ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
3,300,000
700,000
-
މެރީނާ އަދި ޔޮޓިންގް ފެސިލިޓީސް 5 ރީޖަނަލް ހަބްގައި ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
2,000,000
500,000
-
ކްރޫޒް ޓާރމިނަލް ގްރޭޓަރ މާލެ ރީޖަންގައި ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހުޅުލެ
-
-
1,300,000
200,000
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން