ޖުމްލަ އާމްދަނީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
957,992,612
1,153,927,442
2,911,801,520
4,460,289,191
2,117,179,551
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ
400,049,870
2,409,162
2,313,108,000
3,855,000,000
1,542,000,000
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
385,241,867
35,435
2,313,000,000
3,855,000,000
1,542,000,000
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިލެޓްރަލް
13,076,457
2,328,727
108,000
-
-
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - ވޮލަންޓަރީ އޯރގް
1,731,546
45,000
-
-
-
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ
5,311,200
547,678,050
-
-
-
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
4,122,825
545,562,114
-
-
-
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިލެޓްރަލް
329,491
488,059
-
-
-
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - ވޮލަންޓަރީ އޯރގް.
858,884
1,627,877
-
-
-
މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ އެހީ
350,325,497
603,840,230
598,693,520
605,289,191
575,179,551
ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިލޭއެހީ-ބައިލެޓްރަލް
13,583,566
98,212,622
169,930,448
249,977,906
220,229,477
ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިލޭއެހީ-މަލްޓިލެޓްރަލް
336,741,931
505,627,608
428,763,072
355,311,285
354,950,074
ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިލޭއެހީ-ވޮލަންޓަރީ އޯރގް.
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ
202,306,045
-
-
-
-
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
187,671,664
-
-
-
-
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިލެޓްރަލް
14,634,381
-
-
-
-
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ - ވޮލަންޓަރީ އޯރގް
-
-
-
-
-
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް