ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބެހޭ ގޮތް
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
4,918,258,237
5,222,412,368
6,330,411,282
7,759,408,518
8,802,683,807
ގައުމީ ސަލާމަތާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރުން
101,731,570
50,487,212
118,633,959
179,397,669
276,396,327
ސިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުން
604,212,739
412,665,811
787,871,802
1,559,264,940
1,164,655,287
ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
132,245,503
236,277,287
259,408,482
362,921,533
381,424,472
ތިމާވެށި
117,729,887
414,334,183
941,723,883
1,177,124,819
1,430,446,572
ފެނާއި ނަރުދަމާ
486,216,892
1,108,262,887
954,448,276
835,732,536
1,086,365,651
ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން
1,669,425,415
1,687,040,360
1,756,662,237
1,956,907,451
2,765,587,468
އިދާރީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުން
53,621,867
83,913,388
75,863,227
86,983,788
86,250,858
ބޯހިޔާވަހިކަން
138,725,953
169,530,578
599,683,142
600,843,271
602,550,813
މިސްކިތްތައް އިމާރާތްކުރުން
37,859,558
24,529,815
27,840,175
43,482,818
44,847,486
ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުން
1,004,311,059
893,101,387
619,452,318
866,262,362
748,207,885
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުން
64,308,930
126,958,073
94,288,690
55,564,530
76,159,346
އެހެނިހެން
507,868,864
15,311,387
94,535,091
34,922,801
139,791,642
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް