ޖުމްލަ އާމްދަނީ
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
14,249,424,492
18,524,856,706
21,368,090,112
23,517,235,232
25,193,578,137
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
13,922,112,928
17,665,452,153
20,838,241,252
22,959,058,755
24,611,236,442
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
512,460,289
870,385,005
948,259,796
1,077,920,538
1,161,547,717
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
(185,148,725)
(10,980,452)
(418,410,936)
(519,744,061)
(579,206,022)
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް