ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
1,430,767
9,064,740
8,108,030
9,099,565
1,114,204
ބ.އޭދަފުށީ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
ބ.އޭދަފުށި
57,578
-
-
-
-
ރ.އުނގޫފާރު އަމާން ހިޔާ ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.އުނގޫފާރު
190,229
382,895
509,040
458,136
68,720
ސ.ހިތަދޫ އެލްޑަރލީ ވެލްނަސް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ހިތަދޫ
20,945
-
100,000
200,000
30,000
ފ.ނިލަންދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ.ނިލަންދޫ
58,642
2,846,328
1,439,710
1,295,739
-
މާލޭގައި ޑޭ ކެއަރ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
691,569
-
100,000
200,000
-
އައްޑޫ ސިޓީ އަމާން ހިޔާ ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އައްޑޫ ސިޓީ
325,000
68,703
210,000
420,000
939,884
ބ.އޭދަފުށީގައި ޗިލްޑްރެންސް ހޯމެއް ގާއިމުކުރުން
ބ.އޭދަފުށި
86,804
-
-
-
-
ހުޅުމާލޭ އަމާން ހިޔާ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހުޅުމާލެ
-
5,316,145
4,979,280
5,601,690
-
ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ހުޅުމާލެ
-
238,145
-
-
-
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ފޭދޫ
-
15,682
210,000
420,000
-
ކ.ގުރައިދޫ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ.ގުރައިދޫ
-
196,842
560,000
504,000
75,600
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް