ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
2,190,876
45,359,853
46,362,097
73,625,499
25,366,528
ތ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ތ.ގުރައިދޫ
737,487
2,102,860
162,341
146,106
-
ހއ.ބާރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ހއ.ބާރަށް
715,107
2,175,189
157,350
141,615
-
ގދ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
ހިނގަމުންދާ ގދ.ވާދޫ
738,282
2,749,423
162,516
146,264
-
ކ.ހުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ކ.ހުރާ
-
1,080,196
350,283
175,142
-
މާލޭ ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި މާލެ ސިޓީ
-
-
-
-
-
މ.ވޭވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ މ.ވޭވަށް
-
400,620
260,000
520,000
-
ރ.އަނގޮޅިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ރ.އަނގޮޅިތީމު
-
36,717,766
667,527
-
-
އައްޑޫސިޓީ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ
-
133,799
1,540,000
1,386,000
6,500,000
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
-
-
1,120,000
1,008,000
2,000,000
އެކިރަށްތަކުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
5,000,000
29,200,000
1,800,000
ރ.އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން
ރ.އިނގުރައިދޫ
-
-
492,800
443,520
66,528
ފ.ފީއަލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން
ފ.ފީއަލި
-
-
404,880
364,392
-
ނ.ލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން
ނ.ލަންދޫ
-
-
404,880
364,392
-
އއ.މާޅޮސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން
އއ.މާޅޮސް
-
-
404,880
364,392
-
ހއ.ވަށަފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން
ހއ.ވަށަފަރު
-
-
404,880
364,392
-
އދ.ހަންޏާމީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން
އދ.ހަންޏާމީދޫ
-
-
404,880
364,392
-
ދ.ބަނޑިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން
ދ.ބަނޑިދޫ
-
-
404,880
364,392
-
މާލޭ ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި މާލެ ސިޓީ
-
-
34,020,000
38,272,500
15,000,000
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް