ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
10,369,587
13,546,683
26,633,902
56,340,519
31,446,792
ގދ.ރަތަފަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. ރަތަފަންދޫ
305,493
47,170
-
-
-
ގއ.ދެއްވަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގއ. ދެއްވަދޫ
592,528
139,702
-
-
-
ގދ.ގައްދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގދ. ގައްދޫ
-
235,562
-
-
-
ށ.ފޭދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ. ފޭދޫ
284,999
15,000
-
-
-
ރ.ރަސްގެތީމު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ރ. ރަސްގެތީމު
322,439
-
-
-
-
ލ.ކަލައިދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ. ކަލައިދޫ
787,850
1,290,915
2,345,890
125,105
-
ލ.ކުނަހަންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ. ކުނަހަންދޫ
-
143,733
-
-
-
ގއ.ނިލަންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގއ. ނިލަންދޫ
148,792
-
-
-
-
ނ.މާޅެންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ނިމިފައި ނ. މާޅެންދޫ
107,335
-
-
-
-
ގދ.ވާދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ނިމިފައި ގދ. ވާދޫ
389,763
-
-
-
-
ބ.ދޮންފަނު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ބ. ދޮންފަނު
146,100
-
-
-
-
ޅ.ނައިފަރު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ނިމިފައި ޅ. ނައިފަރު
229,814
-
-
-
-
ރ.އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ރ. އުނގޫފާރު
4,717,520
3,263,196
1,836,510
-
-
ލ.ފޮނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ނިމިފައި ލ. ފޮނަދޫ
225,003
-
-
-
-
ނ.މަގޫދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ނ. މަގޫދޫ
634,842
2,998,316
104,038
-
-
ކ.ކާށިދޫ މިސްކިތު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ކާށިދޫ
-
142,183
-
-
-
ރ.ވާދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. ވާދޫ
746,700
2,324,895
2,009,893
111,148
-
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އއ. ބޮޑުފުޅަދޫ
680,009
678,018
3,256,102
108,058
-
ފުވައްމުލައް މަސްޖިދުއް ހުދާ އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
15,900
-
580,000
1,450,000
2,920,000
ފުވައްމުލައް ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
34,500
2,267,993
2,887,469
2,453,208
333,792
ފ.ނިލަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ފ. ނިލަންދޫ
-
-
419,000
2,440,500
2,440,500
ހއ.ދިއްދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ދިއްދޫ
-
-
575,000
3,462,500
3,462,500
ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން އަވަށު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
485,000
3,007,500
3,007,500
ތ.ވަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. ވަންދޫ
-
-
400,000
1,800,000
1,800,000
ދ.މީދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ދ. މީދޫ
-
-
355,000
3,072,500
3,072,500
އދ.ދިގުރަށް މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ. ދިގުރަށް
-
-
300,000
2,350,000
2,350,000
ގއ.ކޮނޑޭ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ކޮނޑޭ
-
-
240,000
2,880,000
2,880,000
ސ.މީދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. މީދޫ
-
-
1,000,000
4,000,000
-
ހއ.ތުރާކުނު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ތުރާކުނު
-
-
340,000
2,580,000
2,580,000
ޅ.ކުރެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ޅ. ކުރެންދޫ
-
-
400,000
3,550,000
3,550,000
ސ.މަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. މަރަދޫ
-
-
2,000,000
4,650,000
350,000
އއ.ހިމަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ. ހިމަންދޫ
-
-
400,000
1,800,000
1,800,000
ނ.މަނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ. މަނަދޫ
-
-
1,000,000
4,700,000
300,000
ހދ.ހަނިމާދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ހަނިމާދޫ
-
-
1,000,000
4,700,000
300,000
ހދ.ހިރިމަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ހިރިމަރަދޫ
-
-
1,000,000
4,700,000
300,000
ތ.ދިޔަމިގިލީ މިސްކިތް ނިންމުން
އަލަށްފަށާ ތ. ދިޔަމިގިލި
-
-
1,000,000
-
-
ތ.ގާދިއްފުށީ މިސްކިތް ގުއްބުޖެހުން
އަލަށްފަށާ ތ. ގާދިއްފުށި
-
-
500,000
-
-
ގއ.ކޮލަމާފުށި މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ކޮލަމާފުށި
-
-
400,000
-
-
ލ.އިސްދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. އިސްދޫ
-
-
1,800,000
2,400,000
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން