އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް
15,407,038,549
19,689,594,165
24,698,302,568
28,497,268,484
27,889,963,710
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
355,316
361,172
140,643
154,371
177,580
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
665,399
240,691
252,726
265,362
278,630
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
13,970,965
7,243,835
7,557,818
7,547,551
7,714,633
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
42,591
2,474
2,598
2,728
2,864
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
6,598,797
167,219
194,740
523,109
2,311,886
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
415,607
8,269
8,682
9,117
9,572
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
55,000
73,992
21,331
22,397
23,517
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
44,513
50,854
38,591
40,521
42,547
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
260,375
1,149,237
91,384
95,953
100,751
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
234,259
54,197
38,441
40,364
42,382
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
10,041,599,272
13,454,649,991
15,092,594,320
15,917,832,519
17,128,595,353
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
100,595
48,809
14,079
14,219
14,362
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
161
4,894
414
434
456
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
955,641
1,316,531
4,352,593
4,302,218
4,177,745
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
8,475
35,518
1,129
1,185
1,244
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
2,110,438
340,007
114,515
6,841
7,183
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
7,944
2,061
2,164
2,272
2,386
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
4,275
43,630
2,765
2,903
3,048
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
161,596
365
383
402
423
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
236,209
152,062
121,384
122,597
123,824
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
1,175
3,611
3,792
3,981
4,180
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް
196
13,478
1,603
1,684
1,768
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް
-
1,511
1,587
1,666
1,749
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
717,407,100
599,110,195
1,654,317,135
2,644,819,505
2,813,135,656
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
880,874,432
574,324,815
2,313,049,971
3,855,052,469
1,542,055,093
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
4,036,215
400,152
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
3,741,413
12,472,580
16,590,011
16,588,883
16,541,717
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
206,260
473,606
87,818
90,080
92,454
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
19,411,938
22,689,349
17,053,710
3,866,930
551,303
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
22,444,592
20,196,448
24,176,770
24,955,539
25,781,741
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
74,176
8,396
8,816
9,257
9,719
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
52,118
453,630
18,647
19,579
20,558
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
5,963,088
4,342,835
1,741,963
1,844,693
1,947,798
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
144,268
187,385
185,670
194,562
203,661
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
2,437,300,842
3,198,967,727
3,649,473,513
3,934,804,220
4,185,241,102
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
41,173,614
34,004,614
29,716,115
30,800,491
32,026,401
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
8,547,694
15,079,682
8,400,983
8,274,231
8,197,839
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
8,834,412
6,474,148
6,687,503
6,754,379
6,821,921
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
147,366
239,852
209,502
213,665
217,974
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
4,790,058
22,680
14,204
14,499
14,804
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
35,270,274
55,711,236
46,448,644
46,847,501
47,249,912
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
49,658,443
23,040,346
33,514,340
33,849,486
34,187,980
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
2,892,437
7,184,244
8,787,081
8,874,951
8,963,701
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
1,981,561
576,250
1,775,271
1,793,023
1,810,953
އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
1,552,676
9,216,395
1,417,231
1,431,403
1,445,717
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
4,079,944
447,578
3,662,806
3,699,431
3,736,427
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
1,301,097
578,648
1,459,512
1,474,107
1,488,848
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
16,097,049
6,537,377
14,890,630
15,039,536
15,189,929
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
371,956
847,847
5,937
6,234
6,545
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
175,305,369
256,690,212
10,196,155
10,198,281
10,200,436
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
27,664,614
19,244,762
24,423,306
24,671,482
24,922,343
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
27,603,360
3,766,432
20,566,117
6,033,903
6,094,243
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް
1,697,182
509,349
416,990
421,158
425,369
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
565,597
250,538
1,193,966
1,512,111
1,531,702
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
17,637,587
87,639,362
161,601,944
224,229,844
206,195,038
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
16,376
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
33,627
2,894
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
60,063,574
64,984,024
28,108,399
10,776,203
5,098,896
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
89,472,255
68,466,784
67,807,085
72,472,690
79,159,145
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
662,997,526
1,119,979,743
1,440,543,374
1,570,421,514
1,661,485,770
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
7,797,660
3,091,231
4,193,767
4,218,250
4,272,932
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
-
-
-
-
-
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
-
-
-
-
-
ކައުންސިލްސް
-
5,416,411
-
-
-
ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް