ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
88,195,877
-
2,021,984
2,274,732
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން (ބިން ހިއްކުމާއެކު)
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
222,800
-
-
-
-
ށ.ފުނަދޫގައި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން (ބިން ހިއްކުމާއެކު)
ށ.ފުނަދޫ
2,378,790
-
-
-
-
ގދ.މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން
ގދ.މާވަރުލު
8,465,028
-
-
-
-
ހއ.ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން
ހއ.ހޯރަފުށި
54,810,337
-
-
-
-
މާލޭގައި މިނީ ބަސް ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
22,318,922
-
2,021,984
2,274,732
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް