ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
86,455,563
14,692,207
29,394,295
24,365,377
5,442,881
ރެސްޕިރޭޓްރީ އަދި ޕަލްމޮނަރީ ޑިޕާޓްމަންޓް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
6,206,904
-
-
-
-
އީ.އާރު އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
3,118,933
-
-
-
-
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
77,129,726
-
-
-
-
އައ.ޖީ.އެމް.އެޗް ސީ.އެސް.އެސް.ޑީ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
4,164,718
2,657,289
5,757,459
442,881
އައ.ޖީ.އެމް.އެޗް އޯބީޖީ ކޮންސަލްޓޭޝަން / އާރް އެޗް ސީ
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
2,927,489
2,927,489
146,374
-
މެންޓަލް ހެލްތް ވާރޑް
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
-
6,405,217
4,270,144
-
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް އޮފްތަލްމިކް އަދި ޖެނެރަލް އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް
އަލަށްފަށާ ހުޅުމާލެ
-
-
7,000,000
3,000,000
-
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ލޯންޑްރީ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
-
5,100,000
4,500,000
500,000
-
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ 6 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން
އަލަށްފަށާ ހުޅުމާލެ
-
-
5,000,000
10,000,000
5,000,000
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބެކް ހައުސް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
-
2,500,000
904,300
691,400
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން