Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމްލަ ހޭދަ 42,828,320,054 49,350,071,800 49,855,823,653 58,059,449,547 60,264,141,769
ކެޕިޓަލް ހަރަދު 14,737,499,347 16,964,542,759 14,979,945,635 22,822,338,579 23,426,693,557
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު 90,115,229 19,459,548 0 0 0
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް 53,470,231 3,159,092 0 0 0
ބޭރުގެއެހީގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 27,458,286 6,339,322 0 0 0
ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު 9,186,712 9,961,134 0 0 0
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ 0 0 979,435,938 979,435,938 979,435,938
ބަޖެޓެޑް ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްރޮވިޝަން 0 0 979,435,938 979,435,938 979,435,938
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން 2,281,468,378 3,585,496,623 2,411,703,831 3,132,462,770 2,843,693,236
ބިން 785,943,098 1,730,096,414 769,656,586 797,035,180 1,124,020,061
މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް 710,541,785 696,016,988 534,961,225 557,994,770 602,591,475
މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް 784,983,495 1,159,383,221 1,107,086,020 1,777,432,820 1,117,081,700
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން 6,451,487,408 8,167,403,879 6,512,004,643 8,525,160,240 7,987,771,248
މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން 2,577,012,289 2,014,107,138 1,665,043,054 2,203,169,510 2,718,000,178
ވައިގެ ބަނދަރު 567,185,239 1,546,469,062 1,531,970,037 1,846,718,995 2,142,832,731
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު 942,943,355 1,493,822,032 931,076,654 1,370,208,290 548,882,144
ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް 1,463,972,659 1,333,523,052 655,931,855 888,237,605 1,113,583,614
ކަރަންޓް ވިއުގަ 964,080 404,136,585 280,526,470 318,103,616 14,208,261
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެސެޓް 899,409,786 1,375,346,010 1,447,456,573 1,898,722,224 1,450,264,320
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 564,248,442 439,780,876 551,853,863 503,870,879 499,554,009
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް 33,621,731 41,580,419 54,340,076 50,188,291 52,194,363
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް 169,467,579 151,904,695 192,729,774 169,632,947 156,667,694
ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް 488,494 35,000 1,695,255 1,595,055 1,595,055
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް 1,917,293 6,737,814 6,478,436 6,379,368 6,359,741
ރެފަރެންސް ފޮތް 544,866 945,928 1,287,379 1,328,743 1,493,535
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި 7,276,834 8,480,951 19,102,226 18,215,219 18,566,743
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ 77,159,290 28,239,115 61,846,046 66,932,673 68,396,974
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ 122,068,829 151,364,998 148,240,744 130,891,207 136,860,560
އަގުހެޔޮ ޚަރުމުދާ 0 0 0 0 0
އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް 23,228,368 5,833,296 11,909,719 4,944,963 5,480,198
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި 77,880,589 36,170,377 50,700,425 49,843,521 49,089,739
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު 50,544,685 5,946,398 3,469,187 3,864,296 2,794,811
ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު 0 0 0 0 0
ގެނެވޭ ބަދަލު-މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް 49,884 2,541,885 54,596 54,596 54,596
އިންވެސްޓްމަންޓްސް 1,908,804,330 1,384,199,848 1,722,516,360 941,326,752 799,034,126
ސަރުކާރުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ކެޕިޓަލް 1,833,491,487 1,276,460,321 1,691,823,876 915,945,809 776,785,827
ބޭރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ބެހެއްޓޭ ކެޕިޓަލް 27,412,843 32,739,527 30,692,484 25,380,943 22,248,299
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް 47,900,000 75,000,000 0 0 0
ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން 2,693,087,835 2,159,222,128 2,202,431,000 8,230,082,000 9,812,205,000
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 0 0 0 0 0
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބރ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައ 0 0 0 0 0
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާތައް 256,594,505 445,144,128 233,840,000 234,560,000 280,330,000
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރޖ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް 73,774,652 22,530,000 0 0 0
ދމލ. އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ބޮންޑު (ޑޮމެސްޓިކް) 0 0 0 847,550,000 0
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާ 295,908,562 411,272,000 431,371,000 506,515,000 559,742,000
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ ސަރުކާރުތައް 339,520,704 409,454,000 490,860,000 545,905,000 570,347,000
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް 833,581,212 870,822,000 1,046,360,000 2,980,712,000 2,172,106,000
ދމލ. އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ބޮންޑު (ފޮރިން) 893,708,200 0 0 3,114,840,000 6,229,680,000
ލޯނު ދޫކުރުން 748,287,725 1,208,979,857 600,000,000 510,000,000 505,000,000
ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް 52,326,370 291,300,000 0 0 0
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް 297,533,227 785,332,897 600,000,000 510,000,000 505,000,000
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 398,428,128 132,346,960 0 0 0
ރިކަރަންޓް ހަރަދު 28,090,820,707 32,385,529,041 34,875,878,018 35,237,110,968 36,837,448,212
މުސާރައާއި އުޖޫރަ 4,936,365,554 5,274,292,452 6,347,172,892 6,872,209,302 7,374,434,975
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ 4,319,395,044 4,681,529,652 5,783,377,996 6,307,760,586 6,806,581,607
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ 616,970,510 592,762,800 563,794,896 564,448,716 567,853,368
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 4,447,359,022 4,699,050,522 5,609,493,134 5,626,495,276 5,630,666,915
މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް 43,432,008 47,424,207 55,207,974 55,207,974 55,207,974
ފަންނީ އެލަވަންސް 101,427,353 41,423,915 37,250,029 37,250,029 37,250,029
ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް 120,806,064 121,520,825 126,829,725 126,829,725 126,829,725
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް 124,391,879 128,144,937 146,290,820 145,494,910 146,048,791
މެޑިކަލް އެލަވަންސް 598,532 8,944 672,375 672,375 672,375
ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް 0 0 0 0 0
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް 527,880 58,088 345,335 345,335 345,335
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް 96,257,384 96,856,481 123,723,890 123,723,890 123,723,890
މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާއިން ދޭ ކޮއްތު އެލަވަންސް 166,740,341 183,618,410 211,490,741 211,620,341 211,620,341
އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް 30,654,392 29,685,097 33,255,758 33,255,758 33,255,758
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ އ. 109,317,941 115,702,059 116,452,851 117,262,851 117,262,851
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ ދ.އ 23,036,170 19,346,485 38,563,258 38,562,988 38,562,988
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް 483,271,657 407,943,864 602,283,506 602,347,506 602,347,506
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް 63,100,741 62,004,509 70,875,425 72,116,271 72,116,271
އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުންކުރާ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ 80,057,884 3,927,140 3,739,300 3,739,300 3,739,300
އަހަރީޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ 34,562,939 42,648,439 35,017,969 35,017,969 35,017,969
ޔުނިފޯރމް އެލަވަންސް 25,984,258 26,390,766 32,292,791 32,292,791 32,292,791
ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް 4,155,514 3,972,304 3,565,140 3,565,140 3,565,140
ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް 25,681,324 24,602,593 16,441,820 16,441,820 16,441,820
ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް 23,430,755 29,025,078 39,680,707 40,609,307 40,606,607
ހާރޑްޝިޕް އެލަވަންސް 1,984,080 925,017 2,319,540 2,319,540 2,319,540
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް 591,882,308 717,379,756 857,667,489 858,997,865 859,362,162
ފޯން އެލަވަންސް 33,990,788 35,934,614 39,988,184 39,988,184 39,988,184
ރިސްކް އެލަވަންސް 140,600,274 124,173,684 140,724,409 142,414,559 142,414,559
ހެދުން އެލަވަންސް 2,291,664 2,830,128 3,131,540 3,131,540 3,131,540
ސަރވިސް އެލަވަންސް 1,359,774,059 1,208,856,775 1,276,112,901 1,273,087,041 1,276,480,242
ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށްދޭ އެލަވަންސް 9,520 66,000 0 0 0
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭން ބޭރު 3,231,355 4,111,817 2,157,478 2,157,478 2,157,478
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭ 1,672,001 1,339,170 513,482 513,482 513,482
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 133,021,201 128,935,576 138,704,395 139,479,195 139,479,195
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް 32,630,887 29,022,279 35,956,575 36,141,899 36,141,899
މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް 125,031,120 72,672,974 55,204,578 55,513,673 55,520,633
އެޓެންޑަންސް ބެނެފިޓް 124,485,395 287,187,783 403,342,438 407,352,406 407,208,406
ޖޮބް އެލަވަންސް 292,159,422 671,719,413 873,040,091 882,378,714 882,378,714
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ 47,159,932 29,591,395 82,801,020 82,813,820 82,813,820
އިންޓަރންޝިޕް އެލަވަންސް 0 0 3,849,600 3,849,600 3,849,600
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 1,760,218,841 1,865,689,773 2,054,339,780 2,200,221,029 2,356,414,745
ބޭސިކް ޕެންޝަންގެ ފައިސާ 1,222,998,404 1,286,094,489 1,389,954,114 1,504,136,719 1,635,786,719
ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ 7,895,527 7,886,937 8,000,000 8,000,000 8,000,000
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިނާޔަތު ފައިސާ 43,215,704 38,512,896 50,148,605 57,800,000 65,850,000
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށްދޭފައިސާ 227,567,332 248,678,488 271,034,000 293,600,000 310,200,000
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ 258,541,874 284,516,963 335,203,061 336,684,310 336,578,026
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 243,888,055 251,041,930 228,261,094 228,955,494 236,289,453
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު 36,291,426 47,357,615 44,652,318 41,751,316 42,494,978
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު 16,859,796 10,337,453 13,230,687 13,031,684 13,418,337
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 49,316,284 56,423,497 53,848,032 54,814,032 58,006,121
ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 93,710,078 87,646,139 69,183,175 68,438,501 70,667,161
ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު 43,191,565 43,583,183 41,965,093 45,435,073 46,118,695
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު 4,518,906 5,694,043 5,381,789 5,484,888 5,584,161
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 673,228,084 827,679,834 812,768,922 817,336,560 839,856,173
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި 60,411,397 81,490,047 84,481,651 80,680,751 83,351,315
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 17,024,512 22,030,726 17,675,547 15,938,086 15,994,151
ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި 169,716,486 199,588,701 186,023,666 190,132,869 193,742,552
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި 330,715,251 372,987,408 371,384,711 371,362,601 383,126,926
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި 9,613,503 14,235,109 13,729,169 13,469,853 13,811,488
ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 13,600,843 21,603,720 23,448,968 23,808,947 24,199,928
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި 22,059,826 42,052,281 53,917,610 59,434,742 59,893,532
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 21,068,137 32,424,190 31,081,491 31,804,411 32,405,377
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 1,708,708 2,982,079 2,832,662 2,843,300 2,887,733
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި 825,327 1,546,353 1,693,378 1,697,218 1,725,505
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް 3,203,657 8,515,498 9,061,922 9,332,402 9,375,546
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު 23,280,437 28,223,722 17,438,147 16,831,380 19,342,120
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 2,248,137,679 2,451,958,129 2,888,032,115 2,775,276,728 2,749,508,701
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު 39,499,058 42,646,776 42,129,519 42,236,871 43,758,428
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު 477,842,735 476,406,981 526,883,639 533,149,159 538,993,228
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު 108,955,558 119,794,164 131,262,552 131,943,486 133,123,176
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު 192,423,214 194,202,292 202,781,677 202,952,022 205,218,726
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި 178,560,998 183,763,136 192,693,437 193,778,825 195,742,566
ތަކެތީގެ ކުލި 2,390,668 2,201,437 5,248,802 5,218,533 5,250,310
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 83,269,633 98,431,633 105,902,764 106,396,984 106,782,785
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 52,549,752 72,480,253 84,078,940 83,072,178 83,532,079
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު 1,077,622 1,211,103 1,602,897 1,477,514 1,501,093
އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް 10,356,745 7,747,015 5,331,262 5,385,148 5,403,914
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު 22,398,779 26,374,311 22,279,071 22,020,988 22,359,593
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު 35,526,500 34,947,821 34,974,561 35,288,638 35,580,488
ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން 51,730,405 61,268,896 87,734,929 40,392,056 42,298,753
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 57,396,126 44,662,998 42,670,030 39,922,894 41,361,192
އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާޚަރަދު 30,844,287 27,396,341 30,566,075 31,472,857 32,406,842
ކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގު 216,737,468 117,775,765 211,403,826 192,885,071 157,999,176
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު 23,444,860 27,565,044 20,384,778 22,378,459 24,315,915
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ،ވޯކްޕާމިޓްފީ،އައި.ޑީ. 26,550,312 23,725,143 28,941,000 29,196,239 29,395,874
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ 7,562,569 11,983,989 13,579,865 13,447,942 13,534,280
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު 13,468,856 86,728,302 54,869,515 50,229,369 62,906,735
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު 99,051 219,846 381,834 383,964 387,036
ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކުރުން 238,900,885 241,006,119 183,111,357 193,696,319 203,371,486
އެކިއެކި ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޚަރަދު 127,126,992 157,883,016 160,216,655 160,246,855 161,801,049
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ 34,899,170 19,026,038 29,696,054 29,391,516 29,432,719
އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން 46,695,256 42,542,129 345,990,046 346,253,887 346,416,690
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ސަބްސްކްރިޕްޝަން އާއި ފީ 3,559,689 122,905,056 251,511,719 218,458,007 152,888,606
އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 164,270,491 207,062,525 71,805,311 44,000,947 73,745,962
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 1,170,567,254 1,292,478,350 1,276,792,948 1,255,146,199 1,281,648,443
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް 1,054,679,146 1,171,885,848 1,148,518,856 1,124,920,136 1,150,429,155
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް 15,673,943 17,834,256 14,895,307 14,899,197 14,902,138
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ކާންދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި 79,376,279 83,696,338 89,106,887 89,745,489 90,216,400
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި 18,528,213 15,275,404 18,369,976 19,180,575 19,674,761
އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް 2,309,673 3,786,504 5,901,922 6,400,802 6,425,989
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 356,943,336 430,517,282 446,061,491 452,293,335 472,061,176
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ 292,514,706 311,705,887 344,805,871 341,773,150 340,216,452
ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރ 12,022,795 12,358,524 16,005,871 14,590,827 14,431,447
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު 13,381,382 19,942,885 15,955,268 15,573,537 15,883,615
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް 8,000,095 17,968,520 10,591,126 10,576,409 10,471,281
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު 23,337,096 56,838,038 47,373,927 58,378,951 79,439,781
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ 7,687,262 11,703,428 11,329,428 11,400,461 11,618,600
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 295,639,602 318,946,426 436,133,310 425,220,246 436,160,746
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް 14,367,336 8,416,835 7,184,644 7,142,849 7,526,861
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް 128,828,997 173,296,675 196,480,558 187,932,346 195,031,191
މަރާމާތުކުރުން - މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން 980,821 232,375 14,366,390 14,774,667 14,781,514
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ ބަނދަރު 0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު 54,870 46,328 986,326 994,432 1,001,801
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް 5,548,230 6,892,160 12,147,314 12,522,657 12,602,688
މަރާމާތުކުރުން - ކަރަންޓް ވިއުގަ 5,443,588 4,731,507 10,882,466 10,890,903 10,949,962
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް 2,115,581 1,187,537 1,119,525 1,183,516 1,200,217
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް 3,016,494 3,947,125 6,386,157 6,255,022 6,623,491
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް 52,661,036 53,107,634 85,531,001 84,631,802 86,323,364
މަރާމާތުކުރުން - ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް 736,200 1,418,588 1,488,199 1,444,494 1,449,203
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާ. 9,586,603 1,563,201 5,330,334 4,970,516 5,011,586
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ 18,987,246 7,572,561 8,225,582 8,114,194 8,162,264
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ 5,673,344 6,237,031 14,153,824 12,717,876 12,850,736
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް 614,027 413,290 900,436 906,590 924,508
މަރާމާތުކުރުން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި 14,376,703 19,237,834 28,784,478 28,883,531 29,339,800
މަރާމާތުކުރުން - ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު 32,648,526 30,645,745 42,166,076 41,854,851 42,381,560
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު 0 0 0 0 0
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 3,452,422,247 4,801,962,566 5,244,034,104 5,934,963,662 6,595,206,054
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް 219,635,196 432,000,000 320,020,000 314,890,000 310,030,000
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 26,128,835 14,700,000 1,300,000 300,000 0
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް 1,603,076,450 1,920,913,500 2,587,608,042 3,069,814,063 3,546,882,288
ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ޓީ-ބިލް ތަކުގެ ޑިސްކައުންޓް 1,603,581,766 2,434,349,066 2,335,106,062 2,549,959,599 2,738,293,766
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 8,460,898,610 9,735,958,139 9,431,788,228 8,547,968,612 8,764,152,622
ތަކެތި/ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ 3,805,170 0 0 0 0
ނިކަމެތިންގެ ޢާންމުޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްދޭ ފައިސާ 1,569,818 3,487,946 1,500,000 1,650,000 1,815,000
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ 219,267,467 303,422,224 900,914,714 1,506,501,195 1,510,138,608
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމު 13,335,341 15,458,235 31,090,892 32,371,153 33,031,099
ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ފައިސާއިން ދޭ އެހީ 2,152,088 10,275,336 10,538,700 10,538,700 10,538,700
ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ 1,005,350 16,420 500 500 500
ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ 45,131,414 46,655,843 51,735,929 51,916,401 51,776,742
އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތަކަށްދޭ އެހީ 126,726,954 174,703,107 121,789,905 131,471,295 136,619,138
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ދޭ އެހީ 1,883,126 3,510,560 6,500,000 6,542,000 6,599,000
ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ 855,857,871 1,149,946,108 571,588,268 0 0
ފެން އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ 0 0 0 0 0
ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ 316,876,956 331,141,775 171,421,082 0 0
އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ 64,473,800 71,305,920 74,700,000 78,432,000 82,356,000
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ 90,417,107 132,561,263 50,000,000 52,500,000 55,125,000
ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ 203,198,228 117,176,871 80,300,000 85,500,000 89,600,000
ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންގެ އެހީ 2,426,000 3,142,339 3,072,000 3,684,000 4,428,000
ސިއްޚީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގައް ދައްކާ ފައިސާ 1,843,035,208 2,306,101,245 1,998,500,000 2,098,425,000 2,161,377,750
ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 244,277,000 341,338,534 590,925,000 650,018,000 715,020,000
މަސްވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް 0 250,000,000 413,261,082 250,000,000 250,000,000
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ 19,815,268 24,306,343 12,000,000 12,000,000 12,000,000
ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 1,652,053,416 1,843,656,044 2,225,190,683 2,389,098,321 2,487,184,371
ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް 31,079,965 36,382,500 42,000,000 44,100,000 46,305,000
ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ދޭ ސަބްސިޑީ 26,400,000 33,257,000 34,740,000 33,000,000 33,000,000
ފިއުލް ސަބްސިޑީ 2,309,670,906 1,917,375,050 775,483,435 2,236,437 3,000,000
ވަޒީފާ ހޯދާތީ ނުވަތަ ހާލަތުބަދަލުވެފައިވާތީ ދޭއެހީ 37,779,478 37,646,063 23,000,000 23,000,000 23,000,000
ޓްރާންސްޕޯޓް ސަބްސިޑީ 209,144,880 300,562,528 545,363,440 518,182,094 473,020,716
ހައުސިންގ ސަބްސިޑީ 0 0 177,408,000 0 0
ނަރުދަމާ ހިދުމަތުގެ ސަބްސިޑީ 0 180,000,000 139,000,000 0 0
އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ 139,515,799 102,528,885 379,764,598 566,801,516 578,216,998
ގެއްލުމާއި ރައިޓް-އޮފްސް 45,152,423 435,953,638 101,000,000 101,024,525 101,048,209
ސަރުކާރަށްވީ/ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން 30,426,454 403,114,401 100,000,000 100,000,000 100,000,000
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމަޖެއްސުން 1,124,711 32,440,052 1,000,000 1,024,525 1,048,209
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ގެއްލުން 13,153,838 0 0 0 0
ސަރުކާރުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން 180,720 0 0 0 0
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން 0 0 0 0 0
އެހެނިހެން ގެއްލުން 229,487 21,274 0 0 0
ހަލާކު ކޮށްލެވޭ ހަރުމުދާ (ސްކްރެޕިންގ) 37,213 0 0 0 0
ރެވެނިއު ރިފަންޑް 0 377,911 0 0 0

މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު

ބިލިއަން ރުފިޔާއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024