ބޭރުގެ ލޯނު އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
1,913,805,723
746,941,635
3,890,371,283
4,988,451,229
6,998,364,450
ފުވައްމުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ޓެންޑަރިންގ ކުވެއިތު ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
5,050,141
30,050,139
93,195,717
53,000,002
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް
އަލަށްފަށާ ސައުދީ އަރަބިއާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
15,000,000
55,000,000
70,000,000
75,000,000
ހުޅުމާލޭ އައިލަންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ސައުދީ އަރަބިއާ ހުޅުމާލެ
167,882,869
60,442,261
79,329,115
102,100,000
231,095,297
އެފޯޑަބަލް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސައުދީ އަރަބިއާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
15,000,000
70,000,000
75,000,000
77,000,000
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ
ހިނގަމުންދާ ކުވެއިތު ފުވައްމުލައް ސިޓީ
15,022,303
-
-
-
-
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ އައި.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
72,000
9,000
-
-
-
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ އައި.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
49,201,829
2,679,651
-
-
-
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބާރސް (އައި.ޑީ.ބީ)
ހިނގަމުންދާ އައި.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
768,127
9,849,600
22,161,600
19,945,440
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޯޕެކް ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
180,009,007
41,249,850
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ގދ. ތިނަދޫ
-
-
2,000,000
25,905,600
22,204,800
މާލޭ މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ކ. މާލެ
-
-
8,230,212
21,658,453
12,995,072
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު - ފޭސް 2
ހިނގަމުންދާ ޗައިނާ އެގްޒިމް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
135,414,344
-
-
-
-
މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ރިޓެންޝަން ޗައިނާ އެގްޒިމް ބޭންކް ކ. މާލެ
51,255,000
-
-
-
-
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް (މާލެ-ތިލަފުށި ބްރިޖް)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ކ. މާލެ
-
-
350,000,000
300,000,000
700,000,000
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
ރިޓެންޝަން ސައުދީ އަރަބިއާ ސ. ހިތަދޫ
35,520,724
40,485,855
32,330,506
-
-
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
ރިޓެންޝަން އޯޕެކް ފަންޑް ސ. ހިތަދޫ
26,770,658
21,810,647
-
-
-
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އަބޫދާބީ ރ. ވަންދޫ
34,838,484
701,671
13,602,099
25,470,000
23,000,000
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.އައި.އައި.ބީ ކ. ތިލަފުށި
-
-
30,780,000
125,446,000
163,749,600
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ ކ. ތިލަފުށި
-
-
58,805,190
108,774,013
148,189,079
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އައި.ޑީ.ބީ ކ. ތިލަފުށި
-
-
9,234,000
32,842,260
47,830,273
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އީ.އައި.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
36,967,445
67,800,000
120,000,000
150,000,000
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
-
21,168,945
22,227,392
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް
ހިނގަމުންދާ އޯޕެކް ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
42,026,725
-
-
-
-
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ އަބޫދާބީ ހުޅުލެ
43,711,471
67,634,909
260,254,170
329,638,600
345,669,400
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ ސައުދީ އަރަބިއާ ހުޅުލެ
39,428,172
47,469,510
261,000,000
322,061,600
793,843,246
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ ކުވެއިތު ހުޅުލެ
140,253,118
76,898,151
144,960,000
130,231,656
290,509,644
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ އޯޕެކް ފަންޑް ހުޅުލެ
102,888,037
80,392,030
151,799,902
107,744,933
452,617,088
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ރަންވޭ)
ހިނގަމުންދާ ޗައިނާ އެގްޒިމް ބޭންކް ހުޅުލެ
781,454,227
51,123,950
270,000,000
300,000,000
175,000,000
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ މޭޖަރ މެޑިކަލް އިކްވިޕްމަންޓާއި އެކްސަސަރީސް ހޯދުން
ހިނގަމުންދާ އައި.ޑީ.ޕީ.އޭ ކ. މާލެ
67,640,708
45,545,750
-
-
-
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
ޓެންޑަރިންގ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
416,047
1,004,154
-
32,670,000
32,670,000
އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ބިން ހިއްކުން
ޓެންޑަރިންގ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް އައްޑޫ ސިޓީ
-
-
268,308,000
280,000,000
320,000,000
އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - މަގު ހެދުން
ޓެންޑަރިންގ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް އައްޑޫ ސިޓީ
-
-
195,000,000
198,000,000
150,000,000
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ އައި.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
27,650,044
50,887,747
21,792,528
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޯޕެކް ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
49,923,908
101,400,000
47,472,245
-
ފުވައްމުލައް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ކުވެއިތު ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
6,060,168
-
-
-
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ޓެންޑަރިންގ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
211,247,434
257,000,000
437,000,000
ގދ.ގައްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ޑޮއިޗަ ބޭންކް ގދ. ގައްދޫ
-
-
20,000,000
50,000,000
17,500,000
ލ.ގަން ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް
ހިނގަމުންދާ ޑޮއިޗަ ބޭންކް ލ. ގަން
-
-
6,000,000
-
-
ފުވައްމުލަކު ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
3,000,000
5,000,000
2,000,000
ކ.ގުޅިފަޅު ބިން ހިއްކުން
ހިނގަމުންދާ އައި.އެން.ޖީ ބޭންކް ކ. ގުޅިފަޅު
-
-
92,500,000
300,500,000
462,500,000
ހއ.ހޯރަފުށި މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ހއ. ހޯރަފުށި
-
-
2,000,000
10,435,736
41,452,454
ނ.ވެލިދޫ މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ނ. ވެލިދޫ
-
-
1,500,000
4,500,000
9,000,000
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޓެންޑަރިންގ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ކ. ގުޅިފަޅު
-
-
444,894,413
450,000,000
600,000,000
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް
އެވޯޑްކުރެވިފައި އޯޕެކް ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
35,546,134
96,808,978
116,170,773
135,532,569
ކޫއްޑޫ އަދި ކަނޑުއޮތްގިރީގައި މިފްކޯގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
25,000,000
30,000,000
45,000,000
އައްޑޫ ސިޓީ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ
ހިނގަމުންދާ އަބޫދާބީ އައްޑޫ ސިޓީ
-
17,528,279
34,473,600
45,246,600
54,295,920
ގަލޮޅު ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ކ. މާލެ
-
-
23,130,000
77,100,000
53,970,000
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
އަލަށްފަށާ އޭ.އައި.އައި.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
15,390,000
52,633,800
95,910,480
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
އަލަށްފަށާ ސީ.ޑީޕީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
3,847,500
7,310,250
9,868,838
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
އަލަށްފަށާ ކްލީން ޓެކްނޮލޮޖީ ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
41,860,800
48,139,920
86,651,856
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
37,500,000
102,500,000
150,000,000
ނެޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ކ. މާލެ
-
-
6,000,000
10,000,000
4,000,000
ހުޅުމާލެ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ހުޅުމާލެ
-
-
3,000,000
5,000,000
2,000,000
ކެންސަރ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ލ. ގަން
-
-
92,520,000
120,000,000
130,000,000
ސ.ގަން އެއަރޕޯޓް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ސ. ގަން
-
-
18,913,054
20,000,000
-
ފުވައްމުލައް ސްވިމިންގޕޫލް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
7,500,000
4,500,000
3,000,000
ޅ.ހިންނަވަރު މަގު ހެދުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ޅ. ހިންނަވަރު
-
-
1,460,000
43,240,000
2,300,000
ކުޅުދުއްފުށި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
3,000,000
5,000,000
2,000,000
ގދ.ތިނަދޫ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ގދ. ތިނަދޫ
-
-
3,000,000
5,000,000
2,000,000
ހދ.ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ހދ. ހަނިމާދޫ
-
-
62,450,824
100,000,000
140,000,000
ނެޝަނަލް ނެޓްބޯލް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ކ. މާލެ
-
-
4,500,000
7,500,000
3,000,000
ގއ.ވިލިގިނލި މަގު ހެދުން - ފޭސް 2
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ގއ. ވިލިނގިލި
-
-
6,750,000
22,500,000
13,500,000
ސ.ހިތަދޫގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ސ. ހިތަދޫ
-
-
3,000,000
5,000,000
2,000,000
ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް
ޓެންޑަރިންގ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ހުޅުމާލެ
-
-
50,000,000
80,000,000
85,000,000
ލ.ގަން ޓާޝިއަރީ އައު ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ޑޮއިޗަ ބޭންކް ލ. ގަން
-
-
30,000,000
60,000,000
90,000,000
ނެޝަނަލް ބާސްކެޓްބޯލް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ކ. މާލެ
-
-
18,504,000
30,840,000
12,336,000
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން