ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
15,221,889,824
19,678,613,713
24,279,891,632
27,977,524,423
27,977,524,423
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
(185,148,725)
(10,980,452)
(418,410,936)
(519,744,061)
(519,744,061)
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
15,407,038,549
19,689,594,165
24,698,302,568
28,497,268,484
28,497,268,484
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
10,959,206,985
13,916,878,665
15,354,969,575
17,009,119,238
17,009,119,238
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
3,478,200,818
4,604,442,041
6,418,406,055
7,015,364,891
7,015,364,891
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
11,638,134
14,346,017
13,125,418
12,495,164
12,495,164
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
957,992,612
1,153,927,442
2,911,801,520
4,460,289,191
4,460,289,191
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން