ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
17,845,029
19,197,908
4,757,069
ރ.ދުވާފަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ރ.ދުވާފަރު
-
-
4,262,335
4,795,127
719,269
ރ.އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މެންޓަލް ސަރވިސް ޔުނިޓް ޤާއިމް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.އުނގޫފާރު
-
-
280,000
252,000
37,800
ރ.އުނގޫފާރު އައު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ރ.އުނގޫފާރު
-
-
11,262,694
8,790,781
-
ރ.މަޑުއްވަރީގައި އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތެއް ގާއިމްކުރުން
ރ.މަޑުއްވަރި
-
-
2,040,000
5,360,000
4,000,000
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް