ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
3,823,995
19,148,734
38,257,944
78,220,469
ތ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ތ.ގުރައިދޫ
-
1,493,145
1,210,456
83,288
-
ހއ.ބާރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ހއ.ބާރަށް
-
1,265,990
685,322
440,447
118,712
ގދ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
ހިނގަމުންދާ ގދ.ވާދޫ
-
1,064,860
1,210,456
83,378
-
ކ.ހުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ކ.ހުރާ
-
-
360,000
680,616
677,000
މާލޭ ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ މާލެ ސިޓީ
-
-
5,000,000
8,978,013
44,821,745
މ.ވޭވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މ.ވޭވަށް
-
-
360,000
680,616
677,000
ރ.އަނގޮޅިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.އަނގޮޅިތީމު
-
-
200,000
360,000
971,391
އައްޑޫސިޓީ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ހިތަދޫ
-
-
3,622,500
6,848,696
6,812,310
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
-
-
1,500,000
10,102,890
14,142,311
އެކިރަށްތަކުގައި ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
5,000,000
10,000,000
10,000,000
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް