ޖުމްލަ އާމްދަނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
16,530,522,525
10,138,170,036
9,824,459,678
13,428,715,051
17,160,011,790
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
3,412,274,742
2,243,220,979
2,985,251,057
3,570,364,021
3,811,211,098
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
3,410,555,380
2,242,293,762
2,984,088,252
3,569,177,960
3,810,001,316
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
1,719,362
927,217
1,162,805
1,186,061
1,209,782
އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
-
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އެކްސްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އެކްސްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
-
ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
3,544,160,417
3,436,073,980
2,001,249,686
2,679,404,628
3,232,896,549
ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް
-
-
-
-
-
ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް
26,307,950
1,064,713
-
-
-
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް
2,210,283,019
1,902,334,711
730,296,478
1,303,553,141
1,871,504,445
އޯނަރޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ޓެކްސް
5,139,700
-
383,500
383,500
383,500
ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް
613,969,839
953,699,643
589,563,306
569,869,092
559,041,579
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
688,459,909
508,682,454
585,758,020
697,101,936
697,101,936
ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް
-
70,292,459
95,248,382
108,496,959
104,865,089
ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިގެ އާމްދަނީން ނެގޭ ޓެކްސް
-
-
-
-
-
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
7,748,310,894
3,831,493,192
4,077,470,068
5,825,309,089
8,411,568,367
ޓުއަރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
4,903,401,491
1,957,560,602
2,041,265,400
3,676,232,493
5,819,908,408
ޖެނެރަލް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
2,844,909,403
1,873,932,590
2,036,204,668
2,149,076,596
2,591,659,959
ރޯޔަލްޓީ
90,232,765
25,269,754
81,124,495
90,467,242
103,380,126
ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްގެ ރޯޔަލްޓީ
90,092,169
25,176,406
35,935,425
43,018,719
53,559,177
ފިޔުލް ރީއެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
140,596
93,348
-
-
-
ރީ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
-
-
45,189,070
47,448,523
49,820,949
ބިދޭސީން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
ބިދޭސީން ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
ބިދޭސީން ކުރާ އިންވެސްމަންޓުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
ގާމެންޓް އިންޑަސްޓްރީގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
ބުލިއަން ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
ބޮޑު ކަންނެލީގެ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
1,735,543,707
602,112,131
679,364,372
1,263,170,071
1,600,955,650
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
51,308,867
3,624,662
3,794,199
3,974,541
3,975,473
ގްރީން ޓެކްސް
850,615,155
321,429,402
362,629,940
681,610,235
873,775,402
އެއާރޕޯޓް ޓެކްސް
-
-
-
-
-
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް
731,095,991
268,087,903
312,940,233
577,585,295
723,204,775
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް
102,523,494
8,970,164
-
-
-
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
200
-
-
-
-
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް