ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
236,369,321
201,825,661
16,191,000
6,939,000
-
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން (ބިން ހިއްކުން)
ރިޓެންޝަން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
71,657,907
9,698,782
-
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން (ބިން ހިއްކުމާއެކު)
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
16,178,066
27,946,352
-
-
-
ށ.ފުނަދޫގައި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން (ބިން ހިއްކުމާއެކު)
ހިނގަމުންދާ ށ. ފުނަދޫ
12,011,006
18,075,319
-
-
-
ގދ.މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. މާވަރުލު
30,709,366
53,630,819
-
-
-
ހއ.ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. މާފިނޮޅު
105,812,976
92,474,389
-
-
-
މާލޭގައި މިނީ ބަސް ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
-
16,191,000
6,939,000
-
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން