ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
93,914,747
177,539,803
226,206,050
257,507,858
42,010,068
ފ.ނިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ. ނިލަންދޫ
1,251,508
-
-
-
-
ތ.ތިމަރަފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ތިމަރަފުށި
1,317,560
-
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ. ހިތަދޫ
12,605
-
-
-
-
ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހުޅުމާލެ
17,050,743
-
-
-
-
ގއ.ވިލިނގިލި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގއ. ވިލިނގިލި
878,515
-
-
-
-
ހއ.ދިއްދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ދިއްދޫ
1,023,867
-
-
-
-
މާލޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ. މާލެ
290,741
1,333,803
32,510
-
-
ށ.ފުނަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ. ފުނަދޫ
49,408
-
-
-
-
ހއ.ހޯރަފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ހޯރަފުށި
1,157,406
-
-
-
-
ތ.ކިނބިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ކިނބިދޫ
163,537
-
-
-
-
ތ.މަޑިފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. މަޑިފުށި
120,971
-
-
-
-
ކ.ހުރާ ކޭމްޕްސައިޓް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. ހުރާ
-
70,336
500,000
300,000
-
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. ހުޅުދުއްފާރު
27,539
-
-
-
-
ތ.ބުރުނީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ބުރުނި
365,463
-
-
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
419,059
-
-
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
427,721
147,075
-
-
-
ވިލިމާލެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ވިލިމާލެ
384,514
-
-
-
-
މާލެ ހެންވޭރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
-
1,500,000
5,150,000
350,000
ރ.އިންނަމާދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ރ. އިންނަމާދޫ
587,928
793,575
69,388
-
-
ކ.ހުރާ ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ހުރާ
815,387
-
-
-
-
ހއ.ތަކަންދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ތަކަންދޫ
493,246
-
-
-
-
ގއ.މާމެންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގއ. މާމެންދޫ
612,718
-
-
-
-
ގއ.ދާންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގއ. ދާންދޫ
29,749
-
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން (އައުޓްޑޯ ޖިމް-ތިނަދޫ ދެކުނު)
ހިނގަމުންދާ ގދ. ތިނަދޫ
681,921
-
-
-
-
ލ.ގަން ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. ގަން
2,798,494
-
-
-
-
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
607,032
-
-
-
-
ލ.އިސްދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ. އިސްދޫ
379,077
560,422
1,000,000
-
-
ލ.ކަލައިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން (ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުން)
ނިމިފައި ލ. ކަލައިދޫ
195,600
-
-
-
-
ފ.ދަރަނބޫދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން (ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުން)
ހިނގަމުންދާ ފ. ދަރަނބޫދޫ
84,650
-
-
-
-
އދ.މަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ. މަންދޫ
46,403
-
-
-
-
ދ.ރިނބުދޫ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ދ. ރިނބުދޫ
98,371
-
-
-
-
ހުޅުމާލޭގައި ފުޓުބޯޅަ ޓްރޭނިންގ ސްކޫލެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ހިނގަމުންދާ ހުޅުމާލެ
11,000,000
5,503,540
5,000,000
-
-
ހދ. ނައިވާދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ފެންސްޖެހުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ނައިވާދޫ
647,567
-
-
-
-
މ.ރަތްމަންދޫގައި ބަށިކޯޓު ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ މ. ރަތްމަންދޫ
48,050
-
-
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. އިހަވަންދޫ
305,074
-
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ނޮޅިވަރަމް
1,617,939
-
-
-
-
ރ.އަލިފުށީގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. އަލިފުށި
683,987
-
-
-
-
ބ.ތުޅާދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ބ. ތުޅާދޫ
362,310
-
-
-
-
އދ.މާމިގިލި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ އދ. މާމިގިލި
623,268
-
-
-
-
ސ.ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. ފޭދޫ
-
-
1,600,000
4,000,000
3,400,000
ސ.މީދޫ 2 ވޮލީކޯޓު، ނެޓްބޯލް ކޯޓު އަދި ބަށިކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ސ. މީދޫ
447,729
-
-
-
-
ހދ.ހަނިމާދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ހަނިމާދޫ
190,549
-
-
-
-
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ނޭކުރެންދޫ
348,452
-
-
-
-
ހދ.ކުމުންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުމުންދޫ
186,691
-
-
-
-
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
934,724
-
-
-
-
ނ.މަނަދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ. މަނަދޫ
65,257
-
-
-
-
ށ.މިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ. މިލަންދޫ
22,360
-
-
-
-
ރ.މީދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. މީދޫ
72,669
-
-
-
-
އއ.ތޮއްޑޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އއ. ތޮއްޑޫ
767,259
-
-
-
-
މ.ކޮޅުފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ މ. ކޮޅުފުށި
151,760
-
-
-
-
މ.މުލައް ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ މ. މުލައް
304,300
-
-
-
-
ފ.ބިލެތްދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ. ބިލެއްދޫ
283,955
-
-
-
-
ތ.ގުރައިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ގުރައިދޫ
120,594
-
-
-
-
ގއ.ގެމަނަފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގއ. ގެމަނަފުށި
652,343
-
-
-
-
ގދ.ރަތަފަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. ރަތަފަންދޫ
67,413
-
-
-
-
ގދ.މަޑަވެލި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. މަޑަވެލި
31,546
-
-
-
-
ގދ.ފިޔޯރީ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. ފިޔޯރީ
441,690
-
-
-
-
ރ.ރަސްގެތީމު ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. ރަސްގެތީމު
479,313
-
-
-
-
ށ.ނަރުދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން (ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުން)
ހިނގަމުންދާ ށ. ނަރުދޫ
-
999,240
-
-
-
ދ.މާއެނބޫދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ދ. މާއެނބޫދޫ
38,640
-
693,878
624,490
69,388
ނ.މިލަދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ. މިލަދޫ
135,118
-
-
-
-
ކ.ގާފަރު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ގާފަރު
61,906
-
-
-
-
ގދ.ހޯޑެއްދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
65,118
-
-
-
-
ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ނެއްލައިދޫ
647,092
-
-
-
-
ށ.ފޭދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ށ. ފޭދޫ
759,720
1,210,731
69,420
-
-
ރ.މާކުރަތު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. މާކުރަތު
70,394
-
-
-
-
ބ.ދަރަވަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ބ. ދަރަވަންދޫ
793,061
842,376
-
-
-
ލ.މާބައިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ. މާބައިދޫ
745,146
-
-
-
-
ނ.ލަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ. ލަންދޫ
179,066
-
-
-
-
ހއ.މާރަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. މާރަންދޫ
6,298
-
-
-
-
މ.މުލި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން މ. މުލި
-
1,887,978
58,252
-
-
ދ.ހުޅުދެލި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ދ. ހުޅުދެލި
-
-
693,878
624,490
69,388
ތ.ދިޔަމިގިލި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ތ. ދިޔަމިގިލި
-
1,071,229
-
-
-
ށ.ޅައިމަގު ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ށ. ޅައިމަގު
419,594
1,490,327
69,459
-
-
ނ.ކުޑަފަރީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ. ކުޑަފަރި
477,845
-
-
-
-
ތ.އޮމަދޫ ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. އޮމަދޫ
-
1,001,233
375,462
-
-
ބ.ގޮއިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން (ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުން)
ހިނގަމުންދާ ބ. ގޮއިދޫ
171,788
-
-
-
-
ފ.މަގޫދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން (ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުން)
ހިނގަމުންދާ ފ. މަގޫދޫ
-
696,795
-
-
-
މ.މަޑުއްވަރީ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން (ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުން)
ހިނގަމުންދާ މ. މަޑުއްވަރި
186,819
-
-
-
-
އއ.މާޅޮސް ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން (ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުން)
ހިނގަމުންދާ އއ. މާޅޮސް
174,900
-
-
-
-
ހއ.ތުރާކުނު ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ. ތުރާކުނު
-
655,000
-
-
-
ބ.މާޅޮސް ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ބ. މާޅޮސް
337,640
-
-
-
-
ބ.ކުޑަރިކިލު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން (ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުން)
ހިނގަމުންދާ ބ. ކުޑަރިކިލު
519,282
708,527
-
-
-
ހއ.ދިއްދޫގައި 2 ފުޓުސަލް ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން (ޓާރފް)
އަލަށްފަށާ ހއ. ދިއްދޫ
647,092
-
-
-
-
ހއ. ދިއްދޫ ސްވިމިންގ ޕްލެޓްފޯމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ދިއްދޫ
753,701
-
-
-
-
ރ.އަލިފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓަރފް އެޅުން
އަލަށްފަށާ ރ. އަލިފުށި
500
-
-
-
-
ރ.މާކުރަތު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. މާކުރަތު
43,556
2,317,368
1,538,126
144,869
-
ރ.މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. މީދޫ
-
341,236
909,963
-
-
ޅ.ހިންނަވަރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޅ. ހިންނަވަރު
738,359
5,414,174
868,958
-
-
އދ.ފެންފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި އދ. ފެންފުށި
421,500
962,854
738,487
-
-
މ.ދިއްގަރުގައި ފުޓުސަލް ދަނޑެއް ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ މ. ދިއްގަރު
118,084
-
-
-
-
ސ.މީދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. މީދޫ
-
201,676
1,260,000
3,150,000
1,890,000
ސ.ފޭދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ. ފޭދޫ
681,604
3,418,278
1,818,180
-
-
ސ. ފޭދޫ ސްވިމިންގ ޕްލެޓްފޯމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ. ފޭދޫ
763,701
-
-
-
-
ހދ.ފިނޭ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ފިނޭ
92,500
-
1,500,000
5,150,000
350,000
ހއ.އިހަވަންދޫގައި ޓާރފް ދަނޑެއް އެޅުން
އަލަށްފަށާ ހއ. އިހަވަންދޫ
103,533
-
-
-
-
ހއ.މާރަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. މާރަންދޫ
-
-
1,500,000
5,150,000
350,000
ހއ.މޮޅަދޫގައި ފުޓުސަލް ދަނޑެއް އެޅުން
އަލަށްފަށާ ހއ. މޮޅަދޫ
390,151
-
-
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޔޫތް ސެންޓަރަށް އިކުއިޕްމަންޓްސް ހޯދުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
780,425
-
-
-
-
ހދ.ނެއްލައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ލެވެލްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ނެއްލައިދޫ
178,521
-
-
-
-
ހދ.ކުރިނބީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ވަށާފާރު ރޭނުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުރިނބީ
694,421
-
475,000
25,000
-
ހދ.ވައިކަރަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ވައިކަރަދޫ
-
-
1,260,000
3,000,000
420,000
ބ.އޭދަފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. އޭދަފުށި
13,631
-
-
-
-
ޅ.ކުރެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ޅ. ކުރެންދޫ
200,000
-
4,000,000
2,650,000
350,000
ވ.ކެޔޮދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ވ. ކެޔޮދޫ
48,724
-
-
-
-
މ.ނާލާފުށީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ މ. ނާލާފުށި
436,880
-
-
-
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ދަނޑު ޓާފްއެޅުން
އަލަށްފަށާ ދ. ކުޑަހުވަދޫ
113,991
-
-
-
-
ލ.ހިތަދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. ހިތަދޫ
96,862
-
693,878
624,490
69,388
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
520,000
580,280
-
-
-
ގއ.ކޮނޑޭ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގއ. ކޮނޑޭ
225,687
2,034,500
57,500
-
-
ސ.މަރަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. މަރަދޫ
193,847
187,746
1,500,000
5,150,000
350,000
ތ.ވިލުފުށި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. ވިލުފުށި
-
-
387,500
968,750
581,250
ތ.ވިލުފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ވިލުފުށި
-
4,892,592
499,304
-
-
ފުވައްމުލަކު ހޯދަނޑު ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
679,504
-
-
-
-
ފުވައްމުލައް ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
1,600,000
4,000,000
3,400,000
ގދ.ތިނަދޫ ދެކުނު ފުޓްސަލް ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ތިނަދޫ
135,920
-
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ އުތުރު ފުޓްސަލް ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ތިނަދޫ
107,645
-
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ އިންޑޯރ ކޮމްޕްލެކްސް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގދ. ތިނަދޫ
3,355,682
2,229,673
12,741
-
-
ގދ.ތިނަދޫ ދެކުނު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ޓާފް ދަނޑަކަށް ބަދަލުކޮށް ދަނޑުގެ ވަށައި ފެންސްޖެހުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ތިނަދޫ
654,510
-
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ އީދިގަލި ފުޓުސަލު ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. ހިތަދޫ
917,176
-
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ސ. ހިތަދޫ
5,390,844
670,347
303,060
-
-
26 ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
7,976,499
-
-
-
-
ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް ތަރައްޤީކުރުން - މާލެ
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
1,929,200
-
-
-
-
މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ. މާލެ
-
7,635,025
427,582
-
-
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސްވިމިންގ ޕްލެޓްފޯމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
753,701
-
-
-
-
ސ. މީދޫ ސްވިމިންގ ޕްލެޓްފޯމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ. މީދޫ
753,701
-
-
-
-
12 ރަށެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
1,291,253
-
-
-
-
މ.މުލައް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ މ. މުލައް
-
-
909,179
4,848,953
303,060
ހއ.އިހަވަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. އިހަވަންދޫ
-
-
2,909,179
2,848,953
303,060
ނ.މަނަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ. މަނަދޫ
-
-
-
-
-
ރ.އަނގޮޅިތީމު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. އަނގޮޅިތީމު
-
164,700
340,000
1,830,000
1,830,000
ރ.އަލިފުށި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. އަލިފުށި
-
-
-
-
-
ރ.މަޑުއްވަރި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. މަޑުއްވަރި
-
-
2,375,000
62,500
-
ރ.ދުވާފަރު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން (އިންޑޯ ހޯލް އާއިއެކު)
އަލަށްފަށާ ރ. ދުވާފަރު
-
-
5,000,000
5,000,000
2,000,000
އއ.އުކުޅަސް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ. އުކުޅަސް
-
-
909,179
4,848,953
303,060
ފ.މަގޫދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ފ. މަގޫދޫ
-
-
387,500
968,750
581,250
ދ.މީދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ދ. މީދޫ
-
-
2,437,500
121,875
-
ލ.ކަލައިދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ. ކަލައިދޫ
-
327,910
40,900
-
-
ލ.މާބައިދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ލ. މާބައިދޫ
-
267,716
-
-
-
ލ.ދަނބިދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. ދަނބިދޫ
-
-
387,500
968,750
581,250
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
-
-
888,000
2,220,000
2,392,000
ގދ.ނަޑެއްލާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ނަޑެއްލާ
-
-
888,000
2,220,000
2,392,000
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
-
-
1,475,000
1,187,500
-
ހއ.ދިއްދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ. ދިއްދޫ
-
510,000
-
-
-
ގއ.މާމެންދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. މާމެންދޫ
-
-
332,500
17,500
-
ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ވިލިމާލެ
-
-
340,000
-
-
ތ.ވޭމަންޑޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. ވޭމަންޑޫ
-
-
909,179
4,848,953
303,060
އއ.ހިމަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
އަލަށްފަށާ އއ. ހިމަންދޫ
-
-
1,260,000
3,000,000
420,000
ލ.އިސްދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
އަލަށްފަށާ ލ. އިސްދޫ
-
-
1,260,000
3,000,000
420,000
ފ.ބިލެތްދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ފ. ބިލެއްދޫ
-
40,488
-
-
-
ފ.ނިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ފ. ނިލަންދޫ
-
3,630,410
207,756
-
-
ގއ.ދާންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގއ. ދާންދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ސ.މަރަދޫފޭދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ސ. މަރަދޫފޭދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ނ.މިލަދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ނ. މިލަދޫ
-
944,301
-
-
-
ތ.ގުރައިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ތ. ގުރައިދޫ
-
189,964
-
-
-
މ.ކޮޅުފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން މ. ކޮޅުފުށި
-
607,850
65,018
-
-
ޅ.ނައިފަރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ޅ. ނައިފަރު
-
726,903
-
-
-
ރ.މީދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. މީދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ރ.ދުވާފަރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. ދުވާފަރު
-
479,070
1,718,673
159,646
-
ނ.މާފަރު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ނ. މާފަރު
-
100,000
75,000
-
-
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
-
1,388,252
1,626,317
154,992
-
ށ.މަރޮށި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ށ. މަރޮށި
-
1,134,469
-
-
-
ގއ.ކޮނޑޭ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގއ. ކޮނޑޭ
-
100,000
75,000
-
-
ހދ.ކުމުންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ހދ. ކުމުންދޫ
-
736,700
-
-
-
ހއ.ތަކަންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ. ތަކަންދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ގއ.ވިލިނގިލި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ގއ. ވިލިނގިލި
-
4,497,650
345,868
-
-
ނ.ވެލިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ. ވެލިދޫ
-
3,672,199
1,483,986
139,934
-
އދ.މާމިގިލި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އދ. މާމިގިލި
-
3,542,095
536,573
-
-
ރ.އަލިފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. އަލިފުށި
-
5,343,329
2,999,172
250,000
-
މ.ދިއްގަރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި މ. ދިއްގަރު
-
27,471
2,250,000
2,000,000
-
ހދ.ކުރިނބީ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ. ކުރިނބީ
-
694,421
-
-
-
ބ.މާޅޮސް ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ބ. މާޅޮސް
-
620,984
-
-
-
ހއ.ހޯރަފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ހޯރަފުށި
-
576,502
1,907,151
178,065
-
ހއ.ހޯރަފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ހއ. ހޯރަފުށި
-
478,643
-
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. އިހަވަންދޫ
-
165,500
-
-
-
ހއ.އުލިގަމު ފުޓްސަލްދަނޑު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. އުލިގަމު
-
-
1,300,000
520,000
-
ހއ.ދިއްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ހއ. ދިއްދޫ
-
5,461,907
300,523
-
-
ހދ.ހަނިމާދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ހަނިމާދޫ
-
1,196,124
1,780,651
178,065
-
ހދ.ހަނިމާދޫ ފަތާ ސަރަހައްދު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ހަނިމާދޫ
-
-
712,500
37,500
-
ހދ.ނެއްލައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ހދ. ނެއްލައިދޫ
-
3,985,319
275,204
-
-
ހދ.ނޭކުރެންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ. ނޭކުރެންދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ހދ. ނޭކުރެންދޫ
-
526,541
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ނޮޅިވަރަމް
-
1,450,021
1,780,651
178,065
-
ހދ.ނޮޅިވަރަމް އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ. ނޮޅިވަރަމް
-
100,000
-
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
1,473,652
1,780,651
178,065
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
100,000
75,000
-
-
ށ.މިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ. މިލަންދޫ
-
2,122,265
1,738,600
164,766
-
ށ.މިލަންދޫ އިންޑޯރ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ށ. މިލަންދޫ
-
1,083,733
42,400
-
-
ށ.ފޯކައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ. ފޯކައިދޫ
-
2,555,687
1,774,096
168,954
-
ނ.ހޮޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ނ. ހޮޅުދޫ
-
4,593,753
210,345
-
-
ނ.ކުޑަފަރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ. ކުޑަފަރި
-
1,504,455
1,495,911
143,830
-
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
-
5,531,882
1,151,575
-
-
ނ.މަނަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ނ. މަނަދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ނ.މިލަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ. މިލަދޫ
-
-
1,500,000
5,150,000
350,000
ބ.ތުޅާދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ތުޅާދޫ
-
-
1,500,000
5,150,000
350,000
ކ.މާފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާފުށި
-
1,657,325
1,396,009
129,934
-
ކ.މާފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ކ. މާފުށި
-
100,000
75,000
-
-
އއ.ތޮއްޑޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އއ. ތޮއްޑޫ
-
100,000
75,000
-
-
އއ.ތޮއްޑޫ ވޮލީކޯޓު ފެންސްޖެހުން
ޓެންޑަރިންގ އއ. ތޮއްޑޫ
-
448,500
-
-
-
އއ.ތޮއްޑޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން އއ. ތޮއްޑޫ
-
509,943
70,336
-
-
އދ.ކުނބުރުދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ. ކުނބުރުދޫ
-
-
693,878
624,490
69,388
ވ.ކެޔޮދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ވ. ކެޔޮދޫ
-
747,762
1,469,155
134,799
-
މ.ނާލާފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ މ. ނާލާފުށި
-
100,000
75,000
-
-
މ.ނާލާފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން މ. ނާލާފުށި
-
39,690
-
-
-
ފުވައްމުލައް ދޫނޑިގަން އަވަށު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
2,106,622
4,000,000
2,125,000
350,000
ފ.ފީއަލި އިންޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ފ. ފީއަލި
-
-
1,547,500
552,500
-
ދ.ބަނޑިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ދ. ބަނޑިދޫ
-
-
693,878
624,490
69,388
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ދ. ކުޑަހުވަދޫ
-
1,953,120
2,538,768
158,057
-
ތ.ކަނޑޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. ކަނޑޫދޫ
-
-
1,500,000
5,150,000
350,000
ތ.ކިނބިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ތ. ކިނބިދޫ
-
774,977
45,587
-
-
ތ.ކިނބިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ތ. ކިނބިދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ތ.ދިޔަމިގިލި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. ދިޔަމިގިލި
-
-
1,500,000
5,150,000
350,000
ތ.ތިމަރަފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ތިމަރަފުށި
-
2,039,032
2,304,791
158,057
-
ތ.ގާދިއްފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ތ. ގާދިއްފުށި
-
1,050,773
49,986
-
-
ލ.މާބައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ. މާބައިދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ލ.މާމެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. މާމެންދޫ
-
-
1,500,000
5,150,000
350,000
ލ.ގަން ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ. ގަން
-
1,527,190
2,250,000
4,000,000
250,000
ލ.ގަން ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ. ގަން
-
3,314,585
347,429
-
-
ލ.ގަން މުކުރިމަގު ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ. ގަން
-
569,344
56,934
-
-
ގދ.ތިނަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ތިނަދޫ
-
34,646
707,500
3,537,500
2,830,000
ގދ.ތިނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. ތިނަދޫ
-
4,819,539
1,245,815
-
-
ގދ.ތިނަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގދ. ތިނަދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ސ.ހިތަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. ހިތަދޫ
-
-
1,500,000
5,150,000
350,000
ސ.ހުޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ. ހުޅުދޫ
-
1,419,703
1,905,613
178,065
-
ސ.ފޭދޫ ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. ފޭދޫ
-
1,585,510
1,470,000
7,840,000
490,000
ށ.ފުނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ. ފުނަދޫ
-
2,079,353
2,521,002
164,766
-
ލ.ފޮނަދޫ ބަރާސީލު އަވަށު ބޯޅަގެ އަދި ކުރިމަގު އަވަށު އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު ނިންމުން
ޓެންޑަރިންގ ލ. ފޮނަދޫ
-
965,527
-
-
-
ކ.ތުލުސްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ކ. ތުލުސްދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ގދ.ގައްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގދ. ގައްދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ނ.މާޅެންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ނ. މާޅެންދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ހދ.ވައިކަރަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ. ވައިކަރަދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ވ.ފެލިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ވ. ފެލިދޫ
-
100,000
-
-
-
ރ.ހުޅުދުއްފާރު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. ހުޅުދުއްފާރު
-
100,000
75,000
-
-
ތ.ހިރިލަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ހިރިލަންދޫ
-
1,167,238
437,489
-
-
ބ.ހިތާދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ބ. ހިތާދޫ
390,271
1,675,382
69,388
-
-
ތ.ވޭމަންޑޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ތ. ވޭމަންޑޫ
93,836
531,739
31,279
-
-
އއ.ރަސްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އއ. ރަސްދޫ
110,500
1,616,379
1,771,608
139,774
-
ހއ.އުތީމު ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ. އުތީމު
368,089
-
-
-
-
ވިލިމާލެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ވިލިމާލެ
-
-
1,500,000
5,150,000
350,000
ގއ.ދާންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ދާންދޫ
-
-
4,000,000
2,650,000
350,000
ފުވައްމުލައް ހޯދަނޑު އަވަށު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
3,341,703
953,717
-
-
ހދ.ކުމުންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ. ކުމުންދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު (ޓަރފް) ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ނޭކުރެންދޫ
-
328,000
1,500,000
5,150,000
350,000
ނ.މަނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު (ޓަރފް) ތަރައްގީކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ނ. މަނަދޫ
-
-
2,000,000
795,479
-
މާލެ ގަލޮޅު ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
291,569
693,878
624,490
69,388
ގއ.ދެއްވަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ދެއްވަދޫ
-
-
2,500,000
4,150,000
350,000
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ އިންޑޯ ކޯޓު
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
1,161,520
-
-
-
ނ.މާފަރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ނ. މާފަރު
-
-
1,500,000
5,150,000
350,000
ގަލޮޅު ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
548,181
-
-
-
-
ނ.ހޮޅުދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމުކުރުން
ނ. ހޮޅުދޫ
998,324
-
-
-
-
ލ.ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން
ލ. ދަނބިދޫ
184,682
-
-
-
-
ހއ.ތުރާކުނު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ހިނގަމުންދާ ހއ. ތުރާކުނު
-
2,038,646
1,122,810
-
-
ހުޅުމާލެ 03 ފުޓްސެލްދަނޑުގެ ޓަރފް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ރިޓެންޝަން ހުޅުމާލެ
-
1,200,000
75,010
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ހއ. އިހަވަންދޫ
-
525,000
1,780,651
178,065
-
ށ.ފޯކައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ށ. ފޯކައިދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ނ.ހެނބަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ނ. ހެނބަދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ނ.ކުޑަފަރި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ނ. ކުޑަފަރި
-
100,000
75,000
-
-
ބ.ގޮއިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ބ. ގޮއިދޫ
-
100,000
75,000
-
-
އއ.އުކުޅަސް އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އއ. އުކުޅަސް
-
100,000
75,000
-
-
ފ.ފީއަލި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފ. ފީއަލި
-
100,000
75,000
-
-
ލ.ހިތަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ. ހިތަދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ގދ.ގައްދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ގައްދޫ
-
-
3,500,000
3,000,000
-
ސ.މީދޫ ފުޓްސަލްދަނޑު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. މީދޫ
-
-
225,000
127,500
-
ކ.ހިންމަފުށި ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. ހިންމަފުށި
-
-
250,000
-
-
ނ.ޅޮހި ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ. ޅޮހި
-
-
250,000
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
500,000
200,000
-
ސ.ފޭދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. ފޭދޫ
-
-
500,000
200,000
-
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
500,000
200,000
-
ގއ.ވިލިނގިލި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ވިލިނގިލި
-
-
500,000
200,000
-
ތ.މަޑިފުށި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. މަޑިފުށި
-
-
500,000
200,000
-
ވ.ކެޔޮދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ވ. ކެޔޮދޫ
-
-
500,000
200,000
-
ޅ.ހިންނަވަރު ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ޅ. ހިންނަވަރު
-
-
500,000
200,000
-
ބ.ގޮއިދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ގޮއިދޫ
-
-
500,000
200,000
-
މ.މުލައް ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ މ. މުލައް
-
-
500,000
200,000
-
ލ.ފޮނަދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. ފޮނަދޫ
-
-
500,000
200,000
-
ބ.ގޮއިދޫ ސްކޭޓިންގ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ގޮއިދޫ
-
-
390,000
650,000
260,000
ބ.ކަމަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ބ. ކަމަދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ކ.ގުރައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓަރފް އެޅުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ކ. ގުރައިދޫ
-
525,000
1,299,343
129,934
-
ހއ.ބާރަށް އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ. ބާރަށް
-
100,000
75,000
-
-
ރ.މާކުރަތު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ރ. މާކުރަތު
-
100,000
-
-
-
މ.ވޭވަށް އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ މ. ވޭވަށް
-
100,000
75,000
-
-
ލ.މުންޑޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ލ. މުންޑޫ
-
100,000
-
-
-
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ބ.ކެންދޫ ޓަރފް ދަނޑު އަދި ހޭންޑްބޯލް ކޯޓް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ކެންދޫ
-
-
5,000,000
2,000,000
-
ނ.ވެލިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ނ. ވެލިދޫ
-
100,000
75,000
-
-
އއ.ހިމަންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އއ. ހިމަންދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ދ.މީދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ދ. މީދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ތ.ހިރިލަންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ތ. ހިރިލަންދޫ
-
100,000
75,000
-
-
މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
-
-
627,162
-
-
ހއ.އުތީމުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
އަލަށްފަށާ ހއ. އުތީމު
-
-
-
-
-
ކ.ކާށިދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
އަލަށްފަށާ ކ. ކާށިދޫ
-
-
3,500,000
3,000,000
-
މ.ދިއްގަރު ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ މ. ދިއްގަރު
-
-
500,000
200,000
-
ކ.ތުލުސްދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. ތުލުސްދޫ
-
-
500,000
200,000
-
ބ.ކެންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ކެންދޫ
-
-
500,000
200,000
-
ހދ.ފިނޭ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ފިނޭ
-
-
500,000
200,000
-
މ.މުލި ފުޓުބޯޅަދަނޑުގައި ގޯލް ފެންސްޖެހުމާއި ބޯޅަގެއެއް ތަރައްޤީކުރުން
މ. މުލައް
-
600,000
-
-
-
ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ. މާލެ
-
1,086,892
69,373
-
-
ކ.ގުޅި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓަރފް އެޅުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ކ. ގުޅި
-
525,000
1,345,500
134,550
-
ވިލިމާލެ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ވިލިމާލެ
-
100,000
75,000
-
-
ނ.މާޅެންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްޤީކުރުން
ނ. މާޅެންދޫ
-
177,778
-
-
-
ރ.ކިނޮޅަސް ބަށިކޯޓު ތަރައްޤީކުރުން
ރ. ކިނޮޅަސް
-
97,800
-
-
-
ލ.ކަލައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. ކަލައިދޫ
-
100,000
150,000
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ސަބްބޭސް ގާއިކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ހއ. އިހަވަންދޫ
-
1,269,651
600,000
-
-
ރ.މަޑުއްވަރި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. މަޑުއްވަރި
-
100,000
75,000
-
-
ރ.އުނގޫފާރު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. އުނގޫފާރު
-
100,000
75,000
-
-
ރ.އިންނަމާދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. އިންނަމާދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ލ.އިސްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ. އިސްދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ގއ.ކޮލަމާފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގއ. ކޮލަމާފުށި
-
100,000
75,000
-
-
މާލެ އިންޑޯ ވޮލީ ކޯޓް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
-
7,500,000
4,000,000
-
ގދ.ވާދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ވާދޫ
-
-
250,000
-
-
ށ.ފުނަދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ. ފުނަދޫ
-
-
500,000
200,000
-
ހއ.ދިއްދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ދިއްދޫ
-
-
-
-
-
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ. ބޮޑުފުޅަދޫ
-
-
1,000,000
5,000,000
200,000
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފުޓްސަލް ދަނޑު ފެންސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
-
455,000
-
-
-
ނ.ޅޮހި ފުޓްސެލްދަނޑުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް
ނ. ޅޮހި
-
682,625
-
-
-
މާލެ ސްވިމިންގ ޕޫލް
ރިޓެންޝަން ކ. މާލެ
-
-
44,939
-
-
އއ.އުކުޅަސް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ލައިޓް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ހިނގަމުންދާ އއ. އުކުޅަސް
-
836,000
800,000
-
-
ތ.ކަނޑޫދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ތ. ކަނޑޫދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ރ.ވާދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
އަލަށްފަށާ ރ. ވާދޫ
-
-
3,500,000
3,000,000
-
ހއ.ބާރަށު ފުޓްސަލްދަނޑު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ބާރަށް
-
-
195,000
520,000
585,000
ތ.މަޑިފުށި ފުޓްސަލްދަނޑު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. މަޑިފުށި
-
-
-
-
-
ލ..މާބައިދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. މާބައިދޫ
-
-
250,000
-
-
ގއ.ނިލަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ނިލަންދޫ
-
-
500,000
200,000
-
ވ.ފެލިދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ވ. ފެލިދޫ
-
-
500,000
200,000
-
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސްކޭޓިންގ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
390,000
650,000
260,000
ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުތަށް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
-
1,800,000
600,000
-
ރ.ކިނޮޅަސް އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓު ތަރައްޤީކުރުން
ރ. ކިނޮޅަސް
-
538,967
-
-
-
ކ.ގުޅި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ސަބްބޭސް ގާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ. ގުޅި
-
1,261,475
40,713
-
-
ކ.ހިންމަފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ކ. ހިންމަފުށި
-
100,000
75,000
-
-
ރ.ރަސްގެތީމު ފުޓްސެލްދަނޑުގައި ޓަރފްއެޅުން
ރ. ރަސްގެތީމު
-
958,625
-
-
-
ކ.ހިންމަފުށި ޑްރަގް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ. ހިންމަފުށި
-
1,392,083
69,604
-
-
އއ.މާޅޮސް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ރޮސްޓްރަމް ގާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން އއ. މާޅޮސް
-
1,423,408
58,300
-
-
ފ.ދަރަނބޫދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފ. ދަރަނބޫދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ށ.ކަނޑިތީމުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
އަލަށްފަށާ ށ. ކަނޑިތީމު
-
-
3,500,000
3,000,000
-
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
250,000
-
-
ގދ.ގައްދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ގައްދޫ
-
-
250,000
-
-
ކ.ތުލުސްދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. ތުލުސްދޫ
-
-
250,000
-
-
ރ.މަޑުއްވަރީ ފުޓްސެލްދަނޑުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް
ރ. މަޑުއްވަރި
-
1,859,384
-
-
-
ކ.ހިންމަފުށި ފުޓްސެލްދަނޑުގެ ފެންސް އަދި ޓަރފް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކ. ހިންމަފުށި
-
462,118
-
-
-
ބ.ހިތާދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ބ. ހިތާދޫ
-
100,000
-
-
-
ކ.ދިއްފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ކ. ދިއްފުށި
-
100,000
75,000
-
-
އދ.މާމިގިލި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
އދ. މާމިގިލި
-
100,000
-
-
-
ރ.ފައިނު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. ފައިނު
-
100,000
75,000
-
-
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ފ.ނިލަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ފ. ނިލަންދޫ
-
-
500,000
200,000
-
ދ.މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ދ. މީދޫ
-
120,000
800,000
-
-
ވ.ފުލިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ވ. ފުލިދޫ
-
100,000
-
-
-
ހއ.އުތީމު ވޮލީކޯޓު ތަރައްޤީކުރުން
ހއ. އުތީމު
-
462,266
-
-
-
ށ.ކަނޑިތީމު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ށ. ކަނޑިތީމު
-
100,000
75,000
-
-
ރ.އިނގުރައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. އިނގުރައިދޫ
-
100,000
75,000
-
-
ލ.މާވަށް އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ. މާވަށް
-
100,000
75,000
-
-
ތ.ހިރިލަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. ހިރިލަންދޫ
-
-
500,000
200,000
-
މ.ވޭވަށް ބޯޅަގެއެއް ތަރައްޤީކުރުން
މ. ވޭވަށް
-
676,268
-
-
-
ތ.ބުރުނީ ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްޤިކުރުން
ތ. ބުރުނި
-
132,469
-
-
-
ހއ.ތަކަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ހއ. ތަކަންދޫ
-
100,700
-
-
-
ބ.ފުޅަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ބ. ފުޅަދޫ
-
100,000
-
-
-
ކ.ގުރައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ސަބްބޭސް ގާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ. ގުރައިދޫ
-
1,261,475
78,842
-
-
ރ.ރަސްމާދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. ރަސްމާދޫ
-
-
250,000
-
-
މާލޭ 345 ނަންބަރު ފުޓްސެލްދަނޑު ފެންސް މަރާމާތުކުރުމާއި ޓަރފް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކ. މާލެ
-
903,700
-
-
-
އދ.ހަންޏާމީދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
އދ. ހަންޏާމީދޫ
-
100,000
-
-
-
ށ.މިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ. މިލަންދޫ
-
-
1,000,000
200,000
-
ހއ.ބާރަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ބާރަށް
-
-
1,000,000
4,700,000
300,000
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ނޮޅިވަރަމް
-
-
1,000,000
-
-
ގދ.ފިޔޯރީ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ފިޔޯރީ
-
-
1,000,000
1,800,000
1,200,000
ދ.ބަނޑިދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ދ. ބަނޑިދޫ
-
-
2,000,000
1,500,000
500,000
ގއ.ވިލިނގިލި ސްވިމިންގ ޓްރެކް
އަލަށްފަށާ ގއ. ވިލިނގިލި
-
-
1,000,000
500,000
-
ލ.މުންޑޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. މުންޑޫ
-
-
300,000
500,000
-
ދ.މާއެނބޫދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ދ. މާއެނބޫދޫ
-
-
500,000
3,000,000
500,000
ތ.މަޑިފުށި ބޮޑު ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. މަޑިފުށި
-
-
1,000,000
350,000
-
ހއ.މުރައިދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
އަލަށްފަށާ ހއ. މުރައިދޫ
-
-
3,000,000
3,000,000
-
ރ.އަލިފުށި ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. އަލިފުށި
-
-
1,352,500
2,823,750
2,823,750
ހއ.ދިއްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ސިޑިބަރި އާއި ލައިޓިންގ
އަލަށްފަށާ ހއ. ދިއްދޫ
-
-
500,000
200,000
-
ފ.މަގޫދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ފ. މަގޫދޫ
-
-
500,000
200,000
-
އއ.ހިމަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ. ހިމަންދޫ
-
-
500,000
6,150,000
350,000
ގއ.ދާންދޫ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ދާންދޫ
-
-
1,500,000
500,000
-
ގއ.ދާންދޫ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ދާންދޫ
-
-
500,000
200,000
-
ފުވައްމުލަށް ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމް ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
2,000,000
8,000,000
500,000
ފުވައްމުލައް ދިގުވާޑު ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
2,000,000
4,125,000
350,000
އއ.ތޮއްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ. ތޮއްޑޫ
-
-
1,500,000
5,150,000
350,000
ށ.ފީވަށް ޓާރފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ. ފީވައް
-
-
500,000
2,825,000
175,000
ށ.މިލަންދޫ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ. މިލަންދޫ
-
-
300,000
600,000
-
ހދ.ވައިކަރަދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ވައިކަރަދޫ
-
-
1,000,000
-
-
ހދ.ކުރިނބީ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓު ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުރިނބީ
-
-
500,000
200,000
-
ހދ.ކުމުންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުމުންދޫ
-
-
300,000
400,000
-
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ނޭކުރެންދޫ
-
-
300,000
400,000
-
ހދ.މަކުނުދޫ ހޭންޑްބޯލް ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. މަކުނުދޫ
-
-
400,000
300,000
-
ސ.މަރަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. މަރަދޫ
-
-
2,000,000
3,700,000
300,000
ހއ.ކެލާ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސިޑިބަރި ހެދުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ކެލާ
-
-
2,000,000
100,000
-
ލ.ފޮނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. ފޮނަދޫ
-
-
1,000,000
5,650,000
350,000
ސ.މަރަދޫފޭދޫ އިންޑޯ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. މަރަދޫފޭދޫ
-
-
2,000,000
2,000,000
200,000
ކ.ދިއްފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. ދިއްފުށި
-
-
500,000
5,500,000
1,000,000
ބ.ދަރަވަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ދަރަވަންދޫ
-
-
2,000,000
4,650,000
350,000
ވ.ފުލިދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ވ. ފުލިދޫ
-
-
1,000,000
200,000
-
ގއ.ކޮލަމާފުށި ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ކޮލަމާފުށި
-
-
500,000
200,000
-
ލ.ދަނބިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. ދަނބިދޫ
-
-
150,000
-
-
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން