Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ހުރިހާ އިދާރާތައް 42,828,320,054 49,350,071,800 49,855,823,653 58,059,449,547 60,264,141,769
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 187,099,174 204,724,630 204,600,000 201,900,000 203,300,000
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 155,996,278 169,672,464 167,410,779 168,663,854 169,833,391
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ 24,047,304 27,322,826 28,807,826 25,698,753 25,876,951
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ރަސްމީ ގެ 7,055,592 7,729,340 8,381,395 7,537,393 7,589,658
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 165,055,677 176,560,381 207,237,420 191,771,420 199,471,420
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 161,802,426 174,254,244 203,431,820 188,119,750 195,630,402
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެ 3,253,251 2,306,137 3,805,600 3,651,670 3,841,018
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 15,094,478 17,061,378 18,300,000 18,431,000 18,531,000
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 15,094,478 17,061,378 18,300,000 18,431,000 18,531,000
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 495,546,975 525,428,924 585,856,037 585,693,950 585,034,772
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު 24,727,538 22,640,380 26,060,000 26,060,000 26,060,000
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 27,468,757 26,035,663 30,800,000 30,800,000 30,800,000
އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް 222,110,506 236,199,659 259,260,000 259,315,000 257,315,000
ސިވިލް ކޯޓު 37,601,760 38,243,391 43,000,000 43,000,000 43,000,000
ކްރިމިނަލް ކޯޓު 30,020,674 30,314,814 37,000,000 37,000,000 37,000,000
ފެމިލީ ކޯޓު 25,585,768 25,808,518 26,000,000 26,000,000 26,000,000
ޖުވެނައިލް ކޯޓު 8,985,234 8,929,357 9,700,000 9,500,000 9,500,000
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 106,150,405 123,047,267 138,096,037 137,878,950 139,219,772
ޑްރަގް ކޯޓު 12,896,333 12,759,094 12,800,000 13,000,000 13,000,000
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ރަސްމީ ގެ 0 1,450,781 3,140,000 3,140,000 3,140,000
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 59,128,181 172,305,828 93,600,000 32,848,000 102,648,000
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 59,128,181 172,305,828 93,600,000 32,848,000 102,648,000
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 30,154,317 35,878,814 32,800,000 31,900,000 32,000,000
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 30,154,317 35,878,814 32,800,000 31,900,000 32,000,000
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 28,442,584 31,394,036 31,800,000 31,900,000 32,000,000
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 28,442,584 31,394,036 31,800,000 31,900,000 32,000,000
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން 41,280,663 49,772,439 48,600,000 48,700,000 48,800,000
އެންޓި- ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން 41,280,663 49,772,439 48,600,000 48,700,000 48,800,000
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 73,138,999 59,560,370 112,574,129 87,395,894 101,702,241
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 73,138,999 59,560,370 112,574,129 87,395,894 101,702,241
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 67,359,392 69,790,843 72,680,183 71,900,000 72,100,000
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 67,359,392 69,790,843 72,680,183 71,900,000 72,100,000
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 100,430,935 109,468,613 121,600,000 122,000,000 122,300,000
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 100,430,935 109,468,613 121,600,000 122,000,000 122,300,000
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް 11,037,546 11,625,955 14,222,353 14,022,353 14,022,353
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް 11,037,546 11,625,955 14,222,353 14,022,353 14,022,353
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 5,286,640 4,947,868 5,259,460 5,259,460 5,259,460
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 5,286,640 4,947,868 5,259,460 5,259,460 5,259,460
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 10,261,821 9,480,267 10,661,070 10,300,000 10,300,000
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 10,261,821 9,480,267 10,661,070 10,300,000 10,300,000
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 10,497,955 10,519,573 14,634,690 13,787,360 13,887,360
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 10,497,955 10,519,573 14,634,690 13,787,360 13,887,360
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 50,329,697 71,802,507 96,106,675 145,973,640 134,902,680
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 50,329,697 71,802,507 96,106,675 145,973,640 134,902,680
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް 4,452,898 4,791,736 7,447,520 6,896,800 6,896,800
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް 4,452,898 4,791,736 7,447,520 6,896,800 6,896,800
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 13,016,261 13,335,954 15,025,000 14,300,000 14,300,000
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 13,016,261 13,335,954 15,025,000 14,300,000 14,300,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 573,631,994 871,669,741 1,168,461,982 1,500,642,545 634,284,978
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 573,631,994 871,669,741 1,168,461,982 1,500,642,545 634,284,978
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 30,791,111 27,633,221 18,975,793 18,700,000 18,800,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 29,438,578 25,532,584 16,774,127 16,498,334 16,598,334
ނެޝަނަލް ކައުންޓަރޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ 1,193,930 1,820,674 1,828,179 1,828,179 1,828,179
މޯލްޑިވްސް ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވިސް 158,603 279,963 373,487 373,487 373,487
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 179,699,380 212,326,117 212,819,710 209,001,256 200,854,358
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 85,365,299 100,108,644 68,215,635 64,762,450 56,491,643
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން 13,920,532 19,468,902 21,500,000 20,000,000 20,000,000
ޑީޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް 7,707,514 11,383,305 20,104,080 20,010,121 19,910,222
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ 72,706,035 81,365,266 102,999,995 104,228,685 104,452,493
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 3,525,813,804 3,825,122,871 4,010,158,096 4,321,309,342 4,065,849,145
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 366,749,012 383,192,376 548,181,210 750,410,045 716,499,099
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން 60,704,124 75,804,879 71,917,159 72,982,423 72,341,733
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 296,486,484 297,073,388 137,186,774 237,567,276 24,278,677
މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 65,846,483 118,819,115 6,281,124 11,530,958 115,000
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް 38,008,990 41,291,758 42,045,459 42,090,537 42,122,948
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް 22,990,014 25,345,596 27,305,347 27,322,032 27,339,223
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް 49,569,378 55,282,869 56,568,388 56,587,908 56,605,533
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް 40,701,723 43,717,884 49,375,821 49,412,033 49,442,571
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން 27,663,579 28,225,093 31,638,222 31,663,508 31,686,591
އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ 31,607,496 33,493,537 33,072,921 33,153,187 33,232,518
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 40,299,567 43,853,550 46,890,434 46,930,218 46,963,390
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް 38,875,904 42,531,495 46,093,604 46,129,874 46,162,174
ކަލާފާނު ސްކޫލް 37,296,857 42,752,429 45,774,197 45,797,452 45,819,176
މުހިޔީއްދީން ސްކޫލް 27,852,877 31,001,457 34,964,460 35,015,545 35,054,218
އިމާދުއްދީން ސްކޫލް 43,571,257 46,031,177 47,212,543 47,231,359 47,247,391
ގާޒީ ސްކޫލް 43,438,965 45,020,674 47,787,301 47,264,745 47,290,158
ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 21,921,043 22,464,615 27,044,010 27,066,431 27,085,738
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 26,337,789 30,197,076 30,025,758 30,048,745 30,067,233
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 11,154,847 12,000,190 11,579,255 11,599,323 11,616,652
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 12,511,461 13,301,080 14,225,924 14,241,742 14,253,617
ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 18,920,472 20,085,342 20,224,538 20,244,611 20,262,610
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 24,895,859 25,614,293 25,774,912 25,791,596 25,806,103
ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 15,998,676 17,709,790 17,201,067 17,219,326 17,234,937
އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 16,815,897 18,558,550 19,134,445 19,153,550 19,169,869
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 20,202,823 21,257,681 21,684,275 21,693,732 21,702,486
ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 24,231,050 24,569,133 24,441,208 24,458,712 24,473,619
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 11,215,763 11,070,311 11,027,288 11,045,624 11,061,164
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 21,818,263 23,927,096 24,777,676 24,794,401 24,808,947
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 20,675,509 22,679,123 23,475,028 23,498,457 23,518,695
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 16,797,037 18,716,072 18,502,925 18,226,431 18,246,176
ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 16,938,065 19,139,527 18,874,599 18,892,222 18,906,539
ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 15,959,634 16,341,736 17,216,503 17,234,824 17,248,966
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 24,257,635 26,366,662 26,406,413 26,424,879 26,440,556
ސައިޚް އިބްރާހީމް ސްކޫލް 12,275,744 12,736,457 13,281,693 13,305,458 13,326,587
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް 24,698,834 26,678,823 29,111,253 29,132,652 29,151,346
ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް 17,660,127 19,074,170 19,355,505 19,384,930 19,411,889
ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް 22,860,639 25,129,089 24,960,832 24,981,410 24,999,482
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 12,989,987 14,470,748 15,439,462 15,475,639 15,499,747
ފުނަދޫ ސްކޫލް 18,235,337 18,758,590 19,230,391 19,246,808 19,261,042
މިލަންދޫ ސްކޫލް 21,015,216 22,292,024 21,723,151 21,743,501 21,760,046
ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް 16,159,604 17,589,624 17,126,334 17,139,853 17,152,840
މޭނާ ސްކޫލް 17,458,042 18,354,078 18,404,026 18,420,955 18,435,712
އުނގޫފާރު ސްކޫލް 12,780,991 13,425,504 15,258,795 15,283,367 15,301,583
އަލިފުށީ ސްކޫލް 15,661,969 16,334,987 18,321,144 18,330,670 18,340,476
މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް 14,486,627 14,975,677 15,993,291 16,011,546 16,027,003
ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް 13,645,440 14,198,052 14,284,151 14,293,015 14,300,716
ތުޅާދޫ ސްކޫލް 14,554,488 15,358,456 15,866,619 15,897,795 15,924,936
ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 11,761,222 13,006,002 11,527,307 11,527,307 11,527,307
އިފްތިތާހް ސްކޫލް 24,039,435 26,234,862 30,559,054 30,584,967 30,608,310
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 13,835,578 14,304,297 15,264,046 15,281,318 15,295,897
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 13,822,729 14,768,400 15,480,940 15,498,377 15,511,822
ހަމަދުބިން ހަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލް 20,783,645 22,555,839 21,603,971 21,627,582 21,649,222
މާވަށު ސްކޫލް 12,108,903 12,939,315 13,936,914 13,951,868 13,963,836
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް 13,560,344 14,176,398 14,953,881 14,667,981 14,679,385
ހާފިޒު އަހްމަދު ސްކޫލް 22,259,259 22,225,402 23,687,181 23,705,103 23,720,125
މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 23,553,885 25,512,726 24,796,699 24,827,044 24,854,862
ހިތަދޫ ސްކޫލް 28,713,914 30,193,158 29,546,170 29,567,422 29,586,634
ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް 35,373,959 36,865,390 37,023,008 37,047,067 37,069,167
ފޭދޫ ސްކޫލް 19,882,321 21,349,869 21,701,178 21,729,603 21,755,538
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް 19,677,240 20,664,004 23,523,023 23,544,156 23,562,797
ހިރިޔާ ސްކޫލް 36,070,211 38,898,202 41,900,009 41,924,637 41,946,659
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 31,383,380 33,768,078 32,964,549 33,160,088 33,358,287
އުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް 239,816,882 252,867,637 283,983,152 284,550,627 285,098,379
މެދު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް 234,383,764 245,959,135 261,874,834 262,454,623 262,868,231
ދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް 189,730,916 200,509,877 224,262,545 224,224,056 224,596,254
ތިނަދޫ ސްކޫލް 11,138,810 11,859,073 13,069,911 12,790,032 12,806,332
ރެހެންދި ސްކޫލް 48,063,310 55,781,185 59,094,261 59,144,959 59,193,828
ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް 6,145,278 6,568,605 8,570,006 8,646,914 8,726,130
މެދުދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް 323,467,907 339,394,097 364,256,805 364,861,061 365,245,736
މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް 256,124,585 271,111,713 298,587,659 299,146,641 299,532,144
ހުރަވީ ސްކޫލް 50,171,215 58,124,372 66,726,369 66,763,664 66,798,461
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން 6,899,664 11,539,712 9,206,266 8,755,122 8,801,830
އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް 11,906,439 16,248,384 21,762,361 21,782,373 21,799,192
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 20,259,219 19,269,021 20,802,092 20,824,598 20,845,101
މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލް 6,407,126 12,312,608 10,882,602 10,925,176 10,959,210
ކާމިލްދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް 7,675,086 21,192,770 40,707,633 40,731,096 40,751,514
ސަލާހުއްދީން ސްކޫލް 0 8,110,907 85,636,235 85,692,575 85,739,243
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ 59,141,181 73,945,509 91,068,476 79,503,432 80,056,767
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ 59,141,181 73,945,509 91,068,476 79,503,432 80,056,767
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 179,231,358 211,223,920 229,379,260 237,100,767 225,400,000
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 37,737,345 38,354,560 43,729,261 50,950,768 39,250,001
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 11,844,295 15,875,818 17,294,933 17,294,933 17,294,933
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް 12,651,590 15,190,324 17,000,000 17,000,000 17,000,000
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ 10,884,676 12,647,823 14,500,000 14,500,000 14,500,000
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ 13,870,353 17,254,472 19,410,121 19,410,121 19,410,121
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް 12,686,099 15,261,371 15,000,000 15,000,000 15,000,000
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް 3,196,414 3,457,038 4,500,000 4,500,000 4,500,000
ސެންޓަރ ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އެކްސެލެންސް 2,823,736 3,341,375 4,500,000 4,500,000 4,500,000
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ 11,369,860 14,611,351 15,500,000 15,500,000 15,500,000
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު 18,004,608 16,942,097 17,500,000 18,000,000 18,000,000
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް 9,283,009 11,322,005 12,000,000 12,000,000 12,000,000
ނެޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ 4,530,959 6,101,453 7,000,000 7,000,000 7,000,000
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 0 0 0 0 0
ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ 11,803,420 15,130,771 17,294,945 17,294,945 17,294,945
ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް 6,303,649 7,882,330 7,650,000 7,650,000 7,650,000
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ 12,241,345 17,851,132 16,500,000 16,500,000 16,500,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 281,815,667 169,912,641 407,200,000 409,000,000 410,600,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 75,126,108 80,818,016 72,429,585 74,229,585 75,829,585
ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 6,399,518 2,741,960 13,877,109 13,877,109 13,877,109
ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 20,110,372 8,020,776 41,683,808 41,683,808 41,683,808
އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން 23,872,771 6,870,439 19,668,002 19,668,002 19,668,002
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 9,534,809 2,942,465 18,800,880 18,800,880 18,800,880
އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 9,363,909 3,224,349 18,030,246 18,030,246 18,030,246
ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް 6,481,619 2,230,708 12,058,380 12,058,380 12,058,380
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 20,045,532 7,907,478 36,295,987 36,295,987 36,295,987
ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 10,194,220 5,667,896 9,856,277 9,856,277 9,856,277
އެމެރިކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 1,911,839 4,415,662 12,591,965 12,591,965 12,591,965
ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 6,907,470 1,951,933 12,228,572 12,228,572 12,228,572
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 11,402,818 4,514,877 17,482,810 17,482,810 17,482,810
ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން 11,608,485 2,939,320 17,548,472 17,548,472 17,548,472
ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 4,089,531 2,537,234 8,332,541 8,332,541 8,332,541
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން 9,044,927 3,622,655 11,212,680 11,212,680 11,212,680
ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 9,746,482 2,869,717 15,756,817 15,756,817 15,756,817
އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 13,436,012 6,208,655 18,957,310 18,957,310 18,957,310
ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 10,697,190 7,567,143 15,383,268 15,383,268 15,383,268
ތައިލަންޑުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 16,648,081 10,487,521 24,464,520 24,464,520 24,464,520
ޖިއްދާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް 5,193,974 2,373,837 10,540,771 10,540,771 10,540,771
ރަޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 0 0 0 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 1,542,707,522 1,901,988,939 2,077,682,000 2,230,992,948 2,122,751,491
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 523,630,236 547,283,413 713,210,890 861,640,021 746,239,898
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 25,800,317 39,471,918 37,362,905 37,315,821 37,608,609
މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 53,467,654 66,542,131 65,662,951 66,006,038 66,312,396
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 92,727,814 131,319,135 129,395,282 130,125,856 130,878,233
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 94,708,203 122,081,882 118,081,423 118,433,555 118,925,798
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 73,936,822 98,058,171 103,262,625 103,769,065 104,290,539
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 74,774,735 99,493,849 99,888,500 100,255,454 100,720,016
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 53,351,882 72,594,982 78,058,483 78,503,664 78,961,961
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 47,206,266 58,223,002 58,844,771 58,993,473 59,146,382
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 64,726,561 86,585,613 90,451,434 90,583,942 91,107,052
ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 23,073,074 25,258,207 26,901,723 27,047,964 27,198,551
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 46,370,106 62,850,699 65,325,235 65,641,340 65,966,696
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 52,090,460 64,265,312 62,744,674 63,009,793 63,282,637
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 91,306,974 114,484,263 112,104,451 112,232,943 112,610,805
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 72,297,800 101,825,865 102,716,293 103,142,276 103,580,733
ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 37,992,390 57,777,677 51,962,148 52,258,736 52,564,130
ދަމަނަވެށި 7,209,983 9,066,748 10,638,537 10,650,134 10,662,060
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ 25,073,781 26,827,411 31,181,764 31,230,441 31,280,505
ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް 56,203,642 72,355,752 67,052,764 66,311,905 66,538,463
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް 26,758,822 45,622,909 49,791,288 50,778,241 51,794,789
ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތް ޑިޕާޓްމަންޓް 0 0 3,043,859 3,062,286 3,081,238
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް 171,674,226 305,890,444 626,108,099 675,224,141 1,423,199,280
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް 163,200,355 259,886,957 242,805,242 251,915,563 218,366,153
އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް 8,473,871 46,003,487 383,302,857 423,308,578 1,204,833,127
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 57,468,636 37,397,130 34,622,415 34,755,697 35,143,560
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 57,468,636 37,397,130 34,622,415 34,755,697 35,143,560
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން 407,137,544 469,686,106 471,253,987 539,971,021 458,407,755
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން 407,137,544 469,686,106 471,253,987 539,971,021 458,407,755
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 7,254,485,408 8,551,988,307 4,728,482,646 6,189,346,340 6,686,258,514
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 7,254,485,408 8,551,988,307 4,728,482,646 6,189,346,340 6,686,258,514
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް 149,228,218 263,511,042 137,902,889 166,078,817 136,551,474
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް 149,228,218 263,511,042 137,902,889 166,078,817 136,551,474
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 315,080,110 344,572,963 371,291,314 450,830,397 407,509,318
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 296,704,488 324,354,324 348,571,482 428,060,565 384,689,486
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު 16,508,102 17,650,132 19,419,832 19,469,832 19,519,832
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް 1,867,520 2,568,507 3,300,000 3,300,000 3,300,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވައިރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 532,896,323 1,161,135,187 1,061,590,999 1,176,377,108 612,178,017
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް 27,322,895 30,695,507 36,990,395 35,934,876 36,303,681
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވައިރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 483,214,944 1,097,103,052 987,978,084 1,098,008,240 533,234,006
ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ 9,851,380 17,373,532 20,575,000 24,487,636 24,487,636
އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 12,507,104 15,963,096 16,047,520 17,946,356 18,152,694
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 42,770,807 32,015,899 44,100,000 34,300,000 34,400,000
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 42,770,807 32,015,899 44,100,000 34,300,000 34,400,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 199,672,545 226,685,768 252,391,747 247,967,385 247,413,269
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު 38,865,000 41,361,596 44,958,371 45,047,825 45,302,441
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް 64,946,006 70,841,335 77,536,030 78,504,384 78,933,984
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ 6,606,582 5,692,149 0 0 0
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 48,097,679 61,121,841 64,258,659 58,034,298 56,108,753
ފިޔަވަތި 26,140,715 26,018,119 28,105,778 28,570,002 28,798,573
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް 15,016,563 17,545,948 25,424,901 25,591,497 25,820,068
ވިލިނގިލީ އިޖުތިމާޢީ ޙިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު 0 3,773,383 9,784,524 9,892,979 10,121,550
އިސްރަށްވެހިންގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް 0 331,397 2,323,484 2,326,400 2,327,900
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް 12,584,078,967 13,724,855,744 14,580,526,808 19,159,875,936 21,627,656,644
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް 12,584,078,967 13,724,855,744 14,580,526,808 19,159,875,936 21,627,656,644
ޕެންޝަން ބަޖެޓް 1,500,445,223 1,581,038,663 1,719,000,000 1,863,400,000 2,019,700,000
ޕެންޝަން ބަޖެޓް 1,500,445,223 1,581,038,663 1,719,000,000 1,863,400,000 2,019,700,000
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1,794,505,894 2,014,406,374 2,258,029,714 2,299,317,923 2,281,140,975
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1,794,505,894 2,014,406,374 2,258,029,714 2,299,317,923 2,281,140,975
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 241,295,439 245,907,547 247,396,730 243,471,639 240,500,000
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 241,295,439 245,907,547 247,396,730 243,471,639 240,500,000
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 2,519,042,733 3,036,725,435 3,478,550,885 4,249,865,596 4,392,776,899
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 2,519,042,733 3,036,725,435 3,478,550,885 4,249,865,596 4,392,776,899
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 1,298,751,086 1,319,843,921 1,538,452,053 1,559,166,000 1,572,416,932
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 1,269,637,437 1,282,615,235 1,484,839,483 1,504,910,671 1,517,580,232
ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލް 29,113,649 37,228,686 53,612,570 54,255,329 54,836,700
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް 0 0 0 0 0
ކައުންސިލްސް 1,635,464,181 1,793,501,742 2,212,253,363 2,376,161,001 2,474,247,051
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 75,084,333 82,198,277 95,314,961 102,376,923 106,602,962
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 9,436,269 11,591,493 11,893,945 12,775,177 13,302,526
މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 11,999,553 12,457,030 15,818,667 16,990,685 17,692,047
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 5,059,391 5,466,484 6,751,655 7,251,891 7,551,243
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 9,587,083 11,844,615 14,300,760 15,360,315 15,994,377
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,534,606 5,161,333 6,080,035 6,530,509 6,800,084
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,775,208 5,273,494 6,306,806 6,774,082 7,053,711
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,253,422 4,770,495 5,726,159 6,150,415 6,404,299
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 10,669,022 11,098,468 13,160,809 14,135,904 14,719,423
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 13,471,594 14,214,976 18,355,756 19,715,749 20,529,599
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 8,483,588 8,530,142 10,041,694 10,785,691 11,230,916
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,290,645 4,649,679 5,504,224 5,912,037 6,156,081
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 14,257,938 14,756,359 20,753,873 22,291,544 23,211,721
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6,559,831 6,599,093 8,292,466 8,906,861 9,274,530
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 5,479,945 5,916,566 7,281,592 7,821,091 8,143,940
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,124,024 4,433,381 4,901,146 5,264,276 5,481,581
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,455,137 4,979,347 6,071,544 6,521,390 6,790,588
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 9,102,577 9,485,644 10,854,579 11,658,803 12,140,069
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 8,700,851 10,846,716 13,396,870 14,389,455 14,983,440
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 11,650,941 11,577,110 15,899,212 17,077,197 17,782,130
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,740,520 5,092,003 6,230,833 6,692,481 6,968,741
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,296,127 4,841,607 5,935,969 6,375,770 6,638,956
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 3,774,611 4,481,151 4,982,442 5,351,595 5,572,505
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 7,849,097 8,097,431 10,868,976 11,674,268 12,156,172
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6,367,859 6,755,788 9,049,411 9,719,889 10,121,118
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 11,642,172 11,875,279 14,907,422 16,011,925 16,672,885
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,598,070 5,082,338 6,761,214 7,262,157 7,561,934
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 33,573,121 43,048,817 57,800,067 62,082,520 64,645,238
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6,940,721 7,491,906 9,645,850 10,360,519 10,788,193
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 7,257,707 6,802,993 7,716,159 8,287,855 8,629,971
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6,448,360 6,822,524 7,877,195 8,460,823 8,810,079
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 8,319,175 8,786,049 10,782,094 11,580,948 12,059,000
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 10,128,795 12,497,555 14,810,679 15,908,014 16,564,685
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 7,908,843 8,473,818 10,877,384 11,683,298 12,165,576
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 3,990,160 4,600,620 6,040,558 6,488,108 6,755,932
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 5,528,275 6,087,987 7,550,988 8,110,447 8,445,240
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6,106,638 6,799,983 8,345,175 8,963,475 9,333,481
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 5,434,167 5,849,399 7,727,294 8,299,815 8,642,425
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެއްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 5,828,674 5,578,033 6,831,805 7,337,979 7,640,885
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 8,409,612 8,871,195 11,872,582 12,752,231 13,278,633
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,442,320 4,973,401 6,203,065 6,662,655 6,937,684
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,328,855 4,849,973 6,039,311 6,486,768 6,754,537
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,873,062 5,373,634 6,369,801 6,841,744 7,124,166
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 7,023,209 7,677,110 8,475,949 9,103,939 9,479,742
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 5,476,067 6,258,482 8,693,737 9,337,863 9,723,322
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 11,697,092 12,237,493 14,778,968 15,873,954 16,529,218
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 11,013,219 11,381,060 14,874,550 15,976,617 16,636,119
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 8,339,779 10,404,898 12,905,037 13,861,181 14,433,360
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,407,039 5,048,472 6,643,675 7,135,910 7,430,475
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 9,509,912 9,705,387 12,878,233 13,832,391 14,403,382
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 5,055,246 5,632,131 7,360,567 7,905,918 8,232,268
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,148,232 4,605,309 6,472,124 6,951,649 7,238,608
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 5,360,390 5,809,890 7,694,579 8,264,677 8,605,836
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 5,929,861 6,089,091 8,579,174 9,214,812 9,595,192
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,836,810 5,276,712 6,720,041 7,217,934 7,515,885
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 5,372,566 6,088,449 7,644,892 8,211,309 8,550,265
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 3,401,859 3,962,771 4,892,821 5,255,334 5,472,270
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 8,634,111 8,738,543 11,309,927 12,147,889 12,649,344
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 9,023,637 9,729,500 10,652,260 11,441,494 11,913,790
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 3,179,198 3,711,298 4,748,994 5,100,851 5,311,410
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 9,880,332 10,518,953 11,889,617 12,770,528 13,297,685
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 9,873,674 12,216,510 14,755,519 15,848,767 16,502,991
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 9,413,805 10,229,936 11,927,078 12,810,765 13,339,583
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,188,943 4,657,629 5,774,834 6,202,696 6,458,738
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,363,069 5,086,045 6,360,501 6,831,756 7,113,765
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,138,662 4,559,616 5,252,649 5,641,823 5,874,712
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 7,221,298 7,799,774 9,697,709 10,416,220 10,846,193
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 8,101,243 8,571,110 11,426,027 12,272,591 12,779,194
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 14,766,348 15,394,819 20,251,087 21,751,506 22,649,391
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 5,660,894 6,202,654 8,240,353 8,850,887 9,216,245
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,425,687 4,897,457 5,881,632 6,317,407 6,578,185
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,398,105 4,987,792 6,179,966 6,637,845 6,911,850
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 8,308,924 9,168,723 12,139,251 13,038,658 13,576,884
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 7,230,080 7,881,036 10,074,335 10,820,751 11,267,423
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 9,675,969 10,406,534 12,820,668 13,770,562 14,339,000
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,072,257 4,567,198 6,062,572 6,511,753 6,780,553
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,660,218 5,210,948 6,668,921 7,163,026 7,458,711
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 8,164,286 10,056,417 12,409,487 13,328,916 13,879,124
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,056,145 4,613,368 5,667,101 6,086,981 6,338,246
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 3,517,071 4,168,477 5,385,044 5,784,027 6,022,787
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 5,495,056 6,401,677 7,929,910 8,517,443 8,869,036
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 3,536,361 4,162,730 5,950,899 6,391,806 6,655,655
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 3,431,410 4,221,511 5,019,032 5,390,896 5,613,428
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 5,361,884 6,098,838 7,780,981 8,357,481 8,702,471
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4,166,953 4,750,730 6,019,736 6,465,743 6,732,644
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 13,012,061 13,759,020 15,807,215 16,978,385 17,679,239