ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
1,889,854
1,700,868
255,130
ޅ.ފެލިވަރު އަދި އ.ގެމަނަފުށީގައި މިފްކޯގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
-
-
-
ޅ.ފެލިވަރު އަދި ގއ.ގެމަނަފުށީގައި މިފްކޯގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
1,889,854
1,700,868
255,130
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް