އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(13,731,644,379)
(13,048,370,575)
(9,821,912,528)
(8,148,289,146)
(10,283,479,661)
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
15,221,889,824
19,678,613,713
24,279,891,632
27,977,524,423
27,310,757,688
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
28,953,534,203
32,726,984,288
34,101,804,160
36,125,813,569
37,594,237,349
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް