ޖުމްލަ އާމްދަނީ ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
3,478,200,818
4,604,442,041
6,418,406,055
7,015,364,891
7,249,373,273
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
991,172,406
953,095,172
1,503,537,266
1,647,095,143
1,771,838,136
ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ފީ
15,733,438
17,770,586
17,454,592
17,782,221
17,782,221
ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ފީ
146,552
62,100
18,825
19,013
19,203
މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ
24,941,894
27,543,416
-
-
-
ސެޓްފިކެޓް ފީ
11,196,437
7,383,258
10,264,338
10,365,554
10,467,782
ސީލް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޗާޖް
-
179,200
436,800
458,640
481,572
ސަރވޭކުރުމުގެ ފީ
2,272,309
1,063,758
2,154,064
2,175,605
2,197,361
ކަސްޓަމްސް ސާރޗާޖް
-
-
-
-
-
މުދާ ބަދަލުކުރުމަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
އިންޓްރާންސިޓް ފީ
-
-
-
-
-
ބޮންޑެޑް ވެއަރ ހައުސް ފީ
6,136,537
5,950,313
6,011,618
6,366,421
6,603,143
މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
3,746,365
5,394,071
5,501,952
5,611,991
5,724,231
ފޯމް ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
611
715
600
600
600
ސަރުކާރުގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ އިޢުލާން ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ރެކޯޑް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރ ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
100,000
45,000
-
-
-
ސައުންޑް ސިސްޓަމް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
43,000
1,500
43,000
43,000
43,000
ޓީވީ ނުވަތަ ބައިސްކޯފު ފިލްމު ނެގުމުގެ ހުއްދަ
188,065
1,000
74,552
75,297
76,050
ދިވެހި ފިލްމުގެ ލަވަ ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފީ
1,619,445
1,230,235
2,315,534
2,338,689
2,362,076
ސީމަން ވޮޗް ކީޕިންގ ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ ފީ
37,850
56,700
112,404
113,528
114,663
ސީމަން އެޖެންސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފީ
1,200
-
-
-
-
އޮޑީ ނަންބަރު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
707,450
328,000
750,198
757,700
765,277
ލޭންޑިންގ ޗާޖަސް
42,530
64,065
-
-
-
ހެންޑްލިންގ ޗާޖަސް
-
158,121
-
-
-
އުފަން ދުވަހުގެ ރެޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކޭޓް ހެއްދުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ޕާކިންގ ޗާޖު
-
-
-
-
-
ކުނީ ފީ
700
267
-
-
-
މާރުކޭޓް ފީ
-
-
-
-
-
ގޯތި ބައިކުރުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ގޯތީގެ ޗާޓު ކުރަހައި ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ފާޚާނާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ފީއަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
މިނެކިރުމާއި، މިންއަޅާ ތަކެތީގައި ސީލް ޖެހުމުގެ ފީ
25,250
44,867
47,110
47,581
48,057
މަޢުރަޒުފަދަ ތަންތަނުގައި ލަވަޖެހުމާއި ކޭބަލް ޓީވީ
508,706
1,001,500
1,481,860
1,496,679
1,511,645
ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
57,400
75,333
56,950
66,367
66,142
ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުތަކުގައި އުފައްދާ ތަކެތިވިއްކުން
-
-
-
-
-
ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
1,831,900
754,420
1,149,280
1,160,772
1,172,380
ކޯޓު ފީ
390,296
276,364
373,279
377,010
380,781
ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
221,217
187,598
178,073
179,659
181,264
ޓެލެފޯން ކޯލާއި ޓެލެކްސް، ޓެލެފެކްސް ފީ
20,285
24,559
19,075
19,265
19,458
ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
1,193,552
1,772,131
399,949
403,948
407,988
އިޝްތިހާރު ބޯޑު ބަހައްޓައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
121,600
4,267
-
-
-
އަވަސް ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
-
-
-
-
ސްކޫލް ފީ
4,822
186,965
140,224
140,224
140,224
ސަރުކާރުން ހިންގާ ދަނާލުތަކުން ލިބޭ ފީ
-
-
-
-
-
އިމްތިޙާނުތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ
9,469,487
10,818,507
11,568,729
11,633,706
11,695,346
އިމްތިޙާނު ޕޭޕަރު އަލުން ބެލުމަށް ނެގޭ ފީ
410,175
140,157
121,377
131,769
143,183
ގަލުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
އިސްތިހާރު ފާސްކުރުމުގެ ފީ
600
-
-
-
-
ފޮތް ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް
6,420,000
-
-
300,000
2,074,500
މާލޭ މެދު ޖެޓީ ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
-
-
-
-
މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ނަގާ ފީ
408,101
478,509
499,215
471,180
478,509
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީ
20,021,158
4,362,507
20,262,412
20,465,034
20,669,681
މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް ނަގާ ފީ
7,362,467
1,919,018
10,756,578
10,864,140
10,972,782
އެމްބިއުލާންސް ފީ
2,300,669
11,963,198
14,879,988
14,894,452
14,909,430
ހޮސްޕިޓަލް ވޯރޑް ފީ
6,925,569
4,684,276
7,114,157
7,185,296
7,257,149
އެކްސް-ރޭ ފީ
2,120,934
1,026,547
2,348,758
2,372,243
2,395,966
ދަތުގެ ފަރުވާތަކަށް ނަގާ އަގު
563,929
474,175
554,533
560,076
565,678
އީ.ސީ.ޖީ ފީ
337,383
151,568
437,333
441,707
446,125
އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ފީ
1,990,065
1,032,762
1,463,283
1,477,917
1,492,696
ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓުތަކުގެ އަގު
30,080,704
14,844,688
22,091,654
22,312,566
22,535,694
ހެލްތު ރެކޯޑު ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
37,170
30,000
33,255
33,587
33,924
އިންޖެކްޝަންއާއި ބޭސް އެޅުމުގެ އަގު
3,669,206
1,506,895
4,929,947
4,979,246
5,029,040
ސްކޭން ފީ
425,585
288,256
257,365
259,938
262,538
ފިޒިއޮތެރަޕީ ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
86,177
52,887
67,201
67,871
68,550
ވިއްސުމަށް ނަގާ ފީ
10,870
4,373
733
741
748
އެންޑޮސްކޮޕީ ހެދުމުގެ އަގު
-
-
-
-
-
ރިފްރެކްޝަން ފީ
-
-
-
-
-
ސީ.ޓީ. ސްކޭން ފީ
75,940
102,973
128,665
129,952
131,251
އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުން
3,251,740
3,994,480
4,194,204
4,403,914
4,624,110
ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
378,277
33,371
692,366
699,290
706,283
ފާސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
5,162,524
2,797,076
3,639,194
3,650,095
3,661,104
ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ
250,701,840
51,098,700
7,150,280
7,150,280
7,150,280
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ
3,211,888
4,334,071
-
-
-
ޕާރޓްނަރޝިޕް އަހަރީ ފީ
336,840
-
-
-
-
އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ފީ
2,935
13,325
-
-
-
ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ކުރުމުގެ ފީ އަށް ލިބޭ
210
-
-
-
-
ކަރަންޓު ފީއަށް ލިބުނު
1,105,768
272,320
453,360
457,894
462,473
ލޯކަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރޗާޖް
-
-
-
-
-
ތަފާސް ހިސާބު ނަގައިދިނުމުގެ އަގު
-
-
-
-
-
ދޯނި އެހެލާ ތަންތަނުގެ ފީ
31,880
98,980
24,745
24,992
25,242
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަހަރީ ފީ
237,278
235,633
64,358
64,932
65,511
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ
600
1,000
1,600
1,600
1,600
ސޯޝަލް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ކްލެއިމްސް
-
-
-
-
-
ޓްރޭޑް ރެޖިސްޓްރީ ފީ
1,662,620
2,246,957
2,164,372
2,142,728
2,164,372
ފޮރިން އިންވެސްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަހަރީ ފީ
3,196,225
5,984,067
4,825,800
3,983,200
4,749,200
ޕްރޮސެސިންގ ޗާޖް
3,755,101
5,130,436
5,515,183
5,928,784
6,373,402
އިމްޕޯޓް ވެސެސް ފީ
54,500
507,660
112,432
113,556
114,692
ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
153,500,000
-
-
-
-
އިމާރާތްކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
2,000
-
-
-
-
އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނެގޭފީ
285,888,290
419,399,750
769,200,772
874,152,291
960,288,932
ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ފީ
21,566,315
3,717,195
5,947,512
6,006,987
6,067,057
ޓޫރިޒަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީ
-
-
-
-
-
ޓްރޯމާ ސަރވިސް
-
-
-
-
-
ޑާމޮޓަލޮގީ ޙިދުމަތް
52,096
43,007
14,709
14,856
15,005
ކާޑިއެކް ސަރވިސް
3,548,584
1,288,989
1,805,914
1,823,973
1,842,213
އެޑްމިޝަން ފީ
35,350
16,800
22,111
22,332
22,555
ލައިޓް ޑިއުސް
4,131,946
3,021,424
3,181,250
3,213,062
3,245,193
ގޮނޑުދޮށުން ނަގާ ވެއްޔަށް ދައްކާ ފީ
-
-
-
-
-
ސޮވެރިންގ ގެރެންޓީ ފީ
-
-
-
-
-
އެސް.ޑީ.އެފް އަށް ދައްކާ ފައިސާ-އެހެނިހެން
-
-
-
-
-
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ކޯޓާ ފީ
-
-
194,867,774
204,611,163
214,841,721
ރެވެނިއު ކްލިއަރިންގ އެކައުންޓް
277,900
-
-
-
-
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
21,491,907
12,132,039
14,736,937
14,867,949
15,000,251
ރެވެނިއު ފީ
63,582,192
311,286,287
338,422,933
365,180,080
388,689,032
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ
358,476,689
581,535,706
740,602,409
763,487,556
790,838,584
ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
3,496,482
3,051,255
3,533,906
3,528,575
3,528,575
ޕާރޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
462,000
230,500
142,800
145,656
158,000
އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ގެސްޓްހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
519,000
1,080,500
1,080,500
1,080,500
1,080,500
ކިޔަވައިދޭތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
35,200
13,975
49,719
50,216
50,718
ބިދޭސީން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ
-
-
-
-
-
ޑައިވް ސްކޫލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
130,000
112,500
119,219
163,925
119,571
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
8,800
3,800
3,800
3,838
3,876
ކްލިނިކް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
2,900
11,500
5,400
5,454
5,509
ޑިއުޓީ ފްރީ ކޮންސެޝަން ފީ
-
-
-
-
-
ބިދޭސީން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ވާރކްޕާމިޓް ފީ
-
308,066,566
440,789,125
445,197,016
454,100,957
ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ފީ
3,516,600
2,658,630
4,461,242
4,505,854
4,550,913
މޮޓޯރ ވެހިކަލް ލައިސަންސް ފީ
102,954,152
-
-
-
-
ފެން ޕްލާންޓް ހުއްދައިގެ ފީ
11,000
-
-
-
-
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ
188,273,046
210,522,945
232,476,746
248,901,099
266,794,879
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
1,501,665
1,300,940
2,045,148
2,064,424
2,083,894
ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލު ކުރުމުގެ ފީ
78,020
43,720
65,748
66,405
67,070
ބޭންކް މޯގޭޖް ރަޖިސްޓްރީ ފީ
635,710
453,755
460,653
460,753
460,855
ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
703,991
526,265
552,476
553,349
556,797
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުމުގެ ފީ
100
-
-
-
-
މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވުމުގެ ސެޓްފިކެޓް
-
-
-
-
-
ރ.ތެރޭގައި ހަދަންޖެހޭ ސެޓްފިކެޓް މާލޭގައި ހެއްދުން
-
-
-
-
-
ބިދޭސީން އަތޮޅުތަކަށް ދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
މާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައިހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެފީ
913,890
819,145
1,194,620
1,206,566
1,218,632
ބަނދަރު ކުލި
8,516,896
5,265,100
5,277,079
5,329,850
5,383,149
ސީމަނުންގެ އެގްރީމެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
15,060
14,126
26,965
27,235
27,507
ސީމަނުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ޕޯސްޓޭޖް ކޮންޓްރޯލް ހުއްދަ
498,163
-
30,363
31,881
33,475
ކޮޕީރައިޓް ރަގިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
8,000
18,934
19,600
19,796
19,994
އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ފީ
2,041,000
2,271,150
2,351,500
2,434,600
2,520,750
ރަސްމީ ނޫން ބަނދަރުތަކުން މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ ފީ
30,426,153
31,123,165
34,749,812
36,484,733
36,785,258
ބިމުން ފެންނަގާ ބޭރުކުރުންގެ ހުއްދަ
2,185,500
1,956,267
2,175,500
2,197,255
2,219,228
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
2,315,800
2,450,123
2,607,674
2,607,674
2,607,674
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަދޭ އޭޖެންސީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
45,000
46,667
47,833
48,312
48,795
އެހެނިހެން ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ
8,153,061
7,606,178
4,446,981
4,484,590
4,524,008
އޮންލައިން ވިޔަފާރި އަދި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ފީ
1,029,500
1,888,000
1,888,000
1,888,000
1,888,000
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
14,576,320
10,826,556
14,068,217
14,785,470
15,541,873
ޗާޕުކުރި ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
551,124
255,173
160,658
187,398
224,629
ގެޒެޓް، ޤާނޫނު، ގަވާއިދު ފޮތް ވިއްކުން
890
12,643
13,845
13,983
14,123
ކަލަންޑަރު، ސުވެނިޔަރ ފަދަތަކެތި ވިއްކުން
47,965
31,130
34,243
37,667
41,434
އެކިއެކި ބޭނުމަށް ދޫކުރެވޭ ރަސްމީ ފޯމް ވިއްކުން
249,947
117,894
166,351
176,195
180,531
ރެކޯޑް ފޮތްފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
-
-
-
-
-
ސީ.ޑީ.ސީ ދޫކުރުން
8,920
4,950
10,519
10,624
10,730
ޕާސްޕޯޓް އާއި، އީ.ސީ ދޫކުރުން
13,327,250
10,116,467
13,421,961
14,093,059
14,797,712
ރުއްގަހާއި ލަކުޑި ވިއްކުން
-
-
-
-
-
ވެލިގަލާއި އަކިރިފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
-
-
-
-
-
ފެން ވިއްކުން
57,080
43,073
126,453
127,718
128,995
އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
333,144
245,226
134,187
138,826
143,719
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
806,650,440
2,154,278,602
2,356,035,422
1,799,304,382
1,710,052,777
ގޮއިފާލައްބަ، ހިންނަ ފަދަ ތަންތަނުގެ ވަރުވާ
2,992,971
5,671,159
4,425,753
5,073,698
5,643,400
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި
34,763,609
31,641,162
40,284,453
41,207,173
42,033,460
ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި
700,683,983
1,997,021,650
1,760,863,870
1,257,037,158
1,257,037,158
ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ ކުލި
48,988,896
83,709,633
83,057,531
78,851,878
85,941,418
ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި
5,704,056
1,626,171
3,770,644
2,833,328
3,770,644
ކަނޑުގައިދުއްވާ ސަރުކާރުގެ އުޅަނދުތަކުގެ ކުލި
-
-
-
-
-
ހެލިޕޭޑްތަކުގެ ކުލި
-
-
-
-
-
ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ކުލި
8,902,291
15,536,396
15,396,205
15,396,205
15,396,205
ފްލޯޓިންގ ޖެޓީގެ ކުލި
52,000
24,000
24,000
24,000
24,000
ފަޅުރަށްރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރެވޭ ފަޅުރަށްރަށުން ނެގޭކުލި
-
-
-
-
-
ބިންވިއްކުމާއި ބިން ބަދަލުކުރުމުގެ ފީ
3,933,798
18,775,592
448,032,000
398,688,000
300,000,000
ޢާމު އިޖްތިމާޢީ ތަންތަނުގެ ކުލި
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
628,836
272,839
180,966
192,942
206,492
ޖޫރިމަނާ
151,511,453
167,686,263
62,359,657
52,081,032
47,135,498
ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
69,329,751
64,426,715
16,401,254
16,391,523
16,481,309
ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
26,754,518
20,798,525
12,745,301
12,304,348
12,674,095
އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
9,144,097
52,052,229
8,315,684
8,448,953
8,583,751
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
6,033,233
5,749,909
6,074,317
6,227,679
6,376,632
ދަރަންޏާއި ޤަޒިއްޔާ ޖޫރިމަނާ
526,751
95,215
92,974
65,672
70,358
ޓްރެފިކް ވައިލޭޝަން ޗާޖް
37,442,293
22,967,097
17,225,323
7,000,000
1,156,624
ވެހިކަލް އިމްޕައުންޑިންގ ފީ
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ
2,280,810
1,596,573
1,504,804
1,642,857
1,792,729
އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާ
807,572,812
592,592,784
1,237,899,298
2,127,154,251
2,236,098,592
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ
206,363,029
10,207,453
207,253,813
215,501,646
197,754,068
ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން އިންޓަރެސްޓަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
އެމް.އެމް.އޭ. ގެ ފައިދާ
169,074,162
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަން ސ.ލ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލޓޑ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.ޑީ.ސީ.
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީ
-
6,446,123
119,134,792
151,181,234
119,992,622
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ
-
57,870,000
150,000,000
600,429,819
738,342,046
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލޓޑ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ ލޓޑ
226,672,086
229,827,185
234,515,931
239,213,438
244,005,255
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން
870,000
57,912,658
58,453,408
59,445,005
60,440,203
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ
-
21,000,000
21,000,000
22,000,000
23,000,000
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ
-
15,481,080
20,640,939
25,801,174
25,801,174
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.އައި.ސީ.
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މިފްކޯ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
-
128,258,168
76,500,000
82,000,000
87,500,000
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ.
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ
21,475,520
9,761,600
9,669,858
9,943,417
10,166,394
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ
75,000,000
30,000,000
87,185,635
235,002,396
240,511,048
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އައްޑޫ އިންވެސްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މަޑިވަރު ހޯލްޑިންގސް
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެއަރ މޯލްޑިވްސް ލޓޑ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ވިލިނގިލި އިންވެސްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.އައި.އީ.ޒެޑް.
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ގުލިފަޅު އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން
-
-
-
-
-
އެމް.އެމް.އޭ. އެކްސްޗޭންޖް ފައިދާ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ ލޓޑ
-
25,627,038
253,344,011
486,435,211
488,384,871
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ
99,186,047
-
-
-
-
ލިބޭ އެހެނިހެން އިންޓަރެސްޓް، ފައިދާ، ޑިވިޑެންޑް
8,931,968
201,479
200,911
200,911
200,911
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
341,525,598
144,418,908
503,903,786
611,457,057
677,867,813
ވަކި ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އިތުރުވާ ފައިސާ
735,291
2,423,357
-
-
-
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
40,553,299
48,347,182
76,640
77,400
78,180
ލިބޭ މެމްބަރޝިޕް ފީ އާއި ޗަންދާ ފަދަ ފައިސާ
192,780
17,570
15,746
15,903
16,062
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
(185,148,725)
(10,980,452)
(418,410,936)
(519,744,061)
(579,206,022)
ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށްވާ ގެއްލުމަކަށް ލިބޭ ބަދަލު
82,613
94,701
7,500
10,000
12,500
ހޮވައިގެން ގެނެވި އަހަރު ހަމަވާ ފައިސާ
32,221
34,470
-
-
-
ޒަކާތުން ލިބޭ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ
47,292,386
26,140,722
23,479,763
23,618,894
23,887,990
އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވޯކް ފަންޑަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
ޓްރާންސްފަރ ކުރާ ބާކީ
-
-
-
-
-
މަސްވެރިންގެ އިންޝުއަރަންސް އަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ
-
-
-
-
-
މަސްވެރިންވެރިން އިންޝުއަރަންސްގައި ބައިވެރިވުމަށ
-
-
-
-
-
މުދަލު ޒަކާތް
60,805,349
51,115,537
56,227,091
61,849,800
68,034,780
ފިތުރު ޒަކާތް
6,650,327
5,264,917
5,686,110
6,140,999
6,632,279
އެހެނިހެން ނޮން- ޓެކްސް ރެވެނިއު
32,607
-
-
-
-
އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ
6,715,100
8,050
-
-
-
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ފައިދާ
6,715,100
8,050
-
-
-
އިންވެސްޓްމަންޓް އަގުކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ފައިދާ
-
-
-
-
-
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް