ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
111,813,831
79,142,993
-
-
-
ބ.ތުޅާދޫގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
ހިނގަމުންދާ ބ. ތުޅާދޫ
16,191,959
7,087,741
-
-
-
މ.ކޮޅުފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި މ. ކޮޅުފުށި
11,370,923
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ފްލެޓް ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑްސްކޭޕް އަދި ފެންސް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ
2,867,668
6,312,665
-
-
-
ތ.ތިމަރަފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
ޓެންޑަރިންގ ތ. ތިމަރަފުށި
-
23,878,871
-
-
-
ޅ.ނައިފަރުގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ޅ. ނައިފަރު
97,710
10,875,659
-
-
-
ޅ.އޮޅުވެލިފުށީގައި 1 ގެ އެޅުން
ރިޓެންޝަން ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
669,488
35,420
-
-
-
ނ.މަނަދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ 11 ގޭގެ މަސައްކަތް ނިންމުން
ރިޓެންޝަން ނ. މަނަދޫ
-
269,372
-
-
-
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު - ފޭސް 2
ރިޓެންޝަން އެކިރަށްތަކުގައި
32,255,737
24,365,523
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 60 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
39,999,696
6,301,936
-
-
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ޔުޓިލިޓީޒް 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް
ހިނގަމުންދާ ލ. ފޮނަދޫ
7,960,156
-
-
-
-
މާލެ ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
400,494
-
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ފަށާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް
އަލަށްފަށާ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
-
15,806
-
-
-
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން