2020 ގެ ބަޖެޓު ޚަރަދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި

މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބެހޭ ގޮތް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2020
2020
ޖުމްލަ
ޖުމްލަ
6,332,443,888
2,854,811,039
472,656,575
794,843,711
10,454,755,213
ގައުމީ ސަލާމަތާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރުން
245,157,421
-
6,014,971
-
251,172,392
ޕޮލިސް
108,283,839
-
-
-
108,283,839
ޤައުމީ ސަލާމަތް
5,180,250
-
-
-
5,180,250
ޕެނިޓެންޝަރީ
76,473,690
-
-
-
76,473,690
ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން
22,460,000
-
-
-
22,460,000
ރީހެބިލިޓޭޝަން
29,766,335
-
6,014,971
-
35,781,306
ކަސްޓަމްސް
2,993,307
-
-
-
2,993,307
ސިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުން
765,826,668
-
4,487,786
-
770,314,454
ސިއްޙީ ދާއިރާ
357,020,230
-
2,987,786
-
360,008,016
އިޖްތިމާއީ ދާއިރާ
86,189,214
-
1,500,000
-
87,689,214
ކުޅިވަރު
322,617,224
-
-
-
322,617,224
ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
553,528,687
-
40,629,158
-
594,157,845
ޔުނިވަރސިޓީ
44,732,500
-
33,526,052
-
78,258,552
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
508,796,187
-
7,103,106
-
515,899,293
ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުން
31,650,000
137,515,315
323,431,850
418,104,058
910,701,223
ކުނި ނައްތާލުން
-
36,860,549
67,039,086
108,134,116
212,033,751
ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
4,775,000
60,393,638
63,251,939
230,879,316
359,299,893
ފެންހިންދާ ނިޒާމް
26,875,000
-
-
36,671,079
63,546,079
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
-
40,261,128
193,140,825
42,419,547
275,821,500
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
296,215,093
521,643,184
40,881,438
357,981,576
1,216,721,291
ނަރުދަމާ ނިޒާމް
25,951,272
15,084,927
-
107,437,376
148,473,575
ފެން/ނަރުދަމާ
196,080,913
506,558,257
-
196,636,027
899,275,197
ފެނުގެ ނިޒާމް
74,182,908
-
40,881,438
53,908,173
168,972,519
ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން
1,380,951,537
1,259,419,923
14,645,177
2,499,883
2,657,516,520
ބަނދަރު ހެދުން
947,650,217
101,074,455
14,645,177
2,499,883
1,065,869,732
ބްރިޖު އެޅުން
110,678,366
305,400,000
-
-
416,078,366
ވައިގެ ބަނދަރު
167,722,954
852,945,468
-
-
1,020,668,422
ދަތުރުފަތުރު
154,900,000
-
-
-
154,900,000
އިދާރީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުން
251,625,418
-
4,000,000
-
255,625,418
އޮފީސް ޢިމާރާތް
176,585,529
-
-
-
176,585,529
ކައުންސިލްތައް ތަރައްޤީކުރުން
75,039,889
-
4,000,000
-
79,039,889
ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
863,426,335
109,923,518
-
-
973,349,853
ބޯހިޔާވަހިކަން
863,426,335
109,923,518
-
-
973,349,853
މިސްކިތްތައް އިމާރާތްކުރުން
57,793,752
-
13,414,318
-
71,208,070
މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
57,793,752
-
13,414,318
-
71,208,070
ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުން
804,252,105
765,428,830
-
3,858,210
1,573,539,145
މަގުހެދުން
542,756,379
58,884,612
-
-
601,640,991
ބިން ހިއްކުން
261,495,726
706,544,218
-
3,858,210
971,898,154
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުން
59,140,182
50,573,019
23,909,178
-
133,622,379
ދަނޑުވެރިކަން/މަސްވެރިކަން
59,140,182
50,573,019
23,909,178
-
133,622,379
އެހެނިހެން
1,022,876,690
10,307,250
1,242,699
12,399,984
1,046,826,623
ބިންގަތުން
1,000,000,000
-
-
-
1,000,000,000
އެހެނިހެން
22,876,690
10,307,250
1,242,699
12,399,984
46,826,623