ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
706,503
6,495,714
12,998,630
29,848,295
31,889,499
ލ.ފޮނަދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ލ.ފޮނަދޫ
522,080
-
-
-
-
ބ.އޭދަފުށީ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
ބ.އޭދަފުށި
184,423
55,078
-
-
-
ރ.އުނގޫފާރު އަމާން ހިޔާ ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.އުނގޫފާރު
-
188,629
2,250,000
4,186,982
4,170,608
ސ.ހިތަދޫ އެލްޑަރލީ ވެލްނަސް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ
-
1,062,387
160,595
3,138,006
1,494,058
ފ.ނިލަންދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ.ނިލަންދޫ
-
1,800,486
2,263,940
2,208,551
1,830,221
މާލޭގައި ޑޭ ކެއަރ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
-
1,124,439
1,110,000
615,191
2,032,042
އައްޑޫ ސިޓީ އަމާން ހިޔާ ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އައްޑޫ ސިޓީ
-
1,257,507
160,595
3,121,076
1,494,058
ބ.އޭދަފުށީގައި ޗިލްޑްރެންސް ހޯމެއް ގާއިމުކުރުން
ބ.އޭދަފުށި
-
1,007,188
-
-
-
ހުޅުމާލޭ އަމާން ހިޔާ ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހުޅުމާލެ
-
-
1,553,500
2,753,481
5,591,771
ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހުޅުމާލެ
-
-
4,000,000
10,989,109
12,455,909
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ.ފޭދޫ
-
-
300,000
567,180
564,166
ކ.ގުރައިދޫ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ.ގުރައިދޫ
-
-
1,200,000
2,268,719
2,256,666
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް