ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
972,465,332
1,153,757,007
2,911,801,520
4,460,289,191
2,117,179,551
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ
605,203,722
551,073,543
2,313,108,000
3,855,000,000
1,542,000,000
މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
367,261,610
602,683,464
598,693,520
605,289,191
575,179,551
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް