Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ 8,972,862,458 11,716,847,503 8,914,152,474 11,648,120,886 10,821,931,460
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް 4,966,387,185 5,247,199,159 3,544,462,400 5,960,259,337 5,581,183,096
ހުރިހާ އިދާރާތައް 4,966,387,185 5,247,199,159 3,544,462,400 5,960,259,337 5,581,183,096
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 0 0 0 0 0
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 547,622 0 0 0 0
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 13,834,592 34,824,272 27,856,037 40,493,950 37,434,772
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 20,801,555 0 38,100,000 12,921,765 27,228,112
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 14,867,341 35,040,766 57,474,327 106,973,640 98,302,680
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 1,839,130 2,246,600 672,462 921,000 214,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 0 0 0 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 30,241,442 31,347,015 10,766,480 9,191,546 1,139,631
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 389,742,338 442,206,668 278,431,564 590,939,236 331,580,936
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ 0 5,000,000 10,256,110 126,000 0
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 3,022,964 2,071,975 5,171,737 12,400,767 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 133,954,697 313,863,750 298,663,999 423,644,805 370,662,997
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް 0 1,997,320 16,094,107 23,345,026 56,988,923
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 0 0 0 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން 194,456,328 189,411,202 228,567,207 271,176,146 171,521,084
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 3,990,845,683 3,863,043,947 1,989,824,877 3,670,689,376 3,727,885,853
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް 8,430,770 26,275,236 27,015,247 67,623,194 56,376,534
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 37,650,633 66,448,657 44,841,482 117,282,565 71,279,486
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވައިރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 931 0 2,733,600 8,901,600 5,200,800
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 4,005,493 11,444,112 7,043,568 2,364,116 210,000
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް 0 0 0 0 0
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 38,255,726 79,983,132 20,237,787 53,888,029 33,558,609
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 6,199,081 6,100,106 7,696,730 3,471,639 0
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 16,196,187 10,894,055 3,752,053 6,666,000 3,816,932
ކައުންސިލްސް 0 0 0 0 0
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 13,817,115 420,919 2,180,392 3,462,920 1,836,000
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 4,861,209 2,629,602 5,872,153 15,121,745 4,329,506
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 1,602,643 2,518,989 1,230,113 1,700,000 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 32,310,710 18,194,133 12,728,296 42,168,835 9,237,506
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 0 0 402,137,468 381,564,964 523,947,591
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 0 0 0 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް 936,559 1,531,078 2,830,539 5,522,600 4,858,640
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 47,700 360,000 670,441 13,561,272 11,564,587
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 0 20,223,972 5,318,952 11,711,000 2,874,400
އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 827,860 3,289,819 1,136,625 3,087,000 725,600
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 836,791 985,200 1,840,514 1,632,000 408,000
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް 1,351,891 38,930,645 15,991,933 16,901,315 561,897
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 0 20,538,213 4,276,797 8,257,377 7,458,575
އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 0 8,254,244 3,951,792 9,595,654 453,000
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ 0 163,532 5,481,194 16,614,608 13,409,706
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ 0 0 1,825,429 4,726,047 1,890,419
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް 4,902,194 6,960,000 1,790,388 1,611,600 4,226,320
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް 2,864,201,908 5,472,694,669 4,599,365,087 4,799,103,197 4,910,143,105
ހުރިހާ އިދާރާތައް 2,864,201,908 5,472,694,669 4,599,365,087 4,799,103,197 4,910,143,105
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 476,656,944 787,342,791 1,090,089,520 1,421,521,545 555,470,978
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 0 0 0 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 0 0 49,945,097 85,268,564 16,757,802
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް 0 32,879,918 351,065,707 381,141,949 1,125,841,601
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން 0 0 56,306,034 76,590,832 95,540,841
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 2,244,044,770 4,006,905,703 2,268,103,619 1,912,986,161 2,678,141,400
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް 1,787,037 73,560,452 39,965,240 45,908,651 27,017,818
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވައިރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 141,713,157 571,402,954 576,178,695 696,068,221 282,996,575
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް 0 0 0 0 0
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 0 602,851 105,214,182 105,725,817 87,751,166
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 0 0 0 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 0 0 43,247,000 54,373,385 849,132
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 0 0 510,000 660,960 0
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 0 0 14,491,139 10,728,687 37,650,549
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ 0 0 4,248,854 8,128,425 2,125,243
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް 232,672,442 282,181,067 389,464,874 239,339,025 140,671,629
ހުރިހާ އިދާރާތައް 232,672,442 282,181,067 389,464,874 239,339,025 140,671,629
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 0 295,976 2,800,000 3,500,000 700,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 0 0 0 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 15,468,314 8,618,183 49,287 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 0 0 0 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 1,409,871 711,561 0 0 0
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 3,090,236 227,937 207,523 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 733,107 1,983,851 385,000 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 11,496,095 6,744,376 149,106 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން 0 5,050,389 282,725 3,500,000 700,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 12,011,053 15,043,902 149,575,822 49,785,905 5,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް 47,907,053 87,213,879 18,648,858 193,000 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 3,362,573 1,013,671 2,800,000 3,500,000 700,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވައިރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 131,566,509 143,977,275 108,873,536 65,992,120 95,957,229
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 0 0 0 0 0
ކައުންސިލްސް 0 0 0 0 0
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 3,299,880 900,000 74,572,000 111,858,000 37,286,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް 1,195,680 6,376,960 684,626 821,000 328,400
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 0 0 36,657 0 0
އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 0 3,200,000 29,335,125 0 0
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް 21,977 820,992 0 0 0
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ 0 0 0 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ 0 0 702,968 189,000 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް 1,110,094 2,115 361,641 0 0
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް 909,600,923 714,772,608 380,860,113 649,419,327 189,933,630
ހުރިހާ އިދާރާތައް 909,600,923 714,772,608 380,860,113 649,419,327 189,933,630
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ 0 0 0 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 806,577,014 472,283,772 203,065,145 436,971,715 156,318,078
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 3,132,668 704,338 330,000 678,000 110,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވައިރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 99,891,241 241,784,498 177,464,968 211,769,612 33,505,552

ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ޚުލާސާ

ބިލިއަން ރުފިޔާއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024