ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
246,370
1,609,729
5,320,000
8,090,000
7,690,000
ހއ.އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާން ހަދާނީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. އުތީމު
246,370
1,609,729
3,000,000
2,250,000
1,850,000
ހއ.އުތީމު ދާރުލް އާސާރު ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. އުތީމު
-
-
320,000
5,840,000
5,840,000
އޮލިމްޕަސް ހޯލް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
-
2,000,000
-
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން