ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
78,445,739
13,014,283
6,221,585
5,675,507
401,526
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ލޯންޑްރީ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
މާލެ ސިޓީ
1,202,225
-
-
-
-
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބެކް ހައުސް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
546,423
6,668,340
521,059
468,954
-
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުން
މާލެ ސިޓީ
3,289,825
-
-
-
-
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ މޭޖަރ މެޑިކަލް އިކްވިޕްމަންޓާއި އެކްސަސަރީސް ހޯދުން
މާލެ ސިޓީ
70,063,234
-
-
-
-
އައ.ޖީ.އެމް.އެޗް އޯބީޖީ ކޮންސަލްޓޭޝަން / އާރް އެޗް ސީ
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
1,743,272
463,803
450,000
104,356
-
އައ.ޖީ.އެމް.އެޗް ސީ.އެސް.އެސް.ޑީ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
-
-
342,477
684,954
-
މެންޓަލް ހެލްތް ވާރޑް
މާލެ ސިޓީ
1,600,760
3,324,273
-
-
-
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި އޮންކޮލޮޖީ ވޯޑް ޤާއިމް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
-
32,330
339,461
305,515
-
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި ޕަލްމޮނޮލޮޖީ ވޯޑް ޤާއިމް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
-
815,537
1,720,940
1,548,846
232,327
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި ޓްރާންސްޕްލާންޓް ވޯޑް ޤާއިމް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
-
1,710,000
1,253,325
1,127,992
169,199
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ފްލޮބޮޓޮމީ ގްރައުންޑް ފްލޯރއަށް ބަދަލުކުރުން
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
-
-
717,123
645,410
-
ބްލަޑް ބޭންކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
-
-
877,200
789,480
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް