ޖުމްލަ ބަޖެޓް
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
30,128,216,622
31,787,135,124
34,787,720,151
44,525,163,388
40,757,661,140
އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
27,413,286,167
27,920,004,767
29,301,083,434
37,564,632,718
32,278,701,981
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރާ ޚަރަދު
522,936,134
2,422,477,152
720,328,034
1,121,558,951
685,000,567
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު
37,674,425
21,771,591
24,616,052
21,958,360
21,958,360
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު
233,517,893
561,207,524
669,489,752
701,240,405
608,510,954
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
1,920,802,003
839,406,322
4,042,901,796
5,078,208,321
7,131,210,576
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
-
22,267,768
29,301,083
37,564,633
32,278,702
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް