ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
464,630,287
383,082,637
713,042,541
750,673,235
261,529,799
މެޑިކަލް ސްކޫލް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޕާކިސްތާން މާލެ ސިޓީ
4,657,524
2,158,344
227,937
455,875
-
ފުވައްމުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ހިނގަމުންދާ ނެދަލަންޑްސް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
10,414,184
53,929,194
24,351,264
3,652,690
އއ.ރަސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އއ.ރަސްދޫ
7,998,303
-
-
-
-
ސ. ހިތަދޫ ގައި ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ.ހިތަދޫ
900,000
466,995
6,149,734
-
-
ސ.ހުޅުމީދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ ސ.ހުޅުމީދޫ
1,153,075
-
-
-
-
ސ.މަރަދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އިންޑިއާ ސ.މަރަދޫ
1,153,075
466,995
1,839,375
-
-
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ސައުދީ އަރަބިއާ މާލެ ސިޓީ
713,697
-
-
-
-
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް (މާލެ-ތިލަފުށި ބްރިޖް)
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ މާލެ ސިޓީ
230,250,000
34,271,007
182,349,975
410,694,114
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހާބާރ އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
އޭ.ޑީ.ބީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
712,530
-
-
-
-
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
4,353,465
8,371,637
1,950,000
2,500,000
-
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ އެކިރަށްތަކުގައި
14,115,299
13,093,752
2,309,160
4,618,320
4,618,320
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ ކ.ތިލަފުށި
2,955,257
12,390,454
104,710,010
28,101,570
33,351,036
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
16,892,062
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
26,704,552
20,127,764
61,680,000
9,768,646
-
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
66,693,445
78,113,046
3,404,736
15,608,320
975,520
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
2,748,569
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
52,162,115
14,871,189
1,109,014
33,270
-
ޅ.މާފިލާފުށި ޓްރެއިނިންގ ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން އިންޑިއާ ޅ.މާފިލާފުށި
-
3,299,880
900,000
-
-
ބ.ދަރަވަންދޫ އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސް ސެންޓަރ
ރިޓެންޝަން އިންޑިއާ ބ.ދަރަވަންދޫ
2,863,501
-
-
-
-
ދ.ވާނީ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލް ތަރައްޤީކުރުން
އިންޑިއާ ދ.ވާނީ
333,814
-
-
-
-
ނ. ލަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ސައުދީ އަރަބިއާ ނ.ލަންދޫ
3,645,164
163,556
-
-
-
އދ.ދަނގެތި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ސައުދީ އަރަބިއާ އދ.ދަނގެތި
1,588,380
1,365,561
378,327
-
-
ށ. ފުނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ސައުދީ އަރަބިއާ ށ.ފުނަދޫ
236,878
-
-
-
-
ލ.ފޮނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ސައުދީ އަރަބިއާ ލ.ފޮނަދޫ
1,632,228
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އައު އިމާރާތް
އިންޑިއާ މާލެ ސިޓީ
12,379,343
-
-
-
-
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
6,503,907
23,389,439
15,043,902
13,353,491
23,118,016
ނ.ޅޮހި ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
އިންޑިއާ ނ.ޅޮހި
1,694,835
-
-
-
-
ރ.ކިނޮޅަސް ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
އިންޑިއާ ރ.ކިނޮޅަސް
1,653,410
-
-
-
-
ގދ.ފަރެސްމާތޮނޑާ ޗަކަބިމުގެ ޕާރކް ތަރައްޤީކުރުން
އިންޑިއާ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
19,696
-
-
-
-
ސ.މީދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ.މީދޫ
1,149,610
2,800,748
1,226,250
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ.ހުޅުދޫ
1,149,610
2,800,748
919,688
275,906
-
ސ.މަރަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ.މަރަދޫ
1,149,610
2,800,748
1,226,250
-
-
ސ.ފޭދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ.ފޭދޫ
1,149,610
2,800,748
1,532,813
-
-
ސ.ހިތަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ.ހިތަދޫ
1,149,610
2,800,748
1,839,375
-
-
ހއ.ހޯރަފުށީ ފެން ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ ހއ.ހޯރަފުށި
1,200,000
-
-
-
-
ނ.މާފަރު އެއަރޕޯޓް އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ އަބޫދާބީ ނ.މާފަރު
-
1,264,464
115,136,000
21,588,000
-
މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
2,983,639
-
-
-
މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް
ހިނގަމުންދާ އިފާޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
2,979,187
5,000,000
2,000,000
1,000,000
އެންހޭންސްމަންޓް އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ ސަޕޯޓް ސަރވިސަސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ލިންކޭޖަސް
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ހދ.ހަނިމާދޫ
-
1,294,008
1,040,057
-
-
ށ.ފޯކައިދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން އިންޑިއާ ށ.ފޯކައިދޫ
4,412,697
-
295,976
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ރީހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޑިޓޮކްޝިފިކޭޝަން ސެންޓަރ
އިންޑިއާ ސ.ހުޅުދޫ
1,197,081
905,107
-
-
-
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
838,673
19,531,013
76,061,454
54,902,528
51,395,579
އޮލިމްޕަސް ހޯލް ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ މާލެ ސިޓީ
-
778,504
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ.ހިތަދޫ
-
513,103
-
-
-
ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ ޖަޕާން އެކިރަށްތަކުގައި
-
7,769,440
9,859,594
8,077,106
40,385,530
ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
7,769,440
8,216,328
5,384,737
-
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އިންޑިއާ ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
1,140,000
1,800,000
3,040,000
-
-
ރިނިއުވަބްލް އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް (އެޝޫއަރ)
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
-
11,250,000
1,310,700
3,276,750
-
ގްރޭޓަރ މާލެ ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ ކ.ތިލަފުށި
-
50,495,103
33,551,144
131,380,250
100,729,608
އދ.ދަނގެތި ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އދ.ދަނގެތި
-
1,486,230
6,376,960
1,913,088
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ މާލެ ސިޓީ
2,514,553
15,655,225
2,718,588
-
-
ކެމިކަލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެކިރަށްތަކުގައި
505,740
-
-
-
-
އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މެންޓަލް ހެލްތް ސެންޓަރ ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ ސ.ހިތަދޫ
-
-
3,200,000
4,500,000
900,000
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ސްޕީޗް ތެރަޕީ ޔުނިޓް ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
3,100,000
4,400,000
880,000
އދ.ދިގުރަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން
އިންޑިއާ އދ.ދިގުރަށް
-
-
660,000
990,000
148,500
ނ.މަނަދޫ މަލްޓި ސްޕޯޓިންގ ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްޤީކުރުން
އިންޑިއާ ނ.މަނަދޫ
-
-
750,000
2,500,000
375,000
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް