ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
2,097,768
4,971,799
2,245,435
ލ.ގަން މެޑިކަލް ސްޓޯރް -ކޯލްޑް ސްޓޯރޫމް ޤާއިމް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ.ގަން
-
-
330,000
623,898
620,583
ލ.ގަން މެޑިކަލް ސްޓޯރް -ވެޔާހައުސް ޤާއިމް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ.ގަން
-
-
270,000
510,462
507,750
ލ.ގަން ޕީސީއާރ ލެބް ޤާއިމް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ.ގަން
-
-
467,768
884,361
879,662
ލ.ގަން ވޯޓާ ސްޓޯރޭޖް އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ލ.ގަން
-
-
30,000
56,718
56,417
ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މެންޓަލް ސަރވިސް ޔުނިޓް ޤާއިމް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ.ގަން
-
-
1,000,000
2,896,360
181,023
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް