ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
9,969,102
12,763,812
34,403,782
31,528,514
6,684,308
ސ.ހުޅުމީދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
ސ.ހުޅުމީދޫ
-
-
1,000,000
1,200,000
-
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
10,423
2,509,294
948,655
853,790
-
ރ.މަޑުއްވަރީ އަދި ކ.ގާފަރުގައި އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި
4,410,000
1,610,000
-
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ހުޅުދޫ
-
1,040,103
1,214,278
1,092,850
-
ފ.ފީއަލީގައި އައިސްޕްލާންޓް ޤާޢިމް ކުރުން
ރިޓެންޝަން ފ.ފީއަލި
1,680,000
1,711,500
31,500
-
-
މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
2,198,679
2,890,127
840,000
756,000
5,000,000
ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުގައި ގަސްގަހާގެއްސާއި ޖަނަވާރު ކަރަންޓީންކުރުމުގެ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
1,670,000
180,823
360,000
720,000
-
ލ.މާބައިދޫގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ.މާބައިދޫ
-
297,000
1,698,144
1,528,330
229,249
ހދ.ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި މަލްޓި ޕާރޕޮސް ލެބޮރަޓަރީ ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ހދ.ހަނިމާދޫ
-
904,965
147,000
132,300
-
ގދ.މަޑަވެލީ އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.މަޑަވެލި
-
351,000
4,800,000
200,000
-
ގދ.ފިޔޯރީ އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.ފިޔޯރީ
-
283,500
4,800,000
200,000
-
ގދ.ގައްދޫ އައިސްޕްލާންޓް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ.ގައްދޫ
-
351,000
235,872
471,744
-
ގދ.ރަތަފަންދޫ އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.ރަތަފަންދޫ
-
283,500
1,148,333
1,033,500
205,059
ހއ.އިހަވަންދޫ މަސް ރައްކާކުރާ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ.އިހަވަންދޫ
-
351,000
4,480,000
5,040,000
1,250,000
ހއ. އިހަވަންދޫގައި މަސްގަންނަ ސެންޓަރެއް ގާއިމް ކުރުން
ހއ.އިހަވަންދޫ
-
-
7,500,000
17,500,000
-
ސ.މަރަދޫ މަސްވެރިންގެ ހިޔާ ތަރައްޤީކުރުން
ސ.މަރަދޫ
-
-
400,000
600,000
-
ށ.ކޮމަންޑޫ އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ.ކޮމަންޑޫ
-
-
4,800,000
200,000
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް