ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
140,066,240
72,498,151
1,672,863
-
-
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން (ބިން ހިއްކުން)
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
7,456,385
-
-
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން (ބިން ހިއްކުމާއެކު)
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
7,855,662
-
-
-
-
ށ.ފުނަދޫގައި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން (ބިން ހިއްކުމާއެކު)
ށ.ފުނަދޫ
9,523,648
2,378,790
-
-
-
ގދ.މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން
ގދ.މާވަރުލު
42,821,408
8,465,028
-
-
-
ހއ.ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން
ހއ.ހޯރަފުށި
72,409,137
54,712,622
-
-
-
މާލޭގައި މިނީ ބަސް ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
-
6,941,711
1,672,863
-
-
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް