ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
20,241,834
240,356,646
257,521,648
598,416,530
651,186,805
ނ.ވެލިދޫ ހޮސްޕިޓަލް ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ. ވެލިދޫ
96,000
-
-
-
-
ރ.އުނގޫފާރު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ. އުނގޫފާރު
1,005,001
44,370,972
2,575,499
169,157
-
ޅ.ހިންނަވަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރުން
އަލަށްފަށާ ޅ. ހިންނަވަރު
135,000
-
-
-
-
ކ.ދިއްފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ލެބޯޓަރީ ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ދިއްފުށި
808,025
1,381,294
-
-
-
އދ.މާމިގިލި ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ. މާމިގިލި
631,611
-
-
-
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައު އިމާރަތް
ޓެންޑަރިންގ ދ. ކުޑަހުވަދޫ
230,000
266,667
11,222,024
38,100,537
59,653,440
ގދ.ތިނަދޫ ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. ތިނަދޫ
196,092
57,226,863
19,939,024
3,083,567
-
ގދ.މަޑަވެލި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ލެބޯޓަރީ ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. މަޑަވެލި
2,006,515
3,735,280
3,200,000
200,000
-
ގދ.ނަޑެއްލާ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ލެބޯޓަރީ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. ނަޑެއްލާ
1,098,397
54,920
-
-
-
ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
4,309,375
233,001
-
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ. ހުޅުދޫ
1,013,738
3,371,623
3,200,000
200,000
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
1,783,029
93,413
-
-
-
ހދ.ހިރިމަރަދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ ވަށާފާރު ރޭނުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ހިރިމަރަދޫ
346,040
17,431
-
-
-
ހދ.ނައިވާދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ހދ. ނައިވާދޫ
260,554
255,850
-
-
-
ނ.މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ޓެންޑަރިންގ ނ. މަނަދޫ
106,000
-
8,500,000
39,739,698
60,000,000
ބ.އޭދަފުށި ހޮސްޕިޓަލް ރޫމްތައް އެޅުން
އަލަށްފަށާ ބ. އޭދަފުށި
60,000
-
-
-
-
އދ.ދިގުރަށު ލެބޯޓަރީ އިކްވިޕްމަންޓް ގަތުން
ހިނގަމުންދާ އދ. ދިގުރަށް
-
-
1,875,000
1,062,500
1,062,500
ފ.ބިލެތްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ. ބިލެއްދޫ
1,372,782
89,987
-
-
-
ތ.ވިލުފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ވިލުފުށި
501,214
-
592,000
-
-
ތ.ވޭމަންޑޫ ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރިޓެންޝަން ތ. ވޭމަންޑޫ
1,302,702
523,051
117,853
-
-
ތ.ތިމަރަފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. ތިމަރަފުށި
466,487
-
-
-
-
ގއ.ކޮނޑޭ ސިއްހީ މަރުކަޒު ވަށާފާރު ރޭނުން
ހިނގަމުންދާ ގއ. ކޮނޑޭ
491,422
25,864
-
-
-
ބ.ފެހެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އިމާރާތް ކުރުން
ރިޓެންޝަން ބ. ފެހެންދޫ
205,114
74,309
-
-
-
ރ.އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި 6 ޕްރައިވެޓް ރޫމް ހެދުން
ރިޓެންޝަން ރ. އުނގޫފާރު
1,126,497
245,139
-
-
-
ގުރައިދޫ ގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތިބޭ މަރުކަޒުގައި ބަދިގެޔާއި، ލޯންޑްރީ އަދި ޕިޒިއޯތެރަޕީ ޢިމާރާތް ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ގުރައިދޫ
85,500
-
-
-
-
ލ.އިސްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ. އިސްދޫ
424,498
133,950
-
-
-
ޅ.ހިންނަވަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އާޢިމާރާތް ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ޅ. ހިންނަވަރު
24,580
-
-
-
-
ތ.ވޭމަންޑޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ތ. ވޭމަންޑޫ
-
321,072
440,000
5,000,000
5,300,000
ފ.ނިލަންދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ ފ. ނިލަންދޫ
56,422
-
-
-
-
ލ.ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި 20 ޓަނުގެ މީރުފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން
ނިމިފައި ލ. ގަން
99,239
-
-
-
-
ނ.ވެލިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ޓެންޑަރިންގ ނ. ވެލިދޫ
-
-
4,000,000
25,000,000
40,000,000
ޅ.ހިންނަވަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ޅ. ހިންނަވަރު
-
-
5,000,000
15,500,000
20,500,000
ބ.އޭދަފުށި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ޓެންޑަރިންގ ބ. އޭދަފުށި
-
266,667
8,836,311
27,904,140
37,205,520
ހއ.ބާރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ހއ. ބާރަށް
-
2,378,227
-
-
-
ހއ.މާރަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ހއ. މާރަންދޫ
-
-
477,500
1,193,750
1,828,750
ހއ.ފިއްލަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ހއ. ފިއްލަދޫ
-
-
1,031,250
3,500,000
226,563
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
61,016,144
6,273,398
1,990,896
-
ހދ.މަކުނުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ހދ. މަކުނުދޫ
-
-
455,000
1,137,500
1,907,500
ށ.ކަނޑިތީމު ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ށ. ކަނޑިތީމު
-
-
2,200,000
4,400,000
4,400,000
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
-
-
1,076,000
2,690,000
1,614,000
ނ.މާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ނ. މާފަރު
-
-
455,000
1,137,500
1,907,500
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ރ. ހުޅުދުއްފާރު
-
-
375,000
937,500
562,500
ރ.އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. އިނގުރައިދޫ
-
-
1,675,000
2,912,500
2,912,500
ރ.ވާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ސްޓޯރ، ގަރާޖް އަދި ލޯންޑްރީ ހެދުން
އަލަށްފަށާ ރ. ވާދޫ
-
-
260,000
650,000
390,000
ބ.ތުޅާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ބ. ތުޅާދޫ
-
-
1,385,000
2,212,500
3,402,500
ކ.ތުލުސްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ކ. ތުލުސްދޫ
-
-
485,000
1,212,500
2,802,500
ކ.ގާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކ. ގާފަރު
-
-
3,675,000
2,912,500
2,912,500
ކ.ގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކ. ގުރައިދޫ
-
-
335,000
3,582,500
3,582,500
އއ.އުކުޅަސް ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ އއ. އުކުޅަސް
-
-
455,000
1,137,500
1,907,500
އއ.ފެރިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ އއ. ފެރިދޫ
-
-
465,500
1,163,750
698,250
އއ.ތޮއްޑޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް ކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ. ތޮއްޑޫ
-
-
400,000
2,300,000
2,300,000
އދ.ދަނގެތި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ. ދަނގެތި
-
-
2,387,500
556,250
556,250
މ.މުލައް ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ މ. މުލައް
-
-
455,000
1,137,500
1,907,500
ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
5,000,000
12,500,000
12,500,000
ފ.ފީއަލި ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ފ. ފީއަލި
-
-
840,000
2,780,000
2,780,000
ތ.ކަނޑޫދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ތ. ކަނޑޫދޫ
-
217,681
440,000
2,780,000
2,780,000
ތ.ކިނބިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ތ. ކިނބިދޫ
-
2,094,068
5,000,000
8,860,000
-
ލ.މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ލެބޯޓަރީ ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. މާމެންދޫ
-
-
455,000
1,137,500
1,907,500
ގއ.ނިލަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ލެބޯޓަރީ ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ނިލަންދޫ
-
-
700,000
300,000
-
ގއ.މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. މާމެންދޫ
-
-
400,000
1,000,000
1,600,000
ގއ.ދެއްވަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ގއ. ދެއްވަދޫ
-
-
455,000
1,137,500
1,907,500
ގދ.ފިޔޯރީ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ގދ. ފިޔޯރީ
-
-
455,000
1,137,500
1,907,500
ސ.ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ސ. ހުޅުމީދޫ
-
-
1,455,000
1,522,500
1,522,500
ހއ.ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ޓެންޑަރިންގ ހއ. ދިއްދޫ
-
266,667
12,964,455
33,635,412
57,619,800
ށ.ގޮއިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ށ. ގޮއިދޫ
-
-
4,290,075
1,278,425
-
ތ.ވިލުފުށި އައު ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ތ. ވިލުފުށި
-
287,009
8,000,000
25,000,000
35,000,000
ގއ.ވިލިނގިލި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ގއ. ވިލިނގިލި
-
-
440,000
5,280,000
5,280,000
ގއ.ނިލަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ގއ. ނިލަންދޫ
-
-
200,000
1,900,000
1,900,000
ހދ.ވައިކަރަދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ހދ. ވައިކަރަދޫ
-
-
300,000
2,100,000
2,100,000
ހއ.ވަށަފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ހއ. ވަށަފަރު
-
-
160,000
400,000
240,000
އއ.ރަސްދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ އއ. ރަސްދޫ
-
-
440,000
5,280,000
5,280,000
ށ.މިލަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ށ. މިލަންދޫ
-
-
1,400,000
8,225,000
8,225,000
ހއ.އިހަވަންދޫ ހެލްތު ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. އިހަވަންދޫ
-
-
100,000
7,125,000
7,125,000
ތ.ތިމަރަފުށި ހެލްތު ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން އަދި ވަށާފާރު ރޭނުން
އަލަށްފަށާ ތ. ތިމަރަފުށި
-
-
1,700,000
5,825,000
6,825,000
ރ.އަލިފުށި ހެލްތު ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ރ. އަލިފުށި
-
-
700,000
6,825,000
6,825,000
ލ.ގަން ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް
ހިނގަމުންދާ ލ. ގަން
-
45,336,859
-
-
-
އދ.މާމިގިލި ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އދ. މާމިގިލި
-
-
3,500,000
25,000,000
40,000,000
ހދ.ފިނޭ ހެލްތު ސެންޓަރު ވަށާ ފާރު ރޭނުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ފިނޭ
-
-
500,000
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ދަމަނަވެށި ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
3,600,000
-
-
ހއ.ކެލާ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ކެލާ
-
-
1,400,000
1,000,000
600,000
ވ.ކެޔޮދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ވ. ކެޔޮދޫ
-
-
2,850,000
150,000
-
އޭ.އީ.އެޗް ގައި ކެތްލެބް ގާއިމުކުރުމާއި، ޕްރައިވެޓް ރޫމް އަދި ހައިޕަބެރިކް ޗެމްބަރ ހެދުން
އަލަށްފަށާ ސ. ހިތަދޫ
-
-
23,334,390
15,556,260
-
ދަމަނަވެށި އަދި އެމް.ބީ.އެސް އިމާރާތް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
-
5,000,000
4,750,000
250,000
-
ގދ.ތިނަދޫ އައު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ތިނަދޫ
-
-
22,500,000
67,500,000
90,000,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އައު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
22,500,000
67,500,000
90,000,000
ރ.އުނގޫފާރު އައު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. އުނގޫފާރު
-
-
13,396,446
51,447,710
4,465,482
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އީ.އާރާއި އިތުރު 10 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމްހެދުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
10,387,423
5,593,228
-
ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ. ފުނަދޫ
-
-
2,250,000
12,000,000
750,000
އޭ.އީ.އެޗް ގައި ކެތްލެބް ޤާއިމުކުރުން
ސ. ހިތަދޫ
-
11,072,638
-
-
-
ނ.ހޮޅުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ނ. ހޮޅުދޫ
-
-
840,000
3,410,000
750,000
ރ.މާކުރަތު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ރ. މާކުރަތު
-
-
500,000
2,300,000
200,000
ރ.އަނގޮޅިތީމު ސިއްހީ މަރުކަޒު ލެބް ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. އަނގޮޅިތީމު
-
-
1,000,000
300,000
-
ރ.މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. މީދޫ
-
-
1,500,000
8,000,000
500,000
އދ.މަހިބަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ. މަހިބަދޫ
-
-
1,500,000
8,500,000
500,000
އދ.މަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ. މަންދޫ
-
-
1,500,000
1,156,250
556,250
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން