ޖުމްލަ ބަޖެޓް
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
30,156,529,875
37,167,687,519
36,999,280,550
41,094,407,263
40,108,272,162
އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
26,801,192,494
33,767,816,836
32,862,067,134
36,671,931,345
34,907,341,711
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރާ ޚަރަދު
1,739,953,420
662,220,338
591,509,659
646,920,269
653,244,676
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު
26,407,057
30,182,300
23,954,393
11,361,654
11,577,247
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު
372,083,695
622,832,609
603,453,382
609,847,940
580,179,551
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
1,216,893,209
2,084,635,436
2,885,433,915
3,117,674,124
3,921,021,635
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
-
-
32,862,067
36,671,931
34,907,342
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް