ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
53,000
6,989,854
10,245,886
26,800,000
މެޑިކަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ
-
-
151,200
302,400
-
އޭ.އީ.އެޗް ގައި ކެތްލެބް ގާއިމުކުރުމާއި، ޕްރައިވެޓް ރޫމް އަދި ހައިޕަބެރިކް ޗެމްބަރ ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ހިތަދޫ
-
53,000
5,638,654
6,343,486
25,000,000
އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މެންޓަލް ހެލްތް ސެންޓަރ ޤާއިމުކުރުން
ސ.ހިތަދޫ
-
-
1,200,000
3,600,000
1,800,000
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް