ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
156,969,701
175,757,583
115,579,606
151,296,532
143,613,997
މާލޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
1,279,807
1,669,150
306,750
69,101
-
ކ.ހުރާ ކޭމްޕްސައިޓް ތަރައްގީކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ކ.ހުރާ
70,336
-
1,800,000
1,772,437
4,197,090
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
6,552
-
-
-
-
ރ.އިންނަމާދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރ.އިންނަމާދޫ
616,658
69,388
-
-
-
ހއ.ދިއްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ހއ.ދިއްދޫ
3,999,625
1,362,807
215,697
-
-
ލ.އިސްދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ލ.އިސްދޫ
955,174
298,122
-
-
-
މ.ނާލާފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
މ.ނާލާފުށި
7,890
-
-
-
-
ހުޅުމާލޭގައި ފުޓުބޯޅަ ޓްރޭނިންގ ސްކޫލެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހުޅުމާލެ
5,500,000
794,054
1,500,000
9,963,203
12,820,385
ށ.ނަރުދޫ ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
ށ.ނަރުދޫ
999,240
-
-
-
-
ތ.ހިރިލަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ތ.ހިރިލަންދޫ
331,613
1,119,282
-
-
-
ބ.ހިތާދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ބ.ހިތާދޫ
928,097
69,388
-
-
-
ށ.ފޭދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ށ.ފޭދޫ
719,315
69,420
-
-
-
އއ.ރަސްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން އއ.ރަސްދޫ
1,584,822
1,879,241
259,111
-
-
ބ.ދަރަވަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ބ.ދަރަވަންދޫ
596,207
-
-
-
-
މ.މުލި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
މ.މުލި
1,224,172
58,252
-
-
-
ނ.ޅޮހި ފުޓްސެލްދަނޑުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް
ނ.ޅޮހި
231,680
-
-
-
-
ތ.ދިޔަމިގިލި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ތ.ދިޔަމިގިލި
579,042
-
-
-
-
ށ.ޅައިމަގު ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ށ.ޅައިމަގު
1,131,434
69,459
-
-
-
ތ.އޮމަދޫ ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ތ.އޮމަދޫ
589,309
380,810
-
-
-
ފ.މަގޫދޫ ފުޓްސެލްދަނޑު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް
ފ.މަގޫދޫ
696,795
-
-
-
-
ހއ.ތުރާކުނު ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ހއ.ތުރާކުނު
655,000
-
-
-
-
ބ.ކުޑަރިކިލު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން (ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުން)
ބ.ކުޑަރިކިލު
708,527
-
-
-
-
ރ.އަނގޮޅިތީމު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.އަނގޮޅިތީމު
164,700
-
200,000
675,000
1,933,108
ލ.ކަލައިދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ.ކަލައިދޫ
327,910
523,160
23,947
-
-
ލ.މާބައިދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ލ.މާބައިދޫ
267,716
-
-
-
-
ހއ.ދިއްދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހއ.ދިއްދޫ
510,000
-
-
-
-
ލ.ފޮނަދޫ ބަރާސީލު އަވަށު ބޯޅަގެ އަދި ކުރިމަގު އަވަށު އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު ނިންމުން
ލ.ފޮނަދޫ
965,527
-
-
-
-
ރ.މާކުރަތު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ރ.މާކުރަތު
3,022,644
949,022
144,869
-
-
ރ.މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ރ.މީދޫ
27,820
4,528,254
433,776
-
-
ޅ.ހިންނަވަރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ޅ.ހިންނަވަރު
5,103,059
2,785,509
389,488
-
-
އދ.ފެންފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން އދ.ފެންފުށި
164,179
3,083,426
316,412
-
-
ސ.މީދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.މީދޫ
201,676
-
841,209
1,276,155
944,374
ސ.ފޭދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ސ.ފޭދޫ
3,118,278
1,489,372
414,074
-
-
ގއ.ކޮނޑޭ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ގއ.ކޮނޑޭ
1,229,479
604,932
-
-
-
ސ.މަރަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.މަރަދޫ
1,030
2,166,269
1,034,065
-
-
ތ.ވިލުފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ.ވިލުފުށި
4,744,779
425,755
223,048
-
-
ގދ.ތިނަދޫ އިންޑޯރ ކޮމްޕްލެކްސް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގދ.ތިނަދޫ
1,963,140
9,198
21,454
-
-
ސ.ހިތަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ސ.ހިތަދޫ
670,347
530,032
-
-
-
މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ތަރައްޤީކުރުން
މާލެ ސިޓީ
6,067,066
9,012,234
-
-
-
ރާއްޖޭގެ އެކިރައްތަކުގައި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ތަރައްޤީކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި
807,606
-
-
-
-
ފ.ބިލެތްދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ފ.ބިލެތްދޫ
55,433
-
-
-
-
ފ.ނިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ފ.ނިލަންދޫ
3,324,093
89,073
-
-
-
ގއ.ދާންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގއ.ދާންދޫ
23,055
79,365
4,285
-
-
ސ.މަރަދޫފޭދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ސ.މަރަދޫފޭދޫ
72,981
281,870
-
-
-
ނ.މިލަދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ނ.މިލަދޫ
910,412
-
-
-
-
މ.ކޮޅުފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
މ.ކޮޅުފުށި
378,960
384,886
-
-
-
ޅ.ނައިފަރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ޅ.ނައިފަރު
395,008
-
-
-
-
ރ.މީދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ރ.މީދޫ
97,882
53,230
-
-
-
ރ.ދުވާފަރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ.ދުވާފަރު
1,436,818
4,939,568
301,854
-
-
ނ.މާފަރު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ.މާފަރު
19,317
51,335
3,591
-
-
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ޅ.އޮޅުވެލިފުށި
1,690,627
897,283
231,392
-
-
ށ.މަރޮށި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ށ.މަރޮށި
848,517
-
-
-
-
ގއ.ކޮނޑޭ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ގއ.ކޮނޑޭ
100,000
125,657
-
-
-
ހދ.ކުމުންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ހދ.ކުމުންދޫ
1,172,470
-
-
-
-
ހއ.ތަކަންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.ތަކަންދޫ
38,875
150,560
3,613
-
-
ގއ.ވިލިނގިލި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގއ.ވިލިނގިލި
2,300,306
2,261,109
1,032,030
-
-
ނ.ވެލިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ނ.ވެލިދޫ
4,013,067
1,099,605
139,934
-
-
އދ.މާމިގިލި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އދ.މާމިގިލި
3,542,096
1,231,395
562,004
-
-
ރ.އަލިފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ރ.އަލިފުށި
5,337,156
3,510,931
657,914
-
-
ހދ.ކުރިނބީ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ހދ.ކުރިނބީ
694,421
-
-
-
-
ފުވައްމުލައް ހޯދަނޑު އަވަށު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
3,339,106
129,812
1,286,150
2,459,778
2,230,726
ބ.މާޅޮސް ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ބ.މާޅޮސް
620,984
-
-
-
-
ހއ.ހޯރަފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ހއ.ހޯރަފުށި
8,900
5,818,627
304,566
-
-
ހއ.ހޯރަފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ހއ.ހޯރަފުށި
478,642
-
-
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ހއ.އިހަވަންދޫ
165,500
-
-
-
-
ހދ.ހަނިމާދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ.ހަނިމާދޫ
988,084
4,518,537
517,508
115,471
-
ހދ.ނެއްލައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ހދ.ނެއްލައިދޫ
3,117,804
2,438,028
369,859
-
-
ހދ.ނޭކުރެންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހދ.ނޭކުރެންދޫ
19,374
102,077
-
-
-
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ހދ.ނޭކުރެންދޫ
526,540
-
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ހދ.ނޮޅިވަރަމް
1,148,534
3,292,622
178,065
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
948,651
2,628,597
220,412
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
19,374
123,875
-
-
-
ށ.މިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ.މިލަންދޫ
2,779,863
2,981,188
91,988
-
-
ށ.މިލަންދޫ އިންޑޯރ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކުރުން
ށ.މިލަންދޫ
939,373
148,400
-
-
-
ށ.ފޯކައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ.ފޯކައިދޫ
2,806,245
1,281,701
94,212
-
-
ނ.ހޮޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ނ.ހޮޅުދޫ
4,085,603
90,183
-
-
-
ނ.ކުޑަފަރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ނ.ކުޑަފަރި
2,067,646
746,161
143,830
-
-
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
5,044,638
865,443
-
-
-
ނ.މަނަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ.މަނަދޫ
19,317
51,335
3,591
-
-
ކ.މާފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ.މާފުށި
4,004,760
979,809
129,934
-
-
ކ.މާފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ކ.މާފުށި
18,828
103,816
-
-
-
އއ.ތޮއްޑޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
އއ.ތޮއްޑޫ
22,419
140,223
-
-
-
އއ.ތޮއްޑޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
އއ.ތޮއްޑޫ
439,707
30,156
-
-
-
ވ.ކެޔޮދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ވ.ކެޔޮދޫ
1,213,189
860,900
560,948
1,404,074
-
މ.ނާލާފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ މ.ނާލާފުށި
22,737
65,922
4,226
-
-
ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން އަވަށު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
2,106,622
2,913,836
1,458,335
-
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ދ.ކުޑަހުވަދޫ
18,788
4,020,911
255,657
-
-
ތ.ކިނބިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ތ.ކިނބިދޫ
398,801
262,598
45,587
-
-
ތ.ކިނބިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ.ކިނބިދޫ
22,419
55,124
6,000
-
-
ތ.ތިމަރަފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ތ.ތިމަރަފުށި
119,285
4,939,501
236,952
-
-
ތ.ގާދިއްފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ތ.ގާދިއްފުށި
673,171
349,045
-
-
-
ލ.މާބައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ލ.މާބައިދޫ
100,000
177,755
-
-
-
ލ.ގަން ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ.ގަން
1,527,190
5,833,915
212,000
-
-
ލ.ގަން ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ލ.ގަން
3,304,064
152,699
-
-
-
ލ.ގަން މުކުރިމަގު ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ލ.ގަން
569,344
-
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.ތިނަދޫ
34,646
-
105,000
198,513
197,458
ގދ.ތިނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ގދ.ތިނަދޫ
3,819,539
2,472,521
345,815
-
-
ގދ.ތިނަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ.ތިނަދޫ
23,055
57,086
4,285
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ސ.ހުޅުދޫ
305,213
3,076,537
303,028
-
-
ސ.ފޭދޫ ސްޓޭޑިއަމް ލައިޓިންގ ސިސްޓަމްއާއެކު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ސ.ފޭދޫ
1,585,510
-
570,000
1,077,642
1,071,916
ށ.ފުނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ.ފުނަދޫ
1,753,300
2,684,048
437,054
-
-
ކ.ތުލުސްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ.ތުލުސްދޫ
18,547
48,962
3,447
-
-
ގދ.ގައްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ގދ.ގައްދޫ
23,055
125,657
-
-
-
ނ.މާޅެންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ.މާޅެންދޫ
19,317
96,300
3,591
-
-
ހދ.ވައިކަރަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ.ވައިކަރަދޫ
19,374
100,027
3,613
-
-
ރ.ހުޅުދުއްފާރު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ.ހުޅުދުއްފާރު
19,272
96,061
3,582
-
-
ހދ.ކުމުންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުމުންދޫ
19,374
134,427
3,613
-
-
މާލެ ގަލޮޅު ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
291,569
-
150,000
283,590
282,083
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ އިންޑޯ ކޯޓު
މާލެ ސިޓީ
1,213,161
-
-
-
-
ހުޅުމާލެ 03 ފުޓްސެލްދަނޑުގެ ޓަރފް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ހުޅުމާލެ
780,593
587,722
-
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ސަބްބޭސް ގާއިކުރުން
ރިޓެންޝަން ހއ.އިހަވަންދޫ
749,811
2,184,578
116,055
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުން
ރިޓެންޝަން ހއ.އިހަވަންދޫ
131,647
2,984,945
178,065
-
-
ހއ.އުތީމު ވޮލީކޯޓު ތަރައްޤީކުރުން
ހއ.އުތީމު
462,266
-
-
-
-
ހއ.ތަކަންދޫ ފުޓްސެލްދަނޑު ޤާއިމްކުރުން
ހއ.ތަކަންދޫ
100,700
-
-
-
-
ހއ.ތުރާކުނު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ރިޓެންޝަން ހއ.ތުރާކުނު
2,738,575
1,406,474
213,387
-
-
ނ.މާޅެންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްޤީކުރުން
ނ.މާޅެންދޫ
177,778
-
-
-
-
ރ.ރަސްގެތީމު ފުޓްސެލްދަނޑުގައި ޓަރފްއެޅުން
ރ.ރަސްގެތީމު
518,090
-
-
-
-
ރ.ކިނޮޅަސް އައުޓްޑޯރ ވޮލީކޯޓު ތަރައްޤީކުރުން
ރ.ކިނޮޅަސް
538,967
-
-
-
-
ރ.ކިނޮޅަސް ބަށިކޯޓު ތަރައްޤީކުރުން
ރ.ކިނޮޅަސް
97,800
-
-
-
-
ރ.މަޑުއްވަރީ ފުޓްސެލްދަނޑު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް
ރ.މަޑުއްވަރި
1,811,060
-
-
-
-
ކ.ހިންމަފުށި ފުޓްސެލްދަނޑުގެ ފެންސްމަރާމާތުކުރުމާއި ޓަރފް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކ.ހިންމަފުށި
462,118
-
-
-
-
ކ.ހިންމަފުށި ޑްރަގް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
ކ.ހިންމަފުށި
1,325,658
69,604
-
-
-
މާލޭ 345 ނަންބަރު ފުޓްސެލްދަނޑު ފެންސް މަރާމާތުކުރުމާއި ޓަރފް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މާލެ ސިޓީ
860,667
-
-
-
-
ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
މާލެ ސިޓީ
1,211,790
598,666
-
-
-
ކ.ގުރައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓަރފް އެޅުން
ރިޓެންޝަން ކ.ގުރައިދޫ
1,315,231
970,806
129,934
-
-
ކ.ގުރައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ސަބްބޭސް ގާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ.ގުރައިދޫ
1,152,584
1,630,449
78,842
-
-
ކ.ގުޅި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓަރފް އެޅުން
ރިޓެންޝަން ކ.ގުޅި
1,210,951
781,577
134,550
-
-
ކ.ގުޅި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ސަބްބޭސް ގާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ.ގުޅި
1,205,089
381,362
46,816
-
-
އއ.އުކުޅަސް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ލައިޓް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ހިނގަމުންދާ އއ.އުކުޅަސް
244,484
993,715
338,227
194,873
-
އއ.މާޅޮސް ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ރޮސްޓްރަމް ގާއިމްކުރުން
އއ.މާޅޮސް
1,364,748
58,660
-
-
-
މ.ވޭވަށް ބޯޅަގެއެއް ތަރައްޤީކުރުން
މ.ވޭވަށް
408,134
-
-
-
-
މ.މުލި ފުޓުބޯޅަދަނޑުގައި ގޯލް ފެންސްޖެހުމާއި ބޯޅަގެއެއް ތަރައްޤީކުރުން
މ.މުލައް
600,000
-
-
-
-
ދ.މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލްކުރުން
ރިޓެންޝަން ދ.މީދޫ
244,484
1,319,047
91,416
-
-
ތ.ބުރުނީ ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްޤިކުރުން
ތ.ބުރުނި
132,469
-
-
-
-
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފުޓްސަލް ދަނޑު ފެންސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
455,000
-
-
-
-
ހއ.ބާރަށް އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.ބާރަށް
69,437
83,982
3,613
-
-
ށ.ފޯކައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ.ފޯކައިދޫ
19,350
96,479
3,596
-
-
ށ.ކަނޑިތީމު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ.ކަނޑިތީމު
19,350
96,479
3,596
-
-
ނ.ހެނބަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ.ހެނބަދޫ
19,317
51,335
3,591
-
-
ނ.ވެލިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ.ވެލިދޫ
19,317
96,300
3,591
-
-
ނ.ކުޑަފަރި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ.ކުޑަފަރި
19,317
51,335
3,591
-
-
ރ.މަޑުއްވަރި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ރ.މަޑުއްވަރި
19,272
98,093
-
-
-
ރ.އުނގޫފާރު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ރ.އުނގޫފާރު
38,544
130,329
-
-
-
ރ.އިނގުރައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ.އިނގުރައިދޫ
19,272
98,815
3,582
-
-
ރ.އިންނަމާދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ.އިންނަމާދޫ
19,272
142,511
3,582
-
-
ރ.ފައިނު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ.ފައިނު
19,272
53,952
3,582
-
-
ބ.ކަމަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ބ.ކަމަދޫ
88,544
143,058
-
-
-
ބ.ގޮއިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ބ.ގޮއިދޫ
2,500
185,990
3,582
-
-
ބ.ހިތާދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ބ.ހިތާދޫ
38,544
-
-
-
-
ކ.ހިންމަފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ކ.ހިންމަފުށި
18,828
98,441
-
-
-
ކ.ދިއްފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ.ދިއްފުށި
18,828
46,798
3,500
-
-
ވިލިމާލެ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ވިލިމާލެ
18,452
101,046
-
-
-
އއ.އުކުޅަސް އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
އއ.އުކުޅަސް
22,419
122,772
-
-
-
އއ.ހިމަންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
އއ.ހިމަންދޫ
22,419
122,772
-
-
-
ދ.މީދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ދ.މީދޫ
21,942
117,247
4,078
-
-
މ.ވޭވަށް އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
މ.ވޭވަށް
22,737
68,320
-
-
-
ފ.ދަރަނބޫދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ފ.ދަރަނބޫދޫ
21,942
109,018
-
-
-
ފ.ފީއަލި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ.ފީއަލި
21,942
134,775
4,078
-
-
ތ.ހިރިލަންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ.ހިރިލަންދޫ
22,419
119,809
4,167
-
-
ތ.ކަނޑޫދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ.ކަނޑޫދޫ
22,419
86,128
4,167
-
-
ލ.މާވަށް އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ލ.މާވަށް
100,000
58,503
-
-
-
ލ.އިސްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ލ.އިސްދޫ
100,000
58,503
-
-
-
ލ.ހިތަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ލ.ހިތަދޫ
100,000
201,083
-
-
-
ގއ.ކޮލަމާފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ގއ.ކޮލަމާފުށި
23,055
165,885
-
-
-
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
100,000
112,681
4,285
-
-
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
23,055
88,089
4,285
-
-
މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން މާލެ ސިޓީ
3,527,063
5,503,308
417,056
-
-
ދ.މާއެނބޫދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ދ.މާއެނބޫދޫ
-
297,492
500,000
4,300,000
1,200,000
ތ.ވޭމަންޑޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ތ.ވޭމަންޑޫ
-
548,842
-
-
-
ދ.ހުޅުދެލި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ދ.ހުޅުދެލި
-
640,378
-
-
-
ގދ.ނަޑެއްލާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ.ނަޑެއްލާ
-
380,720
501,859
918,840
-
ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުތަށް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
-
534,137
1,800,000
3,113,406
3,122,300
ގދ.ފިޔޯރީ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ.ފިޔޯރީ
-
459,172
501,859
880,894
-
ހއ.މާރަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.މާރަންދޫ
-
1,355,711
562,667
95,126
34,677
ހދ.ކުރިނބީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ވަށާފާރު ރޭނުން
ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުރިނބީ
-
892,598
35,915
21,822
-
ހދ.ވައިކަރަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ވައިކަރަދޫ
-
319,676
200,000
675,000
1,845,738
ޅ.ކުރެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޅ.ކުރެންދޫ
-
2,344,526
501,859
-
-
ލ.ހިތަދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ލ.ހިތަދޫ
-
1,028,619
-
-
-
މ.ދިއްގަރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ މ.ދިއްގަރު
-
2,190,268
1,597,279
53,550
-
ނ.މިލަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ނ.މިލަދޫ
-
51,794
225,000
433,611
393,234
ބ.ތުޅާދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ބ.ތުޅާދޫ
-
643,108
746,512
338,805
199,208
އދ.ކުނބުރުދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އދ.ކުނބުރުދޫ
-
610,953
41,822
-
-
ދ.ބަނޑިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ދ.ބަނޑިދޫ
-
715,434
-
-
-
ތ.ކަނޑޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ.ކަނޑޫދޫ
-
385,865
292,751
25,411
-
ތ.ދިޔަމިގިލި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ.ދިޔަމިގިލި
-
535,924
697,026
-
-
ލ.މާމެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ.މާމެންދޫ
-
1,260,258
798,142
844,982
-
ސ.ހިތަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ
-
2,648,924
1,055,768
184,985
-
ވިލިމާލެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ވިލިމާލެ
-
1,027,076
28,830
-
-
ގއ.ދާންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގއ.ދާންދޫ
-
1,583,990
1,307,020
99,266
-
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު (ޓަރފް) ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ.ނޭކުރެންދޫ
-
2,138,762
1,359,218
97,417
-
ނ.މަނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު (ޓަރފް) ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ.މަނަދޫ
-
2,409,775
318,911
896,891
-
ގއ.ދެއްވަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގއ.ދެއްވަދޫ
-
1,565,401
1,294,124
98,288
-
ނ.މާފަރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ނ.މާފަރު
-
2,799,038
291,116
-
-
ލ.ކަލައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ.ކަލައިދޫ
-
134,758
8,364
-
-
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ
-
704,352
776,585
1,076,730
-
ބ.ކެންދޫ ޓަރފް ދަނޑު އަދި ހޭންޑްބޯލް ކޯޓް ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ބ.ކެންދޫ
-
1,312,137
1,919,432
59,291
-
ށ.ކަނޑިތީމުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
ހިނގަމުންދާ ށ.ކަނޑިތީމު
-
610,953
1,171,004
499,738
-
ރ.ވާދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
ޓެންޑަރިންގ ރ.ވާދޫ
-
325,088
525,000
812,736
824,208
ކ.ކާށިދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
ހިނގަމުންދާ ކ.ކާށިދޫ
-
990,680
1,901,222
59,291
-
ގދ.ގައްދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
ހިނގަމުންދާ ގދ.ގައްދޫ
-
1,287,550
822,491
59,291
-
ހއ.ބާރަށު ފުޓްސަލްދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.ބާރަށް
-
169,352
111,524
20,328
-
ތ.މަޑިފުށި ބޮޑު ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ.މަޑިފުށި
-
1,468,431
780,669
59,291
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
183,891
195,000
301,516
273,439
ސ.ފޭދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ސ.ފޭދޫ
-
245,737
195,000
304,598
276,234
މ.ދިއްގަރު ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ މ.ދިއްގަރު
-
101,770
195,000
335,554
304,308
ވ.ކެޔޮދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ވ.ކެޔޮދޫ
-
214,369
446,097
-
-
ކ.ތުލުސްދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ކ.ތުލުސްދޫ
-
287,640
195,000
211,706
191,992
ޅ.ހިންނަވަރު ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ޅ.ހިންނަވަރު
-
329,370
195,000
205,900
186,727
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
107,185
83,643
-
-
ގދ.ވާދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ.ވާދޫ
-
107,185
83,643
-
-
ކ.ހިންމަފުށި ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ކ.ހިންމަފުށި
-
171,496
-
-
-
ކ.ތުލުސްދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ކ.ތުލުސްދޫ
-
171,496
-
-
-
ރ.ރަސްމާދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ރ.ރަސްމާދޫ
-
162,921
20,000
-
-
ނ.ޅޮހި ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ.ޅޮހި
-
107,185
83,643
-
-
ހއ.މުރައިދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.މުރައިދޫ
-
1,297,327
1,122,759
92,465
-
ފ.މަގޫދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ.މަގޫދޫ
-
529,492
36,245
-
-
އއ.ހިމަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އއ.ހިމަންދޫ
-
780,127
683,086
59,291
-
ގއ.ދާންދޫ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގއ.ދާންދޫ
-
643,108
278,811
-
-
ފުވައްމުލައް ދިގުވާޑު ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
657,145
180,000
76,326
69,219
އއ.ތޮއްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އއ.ތޮއްޑޫ
-
1,177,053
1,914,571
59,291
-
ށ.ފީވަށް ޓާރފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ.ފީވައް
-
219,273
710,967
1,126,528
-
ހއ.ކެލާ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސިޑިބަރި ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.ކެލާ
-
1,908,077
418,216
65,566
-
ސ.މަރަދޫފޭދޫ އިންޑޯ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.މަރަދޫފޭދޫ
-
667,627
334,573
-
-
ކ.ދިއްފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ.ދިއްފުށި
-
1,112,021
1,906,643
59,291
-
ބ.ދަރަވަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ބ.ދަރަވަންދޫ
-
1,373,889
1,917,516
59,291
-
ލ.ދަނބިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ.ދަނބިދޫ
-
122,191
15,000
-
-
މާލެ ހެންވޭރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
-
-
375,000
708,975
705,208
ހއ.އުލިގަމު ފުޓްބޯޅަދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހއ.އުލިގަމު
-
-
975,000
1,843,334
1,833,541
ސ.ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ފޭދޫ
-
-
750,000
1,417,949
1,410,416
މ.މުލައް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ މ.މުލައް
-
-
450,000
850,770
846,249
ހއ.އިހަވަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ.އިހަވަންދޫ
-
-
200,000
248,141
2,017,904
ރ.މަޑުއްވަރި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.މަޑުއްވަރި
-
-
675,000
1,276,155
1,269,374
ރ.ދުވާފަރު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން (އިންޑޯ ހޯލް އާއިއެކު)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.ދުވާފަރު
-
-
675,000
1,276,155
1,269,374
ފ.މަގޫދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފ.މަގޫދޫ
-
-
200,000
675,000
1,921,262
ދ.މީދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ދ.މީދޫ
-
-
675,000
1,090,523
1,101,029
ލ.ދަނބިދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ.ދަނބިދޫ
-
-
581,250
1,098,911
1,093,072
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
-
-
675,000
1,025,390
1,394,260
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
-
-
200,000
239,279
2,022,318
ގއ.މާމެންދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގއ.މާމެންދޫ
-
-
675,000
1,276,155
1,269,374
ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ވިލިމާލެ
-
-
170,000
60,263
54,651
ތ.ވޭމަންޑޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ތ.ވޭމަންޑޫ
-
-
675,000
1,170,283
1,061,307
އއ.އުކުޅަސް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އއ.އުކުޅަސް
-
-
675,000
1,170,283
1,061,307
އއ.ހިމަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އއ.ހިމަންދޫ
-
-
200,000
675,000
1,849,559
ލ.އިސްދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ.އިސްދޫ
-
-
200,000
675,000
1,849,559
ށ.މިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ށ.މިލަންދޫ
-
-
150,000
283,590
282,083
ހއ.ބާރަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ.ބާރަށް
-
-
675,000
931,004
1,180,473
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ނޮޅިވަރަމް
-
-
150,000
283,590
282,083
ދ.ބަނޑިދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ދ.ބަނޑިދޫ
-
-
675,000
1,170,283
1,061,307
ގއ.ވިލިނގިލި ސްވިމިންގ ޓްރެކް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގއ.ވިލިނގިލި
-
-
350,000
111,664
118,696
ލ.މުންޑޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ.މުންޑޫ
-
-
45,000
85,077
84,625
ދ.މާއެނބޫދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ދ.މާއެނބޫދޫ
-
-
675,000
1,170,283
1,061,307
އއ.މާޅޮސް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ.މާޅޮސް
-
-
330,000
623,898
620,583
މާލެގައި ޔޫތު އިނޮވޭޝަން ލެބް ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ މާލެ ސިޓީ
-
-
1,815,000
3,431,438
3,413,207
ހދ.ފިނޭ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ފިނޭ
-
-
225,000
425,385
423,125
ތ.ވިލުފުށި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ތ.ވިލުފުށި
-
-
200,000
675,000
1,921,262
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމް ދަނޑު ޓާރފަށް ބަދަލުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
54,000
102,092
101,550
ފުވައްމުލައް ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އަދި ސްވިމިންގ ޕޫލް ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
3,000,000
5,671,798
5,641,664
ހދ.ހަނިމާދޫ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގައި ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ.ހަނިމާދޫ
-
-
345,000
652,257
648,791
ހދ.ހަނިމާދޫ ފަތާ ސަރަހައްދު ހެދުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ހަނިމާދޫ
-
-
105,000
198,513
197,458
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ފުޓުބޯޅަދަނޑުގައި ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ.ނޮޅިވަރަމް
-
-
345,000
652,257
648,791
ނ.ހޮޅުދޫ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގައި ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ.ހޮޅުދޫ
-
-
345,000
652,257
648,791
ފ.ފީއަލި އިންޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފ.ފީއަލި
-
-
300,000
567,180
564,166
މާލެ އިންޑޯ ވޮލީ ކޯޓް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
-
-
2,250,000
4,253,848
4,231,248
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސްކޭޓިންގ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
150,000
283,590
282,083
ބ.ގޮއިދޫ ސްކޭޓިންގ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ބ.ގޮއިދޫ
-
-
150,000
283,590
282,083
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
195,000
338,082
306,600
ތ.ހިރިލަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ތ.ހިރިލަންދޫ
-
-
195,000
212,952
193,123
ގއ.ވިލިނގިލި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގއ.ވިލިނގިލި
-
-
195,000
212,952
193,123
ގއ.ނިލަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގއ.ނިލަންދޫ
-
-
195,000
212,952
193,123
ތ.މަޑިފުށި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ތ.މަޑިފުށި
-
-
195,000
212,952
193,123
ފ.ނިލަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފ.ނިލަންދޫ
-
-
195,000
212,952
193,123
ވ.ފެލިދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ވ.ފެލިދޫ
-
-
195,000
212,952
193,123
ބ.ގޮއިދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ބ.ގޮއިދޫ
-
-
195,000
212,952
193,123
ބ.ކެންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ބ.ކެންދޫ
-
-
195,000
212,952
193,123
މ.މުލައް ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ މ.މުލައް
-
-
195,000
212,952
193,123
ށ.ފުނަދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ށ.ފުނަދޫ
-
-
195,000
212,952
193,123
ލ.ފޮނަދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ.ފޮނަދޫ
-
-
195,000
212,952
193,123
ހދ.ފިނޭ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ފިނޭ
-
-
195,000
212,952
193,123
ސ.މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ސ.މީދޫ
-
-
180,000
180,000
39,219
ގދ.ގައްދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.ގައްދޫ
-
-
60,000
113,436
112,833
ލ..މާބައިދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ.މާބައިދޫ
-
-
60,000
113,436
112,833
ރ.އަލިފުށި ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.އަލިފުށި
-
-
200,000
750,000
2,062,209
ހއ.ދިއްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ސިޑިބަރި އާއި ލައިޓިންގ
ޓެންޑަރިންގ ހއ.ދިއްދޫ
-
-
525,000
992,565
987,291
ގއ.ދާންދޫ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގއ.ދާންދޫ
-
-
195,000
212,952
193,123
ފުވައްމުލަށް ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމް ޤާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
300,000
567,180
564,166
އއ.ތޮއްޑޫ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ.ތޮއްޑޫ
-
-
345,000
652,257
648,791
ށ.މިލަންދޫ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ށ.މިލަންދޫ
-
-
195,000
212,952
193,123
ހދ.ވައިކަރަދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ވައިކަރަދޫ
-
-
150,000
283,590
282,083
ހދ.ކުރިނބީ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓު ޤާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ކުރިނބީ
-
-
75,000
141,795
141,042
ހދ.ކުމުންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ކުމުންދޫ
-
-
180,000
196,572
178,267
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ނޭކުރެންދޫ
-
-
195,000
87,823
79,645
ހދ.މަކުނުދޫ ހޭންޑްބޯލް ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ.މަކުނުދޫ
-
-
105,000
198,513
197,458
ސ.މަރަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ސ.މަރަދޫ
-
-
675,000
1,276,155
1,269,374
ލ.ފޮނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ.ފޮނަދޫ
-
-
750,000
1,417,949
1,410,416
ވ.ފުލިދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ވ.ފުލިދޫ
-
-
195,000
212,952
193,123
ގއ.ކޮލަމާފުށި ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްޤީކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގއ.ކޮލަމާފުށި
-
-
195,000
212,952
193,123
ފ.ދަރަނބޫދޫ އިންޑޯރ ހޯލްގެ މަސައްކަތް ނިންމުން
އަލަށްފަށާ ފ.ދަރަނބޫދޫ
-
-
26,250
49,628
49,365
ތ.ކަނޑޫދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ.ކަނޑޫދޫ
-
-
195,000
368,667
366,708
އއ.ބޮޑުފޮޅަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ
-
-
75,000
26,587
24,111
ބ.ދަރަވަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ.ދަރަވަންދޫ
-
-
75,000
26,587
24,111
ބ.ހިތާދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ.ހިތާދޫ
-
-
75,000
26,587
24,111
ބ.ކަމަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ.ކަމަދޫ
-
-
75,000
26,587
24,111
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން
އަލަށްފަށާ ދ.ކުޑަހުވަދޫ
-
-
75,000
141,795
141,042
ދ.ރިނބުދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ދ.ރިނބުދޫ
-
-
75,000
26,587
24,111
ހއ.ކެލާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ.ކެލާ
-
-
75,000
26,587
24,111
ރ.އިނގުރައިދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ.އިނގުރައިދޫ
-
-
150,000
283,590
282,083
ށ.ކަނޑިތީމު ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ.ކަނޑިތީމު
-
-
75,000
26,587
24,111
ށ.ނަރުދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ.ނަރުދޫ
-
-
75,000
26,587
24,111
ތ.ގާދިއްފުށި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ.ގާދިއްފުށި
-
-
75,000
26,587
24,111
ތ.ހިރިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ.ހިރިލަންދޫ
-
-
75,000
26,587
24,111
ތ.ތިމަރަފުށި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ.ތިމަރަފުށި
-
-
75,000
26,587
24,111
ވ.ރަކީދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ވ.ރަކީދޫ
-
-
75,000
26,587
24,111
ޅ.ހިންނަވަރު ފުޓުބޯޅަދަނޑުގައި ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް އާއި ރޮސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ޅ.ހިންނަވަރު
-
-
1,020,000
1,928,411
1,918,166
ރ.އަނގޮޅިތީމު އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ.އަނގޮޅިތީމު
-
-
125,000
39,880
42,391
ރ.ވާދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ.ވާދޫ
-
-
175,000
-
-
ށ.ޅައިމަގު އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ.ޅައިމަގު
-
-
125,000
39,880
42,391
ތ.ވޭމަންޑޫ އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ.ވޭމަންޑޫ
-
-
125,000
39,880
42,391
ނ.ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ސަބް ބޭސް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ޓާރފް އެޅުން
އަލަށްފަށާ ނ.ލަންދޫ
-
-
750,000
1,400,225
1,419,243
އއ.ފެރިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ.ފެރިދޫ
-
-
1,050,000
1,985,129
1,974,583
އދ.މަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ.މަންދޫ
-
-
1,050,000
1,985,129
1,974,583
ބ.ކަމަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ.ކަމަދޫ
-
-
1,050,000
1,985,129
1,974,583
ފ.މަގޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ފ.މަގޫދޫ
-
-
1,050,000
1,985,129
1,974,583
ހއ.އުތީމު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ.އުތީމު
-
-
1,050,000
1,985,129
1,974,583
ހދ.ހިރިމަރަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ.ހިރިމަރަދޫ
-
-
1,050,000
1,985,129
1,974,583
ހދ.ނައިވާދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ.ނައިވާދޫ
-
-
1,050,000
1,985,129
1,974,583
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ.ހުޅުދުއްފާރު
-
-
1,050,000
1,985,129
1,974,583
ވ.ފެލިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ވ.ފެލިދޫ
-
-
1,050,000
1,985,129
1,974,583
ބ.އޭދަފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ.އޭދަފުށި
-
-
195,000
368,667
366,708
ހދ.ހަނިމާދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ.ހަނިމާދޫ
-
-
195,000
368,667
366,708
ލ.ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ.ދަނބިދޫ
-
-
195,000
368,667
366,708
ލ.ގަން މަތިމަރަދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ.ގަން
-
-
195,000
368,667
366,708
ލ.ކުނަހަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ.ކުނަހަންދޫ
-
-
195,000
368,667
366,708
ލ.ހިތަދޫ ހޭންޑްބޯލް ކޯޓު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ.ހިތަދޫ
-
-
67,500
127,615
126,938
ތ.އޮމަދޫ ހޭންޑްބޯލް ކޯޓު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ.އޮމަދޫ
-
-
150,000
47,856
50,870
ލ.ގަން ތުނޑި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގެ އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ.ގަން
-
-
1,350,000
2,552,309
2,538,749
އއ.ހިމަންދޫ ވޮލީކޯޓު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ.ހިމަންދޫ
-
-
108,000
204,185
203,100
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ވޮލީކޯޓު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
-
-
180,000
361,577
327,907
ހދ.ވައިކަރަދޫ ވޮލީކޯޓު ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ.ވައިކަރަދޫ
-
-
180,000
361,577
327,907
ސ.ހިތަދޫ ކަސަބާ ސްޓޭޑިއަމް ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ.ހިތަދޫ
-
-
1,050,000
1,985,129
1,974,583
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން
އަލަށްފަށާ ޅ.އޮޅުވެލިފުށި
-
-
75,000
141,795
141,042
އއ.ހިމަންދޫ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ.ހިމަންދޫ
-
-
75,000
141,795
141,042
އއ.ރަސްދޫ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ.ރަސްދޫ
-
-
75,000
141,795
141,042
ފ.ނިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން
އަލަށްފަށާ ފ.ނިލަންދޫ
-
-
75,000
141,795
141,042
ގއ.ދާންދޫ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ.ދާންދޫ
-
-
75,000
141,795
141,042
ކ.ކާށިދޫ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ.ކާށިދޫ
-
-
75,000
141,795
141,042
ނ.މަނަދޫ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ.މަނަދޫ
-
-
75,000
141,795
141,042
ނ.ވެލިދޫ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ.ވެލިދޫ
-
-
75,000
141,795
141,042
މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
އަލަށްފަށާ މާލެ ސިޓީ
-
-
1,725,000
3,261,284
3,243,957
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ
-
-
125,000
39,880
42,391
ސ.ހުޅުދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ.ހުޅުދޫ
-
-
841,209
1,773,541
250,000
ޅ.ނައިފަރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ޅ.ނައިފަރު
-
-
682,418
1,773,541
250,000
ގއ.ގެމަނަފުށި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ.ގެމަނަފުށި
-
-
682,418
1,773,541
250,000
ފ.ނިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަދަނޑު ޗޭންޖިންގ ރޫމް ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ފ.ނިލަންދޫ
-
-
700,000
-
-
ސ.ހިތަދޫ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ޗޭންޖިންގ ރޫމް ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ.ހިތަދޫ
-
-
100,000
400,000
200,000
މ.މުލައް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ މ.މުލައް
-
-
500,000
4,300,000
1,200,000
ލ.މުންޑޫ އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ.މުންޑޫ
-
-
125,000
39,880
42,391
ހއ.ބާރަށު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ.ބާރަށް
-
-
500,000
1,000,000
100,000
ސ.ފޭދޫ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓު ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ.ފޭދޫ
-
-
75,000
141,795
141,042
އއ.މާޅޮސް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ވިނަ އިންދާ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ.މާޅޮސް
-
-
525,000
992,565
987,291
ހއ.ހޯރަފުށި ސްވިމިންގ ޓްރެކް ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ.ހޯރަފުށި
-
-
350,000
111,664
118,696
ހއ.ހޯރަފުށި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ.ހޯރަފުށި
-
-
180,000
361,577
327,907
ސ.މަރަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ.މަރަދޫ
-
-
345,000
652,257
648,791
ށ.ފޭދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ.ފޭދޫ
-
-
1,050,000
1,985,129
1,974,583
ޅ.ކުރެންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ޅ.ކުރެންދޫ
-
-
180,000
361,577
327,907
ހއ.މާރަންދޫ ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ.މާރަންދޫ
-
-
75,000
141,795
141,042
ބ.ކިހާދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ.ކިހާދޫ
-
-
180,000
361,577
327,907
ބ.ދަރަވަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ.ދަރަވަންދޫ
-
-
180,000
361,577
327,907
ސ.މަރަދޫފޭދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ.މަރަދޫފޭދޫ
-
-
350,000
111,664
118,696
ރ.އުނގޫފާރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ.އުނގޫފާރު
-
-
1,050,000
1,985,129
1,974,583
ވިލިމާލެ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ވިލިމާލެ
-
-
195,000
368,667
366,708
ނ.ޅޮހި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ.ޅޮހި
-
-
1,050,000
1,985,129
1,974,583
ނ.މާފަރު ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ.މާފަރު
-
-
180,000
361,577
327,907
ރ.މަޑުއްވަރި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ.މަޑުއްވަރި
-
-
500,000
4,300,000
1,200,000
ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން އަވަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ސިޑިބަރި ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
525,000
992,565
987,291
އއ.ތޮއްޑޫ ބެޑްމިންޓަން ހޯލް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ.ތޮއްޑޫ
-
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
ރ.މާކުރަތު ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ފެންސް މަރާމާތުކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ.މާކުރަތު
-
-
250,000
88,622
80,369
ފ.ދަރަނބޫދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތުކުރުން
އަލަށްފަށާ ފ.ދަރަނބޫދޫ
-
-
300,000
-
-
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް