ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
19,744,937
70,049,167
72,916,198
78,298,190
32,324,744
ލ.ކަލައިދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ.ކަލައިދޫ
1,974,439
2,474,012
159,823
-
-
ރ.އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން
ރ.އުނގޫފާރު
2,229,548
61,175
-
-
-
ނ.މަގޫދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ނ.މަގޫދޫ
219,354
-
-
-
-
ރ.ވާދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ.ވާދޫ
1,796,924
721,359
250,000
114,030
-
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ
3,483,016
143,218
262,676
-
-
ފުވައްމުލައް މަސްޖިދުއް ހުދާ އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
2,451,590
1,597,744
473,089
189,235
-
ތ.ގާދިއްފުށީ މިސްކިތް ގުއްބުޖެހުން
ތ.ގާދިއްފުށި
-
315,014
-
-
-
ގއ.ކޮލަމާފުށި މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގއ.ކޮލަމާފުށި
-
180,000
20,000
-
-
ލ.އިސްދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ.އިސްދޫ
1,113
-
2,119,623
2,384,576
357,686
ޅ.ކުރެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޅ.ކުރެންދޫ
5,045
2,134,753
2,039,968
2,294,964
-
ސ.މީދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ސ.މީދޫ
-
-
2,397,898
2,697,635
645,461
ހއ.ތުރާކުނު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.ތުރާކުނު
-
1,613,238
1,618,069
1,456,263
-
ފ.ނިލަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ.ނިލަންދޫ
-
2,486,181
1,646,842
1,852,697
-
ހއ.ދިއްދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.ދިއްދޫ
-
-
210,000
420,000
11,312,144
ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން އަވަށު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
1,788,587
5,469,017
1,563,433
1,758,863
-
ތ.ވަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ތ.ވަންދޫ
-
13,297,924
2,382,268
2,680,051
531,756
އދ.ދިގުރަށް މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ އދ.ދިގުރަށް
-
1,620,643
426,692
384,023
-
ގއ.ކޮނޑޭ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގއ.ކޮނޑޭ
1,164,718
5,903,800
1,876,881
1,689,193
-
ސ.މަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.މަރަދޫ
-
6,042,099
1,256,412
1,130,771
-
އއ.ހިމަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އއ.ހިމަންދޫ
-
807,828
2,218,838
2,496,193
374,429
ނ.މަނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ.މަނަދޫ
-
3,593,340
2,165,692
2,436,404
-
ހދ.ހަނިމާދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ.ހަނިމާދޫ
-
4,245,236
1,579,821
1,421,839
-
ހދ.ހިރިމަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ.ހިރިމަރަދޫ
-
1,576,181
1,628,674
1,465,807
-
ތ.ދިޔަމިގިލީ މިސްކިތް ނިންމުން
ހިނގަމުންދާ ތ.ދިޔަމިގިލި
-
2,652,521
1,603,805
1,443,424
-
ލ.ގަން ތުނޑި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ.ގަން
-
621,797
1,568,000
1,411,200
700,000
ބ.ކެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ބ.ކެންދޫ
-
686,321
1,776,846
1,998,952
299,843
ހއ.އުތީމު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.އުތީމު
-
-
5,000,000
3,500,000
1,826,748
ފުވައްމުލައް ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
1,856,528
1,864,358
1,677,923
-
ސ.ހިތަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ
-
7,929,384
5,241,600
5,896,800
2,250,000
ބ.ފެހެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ބ.ފެހެންދޫ
-
2,019,854
1,590,400
1,431,360
355,000
ހުޅުމާލޭ ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގެ ވަގުތީ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހުޅުމާލެ
4,630,603
-
-
-
-
ހއ.އުތީމު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހއ.އުތީމު
-
-
-
-
-
ފ.ފީއަލި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ފ.ފީއަލި
-
-
5,000,000
4,000,000
1,523,604
ލ.ދަނބިދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ލ.ދަނބިދޫ
-
-
5,000,000
2,500,000
3,857,895
ގއ. ގެމަނަފުށި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ގއ.ގެމަނަފުށި
-
-
1,474,490
1,665,987
3,066,574
ސ.ހުޅުދޫގައި މިސްކިތެއް ގާއިމުކުރުން
ސ.ހުޅުދޫ
-
-
-
-
-
ސ.މަރަދޫފޭދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ސ.މަރަދޫފޭދޫ
-
-
1,800,000
3,600,000
600,000
ބ. ދަރަވަންދޫގައި މިސްކިތެއް ޤާއިމް ކުރުން
ބ.ދަރަވަންދޫ
-
-
1,650,000
3,300,000
550,000
ތ. ކަނޑޫދޫ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުން
ތ.ކަނޑޫދޫ
-
-
1,650,000
3,300,000
550,000
ސ.މަރަދޫ ހިނަވާގެ ޢިމާރާތްކުރުން
ސ.މަރަދޫ
-
-
300,000
700,000
-
ސ.ހުޅުދޫގައި މިސްކިތެއް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ.ހުޅުދޫ
-
-
5,000,000
1,000,000
-
ށ.މިލަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ.މިލަންދޫ
-
-
1,000,000
4,000,000
1,523,604
ދ.ހުޅުދެލީގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ދ.ހުޅުދެލި
-
-
1,500,000
2,500,000
500,000
ހއ.މުރައިދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ.މުރައިދޫ
-
-
1,200,000
2,500,000
500,000
ބ.ފުޅަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ.ފުޅަދޫ
-
-
1,200,000
2,500,000
500,000
ރ.އަލިފުށި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ.އަލިފުށި
-
-
1,200,000
2,500,000
500,000
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް