ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
521,431,990
-
-
-
-
ހއ.އުތީމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. އުތީމު
5,155,698
-
-
-
-
ލ.މާމެންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ. މާމެންދޫ
605,722
-
-
-
-
ހއ.ކެލާގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ކެލާ
413,476
-
-
-
-
ގދ.ފިޔޯރީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. ފިޔޯރީ
137,588
-
-
-
-
ތ.މަޑިފުށިގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން ތ. މަޑިފުށި
90,796
-
-
-
-
ރ.އަލިފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން ރ. އަލިފުށި
2,585,469
-
-
-
-
ގއ.މާމެންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގއ. މާމެންދޫ
1,626,856
-
-
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. އިހަވަންދޫ
414,640
-
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަމްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ނޮޅިވަރަމް
407,175
-
-
-
-
ށ.މިލަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން ށ. މިލަންދޫ
433,946
-
-
-
-
ނ.ލަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ. ލަންދޫ
5,904,692
-
-
-
-
ރ.ރަސްމާދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. ރަސްމާދޫ
5,009,092
-
-
-
-
ރ.މާކުރަތުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. މާކުރަތު
3,960,959
-
-
-
-
އއ.މަތިވެރީގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާޢިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އއ. މަތިވެރި
2,054,592
-
-
-
-
ދ.ހުޅުދެލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ދ. ހުޅުދެލި
101,950
-
-
-
-
ތ.ބުރުނީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން ތ. ބުރުނި
235,425
-
-
-
-
ތ.ދިޔަމިގިލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން ތ. ދިޔަމިގިލި
551,016
-
-
-
-
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
63,864,639
-
-
-
-
ފ.ނިލަންދޫގައި ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް ޤާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފ. ނިލަންދޫ
2,537,470
-
-
-
-
ބ. މާޅޮސް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން - (ޑިޒައިން)
ހިނގަމުންދާ ބ. މާޅޮސް
117,072
-
-
-
-
ލ.މާވަށުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ. މާވަށް
4,000,358
-
-
-
-
ގއ.ގެމަނަފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގއ. ގެމަނަފުށި
2,307,137
-
-
-
-
ކ.ކާށިދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ކާށިދޫ
7,898,865
-
-
-
-
ހއ.މުރައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. މުރައިދޫ
117,072
-
-
-
-
ށ.ފީވަކުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ށ. ފީވައް
2,048,556
-
-
-
-
ނ.ހެނބަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ. ހެނބަދޫ
14,628
-
-
-
-
އއ.އުކުޅަހުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އއ. އުކުޅަސް
15,546,030
-
-
-
-
އދ.ހަންޏާމީދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ އދ. ހަންޏާމީދޫ
4,881,725
-
-
-
-
ފ.ބިލެތްދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފ. ބިލެއްދޫ
3,149,705
-
-
-
-
ފ.ފީއަލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ. ފީއަލި
3,807,358
-
-
-
-
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް (އޮފިޑް ފޭސް 1 - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
4,608,474
-
-
-
-
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
12,748,073
-
-
-
-
އައްޑޫ ސިޓީ ފެނާއި ސ.ހިތަދޫ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ އައްޑޫ ސިޓީ
47,903,646
-
-
-
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
81,431,531
-
-
-
-
ތ.ކަނޑޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ކަނޑޫދޫ
8,306,846
-
-
-
-
ތ.ވޭމަންޑޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ވޭމަންޑޫ
4,001,971
-
-
-
-
ހއ.ހޯރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ހއ. ހޯރަފުށި
19,951
-
-
-
-
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
445,012
-
-
-
-
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އައްޑޫ ސިޓީ
1,961,668
-
-
-
-
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޓެންޑަރިންގ އެކިރަށްތަކުގައި
3,809,394
-
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
35,000
-
-
-
-
ލ. ގަން އަދި ގދ.ތިނަދޫ ގައި ކުރިއަށްދާ ނަރުދަމާ ނިޒާމް (އޭ.އެފް.ޑީ)
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
4,418,331
-
-
-
-
ރ.އުނގޫފާރުގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. އުނގޫފާރު
1,000
-
-
-
-
ތިލަފުށި ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ތިލަފުށި
50,129,603
-
-
-
-
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
1,681,097
-
-
-
-
ޒޯން 1 ގެ ރަށްތަކަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
2,893,190
-
-
-
-
ނ.މާފަރު ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ. މާފަރު
564,650
-
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
304,081
-
-
-
-
ފ.މަގޫދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ. މަގޫދޫ
500,915
-
-
-
-
ދ.ރިނބުދޫ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ދ. ރިނބުދޫ
1,109,979
-
-
-
-
ތ.ވަންދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ވަންދޫ
103,271
-
-
-
-
ހއ.ހޯރަފުށީގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ހޯރަފުށި
466,980
-
-
-
-
ހއ.ތުރާކުނު ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ތުރާކުނު
68,298
-
-
-
-
ހއ.ކެލާ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ކެލާ
346,709
-
-
-
-
ށ.މަރޮށީގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ. މަރޮށި
44,901
-
-
-
-
ވ.ފުލިދޫގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ވ. ފުލިދޫ
542,370
-
-
-
-
ތިލަފުށީގައި އިންސިނަރޭޓަރ ބެހެއްޓުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ތިލަފުށި
40,365,824
-
-
-
-
މ.ދިއްގަރުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން މ. ދިއްގަރު
42,382
-
-
-
-
ސ.ފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ. ފޭދޫ
6,782,168
-
-
-
-
ގދ.މަޑަވެލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. މަޑަވެލި
2,589,752
-
-
-
-
ހއ.މާރަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - (ޑިޒައިން)
ހިނގަމުންދާ ހއ. މާރަންދޫ
117,072
-
-
-
-
ރ.އިންނަމާދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. އިންނަމާދޫ
1,963,407
-
-
-
-
އދ.މާމިގިލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން އދ. މާމިގިލި
9,696,829
-
-
-
-
ހއ.ބާރަށުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ބާރަށް
2,239,583
-
-
-
-
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން އެކިރަށްތަކުގައި
1,247,808
-
-
-
-
ކ.ގުރައިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ. ގުރައިދޫ
10,450,907
-
-
-
-
ލ.ފޮނަދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ. ފޮނަދޫ
6,872,480
-
-
-
-
ތ.ތިމަރަފުށީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ތިމަރަފުށި
2,520,377
-
-
-
-
އދ.ދަނގެތީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ އދ. ދަނގެތި
9,345,207
-
-
-
-
އދ.އޮމަދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ އދ. އޮމަދޫ
5,986,053
-
-
-
-
ހއ.ދިއްދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ރިޓެންޝަން ހއ. ދިއްދޫ
3,777,651
-
-
-
-
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ޓެންޑަރިންގ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
982,609
-
-
-
-
ދ.މާއެނބޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ދ. މާއެނބޫދޫ
5,266,716
-
-
-
-
ކުނި އަންދާ މެޝިން ބެހެއްޓުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
317,939
-
-
-
-
މ.މުލަކުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން މ. މުލައް
6,296,782
-
-
-
-
ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫއު
ރިޓެންޝަން އެކިރަށްތަކުގައި
9,398,144
-
-
-
-
ގދ.ގައްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގދ. ގައްދޫ
536,946
-
-
-
-
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
2,744,253
-
-
-
-
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
114,422
-
-
-
-
ބ.ކަމަދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ކަމަދޫ
852,336
-
-
-
-
ބ.ގޮއިދޫގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ނިމިފައި ބ. ގޮއިދޫ
47,628
-
-
-
-
ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
10,220,717
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
8,909,753
-
-
-
-
ހއ.ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ހއ. ދިއްދޫ
277,691
-
-
-
-
ގދ.މަޑަވެލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގދ. މަޑަވެލި
279,039
-
-
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ސ. ހުޅުދޫ
627,205
-
-
-
-
ނ.ވެލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ނ. ވެލިދޫ
1,415,016
-
-
-
-
ހދ.ހަނިމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް
ހިނގަމުންދާ ހދ. ހަނިމާދޫ
597,571
-
-
-
-
ރ.ފައިނު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. ފައިނު
123,075
-
-
-
-
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން