ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
3,277,263
2,739,323
39,868,663
31,264,746
9,395,344
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ 6 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން
ހިނގަމުންދާ ހުޅުމާލެ
3,277,263
1,351,892
2,068,746
2,327,339
645,344
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް އޮފްތަލްމިކް އަދި ޖެނެރަލް އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ހުޅުމާލެ
-
1,387,431
2,699,917
3,037,407
8,750,000
އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ ކޮމްޕްލެކްސް
ހުޅުމާލެ
-
-
-
-
-
އައި.ސީ.ޔޫ އަދި އެން.އައި.ސީ.ޔޫ
ހުޅުމާލެ
-
-
-
-
-
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ ކޮމްޕްލެކްސް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހުޅުމާލެ
-
-
19,000,000
19,000,000
-
ހުލުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އައި.ސީ.ޔޫ އަދި އެން.އައި.ސީ.ޔޫ ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހުޅުމާލެ
-
-
16,100,000
6,900,000
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް