ޖުމްލަ އާމްދަނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
10,959,206,985
13,916,878,665
15,354,969,575
17,009,119,238
18,510,714,196
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
2,263,646,203
2,804,520,134
3,223,360,720
3,478,204,947
3,702,114,704
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
2,262,207,441
2,804,380,966
3,223,075,552
3,477,905,521
3,701,800,306
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
1,438,762
139,168
285,168
299,426
314,398
އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
-
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އެކްސްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އެކްސްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
-
ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
3,655,448,890
2,664,510,641
2,711,316,012
3,154,846,377
3,577,176,431
ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް
-
-
-
-
-
ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް
961,258
-
-
-
-
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް
2,133,989,884
1,046,106,393
1,232,055,384
1,543,846,075
1,850,716,034
އޯނަރޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ޓެކްސް
-
6,437,700
6,437,700
6,437,700
6,437,700
ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް
953,699,643
658,507,866
603,382,376
636,713,603
669,380,239
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
483,570,046
742,330,711
661,655,058
745,600,565
817,205,407
ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް
83,199,879
208,007,132
204,573,639
219,036,579
230,225,196
ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިގެ އާމްދަނީން ނެގޭ ޓެކްސް
28,180
3,120,839
3,211,855
3,211,855
3,211,855
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
4,306,755,710
7,206,490,322
7,699,366,024
8,412,787,065
9,123,344,096
ޓުއަރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
2,220,152,020
4,699,141,650
4,821,849,521
5,243,709,506
5,662,082,694
ޖެނެރަލް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
2,086,603,690
2,507,348,672
2,877,516,503
3,169,077,559
3,461,261,402
ރޯޔަލްޓީ
25,936,276
70,384,835
80,274,217
85,844,782
91,808,876
ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްގެ ރޯޔަލްޓީ
25,837,393
43,457,556
52,001,624
56,158,559
60,638,342
ފިޔުލް ރީއެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
98,883
-
-
-
-
ރީ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
-
26,926,279
28,272,593
29,686,223
31,170,534
ބިދޭސީން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
ބިދޭސީން ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
1,000
-
-
-
ބިދޭސީން ކުރާ އިންވެސްމަންޓުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
ގާމެންޓް އިންޑަސްޓްރީގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
ބުލިއަން ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
ބޮޑު ކަންނެލީގެ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
707,419,906
1,170,972,733
1,640,652,602
1,877,436,067
2,016,270,089
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
63,335,910
2,901,389
-
-
-
ގްރީން ޓެކްސް
351,774,240
754,893,808
823,748,948
946,040,318
1,021,521,223
އެއާރޕޯޓް ޓެކްސް
-
-
-
-
-
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް
283,339,592
413,076,315
769,200,772
874,152,291
960,288,932
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް
8,970,164
101,221
-
-
-
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
-
-
47,702,882
57,243,458
34,459,934
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް