ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
23,500,000
15,000,000
3,500,000
ގދ.ތިނަދޫ ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް
ގދ.ތިނަދޫ
-
-
5,500,000
1,500,000
-
އައްބުދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އޮޕްރޭޝަން ތިއޭޓަރ އެކްސްޕޭންޑް ކުރުމާއި އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ގދ.ތިނަދޫ
-
-
-
-
-
6 އެނދުގެ އައު އައި.ސީ.ޔޫ (ޑިމޮލިޝްކުރުމާއި ރީސްޓްރަކްޗަރކުރުމާއި ރީފަރބިޝްމަންޓް)
ގދ.ތިނަދޫ
-
-
-
-
-
ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު ހޮސްޕިޓަލުގައި 6 އެނދުގެ އައު އައި.ސީ.ޔޫ ޤައިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ.ތިނަދޫ
-
-
8,000,000
3,500,000
3,500,000
އައްބުދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އޮޕްރޭޝަން ތިއޭޓަރ އެކްސްޕޭންޑް ކުރުމާއި އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ.ތިނަދޫ
-
-
10,000,000
10,000,000
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް