2020 ގެ ބަޖެޓު ޚަރަދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި

މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ޓްރަސްޓް ފަންޑު
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2020
 
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތައް
261,396
948,964,965
1,490,567,379
630,050,506
945,602,431
ކ.ތުލުސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ކ.ތުލުސްދޫ
-
6,750,000
28,125,000
1,125,000
6,000,000
ށ.ކޮމަންޑޫ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން އަދި ތޮށިލުން
ގްރީން ފަންޑް | ނިމިފައި | ށ.ކޮމަންޑޫ
-
2,478,611
-
-
-
ތ.ގުރައިދޫ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދު ހިމާޔާތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ރިޓެންޝަން | ތ.ގުރައިދޫ
-
12,766,445
-
-
1,069,128
ގދ.ތިނަދޫ ދެކުނު ސަރަހައްދު ރިވެންޓްމަންޓް ޖަހާ ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޓެންޑަރިންގ | ގދ.ތިނަދޫ
-
11,250,000
31,875,000
1,875,000
30,000,000
ފުވައްމުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
12,214,887
5,792,906
9,957,998
ޅ.ކުރެންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޓެންޑަރިންގ | ޅ.ކުރެންދޫ
-
2,999,910
12,049,669
499,985
3,449,837
އއ.ރަސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | އއ.ރަސްދޫ
-
287,939
11,997
-
179,962
ށ.މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޓެންޑަރިންގ | ށ.މިލަންދޫ
-
-
29,320,808
1,396,229
23,132,121
އދ.އޮމަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޓެންޑަރިންގ | އދ.އޮމަދޫ
-
-
10,725,383
825,029
19,450,766
މ.ދިއްގަރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | މ.ދިއްގަރު
-
6,100,323
4,812,702
435,737
4,580,732
ފ.ބިލެތްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޓެންޑަރިންގ | ފ.ބިލެތްދޫ
-
8,141,257
-
-
-
ތ.ވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ތ.ވަންދޫ
-
3,444,546
18,796,819
574,091
2,592,727
ގދ.ރަތަފަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޓެންޑަރިންގ | ގދ.ރަތަފަންދޫ
-
3,995,948
14,718,409
665,991
5,759,306
ސ.މީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޓެންޑަރިންގ | ސ.މީދޫ
-
5,646,875
20,799,324
941,146
8,258,490
ހއ.އުލިގަމު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޓެންޑަރިންގ | ހއ.އުލިގަމު
-
9,095,459
33,501,609
1,515,910
14,523,418
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޓެންޑަރިންގ | ޅ.އޮޅުވެލިފުށި
-
4,348,941
16,018,600
724,824
6,900,576
ކ.ދިއްފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޓެންޑަރިންގ | ކ.ދިއްފުށި
-
3,606,159
-
-
-
މ.ކޮޅުފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | މ.ކޮޅުފުށި
-
6,229,194
33,718,332
1,038,199
7,689,133
މ.މުލައް ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | މ.މުލައް
-
5,546,556
28,657,204
924,426
5,895,407
ތ.ބުރުނި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ތ.ބުރުނި
-
4,791,560
27,056,164
798,593
5,213,689
ގއ.ގެމަނަފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޓެންޑަރިންގ | ގއ.ގެމަނަފުށި
-
5,561,907
28,736,522
926,985
5,915,877
ސ.ހިތަދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޓެންޑަރިންގ | ސ.ހިތަދޫ
-
2,692,049
14,408,922
448,675
2,589,399
ހއ.ފިއްލަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ހއ.ފިއްލަދޫ
-
-
8,410,000
90,000
500,000
ހދ.ނައިވާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ހދ.ނައިވާދޫ
-
-
20,000,000
16,400,000
500,000
ށ.ކޮމަންޑޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ށ.ކޮމަންޑޫ
-
-
11,212,500
575,000
9,212,500
ށ.މާއުނގޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ށ.މާއުނގޫދޫ
-
-
15,000,000
8,000,000
500,000
ނ.ހެނބަދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ނ.ހެނބަދޫ
-
-
2,497,000
369,000
2,214,000
ނ.ކުޑަފަރި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ނ.ކުޑަފަރި
-
-
2,432,500
-
1,167,500
ނ.ފޮއްދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ނ.ފޮއްދޫ
-
-
20,000,000
16,400,000
500,000
ރ.ރަސްމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ރ.ރަސްމާދޫ
-
-
5,440,000
60,000
500,000
ރ.ވާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ރ.ވާދޫ
-
-
20,418,914
16,029,597
500,000
ބ.ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ބ.ކެންދޫ
-
-
369,000
-
7,391,000
ބ.ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ބ.ތުޅާދޫ
-
-
4,797,000
369,000
7,594,000
އއ.މަތިވެރި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | އއ.މަތިވެރި
-
-
6,118,750
243,750
2,387,500
އދ.މަހިބަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | އދ.މަހިބަދޫ
-
-
6,750,000
900,000
1,350,000
ވ.ފުލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ވ.ފުލިދޫ
-
-
18,805,000
195,000
500,000
ވ.ފެލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ވ.ފެލިދޫ
-
-
19,102,000
198,000
500,000
ތ.ވިލުފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން އަދި މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު ހެދުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ތ.ވިލުފުށި
-
-
9,116,500
386,500
4,457,000
ތ.ދިޔަމިގިލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ތ.ދިޔަމިގިލި
-
-
5,862,500
975,000
2,912,500
ތ.ތިމަރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ތ.ތިމަރަފުށި
-
-
9,118,000
1,476,000
3,166,000
ތ.ގާދިއްފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ތ.ގާދިއްފުށި
-
-
6,404,000
984,000
2,452,000
ގއ.ދެއްވަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ގއ.ދެއްވަދޫ
-
-
6,925,000
75,000
500,000
ގދ.ތިނަދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު ބޭރު ތޮށި އަދި ކުރީގެ ޖެޓީ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ގދ.ތިނަދޫ
-
-
21,586,500
399,750
15,988,750
ސ.ހިތަދޫ ބޭރުމަތި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ސ.ހިތަދޫ
-
-
18,416,800
5,699,200
2,928,000
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ޅ.ނައިފަރު، ކ.ހިންމަފުށި، ކ.ތުލުސްދޫ، ތ.ވޭމަންޑޫ
-
10,000,000
843,318
-
6,840,767
އއ.އުކުޅަސް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ނިމިފައި | އއ.އުކުޅަސް
-
2,122,979
-
-
-
ކ.ކާށިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ކ.ކާށިދޫ
-
20,000,000
5,835,897
730,125
11,807,452
ރ.މާކުރަތު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ރ.މާކުރަތު
-
10,544,250
1,344,430
-
4,885,115
ލ.މާވަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ލ.މާވަށް
-
17,047,201
474,597
-
8,124,348
ހއ.އުތީމުނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ހއ.އުތީމު
-
16,417,646
309,808
-
1,333,921
ރ.ރަސްމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ރ.ރަސްމާދޫ
-
14,837,937
215,930
-
927,752
ފ.ފީއަލީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ފ.ފީއަލި
-
9,597,037
750,029
-
2,331,572
ހއ.ބާރަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ހއ.ބާރަށް
-
14,032,231
10,313,862
396,478
2,064,174
ފ.ބިލެތްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ފ.ބިލެތްދޫ
-
6,033,923
19,442,976
776,402
5,119,652
ގދ.މަޑަވެލީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ގދ.މަޑަވެލި
-
3,404,029
21,148,124
745,942
4,895,486
އއ.މަތިވެރީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | އއ.މަތިވެރި
-
8,999,953
9,397,638
669,436
7,517,471
ގއ.ގެމަނަފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ގއ.ގެމަނަފުށި
-
6,530,112
16,133,877
685,304
4,401,987
ރ.އިންނަމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ރ.އިންނަމާދޫ
-
2,809,358
9,200,069
306,963
10,701,110
ގއ.މާމެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ގއ.މާމެންދޫ
-
4,524,739
18,487,798
694,790
4,532,370
ހއ.މުރައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ހއ.މުރައިދޫ
-
20,000,000
-
-
697,371
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
45,000,000
-
-
15,633,518
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ރިޓެންޝަން | ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
11,537,495
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ރިޓެންޝަން | ސ.ހިތަދޫ
-
5,102,884
1,000,000
-
3,450,437
އދ.އޮމަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | އދ.އޮމަދޫ
-
11,584,406
1,241,556
-
3,149,788
އދ.ހަންޏާމީދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | އދ.ހަންޏާމީދޫ
-
15,000,000
1,504,283
-
2,332,744
ށ.ފީވައް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ށ.ފީވައް
-
2,546,087
15,821,034
544,990
2,832,351
ހދ.ފިނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ހދ.ފިނޭ
-
3,200,355
10,134,457
533,392
5,967,494
ށ.ފުނަދޫ އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޓެންޑަރިންގ | ށ.ފުނަދޫ
-
-
400,000
-
11,200,000
އދ.ފެންފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | އދ.ފެންފުށި
-
182,591
8,577,639
11,924,356
2,000,000
ހއ.މާރަންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ހއ.މާރަންދޫ
-
215,197
13,286,264
12,286,264
2,790,528
ހދ.ކުރިނބީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ހދ.ކުރިނބީ
-
2,963,601
7,322,349
3,062,388
4,415,069
ށ.މާއުނގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ށ.މާއުނގޫދޫ
-
202,155
15,397,903
624,002
7,736,033
ށ.މަރޮށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ށ.މަރޮށި
-
3,744,014
12,868,538
5,478,608
10,371,050
ނ.ޅޮހި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ނ.ޅޮހި
-
-
15,593,086
623,723
7,732,128
ނ.ފޮއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ނ.ފޮއްދޫ
-
260,845
5,718,458
5,218,458
1,788,888
ނ.ކުޑަފަރި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ނ.ކުޑަފަރި
-
382,459
14,762,924
956,148
20,144,386
ނ.މާޅެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ނ.މާޅެންދޫ
-
429,754
28,578,608
1,074,384
10,892,605
ރ.އަނގޮޅިތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ރ.އަނގޮޅިތީމު
-
2,936,555
7,349,395
3,062,388
4,415,069
ރ.ވާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ރ.ވާދޫ
-
3,854,817
6,204,003
2,987,483
5,245,930
ރ.ރަސްގެތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ރ.ރަސްގެތީމު
-
5,143,748
6,368,450
3,796,576
7,572,913
ރ.އިނގުރައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ރ.އިނގުރައިދޫ
-
5,099,329
16,147,874
849,888
9,898,434
ބ.މާޅޮސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ބ.މާޅޮސް
-
208,676
12,859,434
637,421
12,000,000
ބ.ހިތާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ބ.ހިތާދޫ
-
5,333,102
6,602,889
3,936,337
7,888,504
ޅ.ކުރެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ޅ.ކުރެންދޫ
-
5,000,000
779,151
-
6,291,508
އދ.ދިއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | އދ.ދިއްދޫ
-
195,634
5,752,790
5,252,790
1,703,556
އދ.ކުނބުރުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | އދ.ކުނބުރުދޫ
-
234,760
8,959,395
8,459,395
2,928,284
ވ.ކެޔޮދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ވ.ކެޔޮދޫ
-
293,450
11,814,567
10,814,567
2,372,746
ތ.ގާދިއްފުށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ތ.ގާދިއްފުށި
-
3,172,495
12,103,733
528,749
4,844,990
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
-
7,631,194
10,302,112
5,914,175
11,354,589
ގއ.ނިލަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ގއ.ނިލަންދޫ
-
273,887
11,986,228
10,986,228
2,405,822
ހދ.ހިރިމަރަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ހދ.ހިރިމަރަދޫ
-
273,887
7,400,724
6,900,724
2,420,185
ށ.ކޮމަންޑޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ށ.ކޮމަންޑޫ
-
7,069,171
3,992,363
3,647,953
7,237,313
ކ.ގުޅީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ކ.ގުޅި
-
4,046,622
12,814,302
674,437
7,442,117
އއ.ހިމަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | އއ.ހިމަންދޫ
-
247,803
8,785,447
8,176,717
2,993,323
މ.ނާލާފުށީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | މ.ނާލާފުށި
-
267,366
9,704,501
9,704,501
2,929,958
ގދ.ނަޑެއްލާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ގދ.ނަޑެއްލާ
-
273,887
13,432,747
12,432,747
2,931,830
އއ.ރަސްދޫގައި އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ފެނުގެ ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | އއ.ރަސްދޫ
-
14,000,000
736,134
-
5,861,342
ހދ.ނައިވާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ހދ.ނައިވާދޫ
-
2,309,746
8,314,195
384,958
3,389,407
އދ.ހަންޏާމީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޓެންޑަރިންގ | އދ.ހަންޏާމީދޫ
-
-
14,569,284
1,082,594
4,500,000
ހއ.މުރައިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ހއ.މުރައިދޫ
-
208,676
3,925,940
3,725,940
1,467,901
ހއ.ތަކަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ހއ.ތަކަންދޫ
-
273,887
13,963,748
12,963,748
3,124,921
ށ.ނަރުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ށ.ނަރުދޫ
-
6,522,417
9,440,505
638,517
5,939,236
ށ.ކަނޑިތީމު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ށ.ކަނޑިތީމު
-
4,606,803
4,825,986
2,781,026
4,779,737
ނ.ހޮޅުދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ނ.ހޮޅުދޫ
-
-
11,007,880
400,315
3,604,413
ރ.އިންނަމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ރ.އިންނަމާދޫ
-
208,676
9,814,451
300,466
2,216,743
އއ.މަތިވެރި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | އއ.މަތިވެރި
-
195,634
5,375,452
4,875,452
1,566,342
އދ.އޮމަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | އދ.އޮމަދޫ
-
202,155
9,887,874
9,387,874
2,217,005
ވ.ރަކީދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ވ.ރަކީދޫ
-
260,845
3,839,188
3,639,188
1,514,608
ތ.ދިޔަމިގިލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ތ.ދިޔަމިގިލި
-
208,676
4,436,023
4,436,023
1,926,113
ކ.ހިންމަފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ކ.ހިންމަފުށި
-
234,760
11,586,801
10,586,801
2,201,886
ށ.ފީވައް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ށ.ފީވައް
-
202,155
8,871,245
270,040
1,963,553
ނ.ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ނ.ހެނބަދޫ
-
221,718
4,117,423
3,917,423
1,557,095
ކ.ގުރައިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ކ.ގުރައިދޫ
-
-
1,000,000
-
4,500,000
ތ.ތިމަރަފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ނިމިފައި | ތ.ތިމަރަފުށި
-
3,609,511
-
-
-
އދ.ދަނގެތީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ރިޓެންޝަން | އދ.ދަނގެތި
-
940,292
-
-
660,782
ފ.ނިލަންދޫގައި ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ފ.ނިލަންދޫ
-
11,303,487
16,902,123
1,027,359
10,812,927
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ސްޓޫޑިއޯ އިމާރާތް
ޒަކާތު ފަންޑް | ނިމިފައި | މާލެ ސިޓި
261,396
-
-
-
-
ތިލަފުށި ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ކ.ތިލަފުށި
-
61,176,393
1,000,000
-
3,858,210
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
2,876,718
-
-
-
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
100,000,000
14,139,849
-
42,419,547
ސ.ހުޅުދޫ ކުޅި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ސ.ހުޅުދޫ
-
-
7,693,750
318,750
3,737,500
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ރ.ވަންދޫ
-
43,558,787
1,000,000
-
2,821,480
އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ނިމިފައި | ފުވައްމުލައް ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ
-
2,675,738
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ހުވަދުއަތޮޅު
-
10,365,855
500,000
-
1,969,789
ޒޯން 1 ގެ ރަށްތަކަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން
ގްރީން ފަންޑް | ނިމިފައި | އެކިރަށްތަކުގައި
-
174,954
-
-
-
ނ.މާފަރު ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ނިމިފައި | ނ.މާފަރު
-
494,221
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
-
-
-
-
1,100,500
ފ.މަގޫދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ފ.މަގޫދޫ
-
70,661
-
-
-
ދ.ރިނބުދޫ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ނިމިފައި | ދ.ރިނބުދޫ
-
58,157
-
-
-
ބ.ކަމަދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ނިމިފައި | ބ.ކަމަދޫ
-
398,189
-
-
-
ހއ.ހޯރަފުށީގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ހއ.ހޯރަފުށި
-
-
-
-
1,315,000
ހއ.ކެލާ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ހއ.ކެލާ
-
-
-
-
1,315,000
ވ.ފުލިދޫގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ނިމިފައި | ވ.ފުލިދޫ
-
127,531,277
139,912,328
166,442,640
149,443,720
ތިލަފުށީގައި އިންސިނަރޭޓަރ ބެހެއްޓުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ކ.ތިލަފުށި
-
5,992,038
-
-
525,361
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ގްރީން ފަންޑް | ޓެންޑަރިންގ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
7,693,539
30,610,320
13,969,030
20,568,608
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
10,756,135
4,660,613
5,200,766
2,967,178
ހއ.ބާރަށް ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ހއ.ބާރަށް
-
34,900
-
-
1,165,100
ހދ.ނެއްލައިދޫގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޕްރީޓެންޑަރިންގ | ހދ.ނެއްލައިދޫ
-
34,900
-
-
1,165,100
ށ.ޅައިމަގު އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ށ.ޅައިމަގު
-
-
280,000
-
1,320,000
އައްޑޫ ސިޓީ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | އައްޑޫ ސިޓީ
-
-
72,470,916
84,588,844
50,000,000
ހުވަދު އަތޮޅު ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ގދ.ވާދޫ
-
-
20,000,000
62,184,000
18,046,000
ގދ.ތިނަދޫ ކުނިކޮށި ހެދުން - ފޭސް 2
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ގދ.ތިނަދޫ
-
-
4,150,000
-
3,850,000
ށ.ފުނަދޫ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ށ.ފުނަދޫ
-
-
280,000
-
1,320,000
ސ.ފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ސ.ފޭދޫ
-
12,579,675
2,266,337
-
2,059,945
ނ.ހޮޅުދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ނ.ހޮޅުދޫ
-
2,683,090
394,142
-
1,888,900
ގދ.ތިނަދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ޓެންޑަރިންގ | ގދ.ތިނަދޫ
-
6,000,000
2,000,000
-
32,000,000
ސ.ހިތަދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
ގްރީން ފަންޑް | އެވޯޑުކުރެވިފައި | ސ.ހިތަދޫ
-
268,336
-
-
138,002
ސ.ހުޅުދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
ގްރީން ފަންޑް | އެވޯޑުކުރެވިފައި | ސ.ހުޅުދޫ
-
299,666
-
-
154,114
ސ.މަރަދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
ގްރީން ފަންޑް | އެވޯޑުކުރެވިފައި | ސ.މަރަދޫ
-
268,336
-
-
138,002
ސ.މަރަދޫފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
ގްރީން ފަންޑް | އެވޯޑުކުރެވިފައި | ސ.މަރަދޫފޭދޫ
-
268,336
-
-
138,002
ސ.މީދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
ގްރީން ފަންޑް | އެވޯޑުކުރެވިފައި | ސ.މީދޫ
-
299,666
-
-
154,114
ލ.ގަމުގައި ފެން ތަހުލީލުކުރުމަށް ރީޖަނަލް ލެބޯޓަރީއެއް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | ލ.ގަން
-
-
1,000,000
-
2,989,884
ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫއު
ގްރީން ފަންޑް | ރިޓެންޝަން | އެކިރަށްތަކުގައި
-
3,780,740
-
-
103,936
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
75,000,000
-
-
500,000
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | ރިޓެންޝަން | އެކިރަށްތަކުގައި
-
1,571,920
-
-
78,991
މާލޭގައި އެމްބިއެންޓް އެއަރކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަނެއް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | މާލެ ސިޓީ
-
-
1,000,000
-
4,439,000
ވައިގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަޝްރޫއު
ގްރީން ފަންޑް | އަލަށްފަށާ | މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
-
-
300,000
500,000
1,233,600
ރ.ވަންދޫ ހާބަރުގެ އެއްގަމުތޮށި އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް | އެވޯޑުކުރެވިފައި | ރ.ވަންދޫ
-
-
500,000
-
2,499,883