ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
1,103,534,022
1,355,430,436
2,555,203,543
3,957,084,903
2,139,334,912
އއ.އުކުޅަސް ކޮންފަރެންސް ހޯލް
ރިޓެންޝަން އއ. އުކުޅަސް
-
20,433,630
523,939
-
-
މ.މުލި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މ. މުލި
-
-
1,000,000
80,000,000
223,779,672
ގއ.ވިލިނގިލި - ގއ.ކޫއްޑޫ ބްރިޖު ހެދުމަށް ދިރާސާކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގއ. ވިލިނގިލި
-
-
1,000,000
-
-
ރ.ރަސްގެތީމު ޖެޓީ އަދި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. ރަސްގެތީމު
-
4,050,000
7,100,000
14,175,000
675,000
ވ.ކެޔޮދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު (ފޭސް 2)
ހިނގަމުންދާ ވ. ކެޔޮދޫ
-
25,264,720
3,715,400
1,243,080
-
ހއ.މޮޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. މޮޅަދޫ
-
6,746,223
8,065,364
9,498,682
674,622
ހދ.ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ނެއްލައިދޫ
-
7,143,494
12,286,987
25,002,227
1,190,582
ހދ.މަކުނުދޫގައި ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ. މަކުނުދޫ
-
-
3,872,500
7,851,250
326,250
ށ.ފީވައް ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
ހިނގަމުންދާ ށ. ފީވައް
-
13,860,303
16,755,531
29,453,144
1,732,538
ށ.ޅައިމަގު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކޮށް ގިރާސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ށ. ޅައިމަގު
-
4,050,000
7,100,000
14,175,000
675,000
ށ.ނޫމަރާ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ. ނޫމަރާ
-
3,496,675
4,744,062
1,249,762
-
ށ.ބިލެއްފަހި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ށ. ބިލެއްފަހި
-
3,750,000
6,000,000
13,125,000
625,000
ށ.ފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް އަދި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ށ. ފޭދޫ
-
-
12,400,000
16,800,000
800,000
ށ.ކޮމަންޑޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ. ކޮމަންޑޫ
-
4,411,859
9,764,957
12,500,267
735,310
ނ.މިލަދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ. މިލަދޫ
-
6,327,462
14,873,233
17,927,810
1,054,577
ނ.ލަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ނ. ލަންދޫ
-
4,800,000
7,600,000
16,800,000
800,000
ރ.މަޑުއްވަރި އައު ބަނދަރު
ހިނގަމުންދާ ރ. މަޑުއްވަރި
-
10,299,804
18,599,608
36,049,314
1,716,634
ރ.ރަސްމާދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. ރަސްމާދޫ
-
4,575,000
7,150,000
16,012,500
762,500
ބ.ގޮއިދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ބ. ގޮއިދޫ
-
-
16,900,000
22,050,000
1,050,000
އދ.މަންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ޓެންޑަރިންގ އދ. މަންދޫ
-
4,050,000
7,100,000
14,175,000
675,000
ވ.ރަކީދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ޓެންޑަރިންގ ވ. ރަކީދޫ
-
4,200,000
7,400,000
14,700,000
700,000
ދ.ރިނބުދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ދ. ރިނބުދޫ
-
8,840,007
17,919,990
737,436
-
ދ.ހުޅުދެލި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ދ. ހުޅުދެލި
-
3,825,000
6,150,000
13,387,500
637,500
ދ.މީދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ދ. މީދޫ
-
-
10,825,000
14,962,500
712,500
ތ.ގުރައިދޫ ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
ހިނގަމުންދާ ތ. ގުރައިދޫ
-
-
23,308,707
19,556,728
1,150,396
ތ.އޮމަދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ތ. އޮމަދޫ
-
9,685,736
19,825,962
807,992
-
ލ.އިސްދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ. އިސްދޫ
-
5,550,000
9,100,000
19,425,000
925,000
ލ.މާބައިދޫ ނެރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ލ. މާބައިދޫ
-
2,463,023
6,217,472
5,829,155
410,504
ގއ.މާމެންދޫ ބަނދަރު ބޭރު ބޮޑު ހިލަޖެހުން
ހިނގަމުންދާ ގއ. މާމެންދޫ
-
4,671,194
15,127,711
8,563,856
778,532
ފުވައްމުލައް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
161,544
22,554,688
28,835,605
1,373,124
ސ.މީދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭކޮށް ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ހިނގަމުންދާ ސ. މީދޫ
-
5,315,416
12,174,443
15,060,346
885,903
ސ.މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ސ. މަރަދޫފޭދޫ
-
9,525,813
19,465,908
794,660
-
ވ.ފެލިދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ވ. ފެލިދޫ
-
2,776,305
7,699,088
6,570,587
462,717
ރ.އަނގޮޅިތީމު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ. އަނގޮޅިތީމު
-
297,867
12,407,638
16,800,000
800,000
ށ.ފޯކައިދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ށ. ފޯކައިދޫ
-
3,339,657
17,004,313
1,420,407
-
ތ.މަޑިފުށި ބަނދަރު ބޭރު ތޮށި ނިންމުން
ހިނގަމުންދާ ތ. މަޑިފުށި
-
951,387
2,481,014
2,751,617
158,565
ގއ.ވިލިނގިލި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު - ފޭސް 2
ހިނގަމުންދާ ގއ. ވިލިނގިލި
-
1,597,982
7,788,902
266,330
-
ހއ.އިހަވަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. އިހަވަންދޫ
-
7,758,872
13,517,743
27,156,051
1,293,145
ހއ.ދިއްދޫގައި ރަސްމީ ފާލަމެއް އެޅުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ. ދިއްދޫ
-
1,050,000
3,775,000
1,175,000
-
ހއ.ކެލާ ބަނދަރު ހެދުން - ފޭސް 2
ހިނގަމުންދާ ހއ. ކެލާ
-
9,334,997
5,713,407
424,318
-
ހދ.ހަނިމާދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ހަނިމާދޫ
-
8,568,683
20,849,822
24,277,936
1,428,114
ހދ.ނައިވާދޫ ނެރު ފައިކަށި ބަދަލުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ. ނައިވާދޫ
-
-
5,250,000
8,875,000
375,000
ކ.ހިންމަފުށި ބަނދަރު ހެދުން - ފޭސް 2
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ. ހިންމަފުށި
-
-
5,250,000
8,875,000
375,000
ކ.ހުރާ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ. ހުރާ
-
5,250,000
8,500,000
18,375,000
875,000
އދ.ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އދ. ހަންޏާމީދޫ
-
4,200,000
7,400,000
14,700,000
700,000
އދ.ދިއްދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އދ. ދިއްދޫ
-
-
7,900,000
11,550,000
550,000
ފ.ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފ. ދަރަނބޫދޫ
-
225,000
450,000
787,500
37,500
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރު ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ދ. ކުޑަހުވަދޫ
-
-
6,400,000
12,000,000
1,200,000
ލ.މާވަށް ބަނދަރު ބޭރު ތޮށި ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ލ. މާވަށް
-
-
14,425,606
10,266,004
684,400
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ އެއްގަމު ތޮށި ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
-
15,000,000
898,347
-
-
ގދ.ތިނަދޫ އައިސްޕްލާންޓް ޖެޓީ
ހިނގަމުންދާ ގދ. ތިނަދޫ
-
2,601,783
4,438,087
8,371,717
433,630
ގއ.ދާންދޫ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދު ބިންހިއްކުން
ހިނގަމުންދާ ގއ. ދާންދޫ
-
2,808,152
-
-
-
ނ.މާފަރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ. މާފަރު
-
293,450
3,200,874
14,091,921
13,091,921
ގދ.މަޑަވެލި ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ
ހިނގަމުންދާ ގދ. މަޑަވެލި
19,729,221
2,460,579
-
-
-
ށ.ކޮމަންޑޫ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން އަދި ތޮށިލުން
ހިނގަމުންދާ ށ. ކޮމަންޑޫ
34,447,838
-
-
-
-
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
7,862,244
368,864
100,000
20,000,000
11,531,136
ނ.ހޮޅުދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން ނ. ހޮޅުދޫ
2,327,798
-
-
-
-
ޅ.ނައިފަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން ޅ. ނައިފަރު
7,871,177
-
-
-
-
ރ.އިނގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ ރ. އިނގުރައިދޫ
18,975,119
1,171,211
-
-
-
ނ.މަގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ނ. މަގޫދޫ
-
-
18,250,000
23,625,000
1,125,000
ހދ.ކުރިނބީ ބަނދަރު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުރިނބީ
515,615
-
2,950,000
15,850,000
13,200,000
ނ.ކުޑަފަރީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ހިނގަމުންދާ ނ. ކުޑަފަރި
854,321
-
-
-
-
ނ.ފޮއްދޫ ލަފާފުރުން ހައްލުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ. ފޮއްދޫ
10,751,889
411,227
-
-
-
އދ.ފެންފުށި ކަނޑުތޮށިލުން
ރިޓެންޝަން އދ. ފެންފުށި
774,552
-
-
-
-
ޅ.ކުރެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ ޅ. ކުރެންދޫ
5,838,207
-
-
-
-
ގއ.ކޮނޑޭ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން ގއ. ކޮނޑޭ
2,364,472
-
-
-
-
ލ.ދަނބިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ރިޓެންޝަން ލ. ދަނބިދޫ
9,071,910
6,628,207
914,527
-
-
ހއ.އުތީމު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ހިނގަމުންދާ ހއ. އުތީމު
767,891
-
-
-
-
ށ.ކަނޑިތީމު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން ށ. ކަނޑިތީމު
4,188,578
-
-
-
-
ކ.ގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ ކ. ގުރައިދޫ
18,318,402
-
-
-
-
ކ.ގާފަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން ކ. ގާފަރު
2,816,526
1,181,976
-
-
-
މ.ދިއްގަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން މ. ދިއްގަރު
1,349,264
-
-
-
-
ފ.ނިލަންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ރިޓެންޝަން ފ. ނިލަންދޫ
17,186,219
8,233,901
1,474,814
200,000
-
ފ.މަގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން ފ. މަގޫދޫ
12,949
-
-
-
-
ތ.މަޑިފުށި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ރިޓެންޝަން ތ. މަޑިފުށި
42,969,581
5,541,912
1,324,011
-
-
ލ.މާބައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ ލ. މާބައިދޫ
18,303,604
2,301,222
-
-
-
ގދ.މަޑަވެލީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ ގދ. މަޑަވެލި
22,878,556
1,364,633
-
-
-
އދ.ދަނގެތި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ އދ. ދަނގެތި
21,133,403
1,319,032
-
-
-
ވ.ކެޔޮދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ ވ. ކެޔޮދޫ
17,960,305
460,517
-
-
-
ށ.މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ. މާއުނގޫދޫ
14,937,167
210,186
-
-
-
ބ.ތުޅާދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ ބ. ތުޅާދޫ
2,450,891
2,576,891
-
-
-
ލ.ހިތަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން ލ. ހިތަދޫ
10,732,848
1,345,351
-
-
-
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ނެރުފައިކަށި ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ރ. ހުޅުދުއްފާރު
4,962,375
170,550
-
-
-
އއ.ރަސްދޫ ބޭރުތޮށި ހެދުން
ރިޓެންޝަން އއ. ރަސްދޫ
-
11,169,390
286,395
-
-
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބާރސް (އައި.ޑީ.ބީ)
ރިޓެންޝަން އެކިރަށްތަކުގައި
8,051,989
-
-
-
-
ރ.އުނގޫފާރު ބަނދަރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ރ. އުނގޫފާރު
378,581
-
-
-
-
ރ.މާކުރަތު ބަނދަރު އެއްގަމުތޮށި ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ރ. މާކުރަތު
550,332
-
4,328,036
1,206,910
-
ކ.ކާށިދޫ ނެރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ކާށިދޫ
6,525,835
6,678,099
1,931,627
386,325
-
ލ.ފޮނަދޫ ބަނދަރު ކީވޯލް ހެދުން
ރިޓެންޝަން ލ. ފޮނަދޫ
3,999,183
9,208,239
333,943
-
-
ކ.ތުލުސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ. ތުލުސްދޫ
1,822,213
-
-
-
-
ހއ.ވަށަފަރު ނެރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ވަށަފަރު
1,931,109
177,172
-
-
-
އދ.މަހިބަދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ރިޓެންޝަން އދ. މަހިބަދޫ
18,551,344
11,260,342
803,928
-
-
ސ.މަރަދޫ ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
ހިނގަމުންދާ ސ. މަރަދޫ
3,197,327
22,104,750
12,516,853
3,530,921
706,184
މ.ނާލާފުށި ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ހެދުން
ރިޓެންޝަން މ. ނާލާފުށި
-
13,855,156
355,260
-
-
މ.ވޭވަށް ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
ހިނގަމުންދާ މ. ވޭވަށް
-
7,329,476
17,545,269
20,766,849
1,221,579
ތ.ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުން
ޓެންޑަރިންގ ތ. ގުރައިދޫ
11,651,308
-
-
-
-
މ.މުލީ ބިން ހިއްކުން
ޓެންޑަރިންގ މ. މުލި
8,572,803
-
-
-
-
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ބިން ހިއްކުން
ޓެންޑަރިންގ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
3,709,924
-
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ ބިންހިއްކުމާއި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން
ޓެންޑަރިންގ ގދ. ތިނަދޫ
80,779
-
-
-
-
ވ.ރަކީދޫ ޖެޓީ
ހިނގަމުންދާ ވ. ރަކީދޫ
22,360
-
-
-
-
ހއ.ފިއްލަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ ހއ. ފިއްލަދޫ
3,723,852
4,818,826
-
-
-
މ.ރަތްމަންދޫ ފާލަން ހެދުން
އަލަށްފަށާ މ. ރަތްމަންދޫ
78,192
-
1,050,000
5,775,000
175,000
ނ.ހެނބަދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ނ. ހެނބަދޫ
-
7,988,892
15,975,007
665,741
-
ރ.ރަސްގެތީމުގައި ޖެޓީ އެޅުން
އަލަށްފަށާ ރ. ރަސްގެތީމު
13,490
-
-
-
-
ބ.ފުޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ބ. ފުޅަދޫ
11,431
7,244,613
22,148,709
15,696,661
1,207,435
ބ.ފެހެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ހިނގަމުންދާ ބ. ފެހެންދޫ
33,210
6,772,477
23,509,663
16,141,070
1,241,621
އދ.މަންދޫ ޖެޓީ
ހިނގަމުންދާ އދ. މަންދޫ
491,997
-
-
-
-
ތ.މަޑިފުށި ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ތ. މަޑިފުށި
1,192,257
-
-
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
301,781
13,353,467
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ. ތިނަދޫ
1,264,471
219,306
22,196,709
48,320,316
1,827,546
ހއ.ދިއްދޫ މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ދިއްދޫ
4,746,919
11,367,433
-
-
-
ހދ.ހަނިމާދޫ މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ހަނިމާދޫ
3,160
25,188,894
18,440,353
1,169,981
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫ މަގުތައް ހެދުން - ފޭސް 2
އަލަށްފަށާ ދ. ކުޑަހުވަދޫ
10,659
-
2,163,400
10,367,650
2,081,700
ގއ.ވިލިނގިލި މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ ގއ. ވިލިނގިލި
213,416
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
314,210
-
-
-
-
މާލޭ މަގު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
88,004,462
-
78,956,674
98,519,405
98,519,405
އދ.މަހިބަދޫ މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ އދ. މަހިބަދޫ
12,785
-
-
-
-
ތ.ވިލުފުށި މަގުހެދުން
ޓެންޑަރިންގ ތ. ވިލުފުށި
235,484
-
-
-
-
އައްޑޫ ސިޓީ މަގުތައްހެދުން (ފޭސް 2) - ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް
ހިނގަމުންދާ އައްޑޫ ސިޓީ
10,834,593
-
-
-
-
ތ. މަޑިފުށި މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ތ. މަޑިފުށި
3,670,901
-
-
-
-
ހދ.ހަނިމާދޫ މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ހަނިމާދޫ
37,262,583
-
-
-
-
އދ.މަހިބަދޫ މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ އދ. މަހިބަދޫ
7,956,883
-
-
-
-
ރ.އުނގޫފާރު މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ ރ. އުނގޫފާރު
10,601,210
-
-
-
-
ރ.މީދޫ މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ ރ. މީދޫ
8,370,002
18,155,528
-
-
-
ރ.ދުވާފަރު މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ ރ. ދުވާފަރު
14,645,304
-
-
-
-
ބ.އޭދަފުށި މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ ބ. އޭދަފުށި
7,698,132
-
-
-
-
ލ.ފޮނަދޫ މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ ލ. ފޮނަދޫ
17,309,813
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަގުތައް ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
21,133,590
-
-
-
-
ހދ އަދި ހއ އަތޮޅުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 396 ހައުސިންގ ޔުނިޓް
ޓެންޑަރިންގ އެކިރަށްތަކުގައި
3,278,523
-
-
-
-
މާލޭ ހިޔާ އަދި ސިނަމާލެ ފްލެޓްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
16,157
-
-
-
-
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު - ފޭސް 2
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
17,655,231
-
-
-
-
ބ.އޭދަފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޮނަންޓް)
ޓެންޑަރިންގ ބ. އޭދަފުށި
43,024
-
-
-
-
ޅ.ހިންނަވަރުގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޯނެންޓް)
ޓެންޑަރިންގ ޅ. ހިންނަވަރު
24,380
-
-
-
-
ދ.މީދޫގައި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޮނަންޓް)
ޓެންޑަރިންގ ދ. މީދޫ
3,745
-
-
-
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޮނަންޓް)
ޓެންޑަރިންގ ދ. ކުޑަހުވަދޫ
10,663
-
-
-
-
ޅ.ނައިފަރުގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޮނަންޓް)
ޓެންޑަރިންގ ޅ. ނައިފަރު
32,000
-
-
-
-
ޅ.އޮޅުވެލިފުށީގައި 1 ގެ އެޅުން
ހިނގަމުންދާ ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
52,600
-
-
-
-
ގއ.ވިލިނގިލީގައި 1 ގެ އާއި އެއްކޮޓަރި ހެދުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ވިލިނގިލި
174,716
-
-
-
-
ލ.ގަމުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 200 ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓް (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސިންގ)
ޓެންޑަރިންގ ލ. ގަން
8,664
-
-
-
-
މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ރިޓެންޝަން ކ. މާލެ
94,479,021
-
4,491,374
1,000,000
-
މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް (ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު)
ރިޓެންޝަން ކ. މާލެ
16,637,602
8,989,589
4,293,800
1,000,000
-
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
85,616,360
48,379,058
18,804,241
8,515,046
-
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް (މާލެ-ތިލަފުށި ބްރިޖް)
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
-
105,186,992
66,020,051
15,102,051
މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖް ޓޯލް ކަލެކްޝަން ސިސްޓަމް ހަރުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ކ. މާލެ
15,370
-
-
-
-
67 ރަށުގެ ފުޓުސަލް ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
14,754,821
-
-
-
-
ގއ.ވިލިނގިލި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ހިނގަމުންދާ ގއ. ވިލިނގިލި
6,045,298
8,565,499
1,366,771
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހާބާރ އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
808,292
-
30,000,000
-
-
ވ.ފުލިދޫ ފާލަން ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ވ. ފުލިދޫ
742,800
7,510,524
211,624
-
-
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ލ.އެޓޯލް ލިންކް ރޯޑް (15Km) - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް
ޓެންޑަރިންގ ލ. ފޮނަދޫ
4,560,341
-
-
-
-
ރ.އުނގޫފާރު މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ރ. އުނގޫފާރު
24,033
16,876,277
10,751,920
759,697
-
ބ.އޭދަފުށި މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ ބ. އޭދަފުށި
55,868
-
-
-
-
ސ.ފޭދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ރިޓެންޝަން ސ. ފޭދޫ
101,786
-
-
-
-
ކ.ހުރާ ބިން ހިއްކުން
ޓެންޑަރިންގ ކ. ހުރާ
35,873,555
1,686,742
-
-
-
ތ.ގުރައިދޫ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދު ހިމާޔާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ތ. ގުރައިދޫ
27,446,047
-
-
-
-
ވިލިމާލެ ހުޅަނގު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ ވިލިމާލެ
9,725,091
249,361
-
-
-
ހއ.ދިއްދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދު ހެދުމާއި ނެރުފައިކަށި ހެދުން
ރިޓެންޝަން ހއ. ދިއްދޫ
1,655,749
-
-
-
-
ށ.ފުނަދޫ މަގު ހެދުން
ރިޓެންޝަން ށ. ފުނަދޫ
6,681,014
14,271,941
1,270,102
-
-
ބ.ކެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން ބ. ކެންދޫ
47,748
-
-
-
-
ކ.ހިންމަފުށި ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން
ރިޓެންޝަން ކ. ހިންމަފުށި
4,770
-
-
-
-
ހއ.ކެލާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ ހއ. ކެލާ
-
5,640,476
-
-
-
ކ.ގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން (ދެވަނަ ފިޔަވަހި)
ހިނގަމުންދާ ކ. ގުރައިދޫ
11,179,654
-
-
-
-
ޅ.ނައިފަރު ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ޅ. ނައިފަރު
10,305,558
679,436
-
-
-
ސްޓޯމްވޯޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް (މާލެ) - ފޭސް 4
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
8,732,067
-
-
-
-
މާލެ ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
19,055,950
-
-
-
-
މާލެ ވެސްޓް ކޯސްޓް ސްވިމިންގ އޭރިއާ ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން ކ. މާލެ
38,583
-
-
-
-
ރ.ދުވާފަރު މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ރ. ދުވާފަރު
980,164
24,181,400
19,689,539
1,176,178
-
އެމް.އެޗް.އައި އެނެކްސް އަދި ލެބް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
4,841,971
-
-
-
-
ތ.ވިލުފުށި، އަދި ހދ އަތޮޅުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 180 ހައުސިންގ ޔުނިޓްއާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް
ޓެންޑަރިންގ އެކިރަށްތަކުގައި
98,639
-
-
-
-
ނ.މަނަދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ 11 ގޭގެ މަސައްކަތް ނިންމުން
ހިނގަމުންދާ ނ. މަނަދޫ
4,735,945
-
-
-
-
އޮޓޮމޭޓެޑް ޕާރކިންގ ސިސްޓަމް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
12,138,663
-
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ މިއުޒިއަމް ޕާރކް
ހިނގަމުންދާ ގދ. ތިނަދޫ
381,541
-
1,937,500
562,500
-
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
3,804,155
12,500,000
10,500,000
-
-
ފ.ބިލެތްދޫ ބޭރުތޮށި ހެދުން
ރިޓެންޝަން ފ. ބިލެއްދޫ
2,179,375
7,722,389
300,180
-
-
ސަލްޓަންޕާކް ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
31,021,573
-
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ސ. ހިތަދޫ
6,132,612
-
2,875,000
1,125,000
-
އީސްޓް ކޯސްޓް ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
2,914,280
5,048,744
23,386,462
16,047,530
1,234,425
ތ.މަޑިފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ތ. މަޑިފުށި
-
215,197
1,967,941
6,399,150
5,899,150
އދ.ހަންޏާމީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އދ. ހަންޏާމީދޫ
-
254,324
2,118,467
11,276,700
10,276,700
ގދ.ތިނަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ
ހިނގަމުންދާ ގދ. ތިނަދޫ
7,252,853
-
-
-
-
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
ޓެންޑަރިންގ އެކިރަށްތަކުގައި
-
218,764
9,476,690
10,246,945
3,266,249
ކ.ހުރާ ބިން ހިއްކުން އަދި ބޮޑުހިލަ ޖެހުން - ފޭސް 2
ހިނގަމުންދާ ކ. ހުރާ
-
20,000,000
1,583,006
200,000
-
ކ.ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ގުރައިދޫ
-
20,000,000
13,037,954
2,148,279
-
ކ.މާފުށި ބިން ހިއްކުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާފުށި
-
20,000,000
10,497,672
2,499,534
-
ސ.މަރަދޫ އަދި ސ.މަރަދޫފޭދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން
ޓެންޑަރިންގ ސ. މަރަދޫފޭދޫ
-
-
18,076,840
4,015,368
-
އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ބިން ހިއްކުން
ޓެންޑަރިންގ އައްޑޫ ސިޓީ
-
-
8,934,166
13,642,708
13,642,708
ހއ.ކެލާ މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ. ކެލާ
-
187,656
2,143,071
19,249,670
40,783,821
ރ.ހުޅުދުއްފާރު މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ. ހުޅުދުއްފާރު
-
103,500
9,419,500
22,804,500
862,500
ބ.އޭދަފުށި މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ބ. އޭދަފުށި
-
10,000,000
18,883,656
978,953
-
މ.މުލި - މ.ނާލާފުށި ކޯޒްވޭ ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މ. މުލި
-
-
210,000
20,000,000
73,869,360
ތ.ގުރައިދޫ މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ތ. ގުރައިދޫ
-
178,116
17,652,090
39,244,807
1,484,297
ތ.ވޭމަންޑޫ - ތ.ކިނބިދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ތ. ވޭމަންޑޫ
-
-
185,001
20,000,000
126,462,320
ތ.ތިމަރަފުށި މަގު ހެދުން
ޓެންޑަރިންގ ތ. ތިމަރަފުށި
-
5,000,000
36,004,723
40,505,314
-
ލ.ގަން މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ. ގަން
-
331,820
6,216,674
45,057,804
73,447,428
ލ.ކަލައިދޫ - ލ.ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ. ކަލައިދޫ
-
-
2,194,458
32,787,610
57,784,892
ލ.ހިތަދޫ - ލ.ކުނަހަންދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ. ހިތަދޫ
-
-
194,458
7,604,334
506,956
ގދ.ގައްދޫ މަގު ހެދުން
ޓެންޑަރިންގ ގދ. ގައްދޫ
-
8,905,781
29,685,936
20,780,155
-
ފުވައްމުލައް މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
30,000,000
60,661,902
60,000,000
117,668,287
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މަގުތަކުގެ ސްޕީޑްބްރޭކަރ ހަރުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
1,500,000
1,300,000
200,000
-
ރ.އަލިފުށި މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ. އަލިފުށި
-
174,936
641,431
19,009,670
38,194,276
މ.މުލައް މަގު ހެދުން
އަލަށްފަށާ މ. މުލައް
-
174,936
5,000,000
19,009,670
49,565,335
ލ.ފޮނަދޫ މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ލ. ފޮނަދޫ
-
5,000,000
17,523,048
2,600,393
-
ގއ.ކޮލަމާފުށި މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގއ. ކޮލަމާފުށި
-
178,116
17,652,090
39,244,807
1,484,297
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ މަގު ހެދުން (އެއަރޕޯޓުން ބަނދަރަށް)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
-
162,000
594,000
17,604,000
36,450,000
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާއާއި އެއަޕޯޓް ގުޅުވާލުން (ކޯޒްވޭ)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
-
-
17,415,808
12,134,880
808,992
އދ.މަހިބަދޫ މަގު ހެދުން - ފޭސް 2
އަލަށްފަށާ އދ. މަހިބަދޫ
-
13,712,051
500,000
15,612,750
4,704,250
އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - މަގު ހެދުން
ޓެންޑަރިންގ އައްޑޫ ސިޓީ
-
-
9,187,597
13,959,496
13,959,496
މ.ރަތްމަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މ. ރަތްމަންދޫ
-
280,408
1,618,859
4,045,179
3,845,179
ހދ.ކުމުންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ. ކުމުންދޫ
-
299,972
2,874,411
13,167,247
12,167,247
ށ.ގޮއިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ށ. ގޮއިދޫ
-
273,887
2,697,124
12,787,306
11,787,306
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
-
11,836,729
18,714,277
15,979,585
9,173,465
ރ.ފައިނު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ. ފައިނު
-
273,887
2,028,176
6,322,701
5,822,701
ރ.ކިނޮޅަސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. ކިނޮޅަސް
-
360,480
8,814,410
23,971,941
901,201
ބ.ކަމަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ބ. ކަމަދޫ
-
208,676
4,108,882
7,563,638
9,063,638
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
-
273,887
2,879,815
9,539,707
9,539,707
އއ.ފެރިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އއ. ފެރިދޫ
-
247,803
2,808,023
8,574,877
8,074,877
ތ.ކިނބިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ކިނބިދޫ
-
7,670,989
11,424,231
10,355,835
5,945,017
ތ.ވަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ވަންދޫ
-
4,371,890
5,786,484
5,412,816
3,226,871
ތ.ކަނޑޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ކަނޑޫދޫ
-
3,852,040
5,241,070
6,200,254
2,985,331
ލ.ކުނަހަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ. ކުނަހަންދޫ
-
273,887
2,197,750
11,414,028
10,414,028
ލ.ހިތަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ. ހިތަދޫ
-
280,408
2,273,076
9,719,276
9,219,276
ގއ.ދެއްވަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގއ. ދެއްވަދޫ
-
267,366
2,289,508
11,693,261
10,693,261
ހއ.އުލިގަމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. އުލިގަމު
-
1,805,417
10,637,918
15,165,502
5,596,792
ބ.ގޮއިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ބ. ގޮއިދޫ
-
6,945,703
11,891,406
24,309,961
1,157,617
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ޓެންޑަރިންގ އެކިރަށްތަކުގައި
-
2,000,000
20,151,753
26,139,941
26,139,941
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ނޮޅިވަރަމް
-
1,263,480
7,844,362
10,613,234
3,916,789
ރ.އަލިފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. އަލިފުށި
-
3,474,500
3,790,834
5,301,762
2,564,512
އދ.ފެންފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އދ. ފެންފުށި
-
-
3,141,132
12,282,266
5,141,132
ހއ.ދިއްދޫ ބިން ހިއްކުން - ސަރވޭ އާއި ޑިޒައިން
އަލަށްފަށާ ހއ. ދިއްދޫ
-
-
350,000
-
-
ކ.ދިއްފުށި ބިން ހިއްކައި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. ދިއްފުށި
-
-
7,500,000
31,963,874
23,471,026
ކ.ގުޅިފަޅު ބިން ހިއްކުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ގުޅިފަޅު
-
462,600,000
146,126,088
17,325,912
-
ފ.ބިލެތްދޫ ބިން ހިއްކުން
އަލަށްފަށާ ފ. ބިލެއްދޫ
-
-
130,000
20,000,000
22,870,000
ތ.ކިނބިދޫ ބިން ހިއްކުން އަދި ބީޗް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ތ. ކިނބިދޫ
-
-
45,000,000
16,000,000
3,500,000
ގއ.ކޮލަމާފުށި ބިން ހިއްކުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ކޮލަމާފުށި
-
-
130,000
20,000,000
22,870,000
މ.ދިއްގަރު ބިން ހިއްކުން
އަލަށްފަށާ މ. ދިއްގަރު
-
-
130,000
20,000,000
22,870,000
ރ.އުނގޫފާރު ބިން ހިއްކުން
އަލަށްފަށާ ރ. އުނގޫފާރު
-
-
10,000,000
20,000,000
-
ސ.ހުޅުދޫ ވިޒިޓަރސް ސެންޓަރ އަދި އާންމު ފާހާނާ ބަރި
އަލަށްފަށާ ސ. ހުޅުދޫ
-
-
3,000,000
1,000,000
-
ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީގެ ރެނޮވޭޝަން މަސައްކަތް - ރެސިޑެންޓް އިންޖިނިއަރ
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
84,000
420,000
-
-
އެމް.އެން.ޕީ.އައި. އޮފީސް އިމާރާތް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ހުޅުމާލެ
-
27,950,982
153,690,400
4,645,164
-
ރ.ރަސްގެތީމު ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. ރަސްގެތީމު
-
-
2,350,000
3,500,000
150,000
އައްޑޫ ސިޓީގެ 4 ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި އެކިރަށްތަކުގައި
-
5,000,000
53,761,843
57,121,958
3,360,115
ސ.ހުޅުދޫ އަދި ސ.މީދޫ މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
5,000,000
13,445,981
1,127,294
-
ހއ.ހޯރަފުށި މަގު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ހޯރަފުށި
-
-
12,988,265
20,000,000
41,953,061
ހއ.ފިއްލަދޫ މަގު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ފިއްލަދޫ
-
-
500,000
15,000,000
15,725,500
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު މަގު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
-
-
2,163,400
16,612,750
1,040,850
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މަގު ހެދުން - ފޭސް 2
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
10,000,000
19,164,225
1,561,275
ށ.މިލަންދޫ މަގު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ށ. މިލަންދޫ
-
-
10,245,100
24,419,125
1,561,275
ނ.ހޮޅުދޫ މަގު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ނ. ހޮޅުދޫ
-
-
500,000
29,925,000
1,425,000
ނ.ވެލިދޫ މަގު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ނ. ވެލިދޫ
-
-
2,170,000
16,637,500
1,042,500
ނ.މަނަދޫ މަގު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ނ. މަނަދޫ
-
-
2,170,000
16,637,500
1,042,500
ބ.ގޮއިދޫ - ބ.ފެހެންދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުން
އަލަށްފަށާ ބ. ގޮއިދޫ
-
-
210,000
16,200,000
9,915,000
ޅ.ނައިފަރު މަގު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ޅ. ނައިފަރު
-
-
2,163,400
16,612,750
1,040,850
މ.ކޮޅުފުށި މަގު ހެދުން
އަލަށްފަށާ މ. ކޮޅުފުށި
-
-
500,000
15,612,750
4,704,250
ގދ.ވާދޫ މަގު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ވާދޫ
-
-
3,204,250
20,515,938
1,301,062
ލ.ފޮނަދޫ މަގު ހެދުން - ފޭސް 2
އަލަށްފަށާ ލ. ފޮނަދޫ
-
-
1,500,000
14,612,750
4,704,250
އދ. މާމިގިލި މަގު ހެދުން (ރިންގް ރޯޑް)
އަލަށްފަށާ އދ. މާމިގިލި
-
-
10,000,000
35,000,000
2,250,000
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
-
-
53,900,000
92,400,000
7,700,000
ގދ.ގައްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު (ދެވަނަ ފިޔަވަހި)
ރިޓެންޝަން ގދ. ގައްދޫ
19,525,394
1,710,377
855,189
-
-
އއ.ހިމަންދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ އއ. ހިމަންދޫ
106,980
37,134,236
3,460,917
2,092,183
-
ހއ.ބާރަށު ބަނދަރު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ބާރަށް
-
-
4,550,000
22,150,000
18,800,000
ހއ.އުލިގަމު ބަނދަރު ބޮޑުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. އުލިގަމު
-
-
8,150,000
15,950,000
2,900,000
ހއ.މުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ހއ. މުރައިދޫ
-
-
2,800,000
15,400,000
12,800,000
ހއ.ދިއްދޫ ބަނދަރު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ދިއްދޫ
-
-
19,200,000
16,800,000
12,000,000
ހއ.ތަކަންދޫ ނެރު ފައިކަށި އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ތަކަންދޫ
-
-
850,000
-
-
ހދ.ކުމުންދޫ ނެރު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުމުންދޫ
-
-
5,050,000
10,150,000
10,800,000
ށ.މަރޮށި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ. މަރޮށި
-
-
11,825,000
14,962,500
1,425,000
ށ.ފުނަދޫ ސެންޓްރަލް ފެރީ ޓާރމިނަލް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ށ. ފުނަދޫ
-
-
1,600,000
5,600,000
4,800,000
ނ.ޅޮހި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ. ޅޮހި
-
-
3,850,000
18,550,000
15,600,000
ނ.މަނަދޫ ބަނދަރުގެ ނެރު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ނ. މަނަދޫ
-
-
2,050,000
13,150,000
10,800,000
ނ.ފޮއްދޫ ފާލަން ހެދުން
އަލަށްފަށާ ނ. ފޮއްދޫ
-
-
1,050,000
5,775,000
175,000
ރ.ކިނޮޅަސް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. ކިނޮޅަސް
-
-
4,800,000
19,900,000
16,800,000
ރ.އުނގޫފާރު ނެރު ބަދަލުކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. އުނގޫފާރު
-
-
2,050,000
13,150,000
10,800,000
ރ.މާކުރަތު ބަނދަރު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ރ. މާކުރަތު
-
-
4,875,150
5,074,850
550,000
ބ.ހިތާދޫ ބަނދަރު ބޭރުތޮއްޓާއި އެއްގަމު ތޮށި ހެދުން
އަލަށްފަށާ ބ. ހިތާދޫ
-
-
10,000,000
15,000,000
3,000,000
ބ.ކަމަދޫ ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
އަލަށްފަށާ ބ. ކަމަދޫ
-
-
13,600,000
22,425,000
975,000
ބ.އޭދަފުށި ބަނދަރު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ބ. އޭދަފުށި
-
-
20,000,000
27,500,000
5,500,000
ޅ.ހިންނަވަރު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ޅ. ހިންނަވަރު
-
-
12,000,000
20,000,000
28,000,000
ކ.ކާށިދޫ އެއްގަމުތޮށި ހެދުން
އަލަށްފަށާ ކ. ކާށިދޫ
-
-
2,455,000
14,365,000
11,880,000
އއ.އުކުޅަސް ބަނދަރު ފެރީ ޓަރމިނަލް ތޮށި ހެދުން
އަލަށްފަށާ އއ. އުކުޅަސް
-
-
10,000,000
5,000,000
-
އއ.މާޅޮސް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ. މާޅޮސް
-
-
4,800,000
19,900,000
16,800,000
އއ.ތޮއްޑޫ ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
އަލަށްފަށާ އއ. ތޮއްޑޫ
-
-
6,300,000
24,700,000
19,500,000
އދ.ފެންފުށި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ. ފެންފުށި
-
-
7,450,000
12,150,000
5,400,000
ވ.ތިނަދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ވ. ތިނަދޫ
-
-
2,065,000
13,195,000
10,840,000
މ.މުލި ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
އަލަށްފަށާ މ. މުލި
-
-
6,150,000
22,950,000
20,400,000
މ.ދިއްގަރު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ މ. ދިއްގަރު
-
-
4,800,000
19,900,000
16,800,000
ތ.ކަނޑޫދޫ ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
އަލަށްފަށާ ތ. ކަނޑޫދޫ
-
-
10,760,000
13,340,000
2,900,000
ގއ.ދާންދޫ ބަނދަރުގެ އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ގއ. ދާންދޫ
-
-
7,196,084
24,588,251
21,856,223
ގދ.ތިނަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ތިނަދޫ
-
-
12,581,750
58,745,250
52,218,000
ގދ.ގައްދޫ އައު ނެރު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ގައްދޫ
-
-
2,050,000
13,150,000
10,800,000
ސ.ހިތަދޫ ކުރީގެ ބަނދަރު އެއްގަމުތޮށި ހެދުން
އަލަށްފަށާ ސ. ހިތަދޫ
-
-
5,910,000
17,820,000
2,970,000
ސ.ހުޅުދޫ ބަނދަރު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ސ. ހުޅުދޫ
-
-
8,550,000
9,975,000
475,000
ސ.މަރަދޫ ބޭރު ތޮށި ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
އަލަށްފަށާ ސ. މަރަދޫ
-
-
2,317,750
6,037,375
239,875
ލ.މުންޑޫ ބަނދަރު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ލ. މުންޑޫ
-
-
4,500,000
14,000,000
-
ލ.ގަން ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. ގަން
-
-
4,000,000
5,500,000
500,000
މ.މަޑުއްވަރި ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ހެދުން
އަލަށްފަށާ މ. މަޑުއްވަރި
-
-
2,350,000
24,250,000
1,400,000
ނ.މަގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ. މަގޫދޫ
-
7,221,668
2,204,945
20,877,195
617,491
ހއ.ފިއްލަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ފިއްލަދޫ
-
4,109,861
7,589,676
13,014,560
684,977
ށ.ފޯކައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ. ފޯކައިދޫ
-
3,569,913
4,449,855
5,419,892
2,634,936
ހއ.ވަށަފަރު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ވަށަފަރު
-
-
3,250,000
23,750,000
6,125,000
ހއ.މޮޅަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. މޮޅަދޫ
-
-
2,898,756
21,517,950
575,000
ހއ.ދިއްދޫ ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ދިއްދޫ
-
-
2,725,000
12,325,000
6,450,000
ހދ.ނައިވާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ނައިވާދޫ
-
-
1,932,558
13,473,643
810,853
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
19,000,000
20,000,000
32,000,000
ހދ.ވައިކަރަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ވައިކަރަދޫ
-
-
1,750,000
750,000
-
ށ.ނޫމަރާގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ. ނޫމަރާ
-
-
2,090,110
23,495,607
681,685
ށ.ބިލެއްފަހި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ. ބިލެއްފަހި
-
-
3,677,857
32,228,211
946,309
ބ.ކިހާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ކިހާދޫ
-
-
4,294,667
22,620,670
715,778
ބ.ކުޑަރިކިލު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ކުޑަރިކިލު
-
-
4,265,000
24,575,000
775,000
ބ.ފުޅަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ފުޅަދޫ
-
-
2,391,996
16,405,981
481,999
ބ.ފެހެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ފެހެންދޫ
-
-
2,211,690
15,414,297
451,948
ބ.ދޮންފަނު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ދޮންފަނު
-
-
4,800,000
25,400,000
800,000
ކ.ހުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް އެކްސްޓެންޝަން (ޑިޒައިން)
އަލަށްފަށާ ކ. ހުރާ
-
-
350,000
-
-
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ. ބޮޑުފުޅަދޫ
-
-
4,412,647
33,519,558
985,441
މ.ވޭވަށު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ މ. ވޭވަށް
-
-
2,323,183
21,527,505
637,197
ފ.މަގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފ. މަގޫދޫ
-
-
13,472,946
8,014,805
787,421
ފ.ފީއަލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ފ. ފީއަލި
-
-
2,863,789
19,000,838
560,631
ދ.ރިނބުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ދ. ރިނބުދޫ
-
-
2,950,000
28,720,000
330,000
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ދ. ކުޑަހުވަދޫ
-
-
500,000
18,750,000
2,500,000
ތ.އޮމަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. އޮމަދޫ
-
-
2,650,000
26,575,000
775,000
ތ.ވޭމަންޑޫ ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. ވޭމަންޑޫ
-
-
2,400,000
10,650,000
1,450,000
ތ.ތިމަރަފުށި ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. ތިމަރަފުށި
-
-
500,000
4,312,500
187,500
ލ.ކަލައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. ކަލައިދޫ
-
-
2,650,000
19,600,000
7,750,000
ލ.މުންޑޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. މުންޑޫ
-
-
4,700,000
18,650,000
650,000
ގއ.ކޮނޑޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ކޮނޑޭ
-
-
2,241,607
24,328,841
706,935
ގދ.ރަތަފަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ރަތަފަންދޫ
-
-
3,386,645
30,626,550
897,774
ގދ.ތިނަދޫ އަލަށް ހިއްކި ބިމުގައި ކަރަންޓު އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ތިނަދޫ
-
-
500,000
35,700,000
5,800,000
ސ.ހިތަދޫ ސްވަރޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް
އަލަށްފަށާ ސ. ހިތަދޫ
-
-
12,000,000
17,221,898
1,643,258
ގއ.ވިލިނގިލި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދު އަދި ހިއްކި ބިމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ވިލިނގިލި
-
-
2,700,000
14,400,000
900,000
ހއ.އުތީމު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. އުތީމު
-
-
2,557,739
16,807,940
1,019,246
ނ.މިލަދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ. މިލަދޫ
-
-
7,900,000
11,550,000
550,000
ނ.ލަންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ. ލަންދޫ
-
-
2,100,707
14,803,889
433,451
ރ.ރަސްމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. ރަސްމާދޫ
-
-
1,151,576
6,333,669
191,929
ރ.މާކުރަތު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. މާކުރަތު
-
-
1,580,926
9,995,092
296,821
ކ.ތުލުސްދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. ތުލުސްދޫ
-
-
4,412,647
33,519,558
985,441
އައްޑޫ ސިޓީ ފެނުގެ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ އައްޑޫ ސިޓީ
-
-
7,100,000
4,550,000
350,000
ދ.ހުޅުދެލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ދ. ހުޅުދެލި
-
-
2,299,264
15,895,952
466,544
ދ.މާއެނބޫދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ދ. މާއެނބޫދޫ
-
-
1,921,616
13,818,890
403,603
ތ.ބުރުނި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. ބުރުނި
-
-
2,650,000
17,825,000
525,000
ތ.ވޭމަންޑޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. ވޭމަންޑޫ
-
-
2,200,000
10,400,000
5,400,000
ލ.މާވަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ލ. މާވަށް
-
-
14,866,635
1,054,165
-
ލ.ދަނބިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. ދަނބިދޫ
-
-
1,715,273
12,684,001
369,212
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
150,000,000
150,000,000
250,000,000
ފުވައްމުލައް ސެންޓްރަލް ފެރީ ޓާރމިނަލް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
1,600,000
5,600,000
4,800,000
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްލިޕްވޭ ހެދުން
އަލަށްފަށާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
-
-
2,875,000
3,125,000
-
ބ.ދޮންފަނު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ދޮންފަނު
-
-
2,387,500
6,118,750
243,750
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. ހުޅުދުއްފާރު
-
-
2,387,500
6,118,750
243,750
ސ.މަރަދޫ ބީޗް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ސ. މަރަދޫ
-
-
1,500,000
1,500,000
-
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން