ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
2,297,152
6,452,664
58,302,940
98,315,000
7,018,750
ލ.ފޮނަދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ. ފޮނަދޫ
2,297,152
6,056,127
522,080
-
-
މާލެ ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގދ. ތިނަދޫ
-
396,537
1,189,610
-
-
ފ.ނިލަންދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ފ. ނިލަންދޫ
-
-
7,600,000
1,800,000
600,000
ލ.ގަމުގައި ދުވަސްވީ މީހުންގެ މަރުކަޒެއް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. ގަން
-
-
7,070,000
30,262,500
2,017,500
މާލޭގައި ޑޭ ކެއަރ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
-
4,625,000
1,375,000
-
އައްޑޫ ސިޓީގައި ޗިލްޑްރެންސް ހޯމެއް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އައްޑޫ ސިޓީ
-
-
1,641,250
11,920,000
713,750
ބ.އޭދަފުށީގައި ޗިލްޑްރެންސް ހޯމެއް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. އޭދަފުށި
-
-
1,970,000
7,387,500
492,500
ހުޅުމާލޭގައި ދުވަސްވީ މީހުންގެ މަރުކަޒެއް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހުޅުމާލެ
-
-
7,070,000
30,262,500
2,017,500
ކުޑަކުދިންނަށް ފަރުވާދޭނެ ރެޒިޑެންޝަލް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުން - (ފިރިހެން/އަންހެން)
އަލަށްފަށާ ހުޅުމާލެ
-
-
19,125,000
10,562,500
812,500
އަންހެނުންނަށް ފަރުވާދޭނެ ރެޒިޑެންޝަލް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހުޅުމާލެ
-
-
7,490,000
4,745,000
365,000
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން