ޕްރޮޕޯސްޑް ބަޖެޓު

ބަޖެޓް 2024

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ލަފާކުރި
2025
ލަފާކުރި
2026
ލަފާކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ 29,034,469,105 32,456,146,928 33,547,021,929 36,548,873,081 39,027,825,909
ޖުމުލަ އާމްދަނީ 28,546,547,631 31,943,927,768 32,270,971,901 35,432,267,868 38,009,929,233
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 27,534,788,534 30,871,223,159 31,026,826,460 34,081,577,636 36,553,979,654
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 1,178,161,825 1,105,106,069 1,249,476,944 1,400,557,219 1,495,816,565
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނު ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ 166,402,728 32,401,460 5,331,503 49,866,987 39,866,986
ޖުމުލަ ހިލޭ އެހީ 487,921,474 512,219,160 1,276,050,028 1,116,605,213 1,017,896,676
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ 101,035,219 17,285,133 780,400,000 780,900,000 781,400,000
މަޝްރޫއުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 386,886,255 494,934,027 495,650,028 335,705,213 236,496,676
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު 40,059,919,376 47,083,110,145 47,316,590,254 48,920,508,014 49,675,589,576
ޖުމުލަ ބަޖެޓު 42,828,320,054 49,350,071,800 49,549,713,738 57,175,970,957 59,510,042,875
އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމުލަ 38,253,693,809 42,292,801,014 43,786,017,337 51,065,024,634 53,864,186,896
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރާ ޚަރަދު 1,126,286,642 973,523,753 540,896,980 808,410,703 353,452,422
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު 94,122,693 21,166,839 20,691,131 12,784,735 13,888,765
މަޝްރޫއުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު 399,857,337 494,934,027 495,650,028 335,705,213 236,496,676
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު 2,921,497,506 5,530,750,079 4,662,672,245 4,902,980,647 4,988,153,929
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 % 32,862,067 36,896,088 43,786,017 51,065,025 53,864,187
ޖުމުލަ ޚަރަދު -2,768,400,678 -2,266,961,655 -2,233,123,484 -8,255,462,943 -9,834,453,299
ކަނޑަން: ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް) -330,369,157 -467,674,128 -233,840,000 -1,082,110,000 -280,330,000
ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން) -2,362,718,678 -1,691,548,000 -1,968,591,000 -7,147,972,000 -9,531,875,000
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު -27,412,843 -32,739,527 -30,692,484 -25,380,943 -22,248,299
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް -47,900,000 -75,000,000 0 0 0
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް -11,025,450,271 -14,626,963,217 -13,769,568,325 -12,371,634,933 -10,647,763,667
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ 29,034,469,105 32,456,146,928 33,547,021,929 36,548,873,081 39,027,825,909
ކަނޑަން: ޖުމުލަ ޚަރަދު 40,059,919,376 47,083,110,145 47,316,590,254 48,920,508,014 49,675,589,576
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް -7,573,028,024 -9,825,000,651 -8,525,534,221 -6,436,671,271 -4,052,557,613
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް -11,025,450,271 -14,626,963,217 -13,769,568,325 -12,371,634,933 -10,647,763,667
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 3,452,422,247 4,801,962,566 5,244,034,104 5,934,963,662 6,595,206,054
ޖުމުލަ ފައިނޭންސިންގ 11,025,450,271 14,626,963,217 13,769,568,325 12,371,634,933 10,647,763,667
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން 2,546,159,677 8,465,202,079 10,404,081,245 4,694,008,647 3,166,278,929
ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 2,951,585,910 5,530,750,079 4,662,672,245 4,902,980,647 4,988,153,929
ބަޖެޓް ސަޕޯޓް ލޯނު 1,957,292,445 4,626,000,000 6,939,000,000 3,084,000,000 1,542,000,000
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ސުކޫކް / ބޮންޑް ފަދަ ތަކެތި 0 0 771,000,000 3,855,000,000 6,168,000,000
ގްރީން / ބްލޫ ބޮންޑް 0 0 0 0 0
ކަނޑަން: ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން) -2,362,718,678 -1,691,548,000 -1,968,591,000 -7,147,972,000 -9,531,875,000
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން 8,479,290,594 6,161,761,138 3,365,487,080 7,677,626,286 7,481,484,738
ޑޮމެސްޓިކް ސެކިއުރިޓީޒް 9,326,770,844 9,083,127,184 4,848,283,015 6,260,625,029 5,364,197,408
ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުން ޓްރާންސްފަރ ކުރާ 0 0 0 3,855,000,000 3,855,000,000
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނު ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ 166,402,728 32,401,460 5,331,503 49,866,987 39,866,986
ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ 498,113,606 2,000,000 5,000,000 5,250,000 5,512,500
ކަނޑަން: ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް) -330,369,157 -467,674,128 -233,840,000 -1,082,110,000 -280,330,000
ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރާ -1,106,314,584 -2,380,353,851 -1,228,594,954 -1,385,624,787 -1,480,513,857
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު -27,412,843 -32,739,527 -30,692,484 -25,380,943 -22,248,299
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް -47,900,000 -75,000,000 0 0 0

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ

ބިލިއަން ރުފިޔާއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2023