ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
6,287,842
5,216,041
37,505,000
46,320,000
3,275,000
ލ.ފޮނަދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ. ފޮނަދޫ
6,056,128
522,080
-
-
-
މާލެ ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގދ. ތިނަދޫ
231,714
1,291,961
-
-
-
ފ.ނިލަންދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ފ. ނިލަންދޫ
-
-
4,240,000
5,260,000
500,000
މާލޭގައި ޑޭ ކެއަރ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
-
100,000
2,400,000
-
-
އައްޑޫ ސިޓީ އަމާން ހިޔާ ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އައްޑޫ ސިޓީ
-
500,000
2,500,000
-
-
ބ.އޭދަފުށީގައި ޗިލްޑްރެންސް ހޯމެއް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. އޭދަފުށި
-
-
4,240,000
5,260,000
500,000
ހުޅުމާލޭގައި އެންޑީއޭގެ ވެލްނަސް މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހުޅުމާލެ
-
300,000
7,625,000
21,050,000
1,525,000
ކ.ހިންމަފުށި ޑްރަގް އޮފެންޑާސް ރިމާންޑް ސެންޓަރ
އަލަށްފަށާ ކ. ހިންމަފުށި
-
-
4,500,000
9,750,000
750,000
ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހުޅުމާލެ
-
-
5,000,000
5,000,000
-
ހުޅުމާލޭ އަމާން ހިޔާ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހުޅުމާލެ
-
500,000
2,000,000
-
-
ރ.އުނގޫފާރު އަމާން ހިޔާ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. އުނގޫފާރު
-
500,000
2,500,000
-
-
ސ.ހިތަދޫ އެލްޑަރލީ ވެލްނަސް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ. ހިތަދޫ
-
500,000
2,500,000
-
-
ބ.އޭދަފުށީ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ
ބ. އޭދަފުށި
-
1,002,000
-
-
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން