ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
55,401,991
26,944,325
41,257,504
48,873,957
2,386,750
ހދ.ކުމުންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުމުންދޫ
155,236
-
-
-
-
ބ.ކިހާދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ބ. ކިހާދޫ
1,119,624
-
-
-
-
ކ.ގާފަރު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ނިމިފައި ކ. ގާފަރު
117,429
-
-
-
-
މ.ކޮޅުފުށީ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ މ. ކޮޅުފުށި
133,820
-
-
-
-
ގއ.މާމެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގއ. މާމެންދޫ
96,942
-
-
-
-
ގއ.ދެއްވަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގއ. ދެއްވަދޫ
2,859,997
794,353
139,702
-
-
ގދ.ގައްދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގދ. ގައްދޫ
3,732,702
-
235,562
-
-
ށ.ފޭދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ. ފޭދޫ
67,456
299,999
-
-
-
ރ.ރަސްގެތީމު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ރ. ރަސްގެތީމު
936,630
322,439
-
-
-
ގދ.ފިޔޯރީ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. ފިޔޯރީ
270,754
-
-
-
-
ލ.ކަލައިދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ލ. ކަލައިދޫ
-
2,000,000
2,253,976
750,209
-
ލ.ކުނަހަންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ. ކުނަހަންދޫ
220,055
-
-
-
-
ނ.ޅޮހި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ނިމިފައި ނ. ޅޮހި
16,615
-
-
-
-
ޒިކުރާ މިސްކިތް 10 ބުރިއަށް ޢިމާރާތްކުރުން (ފައުންޑޭޝަންއާއި 3 ބުރި ފިނިޝިންގ ޕާކިންގ ފެސިލިޓީއާއިއެކު) - ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
30,000,000
-
-
-
-
ރ.މީދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ނިމިފައި ރ. މީދޫ
217,386
-
-
-
-
ފ.ދަރަނބޫދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ނިމިފައި ފ. ދަރަނބޫދޫ
321,069
373,632
-
-
-
ހދ.ނައިވާދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ނިމިފައި ހދ. ނައިވާދޫ
175,603
-
-
-
-
އދ.އޮމަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ނިމިފައި އދ. އޮމަދޫ
176,322
-
-
-
-
ގދ.ވާދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ނިމިފައި ގދ. ވާދޫ
-
389,763
-
-
-
ގއ.ވިލިނގިލި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ނިމިފައި ގއ. ވިލިނގިލި
206,363
-
-
-
-
ބ.ދޮންފަނު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ބ. ދޮންފަނު
20,309
-
-
-
-
ޅ.ނައިފަރު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ނިމިފައި ޅ. ނައިފަރު
550,837
229,814
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ
ހިނގަމުންދާ ގދ. ތިނަދޫ
780,055
-
-
-
-
ރ.އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. އުނގޫފާރު
13,226,787
6,699,620
3,278,196
1,212,012
-
ނ.މަގޫދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ނ. މަގޫދޫ
-
1,050,861
2,402,550
708,074
-
ކ.ކާށިދޫ މިސްކިތު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ކާށިދޫ
-
3,072,928
142,183
-
-
ރ.ވާދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ރ. ވާދޫ
-
1,398,745
2,324,895
722,297
-
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި އއ. ބޮޑުފުޅަދޫ
-
1,458,762
2,147,447
716,116
-
ފުވައްމުލައް މަސްޖިދުއް ހުދާ އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
2,000,000
2,900,000
1,875,000
175,000
ފުވައްމުލައް ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
2,435,000
2,267,993
2,250,249
416,750
ފ.ނިލަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފ. ނިލަންދޫ
-
-
2,095,000
3,047,500
157,500
ހއ.ދިއްދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ދިއްދޫ
-
-
2,875,000
4,550,000
75,000
ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން އަވަށު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
2,425,000
4,010,000
65,000
ތ.ވަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. ވަންދޫ
-
-
2,000,000
2,000,000
-
ދ.މީދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ދ. މީދޫ
-
174,715
1,775,000
4,075,000
650,000
އދ.ދިގުރަށް މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ. ދިގުރަށް
-
-
1,500,000
3,250,000
250,000
ގއ.ކޮނޑޭ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ކޮނޑޭ
-
-
1,200,000
4,500,000
300,000
ސ.މީދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. މީދޫ
-
-
2,095,000
3,047,500
157,500
ހއ.ތުރާކުނު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ތުރާކުނު
-
-
3,200,000
2,300,000
-
ޅ.ކުރެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ޅ. ކުރެންދޫ
-
-
2,000,000
5,425,000
75,000
ސ.މަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. މަރަދޫ
-
-
2,000,000
4,435,000
65,000
ނ.ލަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ނ. ލަންދޫ
-
1,050,861
-
-
-
ށ.ފުނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ށ. ފުނަދޫ
-
1,091,111
-
-
-
އދ.ދަނގެތި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި އދ. ދަނގެތި
-
1,050,861
-
-
-
ލ.ފޮނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ލ. ފޮނަދޫ
-
1,050,861
-
-
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން