ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
3,000,000
4,608,336
6,171,289
ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީންގެ އެކަމޮޑޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހުޅުމާލެ
-
-
3,000,000
4,608,336
6,171,289
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް