ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
8,572,745
13,235,425
16,298,491
24,657,444
15,951,353
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
7,999,990
6,431,083
5,576,209
3,388,054
4,980,194
މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
572,755
-
-
-
-
ރ.މަޑުއްވަރީ އަދި ކ.ގާފަރުގައި އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
3,300,059
195,167
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ހުޅުދޫ
-
418,020
2,311,339
2,168,354
637,465
ފ.ފީއަލީގައި އައިސްޕްލާންޓް ޤާޢިމް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ.ފީއަލި
-
2,014,416
115,428
-
-
ހއ.ހޯރަފުށީގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން
ހއ.ހޯރަފުށި
-
643,108
-
-
-
މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
428,739
3,124,335
9,785,555
930,130
ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުގައި ގަސްގަހާގެއްސާއި ޖަނަވާރު ކަރަންޓީންކުރުމުގެ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
250,500
473,595
471,079
ލ.މާބައިދޫގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ.މާބައިދޫ
-
-
660,000
1,247,796
1,241,166
ހދ.ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި މަލްޓި ޕާރޕޮސް ލެބޮރަޓަރީ ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ.ހަނިމާދޫ
-
-
465,513
880,099
875,422
ގދ.މަޑަވެލީ އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ.މަޑަވެލި
-
-
780,000
1,474,667
1,466,833
ގދ.ފިޔޯރީ އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ.ފިޔޯރީ
-
-
630,000
1,191,078
1,184,749
ގދ.ގައްދޫ އައިސްޕްލާންޓް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ.ގައްދޫ
-
-
780,000
1,474,667
1,466,833
ގދ.ރަތަފަންދޫ އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ.ރަތަފަންދޫ
-
-
630,000
1,191,078
1,184,749
ހއ.އިހަވަންދޫ މަސް ރައްކާކުރާ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ.އިހަވަންދޫ
-
-
780,000
1,382,501
1,512,733
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް