ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ
5,647,717,348
8,957,542,398
8,552,286,773
10,277,182,070
5,045,367,412
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
3,196,968,989
4,467,429,795
3,286,252,892
4,317,412,601
2,092,000,667
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
3,419,615
794,052
-
-
-
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
2,190,876
45,359,853
46,362,097
73,625,499
25,366,528
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
-
20,807,994
32,400,000
38,140,000
38,140,000
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
24,735,398
24,496,256
36,677,289
29,153,539
32,551,396
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
3,763,543
1,839,130
140,000
126,000
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
-
-
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
16,017,833
12,138,867
4,515,789
2,890,879
951,885
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
-
1,602,643
1,160,358
1,044,322
-
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
-
679,585
963,613
4,907,402
685,710
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
11,821,231
14,446,583
64,107,408
71,540,132
38,147,000
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
41,955,860
56,040,500
21,282,831
23,582,420
8,664,901
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
6,217,898
1,418,777
10,183,080
5,093,769
1,694,491
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
4,154,067
5,426,215
1,637,130
1,473,417
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
-
45,246,699
125,312,788
183,579,978
50,193,191
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
182,745,181
321,637,398
151,563,416
152,756,149
8,912,565
މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
67,218,154
51,904,711
8,268,154
9,038,409
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
1,494,116
26,018,888
16,982,979
29,938,999
14,302,576
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
-
-
5,000,000
4,000,000
800,000
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
2,260,513
2,568,150
8,071,800
8,341,970
291,417
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
163,766,371
315,339,314
237,769,126
243,609,176
52,096,336
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
9,034,481
26,514,800
13,998,771
790,000
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
-
17,845,029
19,197,908
4,757,069
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
847,962
12,378,615
7,652,068
2,149,555
އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
-
23,500,000
15,000,000
3,500,000
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
53,000
6,989,854
10,245,886
26,800,000
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
78,445,739
13,014,283
6,221,585
5,675,507
401,526
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
3,277,263
2,739,323
39,868,663
31,264,746
9,395,344
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
-
1,889,854
1,700,868
255,130
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
22,318,922
-
2,021,984
2,274,732
-
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
65,876,955
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
-
522,655
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
199,149,978
311,235,681
135,748,827
246,786,017
68,147,577
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
-
557,550
1,008,890
908,002
29,405
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
1,999,165
214,828
1,460,000
504,000
-
ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
1,428,880
10,918
740,000
776,000
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
2,257,698,811
3,088,354,348
2,118,744,252
2,956,151,523
1,658,868,753
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
9,969,102
12,763,812
34,403,782
31,528,514
6,684,308
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
20,144,937
70,049,167
72,916,198
78,298,190
32,324,744
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
-
709,244
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
1,430,767
9,064,740
8,108,030
9,099,565
1,114,204
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
2,967,814
492,188
3,494,671
3,508,244
3,985,056
ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
500,000
-
-
-
-
ލޯނުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
1,344,403,778
3,384,936,852
4,113,986,198
4,705,260,077
2,443,343,884
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
502,560,595
2,232,354,485
2,390,711,367
3,513,760,939
2,173,045,935
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
58,157,631
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
32,638,644
263,976,840
464,901,793
343,526,836
11,822,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
121,479
23,920,802
38,182,933
44,352,365
10,135,569
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
750,925,429
795,408,202
774,113,691
551,846,403
69,382,740
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
-
27,032,792
51,091,419
37,650,549
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
-
3,564,000
285,146,696
78,862,303
16,596,255
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
1,530,000
6,800,000
510,000
76,500
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
-
55,315,340
50,000,000
4,962,242
744,336
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
-
8,867,183
77,096,926
116,347,570
123,890,000
ހިލޭ އެހީން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
464,630,287
383,082,637
713,042,541
750,673,235
261,529,799
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
5,612,697
-
295,976
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
3,020,293
15,655,225
2,718,588
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
12,379,343
3,299,880
900,000
-
-
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
333,814
-
-
-
-
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
3,348,245
-
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
4,657,524
2,158,344
227,937
455,875
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
2,863,501
-
-
-
-
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
-
3,100,000
4,400,000
880,000
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
-
3,200,000
4,500,000
900,000
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
5,748,050
14,003,740
6,744,376
275,906
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
-
513,103
1,410,000
3,490,000
523,500
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
-
1,486,230
6,376,960
1,913,088
-
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
-
778,504
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
247,395,214
70,244,201
366,459,071
469,986,869
26,770,706
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
56,508,265
27,610,582
18,178,180
2,033,270
1,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
7,102,650
1,529,117
378,327
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
115,660,691
245,803,711
303,053,126
263,618,227
231,455,593
ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
641,714,294
722,093,114
439,005,142
503,836,157
248,493,062
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
364,108,038
617,636,964
251,406,920
263,976,097
211,185,150
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
4,713,851
3,216,327
399,017
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
272,892,405
101,239,823
187,199,205
239,860,060
37,307,912
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް