ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
159,125
2,212,383
4,557,966
5,766,630
6,364,700
ހއ.އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާން ހަދާނީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.އުތީމު
159,125
1,464,831
947,956
126,034
555,782
އޮލިމްޕަސް ހޯލް ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
-
747,552
562,230
33,881
-
ސައިޓުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ސައިޓް މިއުޒިއަމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
1,239,000
2,342,453
2,330,007
ދެކުނުގެ އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ސެންޓަރު ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ.މަރަދޫފޭދޫ
-
-
493,500
933,011
928,054
ހއ.އުތީމު ދާރުލް އާސާރު ގާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ.އުތީމު
-
-
1,315,280
2,331,251
2,550,857
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް