ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
968,861,189
2,328,233,945
2,146,590,706
4,570,214,500
3,875,439,231
އއ.އުކުޅަސް ކޮންފަރެންސް ހޯލް
ރިޓެންޝަން އއ. އުކުޅަސް
12,549,141
521,950
-
-
-
ގއ.ވިލިނގިލި - ގއ.ކޫއްޑޫ ބްރިޖު ހެދުމަށް ދިރާސާކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ވިލިނގިލި
-
-
1,000,000
-
-
ފުވައްމުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ޓެންޑަރިންގ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
79,720
-
-
-
-
ރ.ރަސްގެތީމު ޖެޓީ އަދި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. ރަސްގެތީމު
-
15,268,026
7,045,512
18,540,821
11,124,493
ވ.ކެޔޮދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު (ފޭސް 2)
ރިޓެންޝަން ވ. ކެޔޮދޫ
21,779,381
8,196,624
1,515,449
-
-
ހއ.މޮޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. މޮޅަދޫ
4,047,734
9,340,099
3,280,477
8,201,193
4,920,716
ހދ.ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ނެއްލައިދޫ
6,551,727
11,009,287
6,138,334
16,153,510
9,692,106
ހދ.މަކުނުދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ހދ. މަކުނުދޫ
-
-
1,000,000
2,500,000
2,500,000
ށ.ފީވައް ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
ހިނގަމުންދާ ށ. ފީވައް
12,478,130
30,872,014
5,090,275
12,725,686
7,635,412
ށ.ޅައިމަގު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކޮށް ގިރާސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ށ. ޅައިމަގު
-
10,527,164
8,700,847
22,896,966
13,738,179
ށ.ނޫމަރާ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރިޓެންޝަން ށ. ނޫމަރާ
999,050
8,518,474
543,922
-
-
ށ.ބިލެއްފަހި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ށ. ބިލެއްފަހި
-
5,464,056
6,305,604
16,593,696
9,956,218
ށ.ފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް އަދި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ށ. ފޭދޫ
-
7,451,745
6,612,421
17,401,107
10,440,664
ށ.ކޮމަންޑޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ. ކޮމަންޑޫ
4,010,781
16,788,702
1,722,582
4,306,455
2,583,873
ނ.މިލަދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ. މިލަދޫ
-
15,217,412
6,325,695
16,646,566
9,987,940
ނ.ލަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ. ލަންދޫ
2,057
6,403,595
6,854,992
18,039,454
10,823,672
ރ.މަޑުއްވަރި އައު ބަނދަރު
ހިނގަމުންދާ ރ. މަޑުއްވަރި
10,299,804
13,425,475
8,538,616
22,470,041
13,482,025
ރ.ރަސްމާދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. ރަސްމާދޫ
-
2,574,000
4,526,182
11,315,455
6,789,273
ބ.ގޮއިދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ބ. ގޮއިދޫ
-
52,815
200,000
15,898,874
23,848,311
ބ.ކުޑަރިކިލު ބަނދަރު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ބ. ކުޑަރިކިލު
7,126
-
-
-
-
އދ.މަންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
އެވޯޑްކުރެވިފައި އދ. މަންދޫ
16,350
454,000
8,153,311
21,456,083
12,873,650
ވ.ރަކީދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ވ. ރަކީދޫ
-
2,052,000
3,362,109
8,405,272
5,043,163
ދ.ރިނބުދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ރިޓެންޝަން ދ. ރިނބުދޫ
11,643,169
19,649,023
3,006,782
-
-
ދ.ހުޅުދެލި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ދ. ހުޅުދެލި
-
2,460,000
8,257,485
21,730,224
13,038,134
ދ.މީދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ދ. މީދޫ
-
772,000
7,824,694
20,591,299
12,354,779
ތ.ގުރައިދޫ ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
ހިނގަމުންދާ ތ. ގުރައިދޫ
4,452
1,014,434
8,214,664
21,617,538
12,970,523
ތ.އޮމަދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ތ. އޮމަދޫ
5,897,061
22,967,491
1,188,709
475,484
-
ލ.އިސްދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ. އިސްދޫ
2,226
1,020,800
7,245,711
19,067,661
11,440,597
ލ.މާބައިދޫ ނެރު ހެދުން
ރިޓެންޝަން ލ. މާބައިދޫ
2,463,023
18,479,952
560,873
-
-
ގއ.މާމެންދޫ ބަނދަރު ބޭރު ބޮޑު ހިލަޖެހުން
ހިނގަމުންދާ ގއ. މާމެންދޫ
4,671,185
9,092,111
3,597,463
8,993,659
5,396,195
ފުވައްމުލައް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
200,000
21,025,367
31,538,050
ސ.މީދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭކޮށް ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ހިނގަމުންދާ ސ. މީދޫ
9,111,936
20,531,204
2,700,062
6,750,155
-
ސ.މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ސ. މަރަދޫފޭދޫ
9,209,091
21,095,980
2,180,341
5,450,853
-
ވ.ފެލިދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ރިޓެންޝަން ވ. ފެލިދޫ
2,776,305
18,689,454
925,435
-
-
ރ.އަނގޮޅިތީމު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. އަނގޮޅިތީމު
-
80,000
7,489,329
19,708,759
11,825,256
ށ.ފޯކައިދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ށ. ފޯކައިދޫ
-
10,788,719
9,644,843
26,791,231
16,074,739
ތ.މަޑިފުށި ބަނދަރު ބޭރު ތޮށި ނިންމުން
ރިޓެންޝަން ތ. މަޑިފުށި
5,701,547
582,471
158,565
-
-
ގއ.ވިލިނގިލި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު - ފޭސް 2
ރިޓެންޝަން ގއ. ވިލިނގިލި
-
12,393,410
532,661
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. އިހަވަންދޫ
7,787,524
3,376,057
9,181,009
24,160,551
14,496,330
ހއ.ދިއްދޫގައި ރަސްމީ ފާލަމެއް އެޅުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ. ދިއްދޫ
-
-
200,000
6,450,000
350,000
ހއ.ކެލާ ބަނދަރު ހެދުން - ފޭސް 2
ރިޓެންޝަން ހއ. ކެލާ
4,096,352
12,477,731
872,300
-
-
ހދ.ހަނިމާދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ހަނިމާދޫ
-
4,870,850
9,561,187
26,558,852
15,935,311
ހދ.ނައިވާދޫ ނެރު ފައިކަށި ބަދަލުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ. ނައިވާދޫ
-
79,500
-
-
-
ކ.ހިންމަފުށި ބަނދަރު ހެދުން - ފޭސް 2
އެވޯޑްކުރެވިފައި ކ. ހިންމަފުށި
-
1,050,000
4,710,598
11,776,495
7,065,897
ކ.ހުރާ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ކ. ހުރާ
-
-
1,000,000
17,866,618
10,719,971
އދ.ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި އދ. ހަންޏާމީދޫ
-
934,000
5,852,108
15,400,285
9,240,171
އދ.ދިއްދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ އދ. ދިއްދޫ
2,600
8,245,528
2,997,022
7,492,555
4,495,533
ފ.ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ. ދަރަނބޫދޫ
-
5,974,284
6,141,258
16,161,204
9,696,722
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ދ. ކުޑަހުވަދޫ
-
-
4,000,000
11,160,000
7,440,000
ލ.މާވަށް ބަނދަރު ބޭރު ތޮށި ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ލ. މާވަށް
-
9,319,205
3,611,361
1,268,800
-
އދ.މަންދޫ ޖެޓީ
ހިނގަމުންދާ އދ. މަންދޫ
864,063
-
-
-
-
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ އެއްގަމު ތޮށި ހެދުން
ރިޓެންޝަން ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
26,579,052
15,990,462
1,017,278
-
-
ގދ.ތިނަދޫ އައިސްޕްލާންޓް ޖެޓީ
ރިޓެންޝަން ގދ. ތިނަދޫ
2,601,783
16,790,753
1,055,839
-
-
އެފޯޑަބަލް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
15,000,000
28,884,576
19,256,384
ގއ.ދާންދޫ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދު ބިންހިއްކުން
ހިނގަމުންދާ ގއ. ދާންދޫ
2,737,948
-
-
-
-
ށ.ފޯކައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ. ފޯކައިދޫ
3,051,262
-
-
-
-
ނ.މާފަރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ. މާފަރު
-
791,953
-
14,208,047
10,000,000
ދ.ބަނޑިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ހިނގަމުންދާ ދ. ބަނޑިދޫ
6,164,904
-
-
-
-
ގދ.މަޑަވެލި ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ
ހިނގަމުންދާ ގދ. މަޑަވެލި
1,674,514
-
-
-
-
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
29,490
369,806
2,287,500
22,875,000
13,725,000
ރ.އިނގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ ރ. އިނގުރައިދޫ
1,171,211
-
-
-
-
ނ.މަގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ. މަގޫދޫ
-
46,375
1,877,600
18,776,000
11,265,600
ހދ.ކުރިނބީ ބަނދަރު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ. ކުރިނބީ
-
87,450
1,942,500
19,425,000
11,655,000
ހދ.މަކުނުދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ހިނގަމުންދާ ހދ. މަކުނުދޫ
1,862,802
-
-
-
-
ލ.ދަނބިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ރިޓެންޝަން ލ. ދަނބިދޫ
5,713,681
1,227,053
-
-
-
ކ.ގާފަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން ކ. ގާފަރު
1,181,976
-
-
-
-
ފ.ނިލަންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ރިޓެންޝަން ފ. ނިލަންދޫ
8,233,900
1,274,814
-
-
-
ތ.މަޑިފުށި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ރިޓެންޝަން ތ. މަޑިފުށި
4,176,614
2,008,064
1,350,000
-
-
ލ.މާބައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ ލ. މާބައިދޫ
1,519,952
-
-
-
-
ގދ.މަޑަވެލީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ ގދ. މަޑަވެލި
-
2,729,266
-
-
-
ށ.މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ. މާއުނގޫދޫ
-
557,909
-
-
-
ހއ.ތުރާކުނު ބަނދަރު ނިންމުން
ރިޓެންޝަން ހއ. ތުރާކުނު
568,002
-
-
-
-
ލ.ހިތަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން ލ. ހިތަދޫ
-
1,346,000
-
-
-
އއ.ރަސްދޫ ބޭރުތޮށި ހެދުން
ރިޓެންޝަން އއ. ރަސްދޫ
11,169,391
229,116
-
-
-
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބާރސް (އައި.ޑީ.ބީ)
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
6,008,675
-
-
-
-
އއ.ހިމަންދޫ ބަނދަރު ހެދުން
އަލަށްފަށާ އއ. ހިމަންދޫ
26,844,322
-
-
-
-
ރ.މާކުރަތު ބަނދަރު އެއްގަމުތޮށި ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ރ. މާކުރަތު
16,860
1,000,000
-
-
-
ކ.ކާށިދޫ ނެރު ހެދުން
ރިޓެންޝަން ކ. ކާށިދޫ
6,567,400
6,581,386
83,200
-
-
ލ.ފޮނަދޫ ބަނދަރު ކީވޯލް ހެދުން
ރިޓެންޝަން ލ. ފޮނަދޫ
9,212,258
333,943
-
-
-
އދ.މަހިބަދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ރިޓެންޝަން އދ. މަހިބަދޫ
11,286,842
803,928
-
-
-
ސ.މަރަދޫ ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
ރިޓެންޝަން ސ. މަރަދޫ
14,249,949
359,039
786,340
-
-
މ.ނާލާފުށި ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ހެދުން
ރިޓެންޝަން މ. ނާލާފުށި
13,855,155
355,260
-
-
-
މ.ވޭވަށް ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
ހިނގަމުންދާ މ. ވޭވަށް
7,329,476
14,778,806
6,758,754
17,786,194
10,671,716
ތ.ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުން
ޓެންޑަރިންގ ތ. ގުރައިދޫ
4,560,863
-
-
-
-
ހއ.ބާރަށް ޖެޓީހެދުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ބާރަށް
1,628,960
-
-
-
-
ހއ.ފިއްލަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ ހއ. ފިއްލަދޫ
4,835,638
-
-
-
-
މ.ރަތްމަންދޫ ފާލަން ހެދުން
އަލަށްފަށާ މ. ރަތްމަންދޫ
-
67,840
1,000,000
4,152,512
1,779,648
ނ.ހެނބަދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ނ. ހެނބަދޫ
5,843,617
20,917,225
1,032,312
2,580,780
-
ބ.ފުޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ބ. ފުޅަދޫ
7,967,559
16,150,661
4,719,263
11,798,158
7,078,895
ބ.ފެހެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ހިނގަމުންދާ ބ. ފެހެންދޫ
7,610,929
16,688,297
5,352,189
13,380,473
8,028,284
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
45,175
-
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ. ތިނަދޫ
26,390
-
-
-
-
ހއ.ދިއްދޫ މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ދިއްދޫ
323,480
-
-
-
-
ހދ.ހަނިމާދޫ މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ހަނިމާދޫ
8,809,164
17,242,785
8,500,108
22,368,704
13,421,223
ދ.ކުޑަހުވަދޫ މަގުތައް ހެދުން - ފޭސް 2
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ދ. ކުޑަހުވަދޫ
-
-
2,000,000
10,500,000
37,440,994
ގއ.ވިލިނގިލި މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ ގއ. ވިލިނގިލި
41,137
-
-
-
-
މާލޭ މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
12,198,479
81,175
-
-
-
ތ.ވިލުފުށި މަގުހެދުން
ޓެންޑަރިންގ ތ. ވިލުފުށި
8,220
-
-
-
-
އދ.މަހިބަދޫ މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ އދ. މަހިބަދޫ
32,118
-
-
-
-
ރ.މީދޫ މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ ރ. މީދޫ
190,188
-
-
-
-
ޅ.ނައިފަރުގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
ހިނގަމުންދާ ޅ. ނައިފަރު
-
9,761,109
8,711,699
3,613,733
-
ޅ.އޮޅުވެލިފުށީގައި 1 ގެ އެޅުން
ރިޓެންޝަން ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
-
576,969
49,389
-
-
މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ރިޓެންޝަން ކ. މާލެ
5,179,708
108,480
-
-
-
މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް (ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު)
ރިޓެންޝަން ކ. މާލެ
1,326,340
7,430,525
-
-
-
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
111,588,672
26,677,738
-
-
-
މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް (ގުދަން ޢިމާރާތްކުރުން) - ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
135,574
-
-
-
-
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް (މާލެ-ތިލަފުށި ބްރިޖް)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ. މާލެ
-
316,710,145
24,591,989
60,000,000
70,000,000
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރ ފޮރ ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް ޕްރޮޖެކްޓް އިން ގއ.ދެއްވަދޫ އެންޑް ގދ.ތިނަދޫ
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
2,539,456
-
-
-
-
ގއ.ވިލިނގިލި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ރިޓެންޝަން ގއ. ވިލިނގިލި
8,000
17,914,385
1,396,771
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހާބާރ އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
9,967,193
9,731,736
20,644,868
51,612,169
30,967,302
ވ.ފުލިދޫ ފާލަން ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ވ. ފުލިދޫ
5,487,612
1,138,571
-
-
-
ރ.އުނގޫފާރު މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ރ. އުނގޫފާރު
2,926,105
6,303,743
4,258,117
10,645,292
6,387,175
ހއ.ދިއްދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދު ހެދުމާއި ނެރުފައިކަށި ހެދުން
ރިޓެންޝަން ހއ. ދިއްދޫ
354,826
-
-
-
-
ށ.ފުނަދޫ މަގު ހެދުން
ރިޓެންޝަން ށ. ފުނަދޫ
14,518,479
1,016,082
-
-
-
ބ.ކެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން ބ. ކެންދޫ
1,506,962
-
-
-
-
ކ.ހިންމަފުށި ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން
ރިޓެންޝަން ކ. ހިންމަފުށި
-
4,752,164
-
-
-
ހއ.ކެލާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ ހއ. ކެލާ
1,388,911
-
-
-
-
ޅ.ނައިފަރު ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ޅ. ނައިފަރު
679,436
-
-
-
-
ސްޓޯމްވޯޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް (މާލެ) - ފޭސް 4
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
138,163
1,418,916
400,000
1,000,000
600,000
މާލެ ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
6,777,744
11,800
-
-
-
ރ.ދުވާފަރު މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ރ. ދުވާފަރު
7,751,457
16,724,800
10,779,738
29,943,716
17,966,230
އެމް.އެޗް.އައި އެނެކްސް އަދި ލެބް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
1,723,008
-
-
-
-
އޮޓޮމޭޓެޑް ޕާރކިންގ ސިސްޓަމް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
498,742
-
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ މިއުޒިއަމް ޕާރކް
ހިނގަމުންދާ ގދ. ތިނަދޫ
59,989
910,850
456,066
-
-
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އެކިރަށްތަކުގައި
404,788
-
1,575,000
3,150,000
3,150,000
ފ.ބިލެތްދޫ ބޭރުތޮށި ހެދުން
ރިޓެންޝަން ފ. ބިލެއްދޫ
7,722,389
240,144
240,144
-
-
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
ރިޓެންޝަން ސ. ހިތަދޫ
61,014,942
35,401,528
1,939,830
-
-
އީސްޓް ކޯސްޓް ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
5,390,149
-
-
-
-
ތ.މަޑިފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ތ. މަޑިފުށި
80,699
487,441
-
6,453,509
8,604,679
ގދ.ތިނަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ
ހިނގަމުންދާ ގދ. ތިނަދޫ
143,291
57,900
-
-
-
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
ޓެންޑަރިންގ އެކިރަށްތަކުގައި
-
2,203,264
5,000,000
7,340,480
1,340,480
ކ.ހުރާ ބިން ހިއްކުން އަދި ބޮޑުހިލަ ޖެހުން - ފޭސް 2
ރިޓެންޝަން ކ. ހުރާ
57,787,273
13,693,829
1,860,000
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫ ބިން ހިއްކުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ. އިހަވަންދޫ
-
100,000
8,808,923
38,647,731
15,000,000
ހއ.ތުރާކުނު ބިން ހިއްކުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ. ތުރާކުނު
-
89,228
300,000
35,416,508
40,000,000
ރ.ދުވާފަރު ބިން ހިއްކުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. ދުވާފަރު
4,600
100,000
32,400,000
21,600,000
9,000,000
ކ.ގުޅި ބިން ހިއްކުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ. ގުޅި
-
89,228
300,000
38,527,367
40,000,000
ކ.ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ގުރައިދޫ
14,861,447
12,889,675
27,310,522
27,310,522
3,559,002
ކ.މާފުށި ބިން ހިއްކުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާފުށި
14,997,206
67,921,508
30,162,211
16,502,439
-
އއ.އުކުޅަސް ބިން ހިއްކުން
ޓެންޑަރިންގ އއ. އުކުޅަސް
-
100,000
13,517,205
35,000,000
16,000,000
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ ބިން ހިއްކުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އއ. ބޮޑުފުޅަދޫ
-
100,000
8,000,000
30,000,000
10,000,000
ފ.ފީއަލި ބިން ހިއްކުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފ. ފީއަލި
-
179,734
300,000
32,907,799
40,000,000
ފ.މަގޫދޫ ބިން ހިއްކުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފ. މަގޫދޫ
-
179,734
300,000
35,851,276
40,000,000
ދ.މާއެނބޫދޫ ބިން ހިއްކުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ދ. މާއެނބޫދޫ
-
179,734
1,000,000
39,700,000
40,000,000
ތ.ހިރިލަންދޫ ބިން ހިއްކުން
ޓެންޑަރިންގ ތ. ހިރިލަންދޫ
-
100,000
1,000,000
35,138,010
50,000,000
ލ.މާވަށް ބިން ހިއްކުން
ޓެންޑަރިންގ ލ. މާވަށް
-
-
500,000
7,000,000
78,000,000
ގއ.ދާންދޫ ބިން ހިއްކުން
ޓެންޑަރިންގ ގއ. ދާންދޫ
-
100,000
1,000,000
25,000,000
50,000,000
ސ.މަރަދޫ އަދި ސ.މަރަދޫފޭދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން
ޓެންޑަރިންގ ސ. މަރަދޫފޭދޫ
-
455,800
-
-
-
އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ބިން ހިއްކުން
ޓެންޑަރިންގ އައްޑޫ ސިޓީ
-
5,814,166
16,098,480
16,800,000
19,200,000
ހއ.ކެލާ މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ. ކެލާ
-
417,007
215,067
3,210,802
14,738,680
ރ.ހުޅުދުއްފާރު މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ. ހުޅުދުއްފާރު
-
417,007
9,654,829
19,309,657
32,182,762
ބ.އޭދަފުށި މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ބ. އޭދަފުށި
5,186,952
18,964,499
6,540,050
11,350,125
4,810,075
މ.މުލި - މ.ނާލާފުށި ކޯޒްވޭ ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މ. ނާލާފުށި
-
210,000
300,000
6,000,000
1,000,000
ތ.ގުރައިދޫ މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ތ. ގުރައިދޫ
-
424,669
1,500,000
4,500,000
9,000,000
ތ.ވޭމަންޑޫ - ތ.ކިނބިދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ތ. ވޭމަންޑޫ
-
185,001
300,000
6,000,000
1,000,000
ތ.ތިމަރަފުށި މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ތިމަރަފުށި
-
11,355,634
9,538,733
26,496,479
15,897,888
ލ.ގަން މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ. ގަން
-
424,669
1,222,951
3,876,309
25,842,059
ލ.ކަލައިދޫ - ލ.ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ. ކަލައިދޫ
-
194,458
300,000
6,000,000
1,000,000
ލ.ހިތަދޫ - ލ.ކުނަހަންދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ. ހިތަދޫ
-
194,458
300,000
6,000,000
1,000,000
ގދ.ގައްދޫ މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. ގައްދޫ
-
20,810,723
13,110,755
34,934,460
33,990,848
ފުވައްމުލައް މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
49,862,252
18,758,966
21,340,519
45,466,272
50,000,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މަގުތަކުގެ ސްޕީޑްބްރޭކަރ ހަރުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
1,300,000
-
-
ރ.އަލިފުށި މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ. އަލިފުށި
-
417,007
1,205,800
35,090,631
18,268,147
މ.މުލައް މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މ. މުލައް
-
417,007
1,213,908
12,429,236
24,858,473
ލ.ފޮނަދޫ މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ލ. ފޮނަދޫ
4,872,524
13,232,393
5,740,549
14,351,372
8,610,823
ގއ.ކޮލަމާފުށި މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގއ. ކޮލަމާފުށި
-
424,669
1,227,661
8,955,817
29,852,722
ސ.ހުޅުދޫ މަގު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ސ. ހުޅުދޫ
7,093,285
-
-
-
-
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ މަގު ހެދުން (އެއަރޕޯޓުން ބަނދަރަށް)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
-
-
1,500,000
4,500,000
9,000,000
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާއާއި އެއަޕޯޓް ގުޅުވާލުން (ކޯޒްވޭ)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
-
174,662
-
-
-
އދ.މަހިބަދޫ މަގު ހެދުން - ފޭސް 2
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އދ. މަހިބަދޫ
-
-
1,200,000
5,088,600
10,177,200
ރ.މީދޫ މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ ރ. މީދޫ
133,190
-
-
-
-
އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - މަގު ހެދުން
ޓެންޑަރިންގ އައްޑޫ ސިޓީ
-
5,408,709
11,700,000
11,880,000
9,000,000
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
42,803
-
-
-
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
207,480
-
-
-
-
އާޓިފިޝަލް ބީޗް ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
7,912,913
207,495
-
-
-
67 ރަށުގެ ފުޓުސަލް ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
1,251,066
-
-
-
-
ހދ.ކުމުންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ. ކުމުންދޫ
112,489
679,464
-
14,833,691
19,778,255
ށ.ގޮއިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ށ. ގޮއިދޫ
-
791,953
-
12,428,859
16,571,813
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
8,877,547
9,819,389
20,783,422
18,705,080
2,078,342
ރ.ފައިނު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ. ފައިނު
102,708
620,380
-
10,323,325
13,764,433
ރ.ކިނޮޅަސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. ކިނޮޅަސް
-
8,407,205
13,820,414
12,438,372
1,382,041
ބ.ކަމަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ބ. ކަމަދޫ
78,253
723,777
-
9,501,437
12,668,583
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
102,708
770,380
-
11,333,176
15,110,900
އއ.ފެރިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އއ. ފެރިދޫ
92,926
561,296
-
10,683,337
14,244,449
ތ.ކިނބިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ކިނބިދޫ
5,753,242
9,672,733
12,214,485
10,993,037
1,221,449
ތ.ވަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ވަންދޫ
3,122,779
3,372,837
7,161,455
6,445,309
716,145
ތ.ކަނޑޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ކަނޑޫދޫ
-
5,216,122
6,276,170
5,648,553
627,617
ލ.ކުނަހަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ. ކުނަހަންދޫ
102,708
620,380
-
13,877,261
18,503,015
ލ.ހިތަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ. ހިތަދޫ
105,153
635,151
-
16,388,731
21,851,641
ގއ.ދެއްވަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގއ. ދެއްވަދޫ
100,262
605,609
-
11,371,806
15,162,408
ހއ.އުލިގަމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. އުލިގަމު
5,416,251
14,815,619
8,533,234
7,679,911
853,323
ފުވައްމުލައް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ފުވައްމުލައް ސިޓީ
33,177
8,298,672
-
-
-
ނ.ލަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ނ. ލަންދޫ
-
12,028,062
1,908,718
-
-
ބ.ގޮއިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ބ. ގޮއިދޫ
-
9,945,703
17,997,697
16,197,927
1,799,770
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ޓެންޑަރިންގ އެކިރަށްތަކުގައި
-
7,038,439
12,674,846
28,700,000
43,700,000
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ނޮޅިވަރަމް
3,790,441
6,094,434
8,442,365
7,598,129
844,237
ރ.އަލިފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. އަލިފުށި
3,301,132
1,693,619
5,960,244
5,364,220
596,024
މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
4,975,451
4,477,906
497,545
ހއ.ދިއްދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ދިއްދޫ
-
2,480,000
-
-
-
ލ.ފޮނަދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ. ފޮނަދޫ
-
3,533,817
1,500,000
-
-
ތ.ތިމަރަފުށީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ތިމަރަފުށި
45,689
24,456
-
-
-
އދ.ފެންފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އދ. ފެންފުށި
68,472
413,587
-
6,300,672
8,400,896
ހއ.ދިއްދޫ ބިން ހިއްކުން - ސަރވޭ އާއި ޑިޒައިން
އަލަށްފަށާ ހއ. ދިއްދޫ
-
-
350,000
-
-
ކ.ދިއްފުށި ބިން ހިއްކައި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ. ދިއްފުށި
-
-
1,000,000
31,467,450
31,367,450
ކ.ގުޅިފަޅު ބިން ހިއްކުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ގުޅިފަޅު
-
690,756,430
53,970,000
-
-
ފ.ބިލެތްދޫ ބިން ހިއްކުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފ. ބިލެއްދޫ
-
-
1,000,000
21,500,000
20,500,000
ތ.ކިނބިދޫ ބިން ހިއްކުން އަދި ބީޗް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ތ. ކިނބިދޫ
-
-
1,000,000
38,700,000
24,800,000
ގއ.ކޮލަމާފުށި ބިން ހިއްކުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ކޮލަމާފުށި
-
-
1,000,000
10,012,000
30,000,000
މ.ދިއްގަރު ބިން ހިއްކުން
ޓެންޑަރިންގ މ. ދިއްގަރު
-
124,500
14,002,722
40,000,000
3,500,681
ރ.އުނގޫފާރު ބިން ހިއްކުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. އުނގޫފާރު
-
500,000
16,500,000
27,500,000
12,000,000
ސ.ހުޅުދޫ ވިޒިޓަރސް ސެންޓަރ އަދި އާންމު ފާހާނާ ބަރި
އަލަށްފަށާ ސ. ހުޅުދޫ
-
-
600,000
1,700,000
1,700,000
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ރެނޮވޭޝަން މަސައްކަތް - ރެސިޑެންޓް އިންޖިނިއަރ
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
-
2,775,116
300,000
-
-
އެމް.އެން.ޕީ.އައި. އޮފީސް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ހުޅުމާލެ
27,870,982
48,000,000
27,870,984
46,451,637
9,290,327
ރ.ރަސްގެތީމު ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. ރަސްގެތީމު
-
-
352,500
2,823,750
2,823,750
އައްޑޫ ސިޓީގެ 4 ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
28,160,691
11,625,446
35,860,837
30,140,044
ސ.ހުޅުދޫ އަދި ސ.މީދޫ މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
23,527,698
3,992,034
9,980,086
5,988,052
ހއ.ހޯރަފުށި މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ. ހޯރަފުށި
-
424,669
-
-
-
ހއ.ފިއްލަދޫ މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ. ފިއްލަދޫ
-
-
500,000
5,500,000
9,000,000
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
-
-
1,500,000
4,500,000
9,000,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މަގު ހެދުން - ފޭސް 2
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
300,000
14,099,354
48,950,410
37,598,278
ށ.މިލަންދޫ މަގު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ށ. މިލަންދޫ
-
23,471,650
11,970,539
47,112,120
53,202,395
ނ.ހޮޅުދޫ މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ. ހޮޅުދޫ
-
-
1,500,000
4,500,000
9,000,000
ނ.މަނަދޫ މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ. މަނަދޫ
-
-
500,000
4,500,000
9,000,000
ބ.ގޮއިދޫ - ބ.ފެހެންދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުން
އަލަށްފަށާ ބ. ގޮއިދޫ
-
-
210,000
5,000,000
1,316,250
ޅ.ނައިފަރު މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ޅ. ނައިފަރު
-
-
1,500,000
4,500,000
9,000,000
މ.ކޮޅުފުށި މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މ. ކޮޅުފުށި
-
-
1,500,000
4,500,000
9,000,000
ގދ.ވާދޫ މަގު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ. ވާދޫ
-
-
1,500,000
4,500,000
9,000,000
ލ.ފޮނަދޫ މަގު ހެދުން - ފޭސް 2
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ. ފޮނަދޫ
-
-
14,020,481
14,020,481
28,040,962
އދ. މާމިގިލި މަގު ހެދުން (ރިންގް ރޯޑް)
ހިނގަމުންދާ އދ. މާމިގިލި
-
14,281,113
10,136,369
37,542,109
26,279,476
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
-
80,000
9,000,000
31,194,613
84,000,000
ގދ.ގައްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު (ދެވަނަ ފިޔަވަހި)
ރިޓެންޝަން ގދ. ގައްދޫ
-
910,377
1,710,377
-
-
އއ.ހިމަންދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ރިޓެންޝަން އއ. ހިމަންދޫ
-
27,200,150
2,496,838
-
-
ހއ.ބާރަށު ނެރު ފުންކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ބާރަށް
-
87,450
1,000,000
22,206,275
22,206,275
ހއ.އުލިގަމު ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ. އުލިގަމު
-
-
200,000
10,720,000
16,080,000
ހއ.މުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ. މުރައިދޫ
-
87,450
1,403,628
14,036,279
14,036,279
ހއ.ދިއްދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ. ދިއްދޫ
-
87,450
10,320,180
13,760,240
20,640,360
ހއ.ތަކަންދޫ ނެރު ފައިކަށި އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ. ތަކަންދޫ
-
79,500
1,899,940
2,533,254
3,799,880
ހދ.ކުމުންދޫ ނެރު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ. ކުމުންދޫ
-
79,500
2,000,000
5,674,630
8,511,946
ށ.މަރޮށި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ށ. މަރޮށި
-
79,500
1,158,395
7,722,630
11,583,946
ށ.ފުނަދޫ ސެންޓްރަލް ފެރީ ޓާރމިނަލް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ށ. ފުނަދޫ
-
-
1,000,000
6,500,000
3,900,000
ނ.ޅޮހި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ. ޅޮހި
-
44,944
1,000,000
14,782,022
22,173,034
ނ.މަނަދޫ ބަނދަރުގެ ނެރު ހެދުން
ޓެންޑަރިންގ ނ. މަނަދޫ
-
53,622
2,023,708
13,491,384
8,994,256
ނ.ފޮއްދޫ ފާލަން ހެދުން
އަލަށްފަށާ ނ. ފޮއްދޫ
-
46,375
1,000,000
3,633,571
5,450,357
ރ.ކިނޮޅަސް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. ކިނޮޅަސް
-
46,375
3,812,931
21,603,949
14,402,633
ރ.އުނގޫފާރު ނެރު ބަދަލުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ. އުނގޫފާރު
-
52,748
2,000,000
3,693,516
5,540,275
ރ.މާކުރަތު ބަނދަރު އެކްސްޓެންޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ. މާކުރަތު
-
46,375
1,000,000
6,411,725
9,617,588
ބ.ހިތާދޫ ބަނދަރު ބޭރުތޮއްޓާއި އެއްގަމު ތޮށި ހެދުން
ޓެންޑަރިންގ ބ. ހިތާދޫ
-
46,375
1,262,365
8,415,767
12,623,651
ބ.ކަމަދޫ ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
ޓެންޑަރިންގ ބ. ކަމަދޫ
-
48,283
1,870,768
18,707,682
12,471,788
ބ.އޭދަފުށި ބަނދަރު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ބ. އޭދަފުށި
-
46,375
1,000,000
20,781,450
31,172,175
ޅ.ހިންނަވަރު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ޅ. ހިންނަވަރު
-
90,100
12,800,000
36,200,000
10,000,000
ކ.ކާށިދޫ އެއްގަމުތޮށި ހެދުން
ޓެންޑަރިންގ ކ. ކާށިދޫ
-
-
1,283,105
12,831,049
12,831,049
އއ.އުކުޅަސް ބަނދަރު ފެރީ ޓަރމިނަލް ތޮށި ހެދުން
ޓެންޑަރިންގ އއ. އުކުޅަސް
-
100,000
5,700,000
3,000,000
-
އއ.މާޅޮސް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އއ. މާޅޮސް
-
81,620
14,400,000
16,000,000
7,000,000
އއ.ތޮއްޑޫ ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
ޓެންޑަރިންގ އއ. ތޮއްޑޫ
-
81,620
4,063,955
17,845,092
26,767,638
އދ.ފެންފުށި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އދ. ފެންފުށި
-
81,620
3,366,737
7,412,833
10,619,250
ވ.ތިނަދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ވ. ތިނަދޫ
-
67,840
3,275,045
12,812,115
8,541,410
މ.މުލި ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
ޓެންޑަރިންގ މ. މުލި
-
67,840
4,145,219
21,755,209
21,755,209
މ.ދިއްގަރު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މ. ދިއްގަރު
-
155,340
3,488,277
15,142,553
22,713,830
ތ.ކަނޑޫދޫ ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
ޓެންޑަރިންގ ތ. ކަނޑޫދޫ
-
73,670
2,979,688
9,067,853
13,601,780
ގއ.ދާންދޫ ބަނދަރުގެ އެކްސްޓެންޝަން
ޓެންޑަރިންގ ގއ. ދާންދޫ
-
48,522
4,464,864
28,328,195
18,885,464
ގދ.ތިނަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ތިނަދޫ
-
-
1,000,000
6,500,000
3,900,000
ގދ.ގައްދޫ އައު ނެރު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ. ގައްދޫ
-
47,329
1,000,000
9,981,068
14,971,603
ސ.ހިތަދޫ ކުރީގެ ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ. ހިތަދޫ
-
47,806
3,000,000
6,462,522
6,462,522
ސ.ހުޅުދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ސ. ހުޅުދޫ
-
11,480,233
9,657,837
26,827,326
16,096,395
ސ.މަރަދޫ ބޭރު ތޮށި ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
ރިޓެންޝަން ސ. މަރަދޫ
-
22,335,826
1,412,368
-
-
ލ.މުންޑޫ ބަނދަރު ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ. މުންޑޫ
-
71,550
1,675,724
16,757,236
10,054,341
ލ.ގަން ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ. ގަން
-
71,550
4,632,659
13,897,977
12,353,757
މ.މަޑުއްވަރި ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މ. މަޑުއްވަރި
-
67,840
2,000,000
10,040,932
16,561,398
ނ.މަގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ނ. މަގޫދޫ
-
100,000
-
1,098,121
10,981,212
ހއ.ފިއްލަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ފިއްލަދޫ
-
5,477,741
4,657,843
11,644,606
6,986,764
ށ.ފޯކައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ. ފޯކައިދޫ
-
2,199,959
7,876,813
7,089,132
787,681
ހއ.މޮޅަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ. މޮޅަދޫ
-
100,000
7,341,600
19,320,000
11,592,000
ހއ.ދިއްދޫ ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ދިއްދޫ
-
100,665
1,000,000
6,799,778
5,000,000
ހދ.ނައިވާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ. ނައިވާދޫ
-
100,000
5,474,000
13,685,000
8,211,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
1,000,000
10,000,000
2,500,000
ހދ.ވައިކަރަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ވައިކަރަދޫ
-
-
1,000,000
750,000
750,000
ށ.ނޫމަރާގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ށ. ނޫމަރާ
-
100,000
-
1,160,990
11,609,900
ށ.ބިލެއްފަހި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ށ. ބިލެއްފަހި
-
100,000
-
1,272,636
12,726,363
ބ.ކިހާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ބ. ކިހާދޫ
-
100,000
-
1,241,157
12,411,565
ބ.ކުޑަރިކިލު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ބ. ކުޑަރިކިލު
-
100,000
-
1,238,034
12,380,341
ބ.ފުޅަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ބ. ފުޅަދޫ
-
100,000
-
1,077,725
10,777,251
ބ.ފެހެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ބ. ފެހެންދޫ
-
100,000
-
1,097,674
10,976,741
ބ.ދޮންފަނު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ބ. ދޮންފަނު
-
100,000
-
1,174,814
11,748,136
ކ.ހުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް އެކްސްޓެންޝަން (ޑިޒައިން)
އަލަށްފަށާ ކ. ހުރާ
-
-
350,000
-
-
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އއ. ބޮޑުފުޅަދޫ
-
100,000
7,341,600
19,320,000
11,592,000
މ.ވޭވަށު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ މ. ވޭވަށް
-
100,000
7,341,600
19,320,000
11,592,000
ފ.މަގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ. މަގޫދޫ
4,724,526
7,422,540
9,674,887
8,707,398
967,489
ފ.ފީއަލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފ. ފީއަލި
-
100,000
5,812,100
15,295,000
9,177,000
ދ.ރިނބުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ދ. ރިނބުދޫ
-
100,000
7,341,600
19,320,000
11,592,000
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ދ. ކުޑަހުވަދޫ
-
-
1,000,000
10,375,000
5,187,500
ތ.އޮމަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ތ. އޮމަދޫ
-
100,000
7,341,600
19,320,000
11,592,000
ތ.ވޭމަންޑޫ ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. ވޭމަންޑޫ
-
-
1,000,000
4,500,000
9,000,000
ތ.ތިމަރަފުށި ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. ތިމަރަފުށި
-
-
400,000
4,350,000
250,000
ލ.މުންޑޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ. މުންޑޫ
-
100,000
7,341,600
19,320,000
11,592,000
ގއ.ކޮނޑޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގއ. ކޮނޑޭ
-
100,000
7,341,600
19,320,000
11,592,000
ގދ.ރަތަފަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގދ. ރަތަފަންދޫ
-
100,000
8,871,100
23,345,000
14,007,000
ގދ.ތިނަދޫ އަލަށް ހިއްކި ބިމުގައި ކަރަންޓު އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ތިނަދޫ
-
-
10,500,000
29,400,000
2,100,000
ގއ.ވިލިނގިލި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދު އަދި ހިއްކި ބިމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ވިލިނގިލި
-
170,000
3,600,000
9,000,000
5,400,000
ހއ.އުތީމު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ. އުތީމު
-
100,000
5,635,000
14,087,500
8,452,500
ނ.މިލަދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ނ. މިލަދޫ
-
100,000
-
650,323
6,503,227
ނ.ލަންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ނ. ލަންދޫ
-
100,000
-
639,046
6,390,464
ރ.ރަސްމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. ރަސްމާދޫ
-
100,000
5,635,000
14,087,500
8,452,500
ރ.މާކުރަތު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. މާކުރަތު
-
100,000
5,812,100
15,295,000
9,177,000
ކ.ތުލުސްދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ކ. ތުލުސްދޫ
-
100,000
-
759,880
7,598,803
އައްޑޫ ސިޓީ ފެނުގެ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ އައްޑޫ ސިޓީ
-
200,000
1,700,000
4,252,000
2,550,000
ދ.ހުޅުދެލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ދ. ހުޅުދެލި
-
100,000
5,796,000
14,490,000
8,694,000
ދ.މާއެނބޫދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ދ. މާއެނބޫދޫ
-
100,000
5,812,100
15,295,000
9,177,000
ތ.ބުރުނި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ތ. ބުރުނި
-
100,000
5,796,000
14,490,000
8,694,000
ތ.ވޭމަންޑޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ތ. ވޭމަންޑޫ
-
100,000
5,812,100
15,295,000
9,177,000
ލ.މާވަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ. މާވަށް
-
3,075,363
10,385,272
7,162,494
1,054,165
ލ.ދަނބިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ. ދަނބިދޫ
-
100,000
5,812,100
15,295,000
9,177,000
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
21,890
-
-
-
ފުވައްމުލައް ސެންޓްރަލް ފެރީ ޓާރމިނަލް ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
1,800,000
7,140,000
3,060,000
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްލިޕްވޭ ހެދުން
އަލަށްފަށާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
-
-
1,000,000
2,500,000
2,500,000
ބ.ދޮންފަނު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ބ. ދޮންފަނު
-
-
1,000,000
3,394,551
11,315,172
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. ހުޅުދުއްފާރު
-
-
1,265,903
1,188,877
-
ތ.ވިލުފުށި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް
ޓެންޑަރިންގ ތ. ވިލުފުށި
-
-
10,290,000
32,355,000
32,355,000
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޓެންޑަރިންގ ކ. ގުޅިފަޅު
-
-
31,142,609
31,500,000
42,000,000
ކ.ގުޅިފަޅު ބިން ހިއްކުން
ކ. ގުޅިފަޅު
122,587,089
-
-
-
-
ހއ. ވަށަފަރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ. ވަށަފަރު
95,371
576,067
-
12,625,550
16,834,066
މ. ރަތްމަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މ. ރަތްމަންދޫ
105,153
635,151
-
10,599,177
14,132,236
ލ. މާވަށު ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން
ލ. މާވަށް
3,162,494
-
-
-
-
ހދ.ވައިކަރަދޫ ބަނދަރު ޤާއިމުކުރުން
ހދ. ވައިކަރަދޫ
603,140
-
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
-
7,858,000
9,750,000
38,052,549
3,250,000
ހދ.ހަނިމާދޫ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ. ހަނިމާދޫ
-
-
10,470,000
38,390,000
20,940,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 105 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
10,237,500
37,537,500
20,475,000
ހއ.ދިއްދޫ 5 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ. ދިއްދޫ
-
-
751,500
250,500
-
ހއ.ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ދިއްދޫ
-
-
5,169,784
11,532,254
1,153,225
މ.މަޑުއްވަރި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ މ. މަޑުއްވަރި
-
-
1,167,931
8,759,479
4,097,956
ކެންސަރ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. ގަން
-
-
5,551,200
27,756,000
3,855,000
ސ.ގަން އެއަރޕޯޓް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. ގަން
-
-
1,134,783
1,200,000
-
ސ. ހުޅުމީދޫ މިފްކޯ ބަނދަރު ހެދުން ފޭސް 1
ހިނގަމުންދާ ސ. ހުޅުދޫ
-
7,320,731
12,305,633
34,182,314
20,509,388
ބ.ތުޅާދޫގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
ހިނގަމުންދާ ބ. ތުޅާދޫ
-
7,453,859
6,395,027
3,984,143
-
ރ.އަލިފުށި ބިން ހިއްކުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ. އަލިފުށި
-
122,494
300,000
39,700,000
40,000,000
ށ.ފުނަދޫ ކޮވިޑް ހެލްތް ފެސިލިޓީ އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ށ. ފުނަދޫ
-
12,589,550
629,478
-
-
ޕޮލްކޯ ހައުސިންގ ފްލެޓްސް ނިންމުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހުޅުމާލެ
-
-
18,952,500
6,317,500
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 40 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
8,260,443
11,616,869
8,518,848
ދ.ކުޑަހުވަދޫ 1 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ދ. ކުޑަހުވަދޫ
-
-
301,500
100,500
-
ހއ.ހޯރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ހޯރަފުށި
-
501,000
6,329,286
14,118,757
1,411,876
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
52,500,000
21,000,000
-
މ.މުލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ މ. މުލި
-
-
2,733,268
6,097,110
6,514,770
ރ.އުނގޫފާރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. އުނގޫފާރު
-
-
911,375
5,911,724
3,941,149
ވ.ރަކީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ވ. ރަކީދޫ
-
-
3,846,632
3,612,576
372,960
ކ.ހިންމަފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. ހިންމަފުށި
-
-
1,050,000
3,500,000
2,100,000
ގދ.މަޑަވެލި ބިން ހިއްކުން އަދި ކޯޒްވޭ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ. މަޑަވެލި
-
-
20,000,000
46,238,660
9,314,878
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
8,000,000
11,000,000
1,000,000
ލ.ގަން ކޮވިޑް ރީޖަނަލް ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ. ގަން
-
2,563,509
128,175
-
-
ގދ.ތިނަދޫ ކޮވިޑް އެމަރޖެންސީ ފެސިލިޓީ ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގދ. ތިނަދޫ
-
3,820,810
191,040
-
-
ގދ.މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. މާވަރުލު
-
-
20,181,579
-
-
ކ.ގުރައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. ގުރައިދޫ
-
-
3,424,698
3,805,220
380,522
އިމަޖެންސީ ހާލަތައް ގޮސްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި
-
35,000,000
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ފްލެޓް ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑްސްކޭޕް އަދި ފެންސް
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
6,981,564
955,889
-
-
ބ.އޭދަފުށި ކޮވިޑް ރީޖަނަލް ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ބ. އޭދަފުށި
-
13,209,166
660,458
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫ ކޮވިޑް ހެލްތް ފެސިލިޓީ އިމާރާތްކުރުން
ހއ. އިހަވަންދޫ
-
570,654
-
-
-
މ.ކޮޅުފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
ހިނގަމުންދާ މ. ކޮޅުފުށި
-
12,938,976
28,687,500
22,312,500
3,187,500
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު - ފޭސް 2
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
1,600,000
1,589,818
-
-
އދ.ކުނބުރުދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ. ކުނބުރުދޫ
-
-
2,613,189
30,000,000
4,355,314
އދ.ދިގުރަށް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ. ދިގުރަށް
-
-
1,000,000
13,925,000
75,000
ރ.މަޑުއްވަރި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. މަޑުއްވަރި
-
-
1,301,382
9,760,366
4,566,202
ބ.ކުޑަރިކިލު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ކުޑަރިކިލު
-
-
3,652,071
3,429,853
354,096
ސ.ހިތަދޫ ކޮވިޑް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ސ. ހިތަދޫ
-
2,537,961
120,000
-
-
ހދ.ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ހަނިމާދޫ
-
-
3,747,049
9,000,000
8,400,000
އެކިރަށްރަށުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
50,000,000
46,243,332
50,000,000
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 60 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް
ރިޓެންޝަން ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
-
12,000,000
1,911,883
-
-
ތ.ތިމަރަފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ތިމަރަފުށި
-
2,371,247
1,956,520
3,575,513
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ޔުޓިލިޓީސް ފޮރ 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް
ރިޓެންޝަން ލ. ފޮނަދޫ
-
550,000
49,389
-
-
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ހައުސިންގ މަޝްރޫޢު
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
496,130,205
474,138,984
574,138,984
މާލޭގައި 2 ޕާކިންގެ އިމާރާތް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
-
7,500,000
7,500,000
7,500,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
21,504,818
-
-
ގއ.ވިލިނގިލި ބަނދަރު ހެދުން - ފޭސް 3
އަލަށްފަށާ ގއ. ވިލިނގިލި
-
-
5,000,000
37,477,349
24,900,000
އއ.ރަސްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ. ރަސްދޫ
-
-
3,378,228
6,121,772
500,000
ރ.ފައިނު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. ފައިނު
-
-
840,417
5,451,447
3,634,298
ބ.ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ދަރަވަންދޫ
-
-
3,732,174
3,505,082
361,863
ހއ.ދިއްދޫ 250 ހައުސިން ޔުނިޓް މަގު ބައްތި
ހިނގަމުންދާ ހއ. ދިއްދޫ
-
-
3,556,136
2,570,700
428,450
ޏ.ފުވައްމުލަކު ކޮވިޑް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
312,886
15,644
-
-
ގއ.ވިލިނގިލި ކޮވިޑް ހެލްތް ފެސިލިޓީ އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގއ. ވިލިނގިލި
-
6,113,089
305,654
-
-
ހއ.ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ހޯރަފުށި
-
-
9,551,100
-
-
ށ.ފުނަދޫގައި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން (ބިން ހިއްކުމާއެކު)
ހިނގަމުންދާ ށ. ފުނަދޫ
-
-
16,687,876
-
-
ދ.ހުޅުދެލީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ދ. ހުޅުދެލި
-
560,000
-
-
-
ބ.މާޅޮސް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. މާޅޮސް
-
-
2,057,364
9,463,874
3,428,940
ހދ.ނައިވާދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ. ނައިވާދޫ
-
-
750,000
18,065,520
3,613,104
މ.މުލައް ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި ނެރުފައިކަށި ހެދުން
އަލަށްފަށާ މ. މުލައް
-
-
3,761,500
15,238,500
1,000,000
ނ.ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ނ. ވެލިދޫ
-
-
1,000,000
2,500,000
2,500,000
ށ.މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ށ. މާއުނގޫދޫ
-
-
3,000,000
29,500,000
7,500,000
ރ.ދުވާފަރު ބޭރު ތޮއްޓާއި ބަނދަރު ހެދުމަށް
އަލަށްފަށާ ރ. ދުވާފަރު
-
-
1,000,000
31,000,000
8,000,000
ށ.ނަރަދޫ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމަށް
އަލަށްފަށާ ށ. ނަރުދޫ
-
-
500,000
18,500,000
1,000,000
ތ.ބުރުނީ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. ބުރުނި
-
-
1,000,000
19,000,000
10,000,000
ވ.ރަކީދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ވ. ރަކީދޫ
-
-
1,000,000
2,500,000
2,500,000
ލ.މާމެންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. މާމެންދޫ
-
-
1,000,000
19,000,000
10,000,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ރަސްމީ ފާލަން ހެދުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
3,000,000
1,500,000
-
ޅ.ނައިފަރު ފެރީ ޓަރމިނަލް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ޅ. ނައިފަރު
-
-
2,000,000
2,000,000
200,000
ސިނަމާލެ ފްލެޓްތައް މަރާމާތުކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
-
4,000,000
-
-
މާލެ ހިޔާ މަރާމާތުކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
-
5,000,000
-
-
ގދ.ތިނަދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު ބޭރު ތޮށީގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ބިން ހިއްކުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ތިނަދޫ
-
-
5,000,000
14,000,000
1,000,000
ހއ.ދިއްދޫ މަގު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ދިއްދޫ
-
-
2,000,000
5,000,000
8,000,000
ގއ.ގެމަނަފުށި މަގު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ގެމަނަފުށި
-
-
1,000,000
6,000,000
8,000,000
ށ.ކޮމަންޑޫ މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ށ. ކޮމަންޑޫ
-
-
2,000,000
100,000
-
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން