Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
29,034,469,105 32,456,146,928 33,547,021,929 36,548,873,081 39,027,825,909
ޖުމުލަ އާމްދަނީ
28,546,547,631 31,943,927,768 32,270,971,901 35,432,267,868 38,009,929,233
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
27,534,788,534 30,871,223,159 31,026,826,460 34,081,577,636 36,553,979,654
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
1,178,161,825 1,105,106,069 1,249,476,944 1,400,557,219 1,495,816,565
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނު ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
166,402,728 32,401,460 5,331,503 49,866,987 39,866,986
ޖުމުލަ ހިލޭ އެހީ
487,921,474 512,219,160 1,276,050,028 1,116,605,213 1,017,896,676
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ
101,035,219 17,285,133 780,400,000 780,900,000 781,400,000
މަޝްރޫއުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
386,886,255 494,934,027 495,650,028 335,705,213 236,496,676
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
40,059,919,376 47,083,110,145 47,622,700,169 49,803,986,604 50,429,688,470
ޖުމުލަ ބަޖެޓު
42,828,320,054 49,350,071,800 49,855,823,653 58,059,449,547 60,264,141,769
އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމުލަ
38,253,693,809 42,292,801,014 44,099,904,996 51,971,009,943 54,624,136,664
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރާ ޚަރަދު
1,126,286,642 973,523,753 540,896,980 808,410,703 353,452,422
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު
94,122,693 21,166,839 20,691,131 12,784,735 13,888,765
މަޝްރޫއުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު
399,857,337 494,934,027 495,650,028 335,705,213 236,496,676
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
2,921,497,506 5,530,750,079 4,654,580,613 4,879,567,943 4,981,543,105
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
32,862,067 36,896,088 44,099,905 51,971,010 54,624,137
ޖުމުލަ ޚަރަދު
-2,768,400,678 -2,266,961,655 -2,233,123,484 -8,255,462,943 -9,834,453,299
ކަނޑަން: ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
-330,369,157 -467,674,128 -233,840,000 -1,082,110,000 -280,330,000
ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
-2,362,718,678 -1,691,548,000 -1,968,591,000 -7,147,972,000 -9,531,875,000
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
-27,412,843 -32,739,527 -30,692,484 -25,380,943 -22,248,299
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
-47,900,000 -75,000,000 0 0 0
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
-11,025,450,271 -14,626,963,217 -14,075,678,240 -13,255,113,523 -11,401,862,561
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
29,034,469,105 32,456,146,928 33,547,021,929 36,548,873,081 39,027,825,909
ކަނޑަން: ޖުމުލަ ޚަރަދު
40,059,919,376 47,083,110,145 47,622,700,169 49,803,986,604 50,429,688,470
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
-7,573,028,024 -9,825,000,651 -8,831,644,136 -7,320,149,861 -4,806,656,507
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
-11,025,450,271 -14,626,963,217 -14,075,678,240 -13,255,113,523 -11,401,862,561
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
29,034,469,105 32,456,146,928 33,547,021,929 36,548,873,081 39,027,825,909
ކަނޑަން: ޖުމުލަ ޚަރަދު
40,059,919,376 47,083,110,145 47,622,700,169 49,803,986,604 50,429,688,470
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
3,452,422,247 4,801,962,566 5,244,034,104 5,934,963,662 6,595,206,054
ޖުމުލަ ފައިނޭންސިންގ
11,025,450,271 14,626,963,217 14,075,678,240 13,555,111,523 11,401,862,561
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
2,546,159,677 8,465,202,079 10,395,989,613 4,670,595,943 3,159,668,105
ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
2,951,585,910 5,530,750,079 4,654,580,613 4,879,567,943 4,981,543,105
ބަޖެޓް ސަޕޯޓް ލޯނު
1,957,292,445 4,626,000,000 6,939,000,000 3,084,000,000 1,542,000,000
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ސުކޫކް / ބޮންޑް ފަދަ ތަކެތި
0 0 771,000,000 3,855,000,000 6,168,000,000
ގްރީން / ބްލޫ ބޮންޑް
0 0 0 0 0
ކަނޑަން: ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
2,362,718,678 1,691,548,000 1,968,591,000 7,147,972,000 9,531,875,000
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
8,479,290,594 6,161,761,138 3,679,688,627 8,584,515,580 8,242,194,456
ޑޮމެސްޓިކް ސެކިއުރިޓީޒް
9,326,770,844 9,083,127,184 5,162,484,562 7,167,516,323 6,124,907,126
ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުން ޓްރާންސްފަރ ކުރާ
0 0 0 3,855,000,000 3,855,000,000
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނު ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
166,402,728 32,401,460 5,331,503 49,866,987 39,866,986
ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
498,113,606 2,000,000 5,000,000 5,250,000 5,512,500
ކަނޑަން: ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
-330,369,157 -467,674,128 -233,840,000 -1,082,110,000 -280,330,000
ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރާ
-1,106,314,584 -2,380,353,851 -1,228,594,954 -1,385,624,787 -1,480,513,857
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
-27,412,843 -32,739,527 -30,692,484 -25,380,943 -22,248,299
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
-47,900,000 -75,000,000 0 0 0

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024