ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
153,721
3,209,729
9,400,000
1,200,000
ހއ.އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާން ހަދާނީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. އުތީމު
-
153,721
1,609,729
200,000
-
ހއ.އުތީމު ދާރުލް އާސާރު ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. އުތީމު
-
-
1,600,000
9,200,000
1,200,000
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން