ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
8,299,490
10,755,437
25,015,266
43,201,456
44,104,618
ގދ.ރަތަފަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ގދ.ރަތަފަންދޫ
47,170
-
-
-
-
ގއ.ދެއްވަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ގއ.ދެއްވަދޫ
338,877
-
-
-
-
ގދ.ގައްދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ގދ.ގައްދޫ
235,562
-
-
-
-
ށ.ފޭދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ށ.ފޭދޫ
15,000
-
-
-
-
ލ.ކަލައިދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ.ކަލައިދޫ
405,147
1,713,631
671,283
83,400
-
ލ.ކުނަހަންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ލ.ކުނަހަންދޫ
143,733
-
-
-
-
ރ.އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ރ.އުނގޫފާރު
2,320,431
1,050,672
73,021
-
-
ނ.މަގޫދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ނ.މަގޫދޫ
3,323,743
161,949
208,074
-
-
ކ.ކާށިދޫ މިސްކިތު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރުން
ކ.ކާށިދޫ
2,480
-
-
-
-
ރ.ވާދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ.ވާދޫ
355,858
1,466,766
723,164
72,146
-
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ
1,111,489
1,741,439
198,914
-
-
ލ.ފޮނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ.ފޮނަދޫ
-
-
146,752
-
-
ފުވައްމުލައް މަސްޖިދުއް ހުދާ އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
2,724,151
738,141
146,557
-
ތ.ގާދިއްފުށީ މިސްކިތް ގުއްބުޖެހުން
ހިނގަމުންދާ ތ.ގާދިއްފުށި
-
500,000
19,518
-
-
ގއ.ކޮލަމާފުށި މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގއ.ކޮލަމާފުށި
-
400,000
20,000
-
-
ލ.އިސްދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ.އިސްދޫ
-
996,829
1,223,835
1,803,883
1,848,623
ޅ.ކުރެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ޅ.ކުރެންދޫ
-
-
1,023,833
2,458,557
2,467,368
ސ.މީދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ސ.މީދޫ
-
-
1,267,824
2,396,946
2,384,212
ހއ.ތުރާކުނު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ.ތުރާކުނު
-
-
1,223,833
2,308,466
2,306,443
ފ.ނިލަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފ.ނިލަންދޫ
-
-
1,072,714
1,401,750
1,449,298
ހއ.ދިއްދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ.ދިއްދޫ
-
-
744,141
3,055,431
3,016,342
ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން އަވަށު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
1,072,714
2,028,072
2,017,298
ތ.ވަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ތ.ވަންދޫ
-
-
1,042,714
1,589,013
1,614,143
އދ.ދިގުރަށް މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އދ.ދިގުރަށް
-
-
1,072,714
1,673,373
1,695,627
ގއ.ކޮނޑޭ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގއ.ކޮނޑޭ
-
-
1,150,918
1,251,608
2,624,692
ސ.މަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ސ.މަރަދޫ
-
-
1,297,822
2,453,661
2,440,626
އއ.ހިމަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އއ.ހިމަންދޫ
-
-
938,740
1,735,537
1,752,312
ނ.މަނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ނ.މަނަދޫ
-
-
1,437,815
2,169,114
2,205,815
ހދ.ހަނިމާދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ހަނިމާދޫ
-
-
1,265,412
2,392,386
2,379,676
ހދ.ހިރިމަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ހިރިމަރަދޫ
-
-
1,027,204
1,942,031
1,931,713
ތ.ދިޔަމިގިލީ މިސްކިތް ނިންމުން
ޓެންޑަރިންގ ތ.ދިޔަމިގިލި
-
-
1,110,058
1,752,732
1,773,796
ލ.ގަން ތުނޑި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ.ގަން
-
-
1,050,000
1,985,129
1,974,583
ބ.ކެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ.ކެންދޫ
-
-
617,851
1,168,109
1,161,903
ހއ.އުތީމު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ.އުތީމު
-
-
150,000
265,866
290,910
ފުވައްމުލައް ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
932,116
1,762,258
1,752,896
ސ.ހިތަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ.ހިތަދޫ
-
-
744,141
3,055,431
3,016,342
ބ.ފެހެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ.ފެހެންދޫ
-
-
750,000
2,250,000
2,000,000
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް