ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
3,428,045
783,296
3,208,890
2,188,002
29,405
ހއ.އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާން ހަދާނީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.އުތީމު
1,428,880
10,918
640,000
576,000
-
އޮލިމްޕަސް ހޯލް ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
1,999,165
214,828
560,000
504,000
-
ސައިޓުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ސައިޓް މިއުޒިއަމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
557,550
791,078
711,971
-
ދެކުނުގެ އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ސެންޓަރު ޤާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.މަރަދޫފޭދޫ
-
-
217,812
196,031
29,405
ހއ.އުތީމު ދާރުލް އާސާރު ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.އުތީމު
-
-
100,000
200,000
-
އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ސްޓޫޑިއޯ ޤާއިމްކުރުން
މާލެ ސިޓީ
-
-
900,000
-
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް