ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
13,574,095
16,499,087
49,705,626
39,090,000
5,162,500
ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
90,587
-
-
-
-
މަނިޔަފުށީގައި ފީލްޑް ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމުކުރުން (މަނިޔަފުށީގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން - ފިޔަވަހި 4)
ނިމިފައި ކ. މަނިޔަފުށި
8,846
-
-
-
-
ބޭންގު އާލާކުރުމަށް ހެޗަރީއެއް ތަރައްޤީކުރުން (ފިޝް ފާރމިންގ)
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
45,372
-
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
12,000,000
33,000,000
33,000,000
-
މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
7,968,042
4,499,087
455,626
-
-
މަސްވެރިންނަށް ދުރުނޫން ހިސާބަކުން އައިސް ލިބޭނޭ ގޮތް ހެދުން
ނިމިފައި އެކިރަށްތަކުގައި
5,461,248
-
-
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. ހުޅުދޫ
-
-
6,300,000
200,000
-
މ.މުލަކުގައި އަގުއެއްކުރިމަހުގެ ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކުރާ ކާރުހާނާއެއް އެޅުން
އަލަށްފަށާ މ. މުލައް
-
-
1,600,000
5,600,000
4,800,000
ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުގައި ގަސްގަހާގެއްސާއި ޖަނަވާރު ކަރަންޓީންކުރުމުގެ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
8,350,000
290,000
362,500
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން