ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
11,710,507
103,245,904
354,145,230
684,534,425
503,510,194
ރ.އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ. އުނގޫފާރު
-
176,244
30,000,000
60,000,000
10,000,000
ކ.ދިއްފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ލެބޯޓަރީ ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ދިއްފުށި
-
4,454,854
234,466
-
-
އދ.މާމިގިލި ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ. މާމިގިލި
-
122,070
-
-
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައު އިމާރަތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ދ. ކުޑަހުވަދޫ
-
230,000
8,000,000
27,000,000
5,000,000
ގދ.ގައްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ގައްދޫ
-
15,107,752
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ. ތިނަދޫ
-
400,000
60,080,000
150,000,000
209,920,000
ގދ.މަޑަވެލި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ލެބޯޓަރީ ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. މަޑަވެލި
-
3,116,601
3,735,280
1,279,250
-
ގދ.ނަޑެއްލާ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ލެބޯޓަރީ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. ނަޑެއްލާ
-
1,043,477
54,920
-
-
ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
4,427,015
233,001
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ. ހުޅުދޫ
-
1,251,593
3,371,623
1,279,250
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
-
1,774,842
93,413
-
-
އައިމިނާ ދިޔޯ ހެލްތް ސެންޓަރ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. އިހަވަންދޫ
-
112,255
-
-
-
ހދ.ހިރިމަރަދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ ވަށާފާރު ރޭނުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ހިރިމަރަދޫ
-
331,181
17,431
-
-
ހދ.ނައިވާދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ހދ. ނައިވާދޫ
-
550,024
28,949
-
-
ނ.މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ. މަނަދޫ
-
15,112,255
8,500,000
2,200,000
300,000
އދ.ދިގުރަށު ލެބޯޓަރީ އިކްވިޕްމަންޓް ގަތުން
އަލަށްފަށާ އދ. ދިގުރަށް
-
500,000
2,875,000
1,125,000
-
ފ.ބިލެތްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ. ބިލެއްދޫ
-
1,709,753
89,987
-
-
ތ.ވިލުފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ވިލުފުށި
-
1,771,038
93,213
-
-
ތ.ވޭމަންޑޫ ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. ވޭމަންޑޫ
-
2,239,198
117,853
-
-
ތ.ތިމަރަފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. ތިމަރަފުށި
-
15,147,953
-
-
-
ގއ.ކޮނޑޭ ސިއްހީ މަރުކަޒު ވަށާފާރު ރޭނުން
ހިނގަމުންދާ ގއ. ކޮނޑޭ
-
455,535
23,976
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
249,372
-
-
-
-
ބ.ފެހެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އިމާރާތް ކުރުން
ރިޓެންޝަން ބ. ފެހެންދޫ
1,088,338
205,114
76,114
-
-
ށ.ކޮމަންޑޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ނިމިފައި ށ. ކޮމަންޑޫ
150,842
-
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ނިމިފައި ހދ. ނޮޅިވަރަމް
54,358
-
-
-
-
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
701,145
-
-
-
-
ށ.މިލަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ނިމިފައި ށ. މިލަންދޫ
116,979
-
-
-
-
ރ.އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި 6 ޕްރައިވެޓް ރޫމް ހެދުން
ރިޓެންޝަން ރ. އުނގޫފާރު
1,905,089
1,882,261
245,139
-
-
ގުރައިދޫ ގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތިބޭ މަރުކަޒުގައި ބަދިގެޔާއި، ލޯންޑްރީ އަދި ޕިޒިއޯތެރަޕީ ޢިމާރާތް ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ގުރައިދޫ
81,905
-
-
-
-
ހއ.ތަކަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ލެބޯރެޓަރީ އަދި ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމެއް ހެދުން.
ހިނގަމުންދާ ހއ. ތަކަންދޫ
1,039,364
53,000
-
-
-
ހއ.ތުރާކުނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ލެބޯރެޓަރީ އަދި ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމެއް ހެދުން.
ހިނގަމުންދާ ހއ. ތުރާކުނު
629,522
37,640
-
-
-
ލ.އިސްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ. އިސްދޫ
176,331
656,176
34,903
-
-
ޅ.ހިންނަވަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އާޢިމާރާތް ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ޅ. ހިންނަވަރު
1,682,647
-
-
-
-
ޅ.ނައިފަރު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ޢިމާރާތުގެ އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން ޅ. ނައިފަރު
498,139
27,073
-
-
-
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ހެލްތު ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
234,137
-
-
-
-
ތ.ވޭމަންޑޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ތ. ވޭމަންޑޫ
-
-
2,200,000
8,500,000
300,000
ފ.ނިލަންދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ ފ. ނިލަންދޫ
3,031,464
-
-
-
-
ލ.ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި 20 ޓަނުގެ މީރުފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން
ނިމިފައި ލ. ގަން
70,875
-
-
-
-
ނ.ވެލިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ނ. ވެލިދޫ
-
96,000
5,000,000
15,000,000
10,000,000
ޅ.ހިންނަވަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ޅ. ހިންނަވަރު
-
15,135,000
7,500,000
20,000,000
15,000,000
ބ.އޭދަފުށި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ބ. އޭދަފުށި
-
15,120,000
2,200,000
8,500,000
300,000
ޓްރެޑިޝަނަލް އެންޑް ކޮމްޕްލިމެންޓަރީ މެޑިސިން ސެންޓަރ
އަލަށްފަށާ ހުޅުމާލެ
-
-
7,950,000
34,450,000
10,600,000
ހއ.ބާރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ހއ. ބާރަށް
-
-
2,275,000
1,225,000
-
ހއ.މާރަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ހއ. މާރަންދޫ
-
-
2,387,500
1,112,500
-
ހއ.ފިއްލަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ހއ. ފިއްލަދޫ
-
-
1,875,000
625,000
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
50,667,387
100,000,000
217,115,194
ހދ.މަކުނުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ހދ. މަކުނުދޫ
-
-
2,275,000
1,225,000
-
ށ.ކަނޑިތީމު ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ށ. ކަނޑިތީމު
-
-
2,200,000
8,500,000
300,000
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
-
-
5,380,000
500,000
-
ނ.މާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ނ. މާފަރު
-
-
2,275,000
1,225,000
-
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ރ. ހުޅުދުއްފާރު
-
-
1,875,000
625,000
-
ރ.އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. އިނގުރައިދޫ
-
-
1,675,000
5,637,500
187,500
ރ.ވާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ސްޓޯރ، ގަރާޖް އަދި ލޯންޑްރީ ހެދުން
އަލަށްފަށާ ރ. ވާދޫ
-
-
1,300,000
200,000
-
ބ.ތުޅާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ބ. ތުޅާދޫ
-
-
4,425,000
1,962,500
112,500
ކ.ތުލުސްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ކ. ތުލުސްދޫ
-
-
2,425,000
1,962,500
112,500
ކ.ގާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކ. ގާފަރު
-
-
1,675,000
5,637,500
187,500
ކ.ގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކ. ގުރައިދޫ
-
-
1,675,000
5,637,500
187,500
އއ.އުކުޅަސް ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ އއ. އުކުޅަސް
-
-
2,275,000
1,225,000
-
އއ.ފެރިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ އއ. ފެރިދޫ
-
-
2,327,500
572,500
-
އއ.ތޮއްޑޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް ކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ. ތޮއްޑޫ
-
-
2,000,000
2,875,000
125,000
އދ.ދަނގެތި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ. ދަނގެތި
-
-
2,387,500
1,112,500
-
މ.މުލައް ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ މ. މުލައް
-
-
2,275,000
1,225,000
-
ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
8,000,000
21,250,000
750,000
ފ.ފީއަލި ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ފ. ފީއަލި
-
-
2,200,000
3,650,000
150,000
ތ.ކަނޑޫދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ތ. ކަނޑޫދޫ
-
-
2,200,000
3,650,000
150,000
ތ.ކިނބިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ތ. ކިނބިދޫ
-
-
2,600,000
2,750,000
150,000
ލ.މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ލެބޯޓަރީ ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. މާމެންދޫ
-
-
2,275,000
1,225,000
-
ގއ.ނިލަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ލެބޯޓަރީ ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. ނިލަންދޫ
-
-
1,000,000
-
-
ގއ.މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ. މާމެންދޫ
-
-
2,000,000
1,000,000
-
ގއ.ދެއްވަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ގއ. ދެއްވަދޫ
-
-
2,275,000
1,225,000
-
ގދ.ފިޔޯރީ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ގދ. ފިޔޯރީ
-
-
2,275,000
1,225,000
-
ގދ.ގައްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ގދ. ގައްދޫ
-
-
8,000,000
27,000,000
5,000,000
ސ.ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ސ. ހުޅުމީދޫ
-
-
2,425,000
1,962,500
112,500
ހއ.ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ހއ. ދިއްދޫ
-
-
8,000,000
27,000,000
5,000,000
ށ.ގޮއިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ށ. ގޮއިދޫ
-
-
5,290,075
278,425
-
ތ.ވިލުފުށި އައު ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ތ. ވިލުފުށި
-
-
8,000,000
27,000,000
5,000,000
ގއ.ވިލިނގިލި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ގއ. ވިލިނގިލި
-
-
2,200,000
8,500,000
300,000
ގއ.ނިލަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ގއ. ނިލަންދޫ
-
-
1,000,000
2,900,000
100,000
ހދ.ވައިކަރަދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ހދ. ވައިކަރަދޫ
-
-
1,500,000
3,000,000
-
ހއ.ވަށަފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ހއ. ވަށަފަރު
-
-
800,000
-
-
އއ.ރަސްދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ އއ. ރަސްދޫ
-
-
2,200,000
8,500,000
300,000
ށ.މިލަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ށ. މިލަންދޫ
-
-
7,000,000
10,000,000
850,000
ހއ.އިހަވަންދޫ ހެލްތު ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. އިހަވަންދޫ
-
-
3,500,000
10,000,000
850,000
ތ.ތިމަރަފުށި ހެލްތު ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. ތިމަރަފުށި
-
-
3,500,000
10,000,000
850,000
ރ.އަލިފުށި ހެލްތު ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. އަލިފުށި
-
-
3,500,000
10,000,000
850,000
ލ.ގަން ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް
އަލަށްފަށާ ލ. ގަން
-
-
30,000,000
20,000,000
2,500,000
އދ.މާމިގިލި ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ. މާމިގިލި
-
-
3,500,000
10,000,000
850,000
ހދ.ފިނޭ ހެލްތު ސެންޓަރު ވަށާ ފާރު ރޭނުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ފިނޭ
-
-
500,000
-
-
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން