ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
4,826,801,298
9,479,121,508
3,399,311,852
7,212,271,092
2,407,656,086
ޓްރެޜަރީ ބިލް، ބޮންޑް އަދި ލޯނު ފަދަ ތަކެތިން ހޯދުމަށް / (ފިސްކަލް ރިޒާވްއަށް ޖަމާކުރާ)
6,273,865,200
9,895,146,380
4,203,388,618
8,501,153,550
3,815,612,355
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
84,135,863
82,366,325
12,272,195
306,120,722
332,583,213
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(137,051,853)
(206,747,994)
(485,270,000)
(998,575,080)
(999,220,000)
ސޮވެރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރާ
(1,385,208,877)
(270,370,351)
(309,810,830)
(574,697,369)
(719,588,751)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(8,939,035)
(21,272,852)
(21,268,131)
(21,730,731)
(21,730,731)
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް