ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
128,269,467
169,968,479
276,035,513
468,611,842
418,652,718
ރ.އުނގޫފާރު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ރ.އުނގޫފާރު
24,863,502
14,246,379
242,432
-
-
ކ.ދިއްފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ލެބޯޓަރީ ތަރައްގީކުރުން
ކ.ދިއްފުށި
1,271,828
-
-
-
-
އދ.މާމިގިލި ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުން
އދ.މާމިގިލި
88,299
-
-
-
-
ގދ.ގައްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލް އަކަށް ބަދަލުކުރުން
ގދ.ގައްދޫ
107,752
-
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ގދ.ތިނަދޫ
24,939,226
27,256,436
1,965,065
-
-
ގދ.މަޑަވެލި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ލެބޯޓަރީ ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ގދ.މަޑަވެލި
814,918
2,522,574
309,669
-
-
ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
144,001
-
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
93,413
-
-
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫ އައިމިނާދިޔޯ ހެލްތު ސެންޓަރު ހޮސްޕިޓަލް އަކަށް ބަދަލުކުރުން
ހއ.އިހަވަންދޫ
112,255
-
-
-
-
ހދ.ނައިވާދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހދ.ނައިވާދޫ
284,799
-
-
-
-
ބ.އޭދަފުށި ހޮސްޕިޓަލްގައި ރޫމްތައް އިމާރާތްކުރުން
ބ.އޭދަފުށި
60,000
-
-
-
-
ހއ.ބާރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ހއ.ބާރަށް
2,049,231
-
-
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
38,473,301
14,138,962
2,230,950
-
-
ތ.ކަނޑޫދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ތ.ކަނޑޫދޫ
231,564
3,342,530
1,465,011
4,000,000
2,000,000
ތ.ވިލުފުށި އައު ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް
ތ.ވިލުފުށި
287,009
-
-
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫ ހެލްތު ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހއ.އިހަވަންދޫ
284,569
-
-
-
-
ލ.ގަން ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް
ލ.ގަން
21,229,734
15,125,877
-
-
-
އޭ.އީ.އެޗް ގައި ކެތްލެބެ ޤާއިމުކުރުން
ސ.ހިތަދޫ
11,072,638
-
-
-
-
ދަމަނަވެށި އަދި އެމް.ބީ.އެސް އިމާރާތް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
19,796
-
200,000
2,410,514
3,680,107
ބ.ފެހެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އިމާރާތް ކުރުން
ބ.ފެހެންދޫ
74,309
-
-
-
-
ލ.އިސްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ލ.އިސްދޫ
133,950
-
-
-
-
ބ.ދަރަވަންދޫ އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސް ސެންޓަރ
ރިޓެންޝަން ބ.ދަރަވަންދޫ
-
3,441,822
422,515
-
-
ތ.ވޭމަންޑޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ތ.ވޭމަންޑޫ
321,072
-
-
-
-
އއ.ރަސްދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
އއ.ރަސްދޫ
20,340
-
-
-
-
މާލެ ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ގދ.ތިނަދޫ
1,291,961
-
-
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރިޓެންޝަން ސ.ހުޅުދޫ
-
501,663
292,523
-
-
ނ.މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން ނ.މަނަދޫ
-
2,321,032
388,222
-
-
އދ.ދިގުރަށު ލެބޯޓަރީ އިކްވިޕްމަންޓް ގަތުން
ރިޓެންޝަން އދ.ދިގުރަށް
-
1,697,766
153,154
-
-
ތ.ވިލުފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ތ.ވިލުފުށި
-
1,128,902
-
-
-
ތ.ވޭމަންޑޫ ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ތ.ވޭމަންޑޫ
-
303,168
-
-
-
ހއ.މާރަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން ހއ.މާރަންދޫ
-
2,769,343
156,752
-
-
ހއ.ފިއްލަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން ހއ.ފިއްލަދޫ
-
1,800,042
174,052
-
-
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން ރ.ހުޅުދުއްފާރު
-
1,693,736
168,133
-
-
ރ.ވާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ސްޓޯރ، ގަރާޖް އަދި ލޯންޑްރީ ހެދުން
ރިޓެންޝަން ރ.ވާދޫ
-
1,565,366
317,524
-
-
އއ.ފެރިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން އއ.ފެރިދޫ
-
2,010,210
281,386
-
-
މ.މުލައް ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން މ.މުލައް
-
895,290
225,482
-
-
ތ.ކިނބިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ތ.ކިނބިދޫ
-
4,398,246
1,718,631
5,000,000
2,000,000
ލ.މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ލެބޯޓަރީ ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ.މާމެންދޫ
-
1,885,556
168,990
-
-
ގއ.ނިލަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ލެބޯޓަރީ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގއ.ނިލަންދޫ
-
557,361
334,573
33,881
-
ގއ.މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގއ.މާމެންދޫ
-
1,559,096
158,126
-
-
ހއ.ވަށަފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން ހއ.ވަށަފަރު
-
1,559,148
169,849
-
-
ހދ.ފިނޭ ހެލްތު ސެންޓަރު ވަށާ ފާރު ރޭނުން
ރިޓެންޝަން ހދ.ފިނޭ
-
631,685
77,545
-
-
ހއ.ކެލާ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ.ކެލާ
-
81,500
6,114,168
11,526,566
11,468,214
ރ.އުނގޫފާރު އައު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ރިޓެންޝަން ރ.އުނގޫފާރު
-
45,103,012
3,858,795
-
-
ގދ.ތިނަދޫ އައު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ގދ.ތިނަދޫ
-
3,076,998
-
-
-
ނ.ހޮޅުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ނ.ހޮޅުދޫ
-
1,436,611
145,704
-
-
ރ.މާކުރަތު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން ރ.މާކުރަތު
-
661,340
130,498
-
-
ރ.އަނގޮޅިތީމު ސިއްހީ މަރުކަޒު ލެބް ޤާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ރ.އަނގޮޅިތީމު
-
861,257
169,992
-
-
އދ.މަހިބަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރިޓެންޝަން އދ.މަހިބަދޫ
-
1,275,561
95,195
-
-
އދ.މަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރިޓެންޝަން އދ.މަންދޫ
-
1,102,719
110,946
-
-
ބ.އޭދަފުށި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން ބ.އޭދަފުށި
-
1,952,419
239,677
-
-
ހދ.ވައިކަރަދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން ހދ.ވައިކަރަދޫ
-
1,578,133
193,730
-
-
އދ.ދަނގެތި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ އދ.ދަނގެތި
-
2,453,717
555,078
-
-
ހއ.ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ހއ.ދިއްދޫ
-
210,000
-
-
-
ކ.ހިންމަފުށި ޑްރަގް އޮފެންޑާސް ރިމާންޑް ސެންޓަރ
ހިނގަމުންދާ ކ.ހިންމަފުށި
-
2,823,022
1,254,647
3,109,210
373,515
ހދ.މަކުނުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.މަކުނުދޫ
-
-
6,114,168
11,559,441
11,498,027
ށ.ކަނޑިތީމު ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ށ.ކަނޑިތީމު
-
-
6,114,168
11,559,441
11,498,027
ނ.މާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ.މާފަރު
-
-
6,114,168
11,559,441
11,498,027
ރ.އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.އިނގުރައިދޫ
-
-
6,114,168
11,559,441
11,498,027
ކ.ގާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ.ގާފަރު
-
-
5,955,135
11,258,774
11,198,957
ކ.ގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ.ގުރައިދޫ
-
-
3,057,084
5,779,721
5,749,013
އއ.އުކުޅަސް ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އއ.އުކުޅަސް
-
-
5,958,105
11,139,260
11,091,065
އއ.ތޮއްޑޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އއ.ތޮއްޑޫ
-
-
6,114,168
11,449,438
11,398,267
ފ.ފީއަލި ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފ.ފީއަލި
-
-
5,955,135
11,258,774
11,198,957
ގއ.ދެއްވަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގއ.ދެއްވަދޫ
-
-
973,785
1,841,037
1,831,256
ގދ.ފިޔޯރީ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގދ.ފިޔޯރީ
-
-
691,790
1,037,685
2,583,936
ސ.ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ހުޅުމީދޫ
-
-
1,038,750
1,963,860
1,953,426
ށ.ގޮއިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ށ.ގޮއިދޫ
-
-
6,114,168
11,559,441
11,498,027
ގއ.ނިލަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރު އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ގއ.ނިލަންދޫ
-
-
144,877
-
-
ތ.ތިމަރަފުށި ހެލްތު ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން އަދި ވަށާފާރު ރޭނުން
ޓެންޑަރިންގ ތ.ތިމަރަފުށި
-
-
1,500,000
5,795,869
5,256,162
ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ށ.ފުނަދޫ
-
-
1,139,290
683,238
2,874,937
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އީ.އާރާއި އިތުރު 10 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމްހެދުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
6,066,629
11,469,565
11,408,628
ރ.މީދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.މީދޫ
-
-
6,000,000
11,343,596
11,283,328
އީ.އެމް.އެސް.ކޯލްސެންޓަރ ޢިމާރާތް ކުރުން
އަލަށްފަށާ މާލެ ސިޓީ
-
-
3,628,530
6,860,096
6,823,649
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
1,211,250
2,289,988
2,277,822
ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ދ.ކުޑަހުވަދޫ
-
-
17,567,235
27,300,424
26,246,471
ޒޯން 2 މެނޭޖްމަންޓް އޮފީސް އަދި ވެއަރ ހައުން ހެދުން
އަލަށްފަށާ ޅ.ހިންނަވަރު
-
-
2,000,000
5,147,157
5,479,629
ޒޯން 3 މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމް ކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ.އުކުޅަސް
-
-
2,000,000
5,147,157
5,479,629
ގއ.ވިލިނގިލި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ގއ.ވިލިނގިލި
-
-
17,567,235
27,300,424
26,246,471
އއ.މަތިވެރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
އަލަށްފަށާ އއ.މަތިވެރި
-
-
551,370
1,042,420
1,036,881
ބ.ކެންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ބ.ކެންދޫ
-
-
551,370
1,042,420
1,036,881
ފ.މަގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ފ.މަގޫދޫ
-
-
551,370
1,042,420
1,036,881
ގއ.ގެމަނަފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ގއ.ގެމަނަފުށި
-
-
551,370
1,042,420
1,036,881
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ޅ.އޮޅުވެލިފުށި
-
-
299,348
565,946
562,939
މ.ދިއްގަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
އަލަށްފަށާ މ.ދިއްގަރު
-
-
732,797
1,385,425
1,378,064
ނ.ފޮއްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ނ.ފޮއްދޫ
-
-
315,758
634,282
575,218
ނ.ކުޑަފަރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ނ.ކުޑަފަރި
-
-
888,770
1,680,308
1,671,381
ނ.ލަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ނ.ލަންދޫ
-
-
551,370
1,042,420
1,036,881
ށ.ފީވަށް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ށ.ފީވައް
-
-
551,370
1,042,420
1,036,881
ށ.ފޭދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ށ.ފޭދޫ
-
-
551,370
1,042,420
1,036,881
ށ.ފޯކައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ށ.ފޯކައިދޫ
-
-
551,370
1,042,420
1,036,881
ށ.ޅައިމަގު ސިއްހީމަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ށ.ޅައިމަގު
-
-
540,000
1,020,924
1,015,499
މ.ނާލާފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ މ.ނާލާފުށި
-
-
2,677,568
5,062,207
5,035,312
ވ.ކެޔޮދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ވ.ކެޔޮދޫ
-
-
2,250,000
4,253,848
4,231,248
ހއ.ދިއްދޫ އައު ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހއ.ދިއްދޫ
-
-
17,567,235
27,300,424
26,246,471
ހއ.ހޯރަފުށި ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހއ.ހޯރަފުށި
-
-
500,000
11,875,327
13,757,623
ހއ.އިހަވަންދޫ އައު ހޮސްޕިޓަލް
އަލަށްފަށާ ހއ.އިހަވަންދޫ
-
-
17,567,235
27,300,424
7,245,473
ޅ.ހިންނަވަރު އައު ހޮސްޕިޓަލް
އަލަށްފަށާ ޅ.ހިންނަވަރު
-
-
17,567,235
27,300,424
7,245,473
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ އައު ހޮސްޕިޓަލް
އަލަށްފަށާ ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
-
-
17,567,235
27,300,424
7,245,473
ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ށ.ފުނަދޫ
-
-
6,000,000
10,634,621
11,636,412
ނ.މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ނ.މަނަދޫ
-
-
17,567,235
27,300,424
26,246,471
މ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ މ.މުލި
-
-
622,568
1,177,026
1,170,772
ފ.ނިލަންދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ފ.ނިލަންދޫ
-
-
3,498,345
6,613,969
6,578,829
އދ.އޮމަދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ.އޮމަދޫ
-
-
330,000
623,898
620,583
ކ.ކާށިދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ.ކާށިދޫ
-
-
1,152,884
2,179,642
2,168,061
ށ.މަރޮށި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ.މަރޮށި
-
-
551,370
1,042,420
1,036,881
ށ.ނަރުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ.ނަރުދޫ
-
-
551,370
1,042,420
1,036,881
ތ.ގުރައިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ.ގުރައިދޫ
-
-
450,000
850,770
846,249
ހއ.ފިއްލަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ވަށާފާރު ރޭނުން
އަލަށްފަށާ ހއ.ފިއްލަދޫ
-
-
150,000
53,173
48,222
މ.މަޑުއްވަރި ސިއްހީ މަރުކަޒު ވަށާފާރު ރޭނުން
އަލަށްފަށާ މ.މަޑުއްވަރި
-
-
150,000
53,173
48,222
ށ.ނޫމަރާ ސިއްހީމަރުކަޒުގައި ލެބޯޓްރީއެއް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ.ނޫމަރާ
-
-
210,000
397,026
394,916
ބ.ތުޅާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ބ.ތުޅާދޫ
-
-
1,713,750
3,240,015
3,222,800
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ދަމަނަވެށި ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
200,000
1,260,224
11,076,039
ހުޅުމާލޭގައި އެންޑީއޭގެ ވެލްނަސް މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހުޅުމާލެ
-
-
7,398,750
9,616,799
16,090,733
ސަދަން ރީޖަނަލް ޑްރަގް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު
އަލަށްފަށާ ސ.ހިތަދޫ
-
-
1,905,000
3,601,592
3,582,457
ނ.މިލަދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ނ.މިލަދޫ
-
-
551,370
1,042,420
1,036,881
ހއ.އުތީމު ސިއްހީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ.އުތީމު
-
-
1,152,884
2,179,642
2,168,061
ނ.ހެނބަދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ނ.ހެނބަދޫ
-
-
551,370
1,042,420
1,036,881
ނ.މާޅެންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ.މާޅެންދޫ
-
-
750,000
1,417,949
1,410,416
ވ.ރަކީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ވަށާފާރު ރޭނުން
އަލަށްފަށާ ވ.ރަކީދޫ
-
-
100,000
200,000
-
ހއ.މޮޅަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ.މޮޅަދޫ
-
-
1,500,000
1,417,949
660,416
އއ.މާޅޮސް ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ އއ.މާޅޮސް
-
-
551,370
1,042,420
1,036,881
ށ.މާއުނގޫދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ށ.މާއުނގޫދޫ
-
-
551,370
1,042,420
1,036,881
ގއ.މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ލެބޯޓަރީ ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ.މާމެންދޫ
-
-
210,000
397,026
394,916
ތ.ދިޔަމިގިލި ސިއްހީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ.ދިޔަމިގިލި
-
-
1,152,884
2,179,642
2,168,061
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް