ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
2,504,060,114
6,034,235,436
5,020,329,915
2,970,953,124
6,072,656,635
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
3,129,615,740
2,084,635,436
3,656,433,915
3,888,674,124
4,692,021,635
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ޞުކޫކް / ބޮންޑް
127,755,339
7,710,000,000
3,855,000,000
3,084,000,000
3,084,000,000
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(753,310,965)
(3,760,400,000)
(2,491,104,000)
(4,001,721,000)
(1,703,365,000)
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް