ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
306,924
6,710,993
3,433,856
5,405,488
5,376,770
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ލޯންޑްރީ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ރިޓެންޝަން މާލެ ސިޓީ
239,314
2,190,730
79,771
-
-
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބެކް ހައުސް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ރިޓެންޝަން މާލެ ސިޓީ
67,610
421,868
135,645
-
-
އައ.ޖީ.އެމް.އެޗް އޯބީޖީ ކޮންސަލްޓޭޝަން / އާރް އެޗް ސީ
ރިޓެންޝަން މާލެ ސިޓީ
-
1,236,548
146,374
-
-
އައ.ޖީ.އެމް.އެޗް ސީ.އެސް.އެސް.ޑީ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރިޓެންޝަން މާލެ ސިޓީ
-
633,146
138,558
-
-
މެންޓަލް ހެލްތް ވާރޑް
ރިޓެންޝަން މާލެ ސިޓީ
-
2,228,701
74,368
-
-
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި އޮންކޮލޮޖީ ވޯޑް ޤާއިމް ކުރުން
އަލަށްފަށާ މާލެ ސިޓީ
-
-
606,180
1,146,043
1,139,955
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި ޕަލްމޮނޮލޮޖީ ވޯޑް ޤާއިމް ކުރުން
އަލަށްފަށާ މާލެ ސިޓީ
-
-
1,239,480
2,343,360
2,330,910
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި ޓްރާންސްޕްލާންޓް ވޯޑް ޤާއިމް ކުރުން
އަލަށްފަށާ މާލެ ސިޓީ
-
-
419,640
793,371
789,156
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ފްލޮބޮޓޮމީ ގްރައުންޑް ފްލޯރއަށް ބަދަލުކުރުން
އަލަށްފަށާ މާލެ ސިޓީ
-
-
300,135
567,435
564,420
ބްލަޑް ބޭންކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
އަލަށްފަށާ މާލެ ސިޓީ
-
-
293,705
555,279
552,329
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް