2020 ގެ ބަޖެޓު ޚަރަދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ޚުލާސާ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2020
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ
6,825,711,204
5,994,493,988
13,232,721,592
9,836,402,343
10,181,427,409
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
2,374,048,525
2,344,729,821
7,029,346,665
4,362,014,919
6,062,229,655
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
108,596
-
-
-
-
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
3,985,326
-
-
-
-
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
6,195,434
13,127,071
-
-
16,976,190
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
-
-
4,525,000
175,000
2,300,000
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
8,722,804
13,052,470
37,547,500
3,950,000
69,170,107
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
2,707,779
-
-
-
-
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
-
-
580,000,000
-
1,000,000,000
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
105,114,549
6,833,317
1,139,750
-
6,605,250
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
-
-
50,000,000
153,000,000
5,000,000
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
-
-
9,137,500
387,500
4,975,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
4,882,151
47,186,723
28,165,000
3,550,000
26,046,725
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
46,124,985
79,288,482
29,603,010
1,200,000
143,103,847
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
9,113,438
20,858,020
22,500,000
20,600,000
32,388,690
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
8,850,416
7,672,209
9,400,000
1,400,000
2,993,307
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
111,818,343
140,466,148
610,705,332
189,676,891
463,178,687
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
-
-
81,450,000
72,400,000
27,150,000
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
5,000,000
-
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
5,887,628
2,670,523
56,867,500
11,500,000
12,582,500
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
11,710,507
103,245,904
592,934,425
496,260,194
318,565,230
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
50,261,059
-
-
-
-
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
221,213,377
256,271,784
65,160,101
4,390,989
112,822,954
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
-
-
700,000
-
3,300,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
76,112,883
164,888,823
67,014,120
250,000
280,705,163
ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
-
153,721
200,000
-
1,609,729
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
959,638,786
1,337,274,908
3,918,173,648
2,167,596,439
2,525,488,871
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
143,895,236
18,155,528
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
83,688,114
687,704,822
1,221,249,906
862,001,335
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
13,574,095
16,499,087
39,090,000
5,162,500
49,705,626
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
55,401,991
26,944,325
39,013,957
2,246,750
37,257,504
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
521,431,990
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
2,297,152
6,056,127
83,007,500
5,841,250
30,498,330
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
-
396,537
15,307,500
1,177,500
27,804,610
ލޯނުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
4,254,912,741
2,493,350,625
4,425,971,135
4,546,427,265
2,854,811,039
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
2,291,560,089
1,485,926,812
2,245,585,937
964,974,202
1,054,419,670
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
660,806,229
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
6,266,272
-
-
-
-
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
50,546,923
70,267,761
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
690,359,525
825,555,600
1,882,641,591
3,158,934,332
1,562,773,155
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
4,067,961
5,000,000
70,757,204
40,556,647
50,573,019
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
551,305,742
79,653,050
98,130,669
256,536,000
77,121,677
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
26,947,402
128,855,734
125,426,084
109,923,518
ހިލޭ އެހީން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
196,488,542
334,454,977
401,881,426
452,251,661
472,656,575
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
-
1,000,000
-
-
5,500,000
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
-
3,287,040
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
-
8,000,000
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
31,006,154
2,536,824
507,364
-
7,103,106
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
11,377,918
1,150,000
17,252,346
13,410,421
33,526,052
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
-
4,481,680
-
-
2,987,786
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
-
8,000,000
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
64,000,498
59,654,501
44,191,860
21,025,930
33,434,736
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
92,775
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
16,092,736
65,234,849
34,946,092
45,983,006
23,909,178
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
-
4,243,692
929,369
-
13,414,318
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
73,918,461
176,866,391
304,054,395
371,832,304
352,781,399
ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
261,396
821,958,565
1,375,522,366
475,708,498
791,730,140
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
-
472,052,738
1,211,276,439
308,947,108
585,064,394
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
-
349,905,827
164,245,927
166,761,390
206,665,746
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
261,396
-
-
-
-