2020 ގެ ބަޖެޓު ޚަރަދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި

މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
2020
 
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް
196,488,542
334,454,977
401,881,426
452,251,661
472,656,575
ށ.ފޯކައިދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ | ހިނގަމުންދާ | ށ.ފޯކައިދޫ
-
1,000,000
-
-
4,000,000
މ.ކޮޅުފުށި މަގުބައްތި ޖެހުން
އިންޑިއާ | ހިނގަމުންދާ | މ.ކޮޅުފުށި
-
-
-
-
1,500,000
ޅ. މާފިލާފުށި ކޮމްޕޮސިޓް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ
އިންޑިއާ | ހިނގަމުންދާ | ޅ. މާފިލާފުށި
-
3,287,040
-
-
-
ދ. ވާނީ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލް
އިންޑިއާ | ހިނގަމުންދާ | ދ. ވާނީ
-
8,000,000
-
-
-
އެންހޭންސިންގ އެޑިއުކޭޝަން ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ވޯލްޑް ބޭންކް | ނިމިފައި | އެކިރަށްތަކުގައި
31,006,154
-
-
-
-
ނ.ޅޮހި ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
އިންޑިއާ | ހިނގަމުންދާ | ނ.ޅޮހި
-
1,283,097
256,619
-
3,592,671
ރ.ކިނޮޅަސް ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
އިންޑިއާ | ހިނގަމުންދާ | ރ.ކިނޮޅަސް
-
1,253,727
250,745
-
3,510,435
މެޑިކަލް ސްކޫލް ގާއިމުކުރުން
ޕާކިސްތާން | ހިނގަމުންދާ | މާލެ ސިޓީ
11,377,918
1,150,000
17,252,346
13,410,421
33,526,052
ބ.ދަރަވަންދޫ އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސް ސެންޓަރ
އިންޑިއާ | ހިނގަމުންދާ | ބ.ދަރަވަންދޫ
-
4,481,680
-
-
2,987,786
އައުޓްޑޯރ ޖިމް ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ | ހިނގަމުންދާ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
8,000,000
-
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހާބާރ އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
އޭ.ޑީ.ބީ | ހިނގަމުންދާ | ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
1,189,627
38,081,267
24,408,629
-
14,645,177
ފުވައްމުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ނެދަލަންޑްސް | ހިނގަމުންދާ | ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
4,271,762
17,297,833
17,297,833
11,531,889
ސ.ހުޅުދޫ ރީހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޑިޓޮކްޝިފިކޭޝަން ސެންޓަރ
އިންޑިއާ | އަލަށްފަށާ | އއ.ރަސްދޫ
-
8,000,000
-
-
-
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
ވޯލްޑް ބޭންކް | ޓެންޑަރިންގ | މާލެ ސިޓީ
62,462,362
873,223
-
-
-
އއ. ރަސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އިންޑިއާ | ހިނގަމުންދާ | މާލެ ސިޓީ، ވިލިނގިލި
348,509
-
-
-
-
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ސައުދީ އަރަބިއާ | ހިނގަމުންދާ | ސ.ހުޅުދޫ
-
-
-
-
6,014,971
މާލޭގެ ކުދި ގޯޅިތައް އަދި ވިލިމާލޭގައި ޕާރކެއް ތަރައްޤީކުރުން
ޗައިނާ | ނިމިފައި | ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ޅ.ނައިފަރު، މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ، އައްޑޫ ސިޓީ
-
621,349
2,485,398
3,728,097
1,242,699
އއ. އުކުޅަސް އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ކޮންފަރެންސް ސެންޓަރ
އިންޑިއާ | ނިމިފައި | އއ. އުކުޅަސް
-
7,806,900
-
-
-
ކޮމިއުނިޓީ އީ ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުން
ސާރކް | ނިމިފައި | އެކިރަށްތަކުގައި
92,775
-
-
-
-
މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އިފާޑް | ހިނގަމުންދާ | އެކިރަށްތަކުގައި
6,376,049
3,754,849
1,835,350
1,835,350
1,835,350
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ވޯލްޑް ބޭންކް | ހިނގަމުންދާ | އެކިރަށްތަކުގައި
9,716,687
53,480,000
33,110,742
44,147,656
22,073,828
އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
އިންޑިއާ | ހިނގަމުންދާ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
8,000,000
-
-
-
ށ.ފުނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ސައުދީ އަރަބިއާ | އެވޯޑުކުރެވިފައި | ނ.ލަންދޫ
-
1,050,860
224,717
-
3,218,757
ނ.ލަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ސައުދީ އަރަބިއާ | އެވޯޑުކުރެވިފައި | އދ.ދަނގެތި
-
1,050,861
184,656
-
2,457,609
އދ.ދަނގެތި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ސައުދީ އަރަބިއާ | އެވޯޑުކުރެވިފައި | ށ.ފުނަދޫ
-
1,091,111
226,492
-
3,212,243
ލ.ފޮނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ސައުދީ އަރަބިއާ | އެވޯޑުކުރެވިފައި | ލ.ފޮނަދޫ
-
1,050,860
293,504
-
4,525,709
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ވޯލްޑް ބޭންކް | ހިނގަމުންދާ | އެކިރަށްތަކުގައި
7,930,086
3,519,629
-
-
28,954,303
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އޭ.ޑީ.ބީ | ހިނގަމުންދާ | އެކިރަށްތަކުގައި
3,646,331
134,907,373
-
-
164,186,522
ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލަންޑްސް
ޖަޕާން | އަލަށްފަށާ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
43,036,000
64,554,000
21,518,000
ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލަންޑްސް
ޖަޕާން | އަލަށްފަށާ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
60,404,100
90,606,150
30,202,050
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އޭ.ޑީ.ބީ | ޓެންޑަރިންގ | އެކިރަށްތަކުގައި
-
9,628,401
102,432,007
128,040,008
47,938,803
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ވޯލްޑް ބޭންކް | ހިނގަމުންދާ | އެކިރަށްތަކުގައި
6,410,591
12,279,849
57,300,850
47,750,708
19,100,283
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޔޫ.އެން.ސީ.ސީ.ސީ | ހިނގަމުންދާ | އެކިރަށްތަކުގައި
25,174,535
16,531,139
40,881,438
40,881,438
40,881,438
އިންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯރސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - އއ.ތޮއްޑޫ
ޔުނޮޕްސް | ނިމިފައި | އއ.ތޮއްޑޫ
284,568
-
-
-
-
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ވޯލްޑް ބޭންކް | ނިމިފައި | އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ
30,472,350
-
-
-
-