2020 ގެ ބަޖެޓު އާމްދަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި

މި ބައިގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ލިބުނު، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، ދައުލަތަށް

ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ އިތުރުން، އޮފީސްތަކަށް ލިބުނު އަދި ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުތަކުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2020
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ
21,333,795,755
21,161,337,260
26,641,435,776
28,107,034,289
23,802,034,044
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
363,824
331,410
154,875
156,786
152,990
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
220,983
267,417
118,675
119,862
117,500
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
142,816
53,910
36,200
36,924
35,490
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ރަސްމީ ގެ
25
10,083
-
-
-
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
409,626
720,508
382,285
386,108
378,500
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
409,626
720,508
382,285
386,108
378,500
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
10,376,864
9,916,818
9,988,273
10,135,684
9,847,092
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
440,577
440,582
426,938
433,738
420,253
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
173,387
230,478
195,253
199,158
191,424
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
192,077
336,848
261,222
264,809
255,473
އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް
4,457,285
3,966,683
4,041,943
4,100,534
3,984,392
ސިވިލް ކޯޓު
433,707
414,914
445,892
453,592
444,282
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
123,558
165,916
152,987
155,087
150,925
ފެމިލީ ކޯޓު
4,518,255
4,321,112
4,438,377
4,502,596
4,375,182
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
27,192
38,380
23,698
24,168
23,237
ޑްރަގް ކޯޓު
10,826
1,905
1,963
2,002
1,924
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
48,221
5,909
4,494
4,539
4,449
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
48,221
5,909
4,494
4,539
4,449
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
857,600
2,562,670
274,030
277,851
1,725,293
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
857,600
2,562,670
274,030
277,851
1,725,293
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
58,179
42,872
23,230
23,462
23,000
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
58,179
42,872
23,230
23,462
23,000
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
248,591
106,224
32,295
22,525
22,525
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
248,591
106,224
32,295
22,525
22,525
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
145,396
121,717
65,873
66,532
65,221
އެންޓި- ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
145,396
121,717
65,873
66,532
65,221
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
491,273
426,370
151,859
205,685
240,166
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
491,273
426,370
151,859
205,685
240,166
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
456,807
237,061
31,223
31,535
30,914
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
456,807
237,061
31,223
31,535
30,914
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
16,288,072,576
15,316,661,430
19,879,307,549
20,973,333,953
17,368,491,565
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
16,288,072,576
15,316,661,430
19,879,307,549
20,973,333,953
17,368,491,565
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
56,098
18,300
16,373
17,119
15,662
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
56,098
18,300
16,373
17,119
15,662
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
26
67,659
-
-
-
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
26
67,659
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
5,460,010
3,733,063
6,253,682
6,908,495
5,793,597
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
5,460,010
3,733,063
6,253,682
6,908,495
5,793,597
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
7,460
6,091
7,761
7,917
7,609
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
7,460
6,091
7,761
7,917
7,609
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
982,903
8,532
1,486
1,501
1,472
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
982,903
8,532
1,486
1,501
1,472
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
1,426
84
-
-
-
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
1,426
84
-
-
-
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
5,573
3,607
3,825
3,863
3,787
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
5,573
3,607
3,825
3,863
3,787
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
33,798
2,589
2,040
2,081
2,000
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
33,798
2,589
2,040
2,081
2,000
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
222,021
182,864
162,340
163,937
160,760
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
222,021
182,864
162,340
163,937
160,760
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
1,162,418,545
1,944,478,774
2,102,567,964
2,266,853,774
1,902,310,758
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
1,162,418,545
1,944,478,774
2,102,567,964
2,266,853,774
1,902,310,758
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
47,831,886
28,602,088
-
-
-
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
47,831,886
28,602,088
-
-
-
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
8,651,149
3,463,476
-
-
-
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
8,651,149
3,463,476
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
16,770,344
17,494,459
17,822,906
17,997,346
17,650,193
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
16,770,344
17,494,459
17,822,906
17,997,346
17,650,193
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
1,738,186
1,055,170
2,330,999
2,354,309
2,307,920
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
1,738,186
1,055,170
2,330,999
2,354,309
2,307,920
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
4,155,942
2,133,312
343,184
346,615
339,786
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
4,155,942
2,133,312
343,184
346,615
339,786
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
5,520
5,848
5,966
6,025
5,906
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
5,520
5,848
5,966
6,025
5,906
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
80,882,491
71,707,154
75,902,355
77,631,227
74,236,842
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
80,882,491
71,707,154
75,902,355
77,631,227
74,236,842
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
247,947
369,853
362,067
362,275
361,859
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
237,267
368,924
361,119
361,318
360,920
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
10,680
929
948
957
939
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
8,770,667
750,597
455,045
459,595
450,540
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
8,770,667
750,597
455,045
459,595
450,540
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
158,532
196,788
182,821
184,649
181,011
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
158,532
196,788
182,821
184,649
181,011
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
3,251,573,733
3,346,509,954
4,119,738,393
4,306,637,171
4,009,054,001
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
3,251,573,733
3,346,509,954
4,119,738,393
4,306,637,171
4,009,054,001
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
17,593,061
10,843,456
7,189,116
7,252,980
7,162,772
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
1,474,369
523,599
163,876
161,489
166,546
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
5,867,921
4,734,065
5,498,276
5,549,376
5,482,898
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
423,048
417,493
145,415
146,869
143,976
ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
2,610
948
-
-
-
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
72,646
77,386
69,326
67,505
71,272
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
48,363
28,224
28,168
27,894
28,445
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
126,202
144,493
101,640
101,854
101,568
ހިރިޔާ ސްކޫލް
105,911
53,182
46,828
48,622
45,115
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
107,985
69,069
67,495
70,869
64,281
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
89,287
2,462
1,743
1,756
1,731
އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
104,545
26,410
25,812
25,835
25,788
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
112,368
52,432
30,882
31,474
30,310
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
114,466
143,315
125,447
130,451
120,670
ކަލާފާނު ސްކޫލް
61,645
48,732
46,089
46,530
45,652
މުހިޔީއްދީން ސްކޫލް
55,604
28,383
15,249
15,397
15,104
އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
28,115
12,119
11,661
12,103
11,240
ގާޒީ ސްކޫލް
106,152
76,631
68,876
71,824
66,065
ރެހެންދި ސްކޫލް
92,472
61,514
43,986
45,383
42,649
ހުރަވީ ސްކޫލް
-
6,098
3,579
3,610
3,549
ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
53,477
5,533
6,070
6,360
5,796
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
88,956
-
-
-
-
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
83,661
5,552
2,804
2,832
2,776
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
29,356
112,322
1,416
1,470
1,366
ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
416,230
302,838
10,640
10,646
10,633
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
43,642
4,640
4,656
4,665
4,648
ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
18,456
43,305
34,210
34,551
33,871
އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
73,210
20,560
16,797
16,945
16,650
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
60,713
-
-
-
-
ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
25,138
-
-
-
-
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
6,095
7,604
6,508
6,571
6,446
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
5,766
720
1,494
1,528
1,460
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
75,284
36,683
7,292
7,365
7,222
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
134,698
27,012
16,017
16,148
15,888
ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
271,647
64,533
22,826
23,521
22,160
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
353,681
6,006
5,907
5,949
5,868
މަދަރުސަތުލް ސައިޚް އިބްރާހީމް
202
9,285
9,503
9,562
9,443
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް
23,530
38,685
21,864
22,064
21,666
ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް
18,889
25,355
1,694
1,707
1,681
ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް
-
300
605
610
600
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
23,678
1,615
524
528
520
ފުނަދޫ ސްކޫލް
28,705
-
-
-
-
މިލަންދޫ ސްކޫލް
26,381
22,736
11,582
11,696
11,468
ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
3,298
9,730
9,258
9,264
9,253
މޭނާ ސްކޫލް
61,867
73,518
18,631
18,809
18,456
އުނގޫފާރު ސްކޫލް
13,142
7,400
4,558
4,588
4,528
އަލިފުށީ ސްކޫލް
52,016
46,196
374
374
373
މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް
343,235
-
-
-
-
ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް
251,202
73,311
6,539
6,571
6,508
ތުޅާދޫ ސްކޫލް
33,138
2,145
2,195
2,195
2,195
ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
317,693
-
-
-
-
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
2,009
5,425
3,501
3,544
3,459
ހަމަދުބިން ހަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލް
45,402
81,556
10,713
10,818
10,609
މާވަށު ސްކޫލް
367,221
74,276
9,089
9,177
9,001
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް
273,169
19,088
15,938
16,096
15,781
ހާފިޒު އަހްމަދު ސްކޫލް
424,850
118,269
7,639
7,667
7,613
މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން
211,076
504
200
200
200
ހިތަދޫ ސްކޫލް
57,048
46,448
24,280
24,511
24,051
ސަރަފުއްދީން ސްކޫލް
688,286
391,597
34,925
35,275
34,580
ފޭދޫ ސްކޫލް
99,169
67,555
21,037
21,238
20,839
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް
81,279
77,326
37,994
38,373
37,618
ތިނަދޫ ސްކޫލް
95,672
20,922
-
-
-
އުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
1,011,427
516,021
42,951
43,671
42,268
މެދު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
1,234,277
1,073,189
145,756
142,330
149,392
ދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
788,641
553,767
49,462
49,125
49,887
މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
51,327
252,056
39,342
38,827
39,892
މެދުދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
231,513
91,314
27,977
26,768
29,248
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން
-
4
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
2,202,238
1,806,737
1,140,869
1,152,073
1,140,040
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
998,425
682,989
21,524
21,800
21,251
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ
1,041,784
1,039,973
1,036,871
1,047,241
1,036,867
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ
2,811
4,044
4,125
4,166
4,084
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
159,218
79,731
78,349
78,866
77,838
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
195,526
138,690
130,333
131,636
129,043
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
195,526
138,690
130,333
131,636
129,043
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
613,449
480,420
369,665
376,499
362,966
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
73,710
86,819
61,765
63,000
60,554
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
119,658
85,397
61,166
62,389
59,967
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
65,461
42,400
43,680
44,554
42,824
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ
45,155
29,503
30,394
31,002
29,798
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ
80,236
18,007
30,600
31,212
30,000
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
37,807
34,340
35,377
36,085
34,683
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
4,503
2,085
2,148
2,191
2,106
ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ
9,717
3,224
4,590
4,682
4,500
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
4,888
-
-
-
-
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު
10,049
12,664
9,690
9,884
9,500
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
30,392
28,009
28,000
28,000
28,000
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
109,126
110,871
51,000
52,020
50,000
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް
1,303
-
-
-
-
ނެޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ
1,762
1,024
1,055
1,076
1,034
ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ
7,364
8,716
-
-
-
ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް
12,318
15,500
10,200
10,404
10,000
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ
-
1,861
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
173,078
62,188
53,996
54,510
53,490
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
125,685
58,205
49,990
50,489
49,495
ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
4,679
344
351
355
348
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
5,336
3,137
3,200
3,232
3,169
ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
37,378
-
-
-
-
ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
502
455
434
478
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
71,436,281
52,766,713
53,844,545
55,730,810
52,092,937
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
9,175,215
7,986,250
7,840,152
7,954,510
7,728,041
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
4,350,776
4,369,703
4,785,194
4,825,335
4,745,451
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
4,693,629
3,368,350
3,447,511
3,502,697
3,393,570
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް
878
1,029
1,020
1,040
1,000
ހދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
4,157,637
1,911,864
1,811,713
1,855,314
1,770,841
ރ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
3,765,911
-
4,568,670
5,025,536
4,153,335
މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
1,672,407
432,667
440,561
451,779
429,913
ގދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
2,357,117
2,789,377
2,731,762
2,822,226
2,652,749
ލ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
2,889,157
2,131,826
2,189,987
2,234,265
2,147,602
ސ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
6,745,006
2,937,776
3,092,432
3,163,539
3,025,472
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,039,907
1,912,877
1,388,821
1,405,821
1,372,794
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,126,946
676,807
869,081
924,326
818,293
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,654,158
1,742,540
1,193,849
1,241,678
1,149,501
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
4,334,867
4,556,000
4,558,670
4,706,354
4,419,349
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
3,389,242
2,456,433
1,663,614
1,713,341
1,616,812
ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް
1,776,038
2,005,269
1,863,488
2,008,117
1,730,394
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,386,852
1,595,270
1,542,239
1,696,463
1,402,035
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
2,185,556
2,942,334
1,918,911
2,010,776
1,834,433
ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
671,237
592,644
659,671
693,732
628,374
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
633,012
760,671
731,979
746,466
718,023
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
3,542,024
2,863,533
2,933,027
3,001,929
2,867,523
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,203,948
719,361
777,567
804,583
751,965
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
6,314,682
2,686,074
1,999,329
2,064,943
1,937,609
ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
2,002,550
600,986
483,182
520,402
449,229
ދަމަނަވެށި
367,529
727,072
352,115
355,638
348,629
މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
38,277,726
37,888,149
39,037,675
39,665,835
38,421,740
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
37,885,090
37,577,671
38,715,719
39,337,978
38,105,577
ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލް
330,409
262,486
272,999
278,410
267,691
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް
-
1,962
2,002
2,022
1,982
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
62,227
46,030
46,955
47,425
46,490
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
779,970
369,161
15,149
15,300
14,999
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
779,970
369,161
15,149
15,300
14,999
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
2,650,812
1,930,762
1,782,549
1,811,313
1,754,616
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
2,631,548
1,912,780
1,767,419
1,796,032
1,739,636
ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް
8,003
6,461
4,766
4,814
4,719
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
11,261
11,521
10,364
10,467
10,261
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
42,018,434
27,840,885
29,543,017
30,927,446
28,224,392
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
-
20,971
6,724
6,791
6,657
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
4,379,549
4,231,603
3,649,402
3,740,322
3,562,704
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
37,638,885
23,588,311
25,886,891
27,180,333
24,655,031
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
6,955,910
70,586
71,682
72,399
70,972
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
6,955,910
70,586
71,682
72,399
70,972
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް
2,559,220
1,911,451
1,953,625
1,996,007
1,912,844
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
2,559,220
1,911,451
1,953,625
1,996,007
1,912,844
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
661,921
253,400
215,857
218,016
213,718
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
-
24,972
20,200
20,402
20,000
ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
9,271
7,932
6,462
6,527
6,398
ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
381,166
37,821
38,570
38,956
38,188
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
147,125
75,146
76,657
77,423
75,897
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
78,856
96,290
65,401
66,055
64,753
ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
7,010
3,448
3,517
3,552
3,482
ޤައުމީ އަރްޝީފް
38,493
7,791
5,050
5,101
5,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
28,011,983
12,093,082
12,303,720
12,475,781
12,135,286
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
18,597,602
4,794,210
4,833,890
4,854,327
4,813,854
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
72,025
114,835
89,232
93,405
85,396
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
125,788
7,050
-
-
-
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
173,891
98,423
16,060
16,220
15,901
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
9,042,677
7,078,564
7,364,538
7,511,829
7,220,135
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
35,434
36,019
36,379
35,662
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
35,434
36,019
36,379
35,662
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
199,975,469
228,844,042
263,942,747
277,107,805
251,405,224
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
-
8,191
8,356
8,439
8,273
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
66,221
287,333
61,306
62,532
60,104
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
199,909,248
228,548,518
263,873,085
277,036,834
251,336,847
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
5,096,808
3,179,496
2,050,419
2,115,954
1,987,943
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
5,096,808
3,179,496
2,050,419
2,115,954
1,987,943
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
2,904,774
1,615,345
976,102
982,922
969,356
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
2,899,849
1,612,471
973,221
980,012
966,504
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު
4,925
2,874
2,881
2,910
2,852
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
11,328,237
9,952,976
9,953,040
10,074,001
9,833,727
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
2,494,673
335,934
105,807
106,866
104,760
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
3,975
1,087
1,109
1,120
1,098
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
3,481
5,660
5,774
5,832
5,717
އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
8,826,108
9,610,295
9,840,350
9,960,183
9,722,152
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
499,531
381,965
250,458
254,064
246,899
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
219,024
121,432
124,389
125,897
122,900
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް
150,586
23,976
3,570
3,641
3,500
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
11,473
7,968
8,160
8,323
8,000
ފިޔަވަތި
16,776
34,889
34,000
34,500
33,500
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
41,470
80,403
24,239
24,481
23,999
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
60,202
113,297
56,100
57,222
55,000
ކައުންސިލްސް
8,358,113
16,949,071
-
-
-
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,056,072
13,312,644
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
58,193
2,783
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
50
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
18,950
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
71,729
8,559
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
7,067
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
388,100
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,009
2,052
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
3,753
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,170
2,569
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
300
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
768
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
7,058
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
115,051
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
320
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
100
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
23,459
5,431
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
338
6,303
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
294,380
80
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
247,859
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
56,301
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
6,452
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,066
174
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,849
4,835
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
982
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
37,813
-
-
-
-
ޕާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,500
-
-
-
-
މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,081
204
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,824
14,444
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
20,884
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
25,504
19,005
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,898,053
1,834,696
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,242
9,026
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
220
369
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
24
39
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
8,515
4,372
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,833
11,456
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
3,046
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
861
306
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
14,584
10,215
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
33,738
38,404
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,846
173
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
121
12
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
128
252
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
3,631
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
9,611
80,234
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
112,445
38,469
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
579
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,188
578,179
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
945
3,499
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
110,809
50,464
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
75,991
28,106
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
40,413
-
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,759
17,958
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6
-
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
14,387
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,200
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
3,150
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
200
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
9,750
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
55,664
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,421,865
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
71,710
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
52,220
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
63,300
33,019
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
9,096
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
93,556
27,643
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,284
10,249
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
198
2,275
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,364
16,681
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
17,393
2,935
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
36,892
49,317
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
948
4,775
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
12,087
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
13,370
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
332,414
59,360
-
-
-