އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް
21,364,887,380
26,661,739,784
32,372,926,744
34,784,863,884
35,585,557,974
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
12,132,320
9,207,054
9,128,399
8,997,878
9,449,620
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
6,557
25,323
5,521
5,521
5,521
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
274,957
273,577
2,875,894
3,196,952
6,180,115
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
424,225
7,600
19,736
19,736
19,736
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
97,728
268,464
33,479
33,479
33,479
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
138,642
184,484
75,387
75,387
75,387
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
1,206,670
1,367,497
209,025
249,493
249,644
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
75,832
2,160,574
74,605
74,605
74,605
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
14,688,669,520
19,133,245,540
22,121,558,280
23,789,936,648
25,771,133,090
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
68,089
45,321
31,679
31,679
32,394
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
10,001
68,999
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
2,375,855
2,466,058
3,923,555
3,942,119
3,961,055
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
57,975
174,870
27,363
28,268
29,217
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
2,625,579
492,290
483,414
187,438
187,438
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
2,742
6,251
1,031
1,031
1,031
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
43,739
4,960
13,851
16,719
13,851
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
4,498
1,165
2,290
2,290
2,290
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
289,138
250,241
197,454
197,615
197,778
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
5,199
30,661
2,242
2,242
2,242
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް
216,064
434,483
100,000
100,000
100,000
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް
6,309
60,740
1,578
1,577
1,577
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
606,394,408
632,922,805
1,124,620,181
1,307,978,254
1,668,321,097
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
139,029,612
609,723,684
2,044,429,122
2,101,956,672
551,460,903
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,608,471
2,583,388
-
-
-
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
32,821,022
128,831
1,514,035
1,604,427
1,651,093
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
99,140,524
35,045,034
15,532,861
13,986,057
14,067,979
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
40,520,366
45,022,074
49,645,400
53,785,953
57,332,069
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
55,710
22,662
10,760
10,760
10,760
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
8,108,269
3,079,324
2,748,730
2,826,909
2,854,383
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
657,224
135,123
196,472
251,797
227,319
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
3,305,822,617
4,041,577,136
4,455,730,562
4,800,929,092
5,164,652,236
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
51,802,167
49,132,419
60,652,653
128,589,398
122,566,381