ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
166,734,185
315,831,502
241,263,797
247,117,420
56,081,392
ރ.އުނގޫފާރު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ރ.އުނގޫފާރު
18,588,887
5,460,702
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ގދ.ތިނަދޫ
24,955,326
12,124,272
-
-
-
ގދ.މަޑަވެލި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ލެބޯޓަރީ ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ.މަޑަވެލި
2,327,392
2,863,923
232,928
209,635
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
17,401,009
19,594,594
-
-
-
ތ.ކަނޑޫދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ތ.ކަނޑޫދޫ
2,095,938
4,599,488
1,564,967
1,408,470
-
ލ.ގަން ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް
ލ.ގަން
19,817,913
4,434,912
-
-
-
ދަމަނަވެށި އަދި އެމް.ބީ.އެސް އިމާރާތް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
-
-
190,000
380,000
-
ބ.ދަރަވަންދޫ އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސް ސެންޓަރ
ރިޓެންޝަން ބ.ދަރަވަންދޫ
-
670,899
840,328
-
-
އއ.ރަސްދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
އއ.ރަސްދޫ
410,667
-
-
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ހުޅުދޫ
-
1,673,370
292,079
584,158
-
ނ.މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ނ.މަނަދޫ
2,398,542
557,463
-
-
-
އދ.ދިގުރަށު ލެބޯޓަރީ އިކްވިޕްމަންޓް ގަތުން
ހިނގަމުންދާ އދ.ދިގުރަށް
1,326,883
1,317,431
214,415
428,830
-
ތ.ވިލުފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ތ.ވިލުފުށި
1,162,095
-
-
-
-
ތ.ވޭމަންޑޫ ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ތ.ވޭމަންޑޫ
450,724
-
-
-
-
ހއ.މާރަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ހއ.މާރަންދޫ
2,612,529
386,170
-
-
-
ހއ.ފިއްލަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން ހއ.ފިއްލަދޫ
1,385,136
1,659,580
158,229
-
-
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ ރ.ހުޅުދުއްފާރު
567,374
1,489,134
659,594
593,634
-
ރ.ވާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ސްޓޯރ، ގަރާޖް އަދި ލޯންޑްރީ ހެދުން
ރިޓެންޝަން ރ.ވާދޫ
819,770
2,196,709
158,762
-
-
އއ.ފެރިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން އއ.ފެރިދޫ
2,726,148
317,103
160,300
-
-
މ.މުލައް ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން މ.މުލައް
1,939,046
2,345,116
225,482
-
-
ތ.ކިނބިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ތ.ކިނބިދޫ
2,305,768
4,335,543
1,721,640
1,549,476
-
ލ.މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ލެބޯޓަރީ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ.މާމެންދޫ
1,582,752
1,420,249
271,413
244,272
-
ގއ.ނިލަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ލެބޯޓަރީ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގއ.ނިލަންދޫ
-
1,344,787
2,789,189
1,004,108
-
ގއ.މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގއ.މާމެންދޫ
862,886
1,320,645
1,095,646
986,082
-
ހއ.ވަށަފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން ހއ.ވަށަފަރު
1,518,305
151,580
303,800
-
-
ހދ.ފިނޭ ހެލްތު ސެންޓަރު ވަށާ ފާރު ރޭނުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ފިނޭ
-
-
-
-
-
ހއ.ކެލާ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.ކެލާ
67,615
9,931,218
8,503,149
9,566,042
-
ރ.އުނގޫފާރު އައު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ރ.އުނގޫފާރު
39,959,548
24,746,124
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ އައު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ގދ.ތިނަދޫ
3,076,998
-
-
-
-
ނ.ހޮޅުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ނ.ހޮޅުދޫ
437,111
1,075,974
893,220
803,898
-
ރ.މާކުރަތު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ ރ.މާކުރަތު
227,253
550,834
616,875
555,188
-
ރ.އަނގޮޅިތީމު ސިއްހީ މަރުކަޒު ލެބް ޤާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ.އަނގޮޅިތީމު
295,620
3,234,958
123,200
110,880
-
އދ.މަހިބަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އދ.މަހިބަދޫ
1,795,716
68,540
-
-
-
އދ.މަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރިޓެންޝަން އދ.މަންދޫ
988,719
934,580
575,869
-
-
ބ.އޭދަފުށި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން ބ.އޭދަފުށި
1,182,112
3,975,623
169,656
-
-
ހދ.ވައިކަރަދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ ހދ.ވައިކަރަދޫ
994,857
2,708,613
1,091,546
122,799
-
އދ.ދަނގެތި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރިޓެންޝަން އދ.ދަނގެތި
1,267,002
3,444,320
195,222
-
-
ހއ.ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ހއ.ދިއްދޫ
210,000
-
-
-
-
ކ.ހިންމަފުށި ޑްރަގް އޮފެންޑާސް ރިމާންޑް ސެންޓަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ.ހިންމަފުށި
2,967,814
-
1,741,158
1,567,042
235,056
ހދ.މަކުނުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ހދ.މަކުނުދޫ
-
1,155,600
7,914,730
8,904,071
-
ށ.ކަނޑިތީމު ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ށ.ކަނޑިތީމު
-
213,253
4,280,942
4,816,060
722,409
ނ.މާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ ނ.މާފަރު
-
11,648,669
8,449,691
9,505,903
-
ރ.އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ރ.އިނގުރައިދޫ
-
9,984,465
7,275,165
8,184,561
1,227,684
ކ.ގާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ.ގާފަރު
-
1,628,872
4,280,942
4,816,060
722,409
ކ.ގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ.ގުރައިދޫ
-
-
4,280,942
4,816,060
722,409
އއ.އުކުޅަސް ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އއ.އުކުޅަސް
-
35,100,000
4,280,942
4,816,060
722,409
އއ.ތޮއްޑޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް ކުރުން
ޓެންޑަރިންގ އއ.ތޮއްޑޫ
-
1,209,072
8,503,149
9,566,042
1,434,906
ފ.ފީއަލި ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފ.ފީއަލި
-
2,383,753
8,437,632
9,492,336
1,423,850
ގއ.ދެއްވަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ޓެންޑަރިންގ ގއ.ދެއްވަދޫ
-
-
119,781
107,803
16,170
ގދ.ފިޔޯރީ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ ގދ.ފިޔޯރީ
-
2,928,366
1,118,411
201,315
-
ސ.ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ސ.ހުޅުމީދޫ
-
-
292,079
584,158
-
ށ.ގޮއިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ށ.ގޮއިދޫ
-
1,858,858
4,280,942
4,816,060
722,409
ގއ.ނިލަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ގއ.ނިލަންދޫ
726,577
1,344,787
2,231,351
1,004,108
-
ތ.ތިމަރަފުށި ހެލްތު ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން އަދި ވަށާފާރު ރޭނުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ތ.ތިމަރަފުށި
-
303,750
800,941
720,847
108,127
ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ.ފުނަދޫ
569,645
-
106,334
212,668
-
ލ.ގަން ޓާޝިއަރީ އައު ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ލ.ގަން
-
281,922
-
-
-
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އީ.އާރާއި އިތުރު 10 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމްހެދުން
ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
474,948
427,453
-
ރ.މީދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.މީދޫ
-
20,270,660
4,269,646
4,803,351
720,503
އީ.އެމް.އެސް.ކޯލްސެންޓަރ ޢިމާރާތް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
-
-
240,103
480,207
343,005
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން
ޓެންޑަރިންގ އެކިރަށްތަކުގައި
-
1,833,673
1,783,822
1,605,440
240,816
ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ދ.ކުޑަހުވަދޫ
-
1,941,140
6,115,295
6,879,707
1,031,956
ޒޯން 2 މެނޭޖްމަންޓް އޮފީސް އަދި ވެއަރ ހައުން ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ޅ.ހިންނަވަރު
-
207,221
144,120
129,708
-
ޒޯން 3 މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އއ.އުކުޅަސް
-
480,776
500,000
1,000,000
150,000
ގއ.ވިލިނގިލި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގއ.ވިލިނގިލި
-
3,747,130
6,115,295
6,879,707
1,031,956
އއ.މަތިވެރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި އއ.މަތިވެރި
-
-
1,500,000
2,500,000
375,000
ބ.ކެންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ބ.ކެންދޫ
-
2,642,470
1,111,008
222,202
-
ފ.މަގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފ.މަގޫދޫ
-
21,332
733,779
660,401
99,060
ގއ.ގެމަނަފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ގއ.ގެމަނަފުށި
-
840,650
911,357
820,222
-
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
ޓެންޑަރިންގ ޅ.އޮޅުވެލިފުށި
-
1,265,455
1,049,858
944,872
141,731
މ.ދިއްގަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
ހިނގަމުންދާ މ.ދިއްގަރު
-
1,853,057
125,169
112,652
-
ނ.ފޮއްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ.ފޮއްދޫ
-
10,297,519
9,118,814
10,258,666
1,538,800
ނ.ކުޑަފަރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތް ހެދުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ.ކުޑަފަރި
-
303,750
646,559
581,903
87,285
ނ.ލަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ނ.ލަންދޫ
-
3,814,083
120,100
108,090
-
ށ.ފީވަށް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ށ.ފީވައް
-
1,283,852
1,065,122
958,610
143,791
ށ.ފޭދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ށ.ފޭދޫ
-
2,737,331
115,069
103,562
-
ށ.ފޯކައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ށ.ފޯކައިދޫ
-
1,316,412
1,092,134
982,921
-
ށ.ޅައިމަގު ސިއްހީމަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ށ.ޅައިމަގު
-
1,847,579
133,140
119,826
17,974
މ.ނާލާފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ މ.ނާލާފުށި
-
1,812,405
1,080,194
972,174
-
ވ.ކެޔޮދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ވ.ކެޔޮދޫ
-
1,125,000
601,450
541,305
81,196
އއ.ރަސްދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
އެވޯޑްކުރެވިފައި އއ.ރަސްދޫ
-
1,288,346
-
-
-
ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
2,981,140
-
-
-
ހއ.ދިއްދޫ އައު ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ހއ.ދިއްދޫ
-
6,754,378
6,115,295
6,879,707
1,031,956
ހއ.ހޯރަފުށި ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ހއ.ހޯރަފުށި
-
90,000
1,174,153
1,056,737
-
ހއ.އިހަވަންދޫ އައު ހޮސްޕިޓަލް
ޓެންޑަރިންގ ހއ.އިހަވަންދޫ
-
19,798,774
7,338,354
8,255,648
1,238,347
ޅ.ހިންނަވަރު އައު ހޮސްޕިޓަލް
ޓެންޑަރިންގ ޅ.ހިންނަވަރު
-
1,586,675
7,338,354
8,255,648
1,238,347
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ އައު ހޮސްޕިޓަލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
-
-
7,338,354
8,255,648
1,238,347
ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ށ.ފުނަދޫ
-
1,850,670
20,000,000
20,000,000
20,000,000
ނ.މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ނ.މަނަދޫ
-
7,493,986
7,338,354
8,255,648
-
މ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ޓެންޑަރިންގ މ.މުލި
-
-
593,221
533,899
80,085
ފ.ނިލަންދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ފ.ނިލަންދޫ
-
741,872
216,922
433,843
65,076
އދ.އޮމަދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އދ.އޮމަދޫ
-
-
1,202,900
811,958
121,794
ކ.ކާށިދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ.ކާށިދޫ
-
2,378,594
683,083
614,775
-
ށ.މަރޮށި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ.މަރޮށި
-
4,674,536
444,426
399,983
-
ށ.ނަރުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ށ.ނަރުދޫ
-
1,817,269
913,533
822,180
123,327
ތ.ގުރައިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ތ.ގުރައިދޫ
-
-
2,500,000
1,209,636
1,125,000
ހއ.ފިއްލަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ވަށާފާރު ރޭނުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.ފިއްލަދޫ
-
894,445
-
-
-
މ.މަޑުއްވަރި ސިއްހީ މަރުކަޒު ވަށާފާރު ރޭނުން
ހިނގަމުންދާ މ.މަޑުއްވަރި
-
-
1,092,179
982,961
-
ށ.ނޫމަރާ ސިއްހީމަރުކަޒުގައި ލެބޯޓްރީއެއް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ.ނޫމަރާ
-
2,131,347
130,161
117,145
-
ބ.ތުޅާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ބ.ތުޅާދޫ
-
649,083
2,500,000
1,056,737
158,511
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ދަމަނަވެށި ގާއިމުކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
33,000
117,780
2,821,728
3,174,444
476,167
ހުޅުމާލޭގައި އެންޑީއޭގެ ވެލްނަސް މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހުޅުމާލެ
-
492,188
140,000
126,000
3,750,000
ސަދަން ރީޖަނަލް ޑްރަގް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު
ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ
-
-
1,613,513
1,815,202
-
ނ.މިލަދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ ނ.މިލަދޫ
-
631,758
1,790,066
1,611,060
-
ހއ.އުތީމު ސިއްހީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.އުތީމު
-
2,556,160
115,290
103,761
-
ނ.ހެނބަދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ނ.ހެނބަދޫ
-
735,909
1,098,958
989,062
148,359
ނ.މާޅެންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ.މާޅެންދޫ
-
1,466,427
782,095
703,885
-
ވ.ރަކީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ވަށާފާރު ރޭނުން
ޓެންޑަރިންގ ވ.ރަކީދޫ
-
-
263,299
236,969
35,545
ހއ.މޮޅަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.މޮޅަދޫ
-
168,750
631,523
568,370
-
އއ.މާޅޮސް ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ އއ.މާޅޮސް
-
2,294,099
879,497
1,758,995
-
ށ.މާއުނގޫދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ށ.މާއުނގޫދޫ
-
-
244,339
488,678
73,302
ގއ.މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ލެބޯޓަރީ ޤާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގއ.މާމެންދޫ
-
1,620,000
821,735
739,561
-
ތ.ދިޔަމިގިލި ސިއްހީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ތ.ދިޔަމިގިލި
-
-
1,500,000
4,500,000
3,200,000
ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
601,001
-
-
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އައު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
4,078,507
-
-
-
-
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އައު ޢިމާރާތް ހެދުން
އދ.މަހިބަދޫ
-
-
4,000,000
-
-
މ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމާރާތް
މ.މުލި
-
-
3,000,000
-
-
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
ފ.ނިލަންދޫ
-
-
-
-
-
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
ތ.ވޭމަންޑޫ
-
-
-
-
-
އދ. އޮމަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ހެދުން
އދ.އޮމަދޫ
-
-
2,100,000
900,000
-
އދ. ފެންފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ހެދުން
އދ.ފެންފުށި
-
-
-
-
-
ޅ. ކުރެންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
ޅ.ކުރެންދޫ
-
-
1,100,000
-
-
ކ. ހިއްމަފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
ކ.ހިންމަފުށި
-
-
1,100,000
-
-
ކ. މާފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
ކ.މާފުށި
-
-
1,100,000
-
-
އއ. ހިމަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް އަދި ވަށާފާރު ރޭނުން
އއ.ހިމަންދޫ
-
-
1,100,000
-
-
އދ. ހަންޏާމީދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
އދ.ހަންޏާމީދޫ
-
-
1,100,000
-
-
ވ. ފުލިދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އަދި އެކަމަޑޭޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
ވ.ފުލިދޫ
-
-
1,100,000
-
-
ދ. މާއެނބޫދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
ދ.މާއެނބޫދޫ
-
-
1,100,000
-
-
ހދ.ކުރިނބި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ހދ.ކުރިނބީ
-
-
-
-
-
އދ. ފެންފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން (ލެބް ރޫމް) ގާއިމުކުރުން
އދ.ފެންފުށި
-
-
300,000
200,000
-
ދ. ރިނބުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ވަށާ ފާރު ރޭނުން
ދ.ރިނބުދޫ
-
-
180,000
120,000
-
ދ. މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ދ.މީދޫ
-
-
750,000
1,500,000
250,000
ތ. ބުރުނީގައި ސިއްހީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުން
ތ.ބުރުނި
-
-
650,000
9,000,000
5,350,000
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ތ.ވޭމަންޑޫ
-
-
3,000,000
-
-
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ފ.ނިލަންދޫ
-
-
3,000,000
-
-
ހއ.ފިއްލަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ވަށާފާރު ރޭނުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.ފިއްލަދޫ
-
-
472,842
425,557
-
ށ.ބިލެއްފަހި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ.ބިލެއްފަހި
-
-
1,500,000
4,795,127
719,269
ތ.ހިރިލަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ.ހިރިލަންދޫ
-
-
1,500,000
4,795,127
719,269
ގއ.ކޮލަމާފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ.ކޮލަމާފުށި
-
-
1,500,000
4,795,127
719,269
ގއ.ދާންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ގއ.ދާންދޫ
-
-
1,500,000
1,056,737
158,511
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް