ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
79,102,653
-
-
-
-
ބ.ތުޅާދޫގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
ބ.ތުޅާދޫ
7,087,741
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ފްލެޓް ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑްސްކޭޕް އަދި ފެންސް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
6,312,665
-
-
-
-
ތ.ތިމަރަފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
ތ.ތިމަރަފުށި
23,878,872
-
-
-
-
ޅ.ނައިފަރުގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
ޅ.ނައިފަރު
10,875,659
-
-
-
-
ޅ.އޮޅުވެލިފުށީގައި 1 ގެ އެޅުން
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި
35,000
-
-
-
-
ނ.މަނަދޫ 11 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުން
ނ.މަނަދޫ
269,372
-
-
-
-
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު - ފޭސް 2
އެކިރަށްތަކުގައި
24,365,524
-
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 60 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް
އެކިރަށްތަކުގައި
6,301,936
-
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ފަށާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
15,806
-
-
-
-
މާލެ ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
މާލެ ސިޓީ
(39,922)
-
-
-
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް