ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބެހޭ ގޮތް
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
5,647,717,348
8,957,542,398
8,552,286,773
10,277,182,070
5,045,367,412
ގައުމީ ސަލާމަތާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރުން
65,941,486
154,468,437
195,193,051
183,104,915
78,602,312
ޤައުމީ ސަލާމަތް
10,463,319
3,299,880
900,000
-
-
ޕެނިޓެންޝަރީ
7,161,376
8,850,502
60,337,306
60,797,572
22,341,491
ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން
2,190,876
45,359,853
46,362,097
73,625,499
25,366,528
ރިހެބިލިޓޭޝަން
24,814,458
5,659,068
18,181,000
20,004,405
21,485,056
ކަސްޓަމްސް
4,154,067
5,426,215
1,637,130
1,473,417
-
ޕޮލިސް
17,157,390
85,872,919
67,775,518
27,204,022
9,409,237
ސިއްހީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުން
359,109,680
393,247,688
750,449,593
535,259,078
202,172,000
ސިއްޙީ ދާއިރާ
359,109,680
393,247,688
750,449,593
535,259,078
202,172,000
ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
261,140,670
448,347,365
310,638,850
382,724,628
74,499,749
ޔުނިވަރސިޓީ
7,829,090
29,558,557
25,494,492
37,350,092
15,393,993
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
253,311,580
418,788,808
285,144,358
345,374,536
59,105,756
ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުން
447,648,156
888,324,401
1,354,307,105
1,479,145,344
311,842,829
ތިމާވެށި
300,000
3,005,797
1,657,720
1,975,948
-
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
71,952,569
191,768,982
296,456,436
218,106,922
64,193,099
ކުނި ނައްތާލުން
299,693,675
372,714,690
631,010,055
601,630,864
171,388,556
ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
54,134,871
302,446,779
411,912,540
637,198,836
75,271,365
ފެންހިންދާ ނިޒާމް
21,567,041
18,388,153
13,270,354
20,232,774
989,809
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
1,035,479,137
1,155,781,067
643,847,281
857,483,688
354,136,618
ނަރުދަމާ ނިޒާމް
88,923,811
68,726,810
34,029,956
31,813,470
8,541,163
ފެނުގެ ނިޒާމް
113,217,893
173,197,393
76,640,611
82,579,963
63,032,991
ފެނާއި ނަރުދަމާ
833,337,433
913,856,864
533,176,714
743,090,255
282,562,464
ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން
1,838,818,858
3,439,795,299
2,447,591,249
2,718,995,263
2,703,621,229
ޕޯޓު ހެދުން
3,003,392
122,022,255
308,111,527
165,086,405
1,690,797,072
ދަތުރުފަތުރު
74,828,627
1,326,919
3,241,984
3,618,732
2,160,055
ވައިގެ ބަނދަރު
756,410,847
799,128,423
921,864,416
622,558,759
79,421,431
ބްރިޖު އެޅުން
347,509,714
1,620,906,223
819,381,891
1,357,420,559
735,544,797
ބަނދަރު ހެދުން
657,066,278
896,411,479
394,991,431
570,310,808
195,697,874
އިދާރީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުން
104,467,811
101,336,181
67,683,699
69,158,911
70,606,516
ކައުންސިލްތައް ތަރައްޤީކުރުން
16,476,846
20,836,006
27,873,933
25,952,017
32,413,596
އޮފީސް ޢިމާރާތް
87,990,965
80,500,175
39,809,766
43,206,894
38,192,920
ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
337,099,678
511,156,887
735,632,079
1,123,588,252
612,303,122
ބޯހިޔާވަހިކަން
337,099,678
511,156,887
735,632,079
1,123,588,252
612,303,122
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
277,804,197
480,238,301
348,928,510
466,954,971
273,789,495
މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
50,314,925
72,940,303
72,197,162
76,521,447
32,414,921
އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތް
41,728,523
94,460,735
54,545,369
73,205,712
12,090,703
ކުޅިވަރު
184,331,869
310,782,565
213,959,329
313,429,122
229,224,226
ސަގާފަތް
1,428,880
2,054,698
8,226,650
3,798,690
59,645
ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުން
736,664,846
1,172,169,935
1,463,897,436
2,318,776,724
298,658,993
ބިން ހިއްކުން
337,742,067
378,454,506
1,012,114,557
1,544,208,794
168,075,294
މަގުހެދުން
398,922,779
793,715,429
451,782,879
774,567,930
130,583,699
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުން
71,687,248
67,005,278
95,756,115
81,412,559
18,212,807
ދަނޑުވެރިކަން/މަސްވެރިކަން
71,687,248
67,005,278
95,756,115
81,412,559
18,212,807
އެހެނިހެން
111,855,581
145,671,559
138,361,805
60,577,737
46,921,742
އެހެނިހެން
104,324,468
130,480,994
125,829,205
54,915,079
46,921,742
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް