ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
83,688,114
862,001,335
687,704,822
1,221,249,906
ބ.ތުޅާދޫގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
ހިނގަމުންދާ ބ. ތުޅާދޫ
-
11,952,428
47,809,710
15,936,570
3,984,142
މ.ކޮޅުފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި މ. ކޮޅުފުށި
-
11,365,813
45,463,252
15,154,417
3,788,604
ފުވައްމުލަކު ފްލެޓް ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑްސްކޭޕް އަދި ފެންސް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
2,867,668
13,294,229
955,889
-
ތ.ތިމަރަފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
ޓެންޑަރިންގ ތ. ތިމަރަފުށި
-
13,161,000
30,709,000
39,483,000
4,387,000
ޅ.ނައިފަރުގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ޅ. ނައިފަރު
-
10,710,480
42,841,920
14,280,640
3,570,160
ޅ.އޮޅުވެލިފުށީގައި 1 ގެ އެޅުން
ރިޓެންޝަން ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
-
938,383
49,389
-
-
ނ.މަނަދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ 11 ގޭގެ މަސައްކަތް ނިންމުން
ރިޓެންޝަން ނ. މަނަދޫ
-
269,372
-
-
-
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު - ފޭސް 2
ރިޓެންޝަން އެކިރަށްތަކުގައި
-
20,000,000
2,487,052
500,000
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 60 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
12,422,970
22,420,383
1,394,306
-
20،000 ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓު މަޝްރޫއުގެ އިކުއިޓީ
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
600,000,000
600,000,000
1,205,520,000
ތ.ވިލުފުށީގައި ފަށާފައިވާ 56 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމުން
އަލަށްފަށާ ތ. ވިލުފުށި
-
-
19,076,400
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ފަށާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް
އަލަށްފަށާ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
-
-
37,850,000
-
-
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން