ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
71,303,620
-
-
-
-
ޅ.ކުރެންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ޅ. ކުރެންދޫ
3,080
-
-
-
-
ރ.ވަންދޫ ހާބަރުގެ އެއްގަމުތޮށި އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ރ. ވަންދޫ
1,799,930
-
-
-
-
ރ.މާކުރަތުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. މާކުރަތު
1,197,785
-
-
-
-
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
127,466
-
-
-
-
ލ.މާވަށުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ. މާވަށް
1,030,608
-
-
-
-
ކ.ކާށިދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ކާށިދޫ
1,185,186
-
-
-
-
އދ.ހަންޏާމީދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ އދ. ހަންޏާމީދޫ
544,905
-
-
-
-
ފ.ފީއަލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ. ފީއަލި
19,800
-
-
-
-
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
40,728
-
-
-
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
229,911
-
-
-
-
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ރ. ވަންދޫ
83,566
-
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
83,282
-
-
-
-
ތިލަފުށި ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ރިޓެންޝަން ކ. ތިލަފުށި
51,998,731
-
-
-
-
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
57,356
-
-
-
-
ޒޯން 1 ގެ ރަށްތަކަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
2,108,230
-
-
-
-
ނ.މާފަރު ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ. މާފަރު
435,975
-
-
-
-
ފ.މަގޫދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ. މަގޫދޫ
232,984
-
-
-
-
ދ.ރިނބުދޫ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ދ. ރިނބުދޫ
58,157
-
-
-
-
ހއ.ހޯރަފުށީގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ހޯރަފުށި
47,688
-
-
-
-
ސ.ފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ. ފޭދޫ
1,937,235
-
-
-
-
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން އެކިރަށްތަކުގައި
36,348
-
-
-
-
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ޓެންޑަރިންގ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
107,048
-
-
-
-
ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫއު
ރިޓެންޝަން އެކިރަށްތަކުގައި
1,811,345
-
-
-
-
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
447,972
-
-
-
-
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
357,723
-
-
-
-
ބ.ކަމަދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ކަމަދޫ
331,337
-
-
-
-
ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
1,147,321
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
3,841,923
-
-
-
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން