ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
5,762,938
12,289,014
12,542,269
ޒޯން 1 މެނޭޖްމަންޓް އޮފީސް އަދި ވެއަރ ހައުން ހެދުން
އަލަށްފަށާ ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
-
-
2,000,000
5,147,157
5,479,629
ފިޒިއޯތެރަޕީ އިމާރާތް ބޮޑުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
234,000
470,050
426,280
ހދ.ކުމުންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހދ.ކުމުންދޫ
-
-
2,977,568
5,629,387
5,599,479
ހދ.ނެއްލައިދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ.ނެއްލައިދޫ
-
-
551,370
1,042,420
1,036,881
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް