2020 ގެ ބަޖެޓު އާމްދަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި

މި ބައިގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ލިބުނު، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، ދައުލަތަށް

ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ އިތުރުން، އޮފީސްތަކަށް ލިބުނު އަދި ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުތަކުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަނޑު ބައިތައް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2020
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
22,222,967,435
24,070,242,825
29,675,249,285
31,154,613,430
29,921,571,629
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނު ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
(113,892,098)
(227,320,047)
(334,883,861)
(407,889,535)
(231,284,062)
ޖުމްލަ
22,336,859,533
24,297,562,872
30,010,133,146
31,562,502,965
30,152,855,691
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
15,833,907,292
16,164,927,801
20,612,572,681
21,903,853,213
17,852,253,861
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
3,148,846,116
3,222,836,141
3,688,037,688
3,872,392,131
3,580,630,404
އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ
-
-
39,865,641
40,064,969
39,667,304
ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
3,314,440,617
3,464,350,304
3,532,425,957
3,526,735,004
4,027,763,015
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
7,689,411,830
7,668,650,209
10,869,491,804
11,810,381,462
7,954,499,849
ރޯޔަލްޓީ
76,455,187
92,748,679
145,036,051
152,130,280
144,169,945
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
1,604,753,542
1,716,342,468
2,337,715,540
2,502,149,367
2,105,523,344
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
5,639,254,924
6,040,191,895
7,225,771,927
7,497,016,060
7,058,300,730
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
1,484,329,088
1,410,657,347
2,350,327,810
2,443,360,355
2,175,888,218
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ
413,678,602
450,337,548
459,681,673
475,845,358
440,998,859
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
52,872,602
51,270,440
50,946,588
51,467,796
50,430,847
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
2,040,477,950
1,726,790,762
1,972,743,860
1,972,734,486
2,195,459,704
ޖޫރިމަނާ
277,758,535
249,726,414
162,388,236
155,783,674
169,748,146
އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާ
1,048,435,859
1,716,952,173
1,767,542,072
1,858,922,250
1,670,885,017
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
318,507,003
409,519,648
462,141,688
538,902,141
354,889,939
އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ
3,195,285
24,937,563
-
-
-
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
43,889,794
24,051,562
26,245,880
25,636,860
27,408,214
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
43,889,794
24,051,562
26,245,880
25,636,860
27,408,214
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
819,807,523
2,068,391,614
2,145,542,658
2,135,996,832
5,214,892,886
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ
520,343,377
1,290,042,044
1,695,358,236
1,626,193,236
4,787,567,394
މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ އެހީ
299,464,146
776,621,615
402,537,422
438,333,096
403,501,992
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ
-
1,727,955
47,647,000
71,470,500
23,823,500