އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(5,762,934,999)
(15,934,852,017)
(15,504,131,739)
(16,331,390,163)
(11,942,766,975)
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
23,231,795,042
14,692,803,261
17,792,401,281
21,814,249,414
26,219,050,434
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
28,994,730,041
30,627,655,278
33,296,533,020
38,145,639,577
38,161,817,409
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް