ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
22,460,000
57,365,000
16,815,000
ތ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ތ. ގުރައިދޫ
-
-
2,300,000
4,525,000
175,000
ހއ.ބާރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
އަލަށްފަށާ ހއ. ބާރަށް
-
-
1,000,000
3,900,000
245,000
ކ.ހުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
އަލަށްފަށާ ކ. ހުރާ
-
-
720,000
1,680,000
-
އައްޑޫ ސިޓީ ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
އަލަށްފަށާ ސ. ހިތަދޫ
-
-
6,000,000
17,000,000
1,150,000
ނިޔާވެހި 10 ބުރީގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
-
10,000,000
23,000,000
15,000,000
ގދ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
އަލަށްފަށާ ގދ. ވާދޫ
-
-
1,000,000
3,900,000
245,000
މ. ވޭވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
އަލަށްފަށާ މ. ވޭވަށް
-
-
720,000
1,680,000
-
ރ.އަނގޮޅިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
އަލަށްފަށާ ރ. އަނގޮޅިތީމު
-
-
720,000
1,680,000
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން