ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ
5,647,717,348
8,957,542,398
8,427,800,366
10,117,887,130
5,002,755,615
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
3,196,968,989
4,467,429,795
3,160,500,661
4,155,602,420
2,049,286,084
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
3,419,615
794,052
-
-
-
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
2,190,876
45,359,853
46,362,097
73,625,499
25,366,528
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
-
20,807,994
32,400,000
38,140,000
38,140,000
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
24,735,398
24,496,256
30,138,472
28,981,739
32,511,876
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
3,763,543
1,839,130
140,000
126,000
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
-
-
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
16,017,833
12,138,867
4,515,789
2,890,879
951,885
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
-
1,602,643
1,160,358
1,044,322
-
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
-
679,585
963,613
4,907,402
685,710
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
11,821,231
14,446,583
64,107,408
71,540,132
38,147,000
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
41,955,860
56,040,500
21,282,831
23,582,420
8,664,901
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
6,217,898
1,418,777
5,183,080
5,093,769
1,694,491
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
4,154,067
5,426,215
1,637,130
1,473,417
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
-
45,246,699
108,097,324
156,787,972
44,640,923
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
182,745,181
321,637,398
151,226,033
152,729,705
8,908,598
މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
67,218,154
51,904,711
8,268,154
9,038,409
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
1,494,116
26,018,888
16,982,979
29,938,999
14,302,576
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
2,260,513
2,568,150
8,071,800
8,341,970
291,417
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
163,766,371
315,339,314
216,496,006
213,028,548
30,311,742
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
9,034,481
23,464,800
11,148,771
75,000
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
-
17,845,029
19,197,908
4,757,069
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
847,962
12,378,615
7,652,068
2,149,555
އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
-
23,500,000
15,000,000
3,500,000
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
53,000
5,789,854
6,645,886
25,000,000
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
78,445,739
13,014,283
6,221,585
5,675,507
401,526
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
3,277,263
2,739,323
39,868,663
31,264,746
9,395,344
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
-
1,889,854
1,700,868
255,130
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
22,318,922
-
2,021,984
2,274,732
-
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
65,876,955
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
-
522,655
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
199,149,978
311,235,681
106,871,822
219,058,517
69,155,593
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
-
557,550
1,008,890
908,002
29,405
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
1,999,165
214,828
1,460,000
504,000
-
ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
1,428,880
10,918
740,000
776,000
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
2,257,698,811
3,088,354,348
2,099,079,193
2,902,375,565
1,648,968,661
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
9,969,102
12,763,812
21,940,422
32,371,490
7,080,754
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
20,144,937
70,049,167
67,188,410
64,633,181
28,801,140
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
-
709,244
595,765
536,188
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
1,430,767
9,064,740
8,108,030
9,099,565
1,114,204
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
2,967,814
492,188
3,494,671
3,508,244
3,985,056
ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
500,000
-
-
-
-
ލޯނުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
1,344,403,778
3,384,936,852
4,114,786,198
4,705,760,077
2,443,343,884
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
502,560,595
2,232,354,485
2,390,711,367
3,513,760,939
2,173,045,935
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
58,157,631
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
32,638,644
263,976,840
464,901,793
343,526,836
11,822,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
121,479
23,920,802
38,182,933
44,352,365
10,135,569
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
750,925,429
795,408,202
774,113,691
551,846,403
69,382,740
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
-
27,032,792
51,091,419
37,650,549
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
-
3,564,000
285,146,696
78,862,303
16,596,255
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
1,530,000
6,800,000
510,000
76,500
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
-
55,315,340
50,000,000
4,962,242
744,336
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
-
8,867,183
77,896,926
116,847,570
123,890,000
ހިލޭ އެހީން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
464,630,287
383,082,637
713,042,541
750,673,235
261,529,799
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
115,660,691
245,803,711
303,053,126
263,618,227
231,455,593
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
247,395,214
70,244,201
366,459,071
469,986,869
26,770,706
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
56,508,265
27,610,582
18,178,180
2,033,270
1,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
3,020,293
15,655,225
2,718,588
-
-
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
3,348,245
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
2,863,501
-
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
12,379,343
3,299,880
900,000
-
-
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
333,814
-
-
-
-
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
5,612,697
-
295,976
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
5,748,050
14,003,740
6,744,376
275,906
-
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
-
778,504
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
-
1,486,230
6,376,960
1,913,088
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
-
513,103
1,410,000
3,490,000
523,500
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
-
3,100,000
4,400,000
880,000
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
-
3,200,000
4,500,000
900,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
7,102,650
1,529,117
378,327
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
4,657,524
2,158,344
227,937
455,875
-
ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
641,714,294
722,093,114
439,470,966
505,851,398
248,595,848
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
364,108,038
617,636,964
258,415,220
278,502,397
213,476,850
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
4,713,851
3,216,327
399,017
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
272,892,405
101,239,823
180,656,729
227,349,001
35,118,998
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް