ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
133,356,206
61,069,117
73,328,771
67,078,173
67,261,511
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
120,277,491
49,067,630
58,324,147
52,070,522
52,253,631
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު
13,078,715
12,001,487
15,004,624
15,007,651
15,007,880
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް