ޖުމްލަ އާމްދަނީ ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
20,574,822
10,607,477
14,801,993
14,960,050
15,080,737
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
20,574,822
10,607,477
14,801,993
14,960,050
15,080,737
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
1,430,166
638,402
492,055
639,517
659,321
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތް ވިއްކި
615,505
402,641
509,074
452,374
479,232
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކި
17,516,711
8,810,084
13,127,911
13,127,911
13,127,911
ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކި
1,012,440
756,350
672,953
740,248
814,273
އެހެނިހެން މުދާ ވިއްކި
-
-
-
-
-
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް