ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
847,962
12,378,615
7,652,068
2,149,555
ލ.ގަން މެޑިކަލް ސްޓޯރް -ކޯލްޑް ސްޓޯރޫމް ޤާއިމް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ.ގަން
-
-
540,000
1,080,000
-
ލ.ގަން މެޑިކަލް ސްޓޯރް -ވެޔާހައުސް ޤާއިމް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ.ގަން
-
202,500
319,200
287,280
-
ލ.ގަން ޕީސީއާރ ލެބް ޤާއިމް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ.ގަން
-
442,962
320,000
640,000
-
ލ.ގަން ވޯޓާ ސްޓޯރޭޖް އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ ލ.ގަން
-
202,500
126,000
113,400
-
ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މެންޓަލް ސަރވިސް ޔުނިޓް ޤާއިމް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ.ގަން
-
-
280,000
252,000
37,800
ލ.ގަން ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް
ލ.ގަން
-
-
10,793,415
5,279,388
2,111,755
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް