ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
9,034,481
26,514,800
13,998,771
790,000
ޒޯން 1 މެނޭޖްމަންޓް އޮފީސް އަދި ވެއަރ ހައުން ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
-
-
210,000
500,000
75,000
ފިޒިއޯތެރަޕީ އިމާރާތް ބޮޑުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
610,000
1,220,000
-
ހދ.ކުމުންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުމުންދޫ
-
6,365,560
840,000
756,000
-
ހދ.ނެއްލައިދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ.ނެއްލައިދޫ
-
2,668,921
1,680,000
756,000
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
11,731,972
6,526,771
-
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ސްޕީޗް ތެރަޕީ ޔުނިޓް ޤާއިމުކުރުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
1,200,000
-
-
އޮޕަރޭޝަން ތީއޭޓަރގެ ލެޑް ޖެހުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
4,992,828
-
-
މެންޓަލް ހެލްތް ވޯޑެއް ގާއިމް ކުރުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
1,700,000
1,300,000
-
ކީމޯ ތެރަޕީ ވޯޑް އެޅުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
1,500,000
90,000
-
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ އޯ.ޕީ.ޑީ އޭރިޔާއެއް ގާއިމުކުރުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
200,000
-
-
ހދ.ފިނޭ ހެލްތު ސެންޓަރު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ހދ.ފިނޭ
-
-
1,100,000
1,000,000
500,000
ހދ.ފިނޭ ހެލްތު ސެންޓަރު ވަށާ ފާރު ރޭނުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ފިނޭ
-
-
550,000
1,100,000
165,000
ހދ.ކުރިނބި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ.ކުރިނބީ
-
-
200,000
750,000
50,000
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް