ބޭރުގެ ލޯނު އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
1,344,403,778
3,384,936,852
4,113,986,198
4,705,260,077
2,443,343,884
ފުވައްމުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ހިނގަމުންދާ ކުވެއިތު ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
19,385,139
158,353,571
393,366,383
-
ހުޅުމާލޭ އައިލަންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ސައުދީ އަރަބިއާ ހުޅުމާލެ
90,912,526
99,051,847
87,884,490
33,287,849
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް- އޮފިޑް ފޭސް 2
ހިނގަމުންދާ އޯޕެކް ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
26,524,979
5,332,621
39,896,605
-
-
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް (މާލެ-ތިލަފުށި ބްރިޖް)
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް މާލެ ސިޓީ
-
1,467,284,735
591,745,316
814,916,505
617,052,044
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
ސައުދީ އަރަބިއާ ސ.ހިތަދޫ
22,940,983
-
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
އޯޕެކް ފަންޑް ސ.ހިތަދޫ
24,595,856
-
-
-
-
ކ.ގުޅިފަޅު ބިން ހިއްކުން
ހިނގަމުންދާ އައި.އެން.ޖީ ބޭންކް ކ.ގުޅިފަޅު
-
-
617,788,150
722,072,777
-
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އަބޫދާބީ ރ.ވަންދޫ
-
1,142,875
9,229,476
-
-
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އައި.ޑީ.ބީ ކ.ތިލަފުށި
-
-
9,234,000
59,231,268
-
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
16,161,087
12,174,676
11,534,639
-
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އީ.އައި.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
44,218,254
45,029,359
55,429,580
-
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ އަބޫދާބީ ހުޅުލެ
16,216,663
96,643,930
79,289,701
16,494,852
13,876,548
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ ސައުދީ އަރަބިއާ ހުޅުލެ
-
179,689,219
243,626,750
175,011,732
13,876,548
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ ކުވެއިތު ހުޅުލެ
33,160,178
151,507,893
116,289,118
39,239,961
13,876,548
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ އޯޕެކް ފަންޑް ހުޅުލެ
17,357,729
147,333,289
114,235,940
34,647,717
13,876,548
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
ހިނގަމުންދާ އެކި ފަރާތްތަކުން ހުޅުލެ
-
121,182,024
132,787,692
253,164,292
13,876,548
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ރަންވޭ)
ކޮމާރޝަލް ބެންކްސް ހުޅުލެ
593,278,333
-
-
-
-
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ މޭޖަރ މެޑިކަލް އިކްވިޕްމަންޓާއި އެކްސަސަރީސް ހޯދުން
އައި.ޑީ.ޕީ.އޭ މާލެ ސިޓީ
58,157,631
-
-
-
-
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
-
5,066,624
13,080,926
102,888
23,118,016
އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް އައްޑޫ ސިޓީ
-
189,597,633
173,486,141
430,503,265
-
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ އައި.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
5,491,532
2,589,733
702,320
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޯޕެކް ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
12,589,749
23,685,144
13,817,267
-
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
367,656,646
-
-
-
-
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
-
238,425,317
191,274,869
458,768,503
-
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޯޕެކް ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
82,182,008
93,524,432
81,261,519
34,475,294
-
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ސައުދީ އަރަބިއާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
19,933,670
32,303,249
37,740,673
4,135,569
މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް
ހިނގަމުންދާ އިފާޑް އެކިރަށްތަކުގައި
121,479
-
-
-
-
މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް
ހިނގަމުންދާ އިފާޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
3,744,132
5,579,684
6,011,692
6,000,000
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ކ.ގުޅިފަޅު
-
116,811,019
291,772,279
146,704,751
1,448,863,200
ކެންސަރ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ލ.ގަން
-
34,774,328
46,365,771
40,570,049
34,772,100
އެފޯޑަބަލް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސައުދީ އަރަބިއާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
27,322,425
23,255,598
14,293,916
2,595,075
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ
ހިނގަމުންދާ ކުވެއިތު ފުވައްމުލައް ސިޓީ
2,840,510
-
3,081,240
4,621,860
-
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބާރސް (އައި.ޑީ.ބީ)
އައި.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
5,185,102
-
-
-
-
އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ބިން ހިއްކުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް އައްޑޫ ސިޓީ
-
-
134,976,751
438,345,457
-
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
-
12,655,731
47,615,772
23,606,115
11,822,000
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ސީ.ޑީޕީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
47,615,772
23,606,115
-
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ކްލީން ޓެކްނޮލޮޖީ ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
47,615,772
23,606,115
-
ނެޝަނަލް ބާސްކެޓްބޯލް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް މާލެ ސިޓީ
-
1,770,750
6,296,000
6,689,500
-
ނެޝަނަލް ނެޓްބޯލް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް މާލެ ސިޓީ
-
810,000
1,600,000
-
-
ހުޅުމާލެ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ހުޅުމާލެ
-
474,683
937,646
281,294
-
ހދ.ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ހދ.ހަނިމާދޫ
-
551,828
1,362,539
1,839,427
-
ސ.ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ސ.ގަން
-
539,249
2,396,660
3,235,491
-
ކޫއްޑޫ އަދި ކަނޑުއޮތްގިރީގައި މިފްކޯގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
-
243,000
300,000
600,000
-
އއ.ރަސްދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ކުވެއިތު އއ.ރަސްދޫ
-
-
46,260,000
7,710,000
1,156,500
އދ.މާމިގިލި ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ކުވެއިތު އދ.މާމިގިލި
-
891,000
2,200,000
330,000
-
ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކުވެއިތު ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
805,434
2,416,303
-
ހދ.ހަނިމާދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ކުވެއިތު ހދ.ހަނިމާދޫ
-
891,000
2,200,000
330,000
-
ކ.ތުލުސްދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ކުވެއިތު ކ.ތުލުސްދޫ
-
891,000
2,200,000
330,000
-
ނ.ވެލިދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ކުވެއިތު ނ.ވެލިދޫ
-
891,000
2,200,000
330,000
-
ރ.އަލިފުށި ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އެވޯޑްކުރެވިފައި އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ރ.އަލިފުށި
-
-
24,415,000
4,394,700
659,205
ށ.މިލަންދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ކުވެއިތު ށ.މިލަންދޫ
-
-
57,825,000
11,565,000
1,734,750
ތ.ވިލުފުށި ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ކުވެއިތު ތ.ވިލުފުށި
-
-
57,825,000
11,565,000
1,734,750
ވ.ފެލިދޫ އައު ހޮސްޕިޓަލް އިމަރާތް
ޓެންޑަރިންގ ކުވެއިތު ވ.ފެލިދޫ
-
-
57,825,000
11,565,000
1,734,750
ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ކުވެއިތު ގދ.ތިނަދޫ
-
-
26,603,112
18,750,000
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކުވެއިތު ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
1,530,000
6,800,000
510,000
76,500
ގދ.ގައްދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ޑޮއިޗަ ބޭންކް ގދ.ގައްދޫ
-
-
4,788,150
9,576,300
9,576,300
ގަލޮޅު ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް މާލެ ސިޓީ
-
-
55,669,280
94,637,776
117,500,000
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
-
55,315,340
50,000,000
4,962,242
744,336
ހދ.ކުމުންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ހދ.ކުމުންދޫ
-
202,500
-
-
-
ތ.ކަނޑޫދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ތ.ކަނޑޫދޫ
-
202,500
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
528,750
1,880,000
1,997,500
-
ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ހުޅުމާލެ
-
20,990,475
37,316,400
46,646
46,645,500
ނެޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް މާލެ ސިޓީ
-
976,500
3,472,000
3,689,000
-
ސ.ހިތަދޫގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ސ.ހިތަދޫ
-
818,100
1,616,000
1,717,000
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
818,100
1,616,000
1,717,000
-
ގދ.ތިނަދޫ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ގދ.ތިނަދޫ
-
528,750
1,880,000
1,997,500
-
ނޭޝަނަލް ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް މާލެ ސިޓީ
-
958,500
2,130,000
3,621,000
6,390,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އިންޑޯރ ކޮމްޕްލެކްސް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
778,050
-
-
-
ގްރޭޓަރ މާލެ ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ ކ.ތިލަފުށި
-
59,454,466
58,805,190
29,402,595
-
ގްރޭޓަރ މާލެ ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.އައި.އައި.ބީ ކ.ތިލަފުށި
-
111,887,648
82,089,302
65,662,697
-
އައިރީނާ ކޮންވާޓިން ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް އިން އައްޑޫ
ހިނގަމުންދާ އަބޫދާބީ އައްޑޫ ސިޓީ
-
-
3,231,600
1,615,800
-
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 2
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އަބޫދާބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
13,124,158
59,283,029
45,210,052
-
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް
އޯޕެކް ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
3,273,155
-
-
-
-
ލ.ގަން އައު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ސައުދީ އަރަބިއާ ލ.ގަން
-
-
27,032,792
51,091,419
37,650,549
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް