,143 141,096,026 140,626,090 140,666,175
އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް 92,005,332 114,369,275 53,124,030 51,389,738 51,039,738
އަސާސީ ދިރާސާތައް 679,465 475,933 500,000 500,000 500,000
އަސާސީ ދިރާސާތައް 679,465 475,933 500,000 500,000 500,000
ރިސާރޗާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް - ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތް 0 303,281 660,052 710,262 710,262
ރިސާރޗާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް - ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތް 0 303,281 660,052 710,262 710,262
އެހެނިހެން - ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް 23,833,104 31,180,459 27,617,027 27,417,027 27,717,027
އެހެނިހެން - ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް 23,833,104 31,180,459 27,617,027 27,417,027 27,717,027
ދަރަނީގެ މުއާމަލާތްތައް 6,155,099,291 6,958,100,566 7,446,465,104 14,165,045,662 16,407,411,054
ދަރަނީގެ ހިދުމަތުގެ ޚަރަދު 6,155,099,291 6,958,100,566 7,446,465,104 14,165,045,662 16,407,411,054
ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން 1,670,758,221 1,725,817,428 1,867,869,904 1,889,275,674 1,826,545,554
އަސްކަރީ ދިފާއު 1,639,989,857 1,698,184,207 1,848,894,111 1,870,575,674 1,807,745,554
އަސްކަރީ ދިފާއު 1,639,989,857 1,698,184,207 1,848,894,111 1,870,575,674 1,807,745,554
މަދަނީ ދިފާއު 4,310,268 5,283,958 6,293,889 6,393,889 6,493,889
މަދަނީ ދިފާއު 4,310,268 5,283,958 6,293,889 6,393,889 6,493,889
ރިސާރޗާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް - ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން 14,950 70,000 70,000 70,000 70,000
ރިސާރޗާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް - ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން 14,950 70,000 70,000 70,000 70,000
އެހެނިހެން - ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން 26,443,146 22,279,263 12,611,904 12,236,111 12,236,111
އެހެނިހެން - ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން 26,443,146 22,279,263 12,611,904 12,236,111 12,236,111
އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން 3,020,196,411 3,439,854,935 3,769,617,335 3,798,556,792 3,763,764,194
ބޯޑަރު ބެލެހެއްޓުމާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން 1,862,925,206 2,196,513,519 2,427,960,053 2,471,298,173 2,453,740,975
ބޯޑަރު ބެލެހެއްޓުމާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން 1,862,925,206 2,196,513,519 2,427,960,053 2,471,298,173 2,453,740,975
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 48,396,462 52,935,306 59,945,073 60,836,950 59,518,150
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން 48,396,462 52,935,306 59,945,073 60,836,950 59,518,150
އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުން 696,792,301 726,872,100 757,929,801 778,612,254 778,667,021
އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުން 696,792,301 726,872,100 757,929,801 778,612,254 778,667,021
ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާއި އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަންއަށް ކުރާ ޚަރަދު 364,221,794 402,335,476 417,413,268 430,783,041 414,269,137
ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާއި އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަންއަށް ކުރާ ޚަރަދު 364,221,794 402,335,476 417,413,268 430,783,041 414,269,137
ރިސާރޗާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް - އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން 1,116,698 1,414,140 1,777,602 1,777,602 1,777,602
ރިސާރޗާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް - އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން 1,116,698 1,414,140 1,777,602 1,777,602 1,777,602
އެހެނިހެން - އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން 46,743,950 59,784,394 104,591,538 55,248,772 55,791,309
އެހެނިހެން - އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން 46,743,950 59,784,394 104,591,538 55,248,772 55,791,309
އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 9,323,695,272 11,653,077,726 8,914,840,912 7,695,318,597 7,483,657,593
މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވިޔަފާރި އަދި އިގުތިސާދަށް ކުރާ ޚަރަދު 580,968,132 943,604,729 599,306,660 401,839,047 395,093,963
ވިޔަފާރި އަދި އިގުތިސާދަށް ކުރާ ޚަރަދު 540,886,107 870,880,932 525,634,525 326,774,943 318,175,569
މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކުރާ ޚަރަދު 40,082,025 72,723,797 73,672,135 75,064,104 76,918,394
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން 175,374,331 538,016,222 637,573,555 512,131,711 471,797,199
ދަނޑުވެރިކަން 55,941,845 76,205,641 93,044,315 102,165,666 90,759,458
މަސްވެރިކަން 119,432,486 461,810,581 544,529,240 409,966,045 381,037,741
ހަކަތަ 3,364,891,715 3,783,636,860 2,020,093,921 765,181,714 418,001,359
ޕެޓްރޯލިއަމް އަދި ނެޗުރަލް ގޭސް 0 0 300,000,000 300,000,000 300,000,000
ކަރަންޓު އުފެއްދުމާއި އަގުހެޔޮކުރުން 3,364,891,715 3,783,636,860 1,720,093,921 465,181,714 118,001,359
މައުދަން ނެގުމާއި، އުފެއްދުމާއި އިމާރާތްކުރުން 36,929,413 24,314,061 25,592,374 25,592,374 25,592,374
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ބެލެހެއްޓުން 36,929,413 24,314,061 25,592,374 25,592,374 25,592,374
ދަތުރުފަތުރުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުން 4,496,517,365 5,657,255,730 5,010,085,013 5,471,923,274 5,710,519,176
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު 844,796,357 1,190,281,811 631,401,166 1,080,966,481 1,704,685,234
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު 2,860,505,235 2,699,629,934 2,329,357,409 2,321,103,702 1,604,683,267
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު 767,850,714 1,734,401,030 2,024,678,715 2,045,206,113 2,376,103,697
ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚަރަދު 23,365,059 32,942,955 24,647,723 24,646,978 25,046,978
މުވާސަލާތާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާ 91,446,803 103,678,479 129,161,073 127,622,012 127,155,109
މުވާސަލާތާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން 91,446,803 103,678,479 129,161,073 127,622,012 127,155,109
އެހެނިހެން ސިނާއަތްތައް 506,221,259 525,397,130 363,482,044 190,302,385 189,343,560
ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުން 316,594,116 330,800,000 171,421,082 0 0
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން 189,627,143 194,597,130 192,060,962 190,302,385 189,343,560
ރިސާރޗާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް - އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުވުމަށް 0 0 4,378,341 11,635,024 15,513,366
ރިސާރޗާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް - މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން 0 0 4,378,341 11,635,024 15,513,366
އިކޮނޮމިކް އެފެއާޒް - އެހެނިހެން 71,346,254 77,174,515 125,167,931 189,091,056 130,641,487
Economic Affairs N.E.C. 71,346,254 77,174,515 125,167,931 189,091,056 130,641,487
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން 2,100,976,701 2,380,989,743 1,806,703,154 2,013,639,673 1,975,643,915
ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ބެލެހެއްޓުން 1,546,712,995 1,646,870,655 1,224,836,642 1,446,363,962 1,516,795,621
ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ބެލެހެއްޓުން 1,546,712,995 1,646,870,655 1,224,836,642 1,446,363,962 1,516,795,621
ނަރުދަމާ ނިޒާމު 76,505,172 297,124,350 173,741,713 66,571,763 17,394,522
ނަރުދަމާ ނިޒާމު 76,505,172 297,124,350 173,741,713 66,571,763 17,394,522
ތަޣައްޔަރުވުން ކުޑަކުރުން 47,805,432 36,429,684 54,237,802 46,689,448 45,615,633
ތަޣައްޔަރުވުން ކުޑަކުރުން 47,805,432 36,429,684 54,237,802 46,689,448 45,615,633
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއި ވެށި ހިމާޔަތްކުރުން 374,324,699 337,133,611 277,854,119 377,149,507 318,080,940
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއި ވެށި ހިމާޔަތްކުރުން 374,324,699 337,133,611 277,854,119 377,149,507 318,080,940
ރިސާރޗާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް - ތިމާވެށީ ރައްކާތެރިކުރުން 6,713,508 4,598,839 4,116,441 4,382,845 4,399,741
ރިސާރޗާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް - ތިމާވެށީ ރައްކާތެރިކުރުން 6,713,508 4,598,839 4,116,441 4,382,845 4,399,741
އެހެނިހެން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ޚަރަދު 48,914,895 58,832,604 71,916,437 72,482,148 73,357,458
އެހެނިހެން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ޚަރަދު 48,914,895 58,832,604 71,916,437 72,482,148 73,357,458
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް 4,962,949,533 4,912,637,965 4,494,799,244 4,600,146,738 4,676,334,278
ގެދޮރު އިމާރަތްކުރުމާއި ބިން ހިއްކުން 3,013,521,424 2,827,668,980 2,140,572,396 2,038,601,067 2,064,286,913
ގެދޮރު އިމާރަތްކުރުމާއި ބިން ހިއްކުން 3,013,521,424 2,827,668,980 2,140,572,396 2,038,601,067 2,064,286,913
ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ ޚަރަދު 1,693,105,934 1,885,043,382 2,287,399,168 2,490,135,707 2,594,366,867
ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ ޚަރަދު 1,693,105,934 1,885,043,382 2,287,399,168 2,490,135,707 2,594,366,867
ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން 256,322,175 199,925,603 66,800,118 71,409,964 17,680,498
ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން 256,322,175 199,925,603 66,800,118 71,409,964 17,680,498
މަގުބައްތި ޖެހުން 0 0 27,562 0 0
މަގުބައްތި ޖެހުން 0 0 27,562 0 0
ސިއްހަތު 6,236,477,639 7,405,123,795 7,459,427,095 7,635,023,107 7,639,475,460
ބޭސްފަރުވާގެ އެހީއާއި ސިއްހީ އާލާތްތައް 2,100,255,361 2,637,493,262 2,190,796,067 2,299,559,309 2,370,547,533
ބޭސްފަރުވާ 2,093,504,672 2,556,200,696 2,130,891,361 2,238,516,361 2,308,194,111
އެހެނިހެން ސިއްހީ ތަކެތި 6,750,689 81,292,566 59,904,706 61,042,948 62,353,422
އައުޓްޕޭޝަންޓް ޚިދުމަތް 329,554,166 911,356,625 1,029,347,423 1,003,454,901 986,051,579
ބޭސްފަރުވާގެ ހިދުމަތް 307,120,332 884,511,955 976,364,332 977,540,092 961,617,924
ހާއްސަ ސިއްހީ ހިދުމަތް 5,810,680 8,790,540 31,047,693 3,177,471 1,683,471
ދަތުގެ ފަރުވާ 8,497,600 10,183,839 13,049,438 13,847,802 13,856,978
ޕެރަމެޑިކަލް ހިދުމަތް 8,125,554 7,870,291 8,885,960 8,889,536 8,893,206
ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް 2,288,506,013 3,439,733,340 3,709,120,653 3,858,668,914 3,802,146,724
ހޮސްޕިޓަލުގެ އާންމު ހިދުމަތް 1,964,115,885 2,977,979,155 3,144,697,868 3,283,505,795 3,225,271,901
ހޮސްޕިޓަލުގެ ހާއްސަ ހިދުމަތް 293,159,736 417,590,266 509,616,505 520,085,924 521,548,669
ބަލިމީހުން ބެލެހެއްޓުން 31,230,392 44,163,919 54,806,280 55,077,195 55,326,154
އާންމު ސިއްހީ ޚިދުމަތް 335,493,190 186,810,380 122,014,576 122,435,516 123,818,797
އާންމު ސިއްހަތުގެ ހިދުމަތް 335,493,190 186,810,380 122,014,576 122,435,516 123,818,797
ސިއްހީ ދާއިރާގެ ރިސާރޗާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް 938,258,149 3,527,997 8,795,108 4,038,275 4,038,919
ސިއްހީ ދާއިރާގެ ރިސާރޗާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް 938,258,149 3,527,997 8,795,108 4,038,275 4,038,919
އެހެނިހެން - ސިއްހަތު 244,410,760 226,202,191 399,353,268 346,866,192 352,871,908
އެހެނިހެން - ސިއްހަތު 244,410,760 226,202,191 399,353,268 346,866,192 352,871,908
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ހިދުމަތް 934,442,116 1,027,752,671 1,028,524,027 1,174,237,914 1,063,099,959
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު 400,943,058 454,490,072 421,245,944 520,739,412 437,056,153
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު 400,943,058 454,490,072 421,245,944 520,739,412 437,056,153
ސަގާފީ ހިދުމަތްތައް 43,912,421 63,681,946 56,302,878 59,708,305 60,810,745
ސަގާފީ ހިދުމަތްތައް 43,912,421 63,681,946 56,302,878 59,708,305 60,810,745
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ހިދުމަތް 98,401,137 96,487,342 95,559,460 95,559,460 95,559,460
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ހިދުމަތް 98,401,137 96,487,342 95,559,460 95,559,460 95,559,460
ދީނީ ހިދުމަތް 335,896,759 354,324,067 389,346,941 431,629,392 403,988,295
ދީނީ ހިދުމަތް 335,896,759 354,324,067 389,346,941 431,629,392 403,988,295
އެހެނިހެން - މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު، ސަޤާފީ ހިދުމަތްތައް އަދި ދީނީ ހިދުމަތްތައް 55,288,741 58,769,244 66,068,804 66,601,345 65,685,306
އެހެނިހެން - މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު، ސަޤާފީ ހިދުމަތްތައް އަދި ދީނީ ހިދުމަތްތައް 55,288,741 58,769,244 66,068,804 66,601,345 65,685,306
ތައުލީމު 4,437,214,829 5,250,364,492 5,279,864,759 5,531,033,510 5,271,501,510
ޕްރީ ސްކޫލް އަދި ފަށާ ތައުލީމު 0 1,289,015,310 1,422,924,212 1,422,924,212 1,422,924,212
ޕްރީ ސްކޫލް 0 177,264,691 194,555,271 194,555,271 194,555,271
ފަށާ ތައުލީމު 0 1,111,750,619 1,228,368,941 1,228,368,941 1,228,368,941
ސާނަވީ ތައުލީމު 116,117,198 970,017,104 1,082,773,579 1,083,838,843 1,083,198,153
ސާނަވީ ތައުލީމު 116,117,198 970,017,104 1,082,773,579 1,083,838,843 1,083,198,153
މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު 6,303,649 139,867,302 164,952,748 164,952,748 164,952,748
މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު 6,303,649 139,867,302 164,952,748 164,952,748 164,952,748
މަތީ ތައުލީމު 822,054,896 1,321,723,445 1,197,533,042 1,133,646,836 1,092,263,763
މަތީ ތައުލީމު 822,054,896 1,321,723,445 1,197,533,042 1,133,646,836 1,092,263,763
ތައުލީމީ އެހެނިހެން ހަރުފަތްތައް 372,083,847 468,611,833 274,842,814 577,822,154 338,318,917
ތައުލީމީ އެހެނިހެން ހަރުފަތްތައް 372,083,847 468,611,833 274,842,814 577,822,154 338,318,917
ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ދެވޭ ސަބްސިޑިއަރީ ހިދުމަތްތަށް 53,681,081 71,976,297 51,657,169 55,488,401 72,748,401
ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ދެވޭ ސަބްސިޑިއަރީ ހިދުމަތްތަށް 53,681,081 71,976,297 51,657,169 55,488,401 72,748,401
ރިސަރޗާއި ޑިވަލޮޕްމަންޓް - ތައުލީމީ ދާއިރާ 13,472,144 13,603,705 27,126,656 27,209,713 27,295,263
ރިސަރޗާއި ޑިވަލޮޕްމަންޓް - ތައުލީމީ ދާއިރާ 13,472,144 13,603,705 27,126,656 27,209,713 27,295,263
އެހެނިހެން - ތައުލީމު 3,053,502,014 975,549,496 1,058,054,539 1,065,150,603 1,069,800,053
އެހެނިހެން - ތައުލީމު 3,053,502,014 975,549,496 1,058,054,539 1,065,150,603 1,069,800,053
އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން 2,277,000,501 2,512,981,149 3,495,366,643 4,324,066,509 4,548,293,699
ބަލި މީހުންނާއި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީ 289,420,807 381,040,509 640,270,505 701,463,505 768,673,405
ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީ 289,420,807 381,040,509 640,270,505 701,463,505 768,673,405
އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު 1,502,719,190 1,582,732,507 1,723,953,670 1,867,878,139 2,024,149,639
އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު 1,502,719,190 1,582,732,507 1,723,953,670 1,867,878,139 2,024,149,639
ކުޑަކުދިންނަށާއި އާއިލާއަށް ދޭ އެހީ 267,890,558 316,117,175 327,252,676 326,837,571 331,077,055
ކުޑަކުދިންނަށާއި އާއިލާއަށް ދޭ އެހީ 267,890,558 316,117,175 327,252,676 326,837,571 331,077,055
ވަޒީފާ ނުލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީ 32,444,997 63,505,024 0 0 0
ވަޒީފާ ނުލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީ 32,444,997 63,505,024 0 0 0
މުޖުތަމައުން އެކަހެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން 129,376,236 127,730,987 147,539,833 160,005,651 156,744,386
މުޖުތަމައުން އެކަހެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން 129,376,236 127,730,987 147,539,833 160,005,651 156,744,386
ރިސާރޗާއި ޑިވަލޮޕްމަންޓް - އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން 0 804,534 1,394,824 1,782,966 1,988,669
ރިސާރޗާއި ޑިވަލޮޕްމަންޓް - އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން 0 804,534 1,394,824 1,782,966 1,988,669
އެހެނިހެން - އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން 55,148,713 41,050,413 654,955,135 1,266,098,677 1,265,660,545
އެހެނިހެން - އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން 55,148,713 41,050,413 654,955,135 1,266,098,677 1,265,660,545

އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު

ބިލިއަން ރުފިޔާއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2023