ޖުމްލަ އާމްދަނީ
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
22,008,821,726
12,550,225,141
15,565,861,529
19,555,959,009
24,053,489,480
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
21,006,640,821
12,230,025,563
15,095,892,409
19,049,723,545
23,377,889,724
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
1,086,316,768
402,565,903
482,241,315
812,356,186
1,008,182,969
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
(84,135,863)
(82,366,325)
(12,272,195)
(306,120,722)
(332,583,213)
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް