ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން، ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން، ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
(1,402,995,672)
(4,666,424,902)
(2,897,476,390)
(4,968,593,694)
(2,514,034,813)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(439,818,438)
(659,035,100)
(370,639,700)
(939,173,831)
(795,395,200)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(753,310,965)
(3,760,400,000)
(2,491,104,000)
(4,001,721,000)
(1,703,365,000)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(9,866,269)
(21,268,131)
(35,732,690)
(27,698,863)
(15,274,613)
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
(200,000,000)
(225,721,671)
-
-
-
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން، ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް