ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
(11,634,685,794)
(7,476,071,151)
(5,642,248,765)
(6,106,886,039)
(5,201,661,184)
ޓްރެޜަރީ ބިލް، ބޮންޑް އަދި ލޯނު ފަދަ ތަކެތިން ހޯދުމަށް / (ފިސްކަލް ރިޒާވްއަށް ޖަމާކުރާ)
11,879,489,238
8,102,857,668
5,558,744,839
6,498,616,946
5,402,575,749
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
185,148,725
10,980,452
418,410,936
519,744,061
579,206,022
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(439,818,438)
(659,035,100)
(370,639,700)
(939,173,831)
(795,395,200)
ސޮވެރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރާ
-
-
-
-
-
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(9,866,269)
(21,268,131)
(35,732,690)
(27,698,863)
(15,274,613)
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް