ޓްރަސްޓް ފަންޑު
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
641,714,294
722,093,114
439,005,142
503,836,157
248,493,062
ށ.މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ.މިލަންދޫ
-
5,875,871
1,986,137
2,234,404
-
އދ.އޮމަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް އދ.އޮމަދޫ
-
167,101
3,591,703
4,040,666
606,100
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ޅ.އޮޅުވެލިފުށި
-
75,558
2,861,686
3,219,397
482,909
ފުވައްމުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
1,472,065
13,738,104
4,232,669
4,761,752
714,263
ޅ.ކުރެންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ޅ.ކުރެންދޫ
-
12,621,402
4,528,351
5,094,395
-
އއ.ރަސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އއ.ރަސްދޫ
1,640
88,749
1,680,000
1,512,000
226,800
ރ.ވަންދޫ ހާބަރުގެ އެއްގަމުތޮށި އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ރ.ވަންދޫ
2,599,431
-
-
-
-
ކ.ތުލުސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ކ.ތުލުސްދޫ
-
167,281
1,792,000
1,612,800
241,920
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
1,047,060
449,820
404,838
-
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
5,991,285
90,312
387,939
349,145
-
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.ވަންދޫ
1,085,298
395,847
294,000
264,600
-
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ކ.ތިލަފުށި
31,853,019
13,974,821
27,578,143
31,025,411
-
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
14,255,416
4,101,431
4,492,836
5,054,441
-
ހއ.ކެލާ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ހއ.ކެލާ
394,500
32,184
-
-
-
ސ.ފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ސ.ފޭދޫ
3,896,872
1,671,776
-
-
-
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
66,986
421,154
3,228,375
3,631,922
-
ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
7,419,945
105,667
280,000
252,000
-
ނ.ހޮޅުދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ނ.ހޮޅުދޫ
912,385
-
-
-
-
ހދ.ނައިވާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ހދ.ނައިވާދޫ
-
590,189
-
-
-
ލ.ގަން މަތިމަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ޒަކާތު ފަންޑް ލ.ގަން
2,047,914
68,629
245,017
-
-
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
4,621,421
5,076,660
719,176
647,258
-
ކ.ކާށިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ކ.ކާށިދޫ
2,408,424
1,607,554
977,429
879,686
-
ރ.މާކުރަތު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.މާކުރަތު
3,760,873
975,155
461,948
415,753
-
ލ.މާވަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ލ.މާވަށް
1,670,057
3,727,260
336,568
302,911
-
ހއ.އުތީމު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ހއ.އުތީމު
1,429,344
49,165
-
-
-
ރ.ރަސްމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ރ.ރަސްމާދޫ
1,232,190
48,441
-
-
-
ފ.ފީއަލީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ފ.ފީއަލި
1,884,251
375,492
286,082
-
-
ހއ.ބާރަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ.ބާރަށް
1,739,795
3,506,037
1,665,210
1,498,689
-
ފ.ބިލެތްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ފ.ބިލެތްދޫ
2,327,663
1,014,192
1,420,333
1,278,300
-
ގދ.މަޑަވެލީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގދ.މަޑަވެލި
3,909,158
4,428,152
600,118
540,107
-
އއ.މަތިވެރީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އއ.މަތިވެރި
5,482,601
7,342,207
1,874,420
1,686,978
-
ގއ.ގެމަނަފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގއ.ގެމަނަފުށި
7,609,814
5,556,974
2,700,679
3,038,264
-
ރ.އިންނަމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.އިންނަމާދޫ
3,447,757
2,183,646
2,249,738
2,530,955
-
ގއ.މާމެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގއ.މާމެންދޫ
3,978,759
3,762,118
2,700,679
3,038,264
-
ހއ.މުރައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ހއ.މުރައިދޫ
1,894,342
-
-
-
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
25,695,585
7,713,889
3,052,159
3,433,679
-
ސ.ހިތަދޫ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ސ.ހިތަދޫ
10,164,062
-
-
-
-
ޅ.ކުރެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ޅ.ކުރެންދޫ
2,467,017
-
-
-
-
ހއ.މާރަންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ.މާރަންދޫ
274,376
12,688,150
3,441,878
3,872,113
18,756,908
ހދ.ކުރިނބީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހދ.ކުރިނބީ
4,465,822
4,875,453
1,175,562
1,058,006
-
ށ.މާއުނގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ.މާއުނގޫދޫ
4,256,799
3,401,546
1,652,187
1,858,710
-
ށ.މަރޮށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ.މަރޮށި
11,217,519
4,149,614
1,051,539
946,385
-
ނ.ޅޮހި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.ޅޮހި
3,432,863
5,806,601
938,750
844,875
-
ނ.ފޮއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.ފޮއްދޫ
382,464
10,249,503
2,014,240
2,266,020
14,536,906
ނ.ކުޑަފަރި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ނ.ކުޑަފަރި
16,726,819
8,426,993
1,338,607
-
-
ނ.މާޅެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ނ.މާޅެންދޫ
19,515,938
10,696,050
1,278,517
-
-
ރ.އަނގޮޅިތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.އަނގޮޅިތީމު
2,856,202
3,917,948
1,164,834
1,048,350
-
ރ.ވާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.ވާދޫ
3,683,047
2,019,200
1,061,031
954,928
-
ރ.ރަސްގެތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.ރަސްގެތީމު
7,274,443
3,757,311
728,698
655,828
-
ރ.އިނގުރައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ރ.އިނގުރައިދޫ
8,152,171
20,705,736
661,372
-
-
ބ.މާޅޮސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ބ.މާޅޮސް
270,484
10,604,482
1,742,946
1,568,652
15,112,020
ބ.ހިތާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ބ.ހިތާދޫ
7,952,501
3,889,837
755,523
679,971
-
އއ.ފެރިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އއ.ފެރިދޫ
-
11,855,396
2,389,822
2,688,550
17,331,416
އދ.ދިއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އދ.ދިއްދޫ
419,505
5,118,603
3,821,893
4,299,629
-
އދ.ކުނބުރުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އދ.ކުނބުރުދޫ
305,475
8,005,351
1,583,093
1,424,784
11,280,704
ވ.ކެޔޮދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ވ.ކެޔޮދޫ
6,302,772
7,061,619
6,370,746
7,167,090
-
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
12,244,835
5,324,109
1,068,367
961,530
-
ގއ.ނިލަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގއ.ނިލަންދޫ
4,274,597
897,237
2,303,076
2,590,960
-
ހދ.ހިރިމަރަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހދ.ހިރިމަރަދޫ
349,205
12,038,218
1,915,334
2,154,750
17,285,063
ށ.ކޮމަންޑޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ.ކޮމަންޑޫ
5,519,054
3,082,560
660,539
594,485
-
ކ.ގުޅީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ކ.ގުޅި
14,100,331
463,868
1,281,701
-
-
އއ.ހިމަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އއ.ހިމަންދޫ
322,445
11,510,123
1,824,092
2,052,103
16,458,636
މ.ނާލާފުށީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް މ.ނާލާފުށި
340,892
9,167,183
6,962,492
7,832,803
-
ގދ.ނަޑެއްލާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގދ.ނަޑެއްލާ
349,205
6,625,363
5,590,116
6,288,880
-
އދ.އޮމަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް އދ.އޮމަދޫ
769,449
186,543
493,302
-
-
އދ.ހަންޏާމީދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް އދ.ހަންޏާމީދޫ
971,973
371,014
363,921
-
-
ށ.ފީވައް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ.ފީވައް
2,413,381
1,093,890
3,762,598
4,232,923
-
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް
ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
11,018
-
-
-
-
ފ.މަގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ފ.މަގޫދޫ
-
16,779,718
630,826
-
-
ވ. ރަކީދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ވ.ރަކީދޫ
332,577
5,393,617
4,835,280
5,439,690
815,954
ހދ.ފިނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހދ.ފިނޭ
11,728,567
6,777,852
799,537
719,583
-
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
49,759,419
36,409,532
10,272,266
11,556,299
-
ށ.ނަރުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ.ނަރުދޫ
2,992,827
5,019,531
1,824,952
2,053,071
-
ހއ.މުރައިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ.މުރައިދޫ
266,061
5,361,217
1,645,891
1,481,302
11,895,476
ށ.ކަނޑިތީމު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ.ކަނޑިތީމު
6,041,976
1,320,133
627,974
565,176
-
ނ.ހޮޅުދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.ހޮޅުދޫ
5,285,335
4,324,904
560,441
504,397
-
ރ.އިންނަމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.އިންނަމާދޫ
270,484
5,798,965
1,785,753
1,607,178
12,842,826
އއ.މަތިވެރި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އއ.މަތިވެރި
254,562
4,567,909
1,368,309
1,231,478
9,707,318
އދ.އޮމަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އދ.އޮމަދޫ
263,047
9,001,631
6,280,038
7,065,043
-
ތ.ދިޔަމިގިލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ތ.ދިޔަމިގިލި
266,061
5,866,646
5,908,962
6,647,583
-
ކ.ހިންމަފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ކ.ހިންމަފުށި
7,728,011
8,439,188
3,897,809
4,385,035
-
ށ.ފީވައް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ.ފީވައް
295,163
5,461,129
1,666,675
1,500,007
12,400,855
ނ.ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.ހެނބަދޫ
295,163
4,764,651
1,456,215
1,310,593
10,340,243
އދ.ދަނގެތީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އދ.ދަނގެތި
2,002,137
145,536
393,876
255,488
-
ފ.ނިލަންދޫގައި ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ފ.ނިލަންދޫ
8,321,416
8,420,406
1,380,770
1,242,693
-
ލ.މާވަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ލ.މާވަށް
-
6,777,781
671,709
-
-
ހއ.ބާރަށް ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ.ބާރަށް
1,500,000
168,750
840,000
756,000
-
ހދ.ނެއްލައިދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ހދ.ނެއްލައިދޫ
1,101,845
1,961,795
1,141,780
-
-
ކ.މާފުށީ އިންސިނިރޭޓަރ މަޝްރޫއު
ގްރީން ފަންޑް ކ.މާފުށި
34,545
-
-
-
-
އައްޑޫ ސިޓީ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އައްޑޫ ސިޓީ
165,505,064
14,971,481
17,563,663
19,759,121
-
ގދ.ތިނަދޫ ކުނިކޮށި ހެދުން - ފޭސް 2
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގދ.ތިނަދޫ
1,817,052
29,436
3,001,600
3,376,800
506,520
ށ.ފުނަދޫ ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ށ.ފުނަދޫ
500,000
173,520
588,000
529,200
79,380
މ.ދިއްގަރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް މ.ދިއްގަރު
153,416
16,446
2,789,502
3,138,190
-
ތ.ވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ތ.ވަންދޫ
356,351
129,163
125,314
112,783
16,917
ގދ.ރަތަފަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގދ.ރަތަފަންދޫ
-
146,123
974,720
877,248
-
ސ.މީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ސ.މީދޫ
5,453,561
2,690,066
290,000
-
-
މ.ކޮޅުފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް މ.ކޮޅުފުށި
794,974
5,653,885
3,076,190
3,460,714
-
މ.މުލައް ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް މ.މުލައް
10,082,240
7,554,307
2,094,934
2,356,800
353,520
ތ.ބުރުނި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ތ.ބުރުނި
1,278,112
2,131,236
4,814,750
5,416,594
-
ށ.ކޮމަންޑޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ.ކޮމަންޑޫ
2,478,611
48,711,166
23,744,300
26,712,338
12,495,277
ނ.ހެނބަދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ނ.ހެނބަދޫ
4,108,033
730,809
-
-
-
ރ.ރަސްމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ރ.ރަސްމާދޫ
-
7,498,958
462,558
-
-
ބ.ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ބ.ތުޅާދޫ
-
8,272,249
506,889
-
-
ވ.ފުލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ވ.ފުލިދޫ
4,568,501
3,721,885
1,908,993
2,147,617
-
ބ.ދޮންފަނު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ބ.ދޮންފަނު
-
9,408
384,063
-
-
ހއ.ހޯރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ.ހޯރަފުށި
-
567,483
323,983
201,585
-
އދ.ކުނބުރުދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް އދ.ކުނބުރުދޫ
-
1,357,037
730,906
657,816
98,672
ހއ.ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ހއ.ދިއްދޫ
-
2,377,681
-
-
-
ރ.އުނގޫފާރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ރ.އުނގޫފާރު
-
220,130
1,792,927
2,017,042
302,556
ވ.ރަކީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ވ.ރަކީދޫ
-
3,974,281
320,759
-
-
ހދ.ނެއްލައިދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހދ.ނެއްލައިދޫ
-
9,059,612
1,423,974
640,788
-
ރ.ފައިނު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ރ.ފައިނު
-
7,084,424
313,882
-
-
ތ.ގުރައިދޫ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދު ހިމާޔާތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ތ.ގުރައިދޫ
1,069,128
-
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
1,045,475
137,700
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގދ.ތިނަދޫ
15,616,559
13,038,877
1,350,971
1,215,874
-
އދ.ހަންޏާމީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް އދ.ހަންޏާމީދޫ
5,471,603
7,716,691
757,816
-
-
އދ.ފެންފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އދ.ފެންފުށި
2,400,000
1,953,323
3,108,877
3,497,487
-
ތ.ގާދިއްފުށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ތ.ގާދިއްފުށި
2,065,028
11,580,795
740,249
666,224
-
ހއ.ތަކަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ.ތަކަންދޫ
349,205
13,317,934
2,815,066
3,166,949
19,186,339
ތ.ވޭމަންޑޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ތ.ވޭމަންޑޫ
-
6,762,704
1,235,182
1,111,664
-
ޒޯން 1 ގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
7,064,942
153,039
4,542,720
5,110,560
766,584
ނ.ވެލިދޫ ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.ވެލިދޫ
1,945,000
78,877
350,000
110,427
-
ޅ.ހިންނަވަރު ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް ޅ.ހިންނަވަރު
1,945,000
38,880
453,371
138,034
20,705
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
990,000
19,440
453,371
140,520
-
ނ.މަނަދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.މަނަދޫ
990,000
20,074
453,371
140,520
-
ބ.ތުޅާދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ބ.ތުޅާދޫ
985,000
19,973
453,371
140,520
21,078
ބ.ކެންދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް ބ.ކެންދޫ
985,000
100,800
338,291
676,582
101,487
ރ.އިންނަމާދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ.އިންނަމާދޫ
790,000
79,200
453,371
140,520
-
ނ.މަގޫދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ.މަގޫދޫ
801,786
15,157
453,371
140,520
-
ހއ.ދިއްދޫ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ.ދިއްދޫ
500,000
61,920
999,600
899,640
-
ގދ.ތިނަދޫ ދެކުނު ސަރަހައްދު ރިވެންޓްމަންޓް ޖަހާ ހިމާޔަތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ގދ.ތިނަދޫ
-
308,813
1,537,200
1,383,480
207,522
ގއ.ގެމަނަފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ގއ.ގެމަނަފުށި
-
108,000
107,520
215,040
32,256
ހިތަދޫ އުތުރު ފުއްޓަރު ފަރާތުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ސ.ހިތަދޫ
-
225,519
1,683,873
1,515,486
626,430
ސ.ހިތަދޫ ބޭރުމަތި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ސ.ހިތަދޫ
-
1,888,384
1,878,252
2,113,033
-
ހއ.ފިއްލަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ.ފިއްލަދޫ
-
115,200
100,800
201,600
-
ހދ.ނައިވާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ހދ.ނައިވާދޫ
-
156,735
100,800
201,600
30,240
ށ.މާއުނގޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ށ.މާއުނގޫދޫ
-
127,575
2,419,200
2,721,600
408,240
ނ.ކުޑަފަރި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ނ.ކުޑަފަރި
-
2,403,673
2,421,010
2,723,636
408,545
ރ.ރަސްމާދޫ ދެކުނުފަރާތު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ރ.ރަސްމާދޫ
-
113,400
2,983,680
3,356,640
503,496
ރ.ވާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ރ.ވާދޫ
-
115,200
958,138
862,324
129,349
ބ.ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ބ.ކެންދޫ
-
27,265,260
3,683,693
4,144,155
-
އއ.މަތިވެރި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އއ.މަތިވެރި
-
84,645
3,225,600
3,628,800
544,320
އދ.މަހިބަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އދ.މަހިބަދޫ
-
115,200
100,800
201,600
-
ވ.ފެލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ވ.ފެލިދޫ
-
207,593
3,064,320
3,447,360
517,104
ތ.ވިލުފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން އަދި މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ތ.ވިލުފުށި
-
126,846
1,243,485
1,119,137
167,870
ތ.ދިޔަމިގިލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ތ.ދިޔަމިގިލި
-
3,709,164
2,404,356
2,704,900
405,735
ތ.ތިމަރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ތ.ތިމަރަފުށި
-
125,226
220,000
440,000
66,000
ތ.ގާދިއްފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ތ.ގާދިއްފުށި
-
150,825
2,854,591
3,211,415
481,712
ގއ.ދެއްވަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގއ.ދެއްވަދޫ
-
86,723
1,120,000
1,008,000
151,200
ގދ.ތިނަދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު ބޭރު ތޮށި އަދި ކުރީގެ ޖެޓީ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގދ.ތިނަދޫ
1,024,066
308,813
-
-
-
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ރ.ހުޅުދުއްފާރު
-
39,767
100,800
201,600
30,240
ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
568,196
511,377
-
އދ.ދިގުރަށް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އދ.ދިގުރަށް
-
151,875
848,495
763,645
114,547
ރ.މަޑުއްވަރި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ރ.މަޑުއްވަރި
-
168,782
560,000
504,000
75,600
ބ.މާޅޮސް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ބ.މާޅޮސް
-
151,371
3,225,600
3,628,800
544,320
މ.މަޑުއްވަރި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް މ.މަޑުއްވަރި
-
115,200
1,792,000
2,016,000
302,400
މ.މުލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް މ.މުލި
-
155,370
2,419,200
2,721,600
408,240
ބ.ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ބ.ދަރަވަންދޫ
-
13,597,037
658,839
592,955
-
ކ.ހިންމަފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ކ.ހިންމަފުށި
-
115,200
927,360
834,624
125,194
ބ.ކުޑަރިކިލު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ބ.ކުޑަރިކިލު
-
149,343
594,165
534,749
-
ނ.މާޅެންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމާއި ލަފާފުރުން ހައްލުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ނ.މާޅެންދޫ
-
161,462
3,548,160
3,991,680
598,752
ގދ.ނަޑެއްލާ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގދ.ނަޑެއްލާ
-
148,676
100,800
201,600
30,240
ފ.ނިލަންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ފ.ނިލަންދޫ
-
148,676
520,000
1,040,000
156,000
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
35,960
298,337
268,503
-
މާލޭ ޒިކުރާ މިސްކިތް ވަގުތީ އިމާރާތް
މިސްކިތްތަކާއި ބެހޭ ވަޤްފް ފަންޑް މާލެ ސިޓީ
2,665,937
-
-
-
-
މާލޭ ޒިކުރާ މިސްކިތް ވަގުތީ އިމާރާތް
ޒަކާތު ފަންޑް މާލެ ސިޓީ
-
56,700
-
-
-
ސ.ހުޅުމީދޫ މަތިކިޅި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ސ.ހުޅުމީދޫ
300,000
2,671,594
1,040,760
936,684
-
މާލޭގައި އެމްބިއެންޓް އެއަރކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަނެއް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް މާލެ ސިޓީ
-
160,024
440,000
880,000
-
ވައިގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަޝްރޫއު
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް މާލެ ސިޓީ
-
174,179
176,960
159,264
-
ލ.ފޮނަދޫގައި ފެން ތަހުލީލުކުރުމަށް ރީޖަނަލް ލެބޯޓަރީއެއް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ލ.ފޮނަދޫ
-
97,308
256,485
512,970
-
ށ.ފުނަދޫ އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ށ.ފުނަދޫ
-
2,242,571
367,205
-
-
ހުވަދު އަތޮޅު ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގދ.ވާދޫ
-
308,813
2,688,000
3,024,000
453,600
ޒޯން 1 ގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
1,391,985
2,095,992
2,357,991
353,699
ގްރޭޓަރ މާލެ ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ކ.ތިލަފުށި
-
42,795,201
17,098,473
19,235,782
-
ޒޯން 4 އަދި 5 ގައި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ފެސިލިޓީ ޤާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ދ.ހުޅުވަހި
-
133,650
1,310,186
1,179,167
176,875
ޒޯން 4 އަދި 5 ގައި ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
318,938
2,801,415
3,151,591
472,739
ޒޯން 2 ގައިކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
243,000
3,049,159
3,430,304
514,546
ހުޅުމާލޭ ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގެ ވަގުތީ 2 ވަނަ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން މިސްކިތްތަކާއި ބެހޭ ވަޤްފް ފަންޑް ހުޅުމާލެ
-
3,090,998
154,000
-
-
ހދ. ނޮޅިވަރަމް ގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
-
-
-
-
-
ރ.މީދޫ ގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ރ.މީދޫ
-
-
1,260,000
2,730,000
210,000
ބ.ތުޅާދޫ ގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ބ.ތުޅާދޫ
-
-
1,260,000
2,730,000
210,000
ލ.މާވަށު ގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ލ.މާވަށް
-
-
1,260,000
2,730,000
210,000
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
-
-
-
ހޯމް ސޯލާ ޕްރޮޖެކްޓް
ގްރީން ފަންޑް މާލެ ސިޓީ
-
-
10,000,000
-
-
ހއ.ކެލާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ހއ.ކެލާ
-
-
1,211,448
1,090,303
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
-
-
794,176
714,759
107,214
ޒޯން 3 ގެ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރުން (އަޕްގްރޭޑް)
ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
14,956,720
15,883,280
-
ޒޯން 1 ގެ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ރ. ވަންދޫގައި ބޭނުން ކުރާނެ އިކުއިޕްމަންޓް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާ، މަރުކަޒު ތަރައްގީ ކުރުމަށް
ގްރީން ފަންޑް ރ.ވަންދޫ
-
-
7,692,628
19,231,571
19,231,571
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކަލެކްޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
11,496,600
23,592,600
4,163,400
ގދ ތިނަދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމު ކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގދ.ތިނަދޫ
-
-
4,500,000
8,119,500
-
މ.ދިއްގަރު ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް މ.ދިއްގަރު
-
-
2,949,075
520,425
-
ފ.ފީއަލި ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ފ.ފީއަލި
-
-
2,949,075
520,425
-
ތ.ހިރިލަންދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ތ.ހިރިލަންދޫ
-
-
2,949,075
520,425
-
ގއ.ކޮލަމާފުށި ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގއ.ކޮލަމާފުށި
-
-
2,380,000
2,484,000
-
ގއ މާމެންދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގއ.މާމެންދޫ
-
-
2,380,000
3,063,500
-
ވަންދޫ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ މަގުތައް ހެދުން
ގްރީން ފަންޑް ރ.ވަންދޫ
-
-
2,060,000
17,940,000
10,000,000
ދ.ބަނޑިދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ދ.ބަނޑިދޫ
-
-
622,583
1,459,118
231,300
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
-
-
1,631,575
1,129,425
-
ގއ.ދާންދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގއ.ދާންދޫ
-
-
1,631,575
1,129,425
-
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
-
-
1,631,575
1,129,425
-
ގއ.ވިލިނގިލި ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގއ.ވިލިނގިލި
-
-
1,416,666
3,833,334
-
ގދ.ރަތަފަންދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގދ.ރަތަފަންދޫ
-
-
1,190,000
1,750,000
-
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
-
-
875,000
1,665,500
-
ހދ. ކުނބުރުދޫ އަދި ޒޯން 1 ގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް
ގްރީން ފަންޑް ހދ.ކުނބުރުދޫ
-
-
978,663
6,697,126
-
ގދ.ނަޑެއްލާ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގދ.ނަޑެއްލާ
-
-
875,000
1,665,500
-
ގއ.ނިލަންދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގއ.ނިލަންދޫ
-
-
933,334
2,006,666
-
ގދ.ފިޔޯރީ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގދ.ފިޔޯރީ
-
-
933,334
2,006,666
-
ގދ.މަޑަވެލި ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގދ.މަޑަވެލި
-
-
1,020,000
2,760,000
-
ގއ.ކޮނޑޭ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގއ.ކޮނޑޭ
-
-
875,000
1,665,500
-
ގއ.ދެއްވަދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގއ.ދެއްވަދޫ
-
-
875,000
1,665,500
-
ގއ.ގެމަނަފުށި ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގއ.ގެމަނަފުށި
-
-
875,000
1,665,500
-
ގދ.ވާދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގދ.ވާދޫ
-
-
875,000
1,665,500
-
ގދ.ގައްދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ގްރީން ފަންޑް ގދ.ގައްދޫ
-
-
875,000
1,665,500
-
ނ.މިލަދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ނ.މިލަދޫ
-
-
794,176
714,759
107,214
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް