ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
3,596,585
3,066,915
5,556,759
747,029
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ 6 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން
ހިނގަމުންދާ ހުޅުމާލެ
-
1,881,630
1,951,673
4,370,940
498,019
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް އޮފްތަލްމިކް އަދި ޖެނެރަލް އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ހުޅުމާލެ
-
1,714,955
1,115,242
1,185,819
249,010
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް