2020 ގެ ބަޖެޓު ޚަރަދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި

މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ބޭރުގެ ލޯނު އެހީ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
2020
 
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލޯނުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް
4,254,912,741
2,493,350,625
4,425,971,135
4,546,427,265
2,854,811,039
ހުޅުމާލޭ އައިލަންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ސައުދީ އަރަބިއާ | ހިނގަމުންދާ | ހުޅުމާލެ
68,707,399
87,197,536
201,474,202
201,474,202
201,474,202
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ރަންވޭ)
ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް | ހިނގަމުންދާ | ހުޅުލެ
1,846,238,383
924,277,700
484,171,208
-
170,413,168
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
އަބޫ ދާބީ | ހިނގަމުންދާ | ހުޅުލެ
-
119,111,479
-
-
-
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
އެކި ފަރާތްތަކުން | ހިނގަމުންދާ | ހުޅުލެ
-
-
381,750,000
763,500,000
-
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ސައުދީ އަރަބިއާ | ހިނގަމުންދާ | ހުޅުލެ
345,814,353
42,812,363
517,403,288
-
158,231,699
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ކުވެއިތު | ހިނގަމުންދާ | ހުޅުލެ
-
177,226,374
326,107,137
-
256,327,169
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
އޯޕެކް | ހިނގަމުންދާ | ހުޅުލެ
30,799,954
135,301,360
334,680,102
-
267,973,432
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ މޭޖަރ މެޑިކަލް އިކްވިޕްމަންޓާއި އެކްސަސަރީސް ހޯދުން
ބޮންޑް | ނިމިފައި | މާލެ ސިޓީ
660,806,229
-
-
-
-
ހއ.ބާރަށު ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ތައުލީމީ ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ހއ.ބާރަށް
4,991,272
-
-
-
-
ހއ.ކެލާ ޝައިޚް އިބްރާހިމް ސްކޫލް ހޯލް އަދި ކްލާސްރޫމް
ތައުލީމީ ފަންޑް | ހިނގަމުންދާ | ހއ.ކެލާ
1,275,000
-
-
-
-
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުން
ބޮންޑް | ނިމިފައި | މާލެ ސިޓީ
50,546,923
-
-
-
-
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ މޭޖަރ މެޑިކަލް އިކްވިޕްމަންޓާއި އެކްސަސަރީސް ހޯދުން
ބޮންޑް | ނިމިފައި | މާލެ ސިޓީ
-
70,267,761
-
-
-
މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް | ނިމިފައި | މާލެ ސިޓީ
590,457,600
51,255,000
-
-
-
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ.އެޓޯލް
ސައުދީ އަރަބިއާ | ނިމިފައި | ގއ.ވިލިނގިލި، ގއ.ނިލަންދޫ، ގއ.މާމެންދޫ، ގއ.ދާންދޫ
6,115,605
-
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
ސައުދީ އަރަބިއާ | ހިނގަމުންދާ | ސ.ހިތަދޫ
41,909,211
11,459,199
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
އޯޕެކް | ހިނގަމުންދާ | ސ.ހިތަދޫ
35,355,019
13,236,579
-
-
-
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު - ފޭސް 2
ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް | ރިޓެންޝަން | ހުޅުމާލެ، ގއ.ވިލިނގިލި، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ، ގދ.މަޑަވެލި، ގދ.ތިނަދޫ، ގދ.ގައްދޫ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ، ސ.ހިތަދޫ، ސ.ހުޅުމީދޫ
-
135,414,344
-
-
-
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް
އޯޕެކް | ނިމިފައި | ނ.ވެލިދޫ، ރ.ހުޅުދުއްފާރު، ބ.ތުޅާދޫ، ގއ.ކޮލަމާފުށި، ގދ.ގައްދޫ
-
35,885,743
-
-
-
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް (މާލެ-ތިލަފުށި ބްރިޖް)
އަބޫ ދާބީ | އަލަށްފަށާ | މާލެ ސިޓީ
-
-
610,800,000
1,145,250,000
305,400,000
ފުވައްމުލައް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ކުވެއިތު | ރިޓެންޝަން | ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
15,555,776
-
-
503,280
ފުވައްމުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ކުވެއިތު | ހިނގަމުންދާ | ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
70,459,245
40,262,426
60,393,638
އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ބިން ހިއްކުން
ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް | ޓެންޑަރިންގ | އައްޑޫ ސިޓީ
-
-
57,644,051
57,529,312
57,538,678
އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - މަގު ހެދުން
ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް | ޓެންޑަރިންގ | އައްޑޫ ސިޓީ
-
20,000,000
58,992,451
58,875,026
58,884,612
ކ.ގުޅިފަޅު ޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް | އަލަށްފަށާ | ކ.ގުޅިފަޅު
-
20,000,000
100,757,204
100,556,647
100,573,019
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
އައި.ޑީ.ބީ | ހިނގަމުންދާ | ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ޅ.ނައިފަރު، ކ.ހިންމަފުށި، ކ.ތުލުސްދޫ، ތ.ވޭމަންޑޫ
-
11,457,649
-
-
15,084,927
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
ވޯލްޑް ބޭންކް | ޓެންޑަރިންގ | ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ޅ.ނައިފަރު، މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ، އައްޑޫ ސިޓީ
-
-
10,307,250
20,614,500
10,307,250
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް | ޓެންޑަރިންގ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
20,000,000
84,877,906
84,708,956
84,722,748
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބާރސް (އައި.ޑީ.ބީ)
އައި.ޑީ.ބީ | ރިޓެންޝަން | އެކިރަށްތަކުގައި
16,065,537
1,601,117
-
-
501,436
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބާރސް (އައި.ޑީ.ބީ)
އައި.ޑީ.ބީ | ރިޓެންޝަން | އެކިރަށްތަކުގައި
456,553
-
-
-
-
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް
އޯޕެކް | އަލަށްފަށާ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
76,350,000
190,875,000
53,445,000
އެކިރަށްތަކުގެ ބިން ހިއްކުން
އައި.އެން.ޖީ ބޭންކް | އަލަށްފަށާ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
324,502,770
811,256,925
1,460,262,465
649,005,540
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އޯޕެކް | ހިނގަމުންދާ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
165,187,423
1,196,559
-
166,413,027
ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
އިފާޑް | ނިމިފައި | އެކިރަށްތަކުގައި
4,067,961
-
-
-
-
ކޫއްޑޫ އަދި ކަނޑުއޮތްގިރީގައި މިފްކޯގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން
ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް | އަލަށްފަށާ | ގއ.ކޫއްޑޫ، ކ.ކަނޑުއޮތްގިރި
-
5,000,000
70,757,204
40,556,647
50,573,019
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
އައި.ޑީ.ބީ | ހިނގަމުންދާ | ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ޅ.ނައިފަރު، ކ.ހިންމަފުށި، ކ.ތުލުސްދޫ، ތ.ވޭމަންޑޫ
57,478,128
47,449,357
-
-
-
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ
ކުވެއިތު | ރިޓެންޝަން | ފުވައްމުލައް ސިޓީ
67,146,174
-
-
-
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އޯޕެކް | ހިނގަމުންދާ | އެކިރަށްތަކުގައި
206,835,450
-
-
-
-
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް
އޯޕެކް | ނިމިފައި | ނ.ވެލިދޫ، ރ.ހުޅުދުއްފާރު، ބ.ތުޅާދޫ، ގއ.ކޮލަމާފުށި، ގދ.ގައްދޫ
203,741,769
-
-
-
-
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
އަބޫ ދާބީ | ހިނގަމުންދާ | ރ.ވަންދޫ
16,104,221
32,203,693
26,950,972
-
17,085,899
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އޭ.އައި.އައި.ބީ | ޓެންޑަރިންގ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
29,394,750
117,579,000
5,878,950
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އޭ.ޑީ.ބީ | ޓެންޑަރިންގ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
22,905,000
91,620,000
9,162,000
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އައި.ޑީ.ބީ | ޓެންޑަރިންގ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
11,834,250
47,337,000
4,733,700
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އީ.އައި.ބީ | ހިނގަމުންދާ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
7,045,697
-
40,261,128
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް 485 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް
ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް | ހިނގަމުންދާ | ހުޅުމާލެ، ގދ.ތިނަދޫ
-
26,947,402
128,855,734
125,426,084
109,923,518