ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
3,594,171
11,186,228
1,610,126
މެޑިކަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ.ހިތަދޫ
-
-
341,235
645,139
641,711
އޭ.އީ.އެޗް ގައި ކެތްލެބް ގާއިމުކުރުމާއި، ޕްރައިވެޓް ރޫމް އަދި ހައިޕަބެރިކް ޗެމްބަރ ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ
-
-
3,252,936
10,541,089
968,415
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް