ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
3,649,083
20,930,112
40,102,500
35,732,000
13,030,000
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
8,000,000
21,000,000
24,000,000
10,000,000
މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
3,649,083
631,583
-
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. ހުޅުދޫ
-
-
975,000
5,200,000
325,000
މ.މުލަކުގައި އަގުއެއްކުރިމަހުގެ ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކުރާ ކާރުހާނާއެއް އެޅުން
އަލަށްފަށާ މ. މުލައް
-
1,600,000
-
-
-
ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުގައި ގަސްގަހާގެއްސާއި ޖަނަވާރު ކަރަންޓީންކުރުމުގެ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
1,670,000
4,175,000
2,505,000
ރ.މަޑުއްވަރީ އަދި ކ.ގާފަރުގައި އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އެކިރަށްތަކުގައި
-
7,098,529
6,317,500
350,000
-
ފ.ފީއަލީގައި އައިސްޕްލާންޓް ޤާޢިމް ކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފ. ފީއަލި
-
3,600,000
4,140,000
207,000
-
ލ.މާބައިދޫގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. މާބައިދޫ
-
-
4,000,000
-
-
ހއ.ހޯރަފުށީގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ހޯރަފުށި
-
-
2,000,000
1,800,000
200,000
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން