ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
536,992
110,076
121,083
187,129
192,743
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
536,992
110,076
121,083
187,129
192,743
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް