ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
2,500,000
4,314,309
841,439
ރ.ދުވާފަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ.ދުވާފަރު
-
-
1,500,000
1,417,949
660,416
ރ.އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މެންޓަލް ސަރވިސް ޔުނިޓް ޤާއިމް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ.އުނގޫފާރު
-
-
1,000,000
2,896,360
181,023
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް