2020 ގެ ބަޖެޓު ޚުލާސާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާގައި ހިމެނެނީ 3 ތާވަލެކެވެ. ފުރަތަމަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާތަކާއި ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރަން ރާވާފައިވާ ގޮތެވެ.

ދެވަނަ ތާވަލުގައި ވަނީ އެކި ފަންޑުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި އެ ފަންޑުތަކުން ހޭދަކުރާ ގޮތެވެ. ތިންވަނަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޚުލާސާ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2020
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
22,222,967,435
24,070,242,825
29,675,249,285
31,154,613,430
29,921,571,629
ޖުމުލަ އާމްދަނީ
21,389,394,874
21,944,389,049
27,516,016,627
29,004,926,598
24,692,988,743
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
21,333,795,755
21,161,337,260
26,641,435,776
28,107,034,289
23,802,034,044
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
169,491,217
1,010,371,836
1,209,464,712
1,305,781,844
1,122,238,761
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނު ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
(113,892,098)
(227,320,047)
(334,883,861)
(407,889,535)
(231,284,062)
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
833,572,561
2,125,853,776
2,159,232,658
2,149,686,832
5,228,582,886
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ
465,426,069
1,647,990,337
1,627,345,000
1,558,180,000
4,719,030,000
މަޝްރޫއުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
368,146,492
477,863,439
531,887,658
591,506,832
509,552,886
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
ޖުމުލަ ޚަރަދު
26,522,842,831
29,062,578,798
39,710,519,749
36,472,412,880
35,966,371,019
ޖުމުލަ ބަޖެޓު
28,165,331,601
30,459,828,300
42,749,485,445
42,657,215,356
37,871,314,865
އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމުލަ
23,332,167,304
26,461,722,364
36,213,797,931
36,818,451,452
33,401,652,004
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރާ ޚަރަދު
210,907,382
1,029,234,737
1,491,504,227
606,470,342
933,678,887
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު
21,601,106
37,911,592
13,509,899
13,410,899
39,310,746
މަޝްރޫއުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު
326,265,115
425,774,082
550,576,737
604,917,253
578,099,119
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
4,274,390,694
2,505,185,525
4,443,882,853
4,577,146,959
2,885,172,457
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
-
-
36,213,798
36,818,451
33,401,652
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން އަދި ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(1,642,488,770)
(1,397,249,502)
(3,038,965,696)
(6,184,802,476)
(1,904,943,846)
ކަނޑަން: ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(525,974,349)
(380,071,818)
(1,217,871,572)
(485,509,081)
(750,147,994)
ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(1,106,247,627)
(995,557,000)
(1,799,821,272)
(5,678,020,543)
(1,133,523,000)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(10,266,794)
(21,620,684)
(21,272,852)
(21,272,852)
(21,272,852)
ބަޖެޓް ބެލެންސް
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(4,299,875,396)
(4,992,335,973)
(10,035,270,464)
(5,317,799,450)
(6,044,799,390)
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
22,222,967,435
24,070,242,825
29,675,249,285
31,154,613,430
29,921,571,629
ކަނޑަން: ޖުމުލަ ޚަރަދު
26,522,842,831
29,062,578,798
39,710,519,749
36,472,412,880
35,966,371,019
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(2,859,618,469)
(3,345,521,589)
(7,902,593,139)
(3,148,580,811)
(4,201,057,668)
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(4,299,875,396)
(4,992,335,973)
(10,035,270,464)
(5,317,799,450)
(6,044,799,390)
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,440,256,927
1,646,814,384
2,132,677,325
2,169,218,639
1,843,741,722
ފައިނޭންސިންގ
ޖުމުލަ ފައިނޭންސިންގ
4,299,875,396
4,992,335,973
10,035,270,464
5,317,799,450
6,044,799,390
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
5,712,769,696
1,893,628,525
7,270,061,581
(1,100,873,584)
6,531,352,957
ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
3,563,046,270
2,818,917,764
4,443,882,853
4,577,146,959
3,038,875,957
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ސުކޫކް / ބޮންޑް
3,255,971,053
70,267,761
4,626,000,000
-
4,626,000,000
ކަނޑަން: ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(1,106,247,627)
(995,557,000)
(1,799,821,272)
(5,678,020,543)
(1,133,523,000)
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
(1,412,894,300)
3,098,707,448
2,765,208,883
6,418,673,034
(486,553,567)
ޓްރެޜަރީ ބިލާއި ބޮންޑް ފަދަ ތަކެތިން
324,715,570
4,719,120,158
4,694,162,252
7,613,165,658
930,713,207
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނު ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
113,892,098
227,320,047
334,883,861
407,889,535
231,284,062
ކަނޑަން: ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(525,974,349)
(380,071,818)
(1,217,871,572)
(485,509,081)
(750,147,994)
ސޮވްރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރާ
(1,315,260,825)
(1,446,040,255)
(1,024,692,806)
(1,095,600,226)
(877,129,990)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(10,266,794)
(21,620,684)
(21,272,852)
(21,272,852)
(21,272,852)